nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-09 -tól
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2004.(IV.30.) rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXI. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.). 10. § (1) bekezdés, 25. § (3) bekezdés b. pontja, 50. § (3) bekezdés és a 132. § (4) bekezdés g. pontja felhatalmazása alapján, valamint a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Önkormányzat) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) rendeletének 3. Melléklet 3) b) pontjában meghatározott Szociális, Egészségügyi, Idős- és Vallásügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


1 §.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §  (1) bekezdésének d.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


 (1) d.) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.


2. §

Az Ör. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az Önkormányzat az alábbi szociális ellátásokat biztosítja.

 1. Az Sztv. 43/B § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat (méltányossági ápolási díj)
 2. Sztv. 45. §- ában foglalt önkormányzati segélyt
 3. Az Sztv. 50. § (3) bekezdésben foglalt méltányossági közgyógyellátást
 4. Az Sztv. 26. § alapján megállapított időskorúak támogatását és a sajátjogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatását


3.§

Az Ör.  4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat az e rendeletben szabályozott önkormányzati segély, ápolási díj,  méltányossági közgyógyellátás, időskorúak támogatása, saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatása ellátások megállapítására, felülvizsgálatára, megszüntetésére valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetére szóló megtérítésének kötelezésére  vonatkozó hatáskörét a Szociális, Egészségügyi, Idős - és Vallásügyi Bizottságra ruházza át.

- 2 -

4. §

Az Ör. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

(5) A méltányosság, ápolási díj összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.

5.§

Az Ör. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép.

12. § (1) A Szociális, Egészségügyi, Idős- és Vallásügyi Bizottság önkormányzati segélyben részesítheti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.

(2) Önkormányzati segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg:

 1. természeti csapás, elemi kár esetén,
 2. ellátatlan személy részére,
 3. tartós (3 hónapot meghaladó), rendszeres orvosi ellenőrzést, kezelést igénylő betegség esetén,
 4. haláleset miatt,
 5. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
 6. gyermek iskoláztatásához,
 7. nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
 8. gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz,
 9. gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul,
 10. egyéb rendkívüli ok bekövetkezése estén.


(3) Önkormányzati segély abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 150 %-át, egyedül élő estén 200 % -át.

(4) Az önkormányzati segély összegét 2.000 - 8.000,- Ft között lehet megállapítani.

(5) A (2) bekezdés c.) pontjában foglalt esetekben az önkormányzati segély összege a (4) bekezdésben foglalt összeg felső határának legfeljebb 3-szorosa lehet.

(6) A (2) bekezdés a.) pontjában foglalt esetekben az önkormányzati segély összege legfeljebb 50.000 Ft lehet.

(7) Az önkormányzati segély nyújtható esetenként vagy meghatározott időszakra készpénzben vagy természetben, melynek természetbeni formája lehet

 1. élelmiszer-csomag
 2. gyógyszertámogatás
 3. közüzemi számla vagy egy részének kifizetése
 4. intézményi térítési díj vagy egy részének kifizetése
 5. tűzifa juttatás

- 3 -


A (2) bekezdés e-i pontjában foglalt esetekben a pénzben vagy természetben nyújtott önkormányzati segély mértéke alkalmanként és gyermekenként nem lehet kevesebb 2000 Ft-nál, a legmagasabb összege pedig nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-ánál.

(8) A (2) bekezdés d.) pontjában foglalt esetben a temetési költségek mérséklésére nyújtandó önkormányzati segélyre az az eltemettető személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő estében 350 %-át.

(9) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 200.000 Ft, az önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 15%-a.

(10) Az önkormányzati segély iránti kérelemhez be kell mutatni a temetés költségeiről szóló a segélyt kérő nevére kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban elő/k jövedelemigazolását. 

6.§

Az Ör. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

(1) az e rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet szóban vagy írásban Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalnál az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet benyújtani.

7.§

(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az Ör.  9 §-a, 10 §-a,  10/A §-a és a 13. §-a, továbbá a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. §-a  és 7. §-a.

(4) Az Ör.-ben a Polgármesteri Hivatal elnevezés Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésre változik.

Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 18. napján tartott ülésén.

Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                   dr. Voller Erika

         polgármester                                                                                        jegyző


Kihirdetési záradék:                                                                               dr. Voller Erika

Kihirdetve: 2013. december 19.                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
30.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!