nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013 (X.21.) rendelete
Hatályos:2013-10-22 -tól
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013 (X.21.) rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következő rendeletet alkotja:


1.§


Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a képviselő-testület külön határozatban dönt.


2.§


(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület határozata alapján külön megállapodást kell kötni. A forrás összegének átvevő részére történő kifizetésére a megállapodás létrejöttét követően kerülhet sor.


(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról döntést,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,

k) a forrás felhasználásának határidejét.


(3) Nógrádsipek Község Önkormányzata a megállapodástól eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.


3.§


(1) Az államháztartáson kívüli forrás átadása estén a pénzeszközt átvevő az átadott pénzeszközt a képviselő-testület által meghatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles elszámolni.


(2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről kiállított számlákkal és/vagy szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal és számlaösszesítővel történik.


(3) A határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő köteles a pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes, a forrás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb tárgyévet követő év február 15. napjáig visszafizetni.


(4) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem rendeltetésszerűen felhasznált részt a mindenkor érvényes, a felhasználására nyitva álló határidőt követő naptól - tárgyév december 1. napjától - számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb tárgyévet követő év február 15. napjáig visszafizetni.


(5) Az átvevő köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználására előírt határidőig köteles kamatmentesen visszafizetni.


4.§


Az önkormányzat az átadott pénzeszköz felhasználását jogosult és köteles ellenőrizni.


5.§


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba


(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően államháztartáson kívüli átadott és átvett pénzeszközök tekintetében kell alkalmazni.


6.§


E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz.
Doman Ferenc

polgármester

Dr. Kiss Tamás

aljegyző


A rendelet kihirdetve:

Nógrádsipek, 2013. október 21.Dr. Kiss Tamás

aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!