nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-23 - 2017-09-24
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A települési támogatásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a az alábbi (4a) bekezdéssel egészül ki:  


„(4a) Rendkívüli települési támogatás elbírálásakor, amennyiben a kérelmező életmódja, életvitele, valamint a jegyző által indokolt esetben készített környezettanulmány és a köztudomású tények alapján bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított rendkívüli települési támogatást nem a saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre (hanem pl. élvezeti cikkekre) fordítaná, részére a rendkívüli települési támogatást természetben kell megállapítani (pl.: tüzelőfa).”


(2) A Rendelet 6. §-a az alábbi (8a) bekezdéssel egészül ki:  


„(8a) Az (1)-(8) bekezdés alkalmazásában a támogatás megállapításakor a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik. Egy családon belül több személy részére nem állapítható meg támogatás.”


2. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!