nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 1/2019(II.25.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-18 - 2020-07-13
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 1/2019(II.25.)önkormányzati rendelete
Görcsönydoboka község 2019. évi költségvetéséről


Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében - a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f. bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet célja


1.§ A rendelet célja Görcsönydoboka Község Önkormányzata (továbbiakban:Önkormányzat) 2019. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.


Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések


2.§ (1) E rendelet alkalmazásában:

a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdésében meghatározott ügylet,

b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a

bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,

d) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel

e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő

korlátozása, felfüggesztése

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

a) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

b) Költségvetési tv.: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi

L. törvény

c) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

d) Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

e) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

f) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.

rendelet

g) Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet


A rendelet hatálya


3.§ (1) A rendelet hatálya Görcsönydoboka Község Önkormányzatára terjed ki.


(2) Az Önkormányzat költségvetése bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.


II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma


4.§ A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2019. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet az 1.-12. sz. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2019. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2019. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján –a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.


5.§ (1) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. sz. melléklet mutatja be.


(2) Az Áht.23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:

a) az előirányzat- csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1 és a 3. számú mellékletei

b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazzák.

Az önkormányzat szociális kiadásait a 3. sz. melléklet megfelelő kormányzati funkciói részletezik.
6.§ (1) A rendelet a helyi önkormányzat költségvetését az Áht. 23.§(2)b. pontja szerinti tartalommal határozza meg.


(2) Közösen fenntartott intézmények:


a) Közös Önkormányzati Hivatal

b) a Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás és az általa fenntartott Sombereki Óvoda és Konyha .


(3) A közösen fenntartott intézmények költségvetését Görcsönydoboka Község Önkormányzat 8/2019.(II.12.) és Somberek Község Önkormányzata 4/2019 (II.12.) határozataival fogadta el.
7.§ A Képviselő-testület az Áht. 23.§ (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pontjába bc) alpontjába alapján foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2019. évi általános tartalékát és cél tartalékát e rendelet 1., és 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.


8.§ (1) A Képviselő-testület az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


(2) Görcsönydoboka Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleit és azok kamatait a 7. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2019. évben működési és beruházási hitellel nem rendelkezik, és hitel felvételét nem tervezi.9.§ A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekttel nem rendelkezik. Pályázat esetén a költségvetési rendeletét módosítja.10.§ Az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a szakfeladatok engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül az Ávr. 24.§ (3) bekezdése szerint a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.11.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2019. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza. A 6.sz. melléklet a 2019.évi támogatások kiadása célokként tartalmazza.12.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 12. sz. mellékletében foglalt likviditási terv szerint hagyja jóvá, tájékoztató jelleggel.13.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. § alapján, a költségvetési évet követő 3 évre a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja és a 3.§ (1) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.A költségvetés bevételei és kiadásai


14.§ (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 158.358.801 Ft bevételi és kiadási előirányzattal, az alábbiak szerint részletezve:


54.962.174 Ft költségvetési bevétellel

87.574.355 Ft költségvetési kiadással

     103.396.627 Ft finanszírozási bevétellel

70.784.446 Ft finanszírozási kiadással


állapítja meg.


15.§ (1)A bevételi főösszegek az Áht. 15. sz. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. és 3. sz. melléklete tartalmazza.


(2) Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2019. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait összesen a 2. sz. melléklet részletezi.16.§ A képviselő-testület - az Áht. 6.§(3)bekezdésében foglaltak alapján - a 2019. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1.számú melléklet szerint:

    

     118.449.340 Ft működési költségvetéssel ebből:

15.144.424 Ft személyi juttatással

  2.427.120 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

16.208.710 Ft dologi kiadással

     780.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

  7.377.072 Ft egyéb működési célú kiadásokkal

5.727.568 Ft általános tartalékkal

     784.446 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

70.000.000 Ft kincstárjeggyel 39.909.461 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:

 12.605.000 Ft beruházási célú kiadással

 18.071.000 Ft felújítási célú kiadással

   8.661.461 Ft egyéb felhalmozási kiadással

      572.000 Ft céltartalékkal

    címen állapítja meg.

17.§ (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:

a.) a felújítási előirányzatokat felújításokként e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

b.) a beruházási kiadásokat beruházásokként e rendelet 4. sz. melléklete szerint állapítja meg.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


18.§ (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).


(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.


(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.


(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:

a. B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,

b. B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

c. B4 működési bevételek,

d. B5 felhalmozási bevételek,

e. B6 működési célú átvett pénzeszközök,

f. B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

g. B8 finanszírozási bevételek


rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42.§-ában meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.


(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.


(7) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (Áht. 34§)


19.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.


(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.


(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A (3) bekezdése irányadó.


(4) A személyi juttatások kiemelt előirányzata

- az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,

- a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
20.§ Az önkormányzat dolgozói részére az Ávr. 51.§ (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, képviselő-testületi döntés alapján történhet.


21.§ (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.tv. 234.§ (3) b. pontja és (4) bekezdése alapján 20%.


(2) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának 2019. évi összege: 46.380.-Ft.


(3) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 200.000.-Ft/év, közalkalmazottak részére 150.000.-Ft/év.


22.§ (1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére –negyedévenként legfeljebb 1 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Állam által kibocsátott, jelen rendelet szerinti összegben kamatozó kincstárjegyet vásároljon.23.§ A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.24.§ A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.25.§ Költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén

a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,

b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.26. § A Társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.27.§ Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.28.§ (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként –kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.


(2) A támogatás oda ítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, személyes érintettsége esetén a képviselő-testület, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.


(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.


29.§ (1) Az Áht. 97.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.

(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.30.§ A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást kötött az Önkormányzattal.31.§ Az önkormányzat a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. Jelenleg az Önkormányzat bankszámláit a Mohácsi Takarék Bank Zrt. kezeli.32.§ (1) Ha a helyi Önkormányzat 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.


(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.33.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.


(2) A zárolás nem vonatkozhat:

a) az esetleges európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatásokra,

b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatásokra,

c) a segélyek előirányzataira.

(3) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.34.§ A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.


III. fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Hatályba léptető rendelkezések


35.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna                                                    Troszt József

                        jegyző                                                                        polgármester Jelen rendelet Görcsönydoboka község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.gorcsonydoboka.hu honlapon keresztül 2019. február 25. napján kihirdetésre került.


Görcsönydoboka, 2019. február 25.                                      Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
5. melléklet
265.43 KB
7. melléklet
252.24 KB
8. melléklet
423.2 KB
9. melléklet
263.86 KB
10. melléklet
689.29 KB
11. melléklet
766.61 KB
12. melléklet
296.16 KB
1. függelék
2.51 MB
1_ melléklet
238.74 KB
2_melléklet
328.54 KB
4_melléklet
174.7 KB
6. melléklet
145.96 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!