nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 14/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-14 - 2015-01-14
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 14/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

 

Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott feladatok ellátását foglalja magába.

2. § (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyát képező égéstermék-elvezetőt magában foglaló ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A közszolgáltatás tárgyévi igénybevételével kapcsolatos szerződéses jogviszonyt az ingatlan tulajdonosa és a közszolgáltató között a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette, vagy - többlakásos ingatlan esetén - felhívás közzététele útján tájékoztatta.

2. A közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése

3. § (1) A Közszolgáltatónak az e rendeletben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek folyamatosan meg kell felelnie.

(2) A Fővárosi Önkormányzat közszolgáltatási feladatait általa alapított költségvetési szerv, szervezet, vagy pályázaton nyertes gazdálkodó szervezet útján látja el.

(3) A Közszolgáltató pályázati úton történő kiválasztása esetén a pályázati kiírásban rögzíteni kell, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására csak azzal az intézménnyel vagy vállalkozással köthető meg a közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: szerződés), aki a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelel, továbbá - a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően - rendelkezik

a) a tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében lévő, a főváros közigazgatási területén fekvő olyan telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges felszerelések, berendezések és eszközök tárolására és karbantartására;

b) a pályázat benyújtásakor olyan referenciával, amely bizonyítja, hogy teljes körű és osztatlan szolgáltatási kötelességének és felelősségének az egész szolgáltatási időszakban képes eleget tenni.

(4) A pályázati felhívás megjelenésének és a pályázat benyújtásának határideje között legalább 45 napnak kell eltelnie. A közszolgáltató kiválasztásáról a Fővárosi Önkormányzat a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 120 napon belül dönt.

(5) A pályázat elbírálása során - a szolgáltatás biztonsága érdekében - a Fővárosi Önkormányzat figyelembe veszi a pályázó jegyzett tőkéjének mértékét vagy egyéni vállalkozó esetén a pályázó vagyoni helyzetét.

4. § (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben megfogalmazott kötelező tartalom mellett a szerződésben rögzíteni kell:

a) a közszolgáltatás hatályos jogszabályok szerint elvégzendő munkálatait,

b) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési módját,

c) a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit,

d) a közszolgáltatónak a lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét,

e) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét és

f) pályázati úton történő kiválasztás esetén:

fa) a pályázati kiírásban megjelölt feltételeket

fb) a benyújtott pályázatban szereplő vállalásokat.

(2) Ha a szerződés határozott ideje lejár, vagy a közszolgáltató más okból nem képes a közszolgáltatás ellátására, a főpolgármester legfeljebb 6 hónapi időtartamra megbízást adhat - pályázat nélkül is - a közszolgáltatás teljesítésére, amíg a közszolgáltató kijelölésére nem kerül sor. A közszolgáltatónak a főpolgármester által adott megbízást a Fővárosi Önkormányzat határozatával legfeljebb további 3 hónappal meghosszabbíthatja.

(3) A szerződés lejártát megelőzően 6 hónappal vagy felmondását követő 3 hónapon belül a Fővárosi Önkormányzat újabb pályázatot írhat ki a közszolgáltatás ellátására.

(4) A Fővárosi Önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának, valamint a szerződés végrehajtásának tapasztalatait évente értékeli a közszolgáltató által elkészített, az üzleti beszámoló elfogadását követő 30 napon belül benyújtott közszolgáltatási beszámoló alapján.

(5) A közszolgáltatási beszámoló tartalmazza legalább:

a) a szerződésben foglalt feladatok teljesítésének részletes ismertetését;

b) a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésről szóló részletes beszámolót;

c) az adott évre az évet megelőző évben megállapított díjemelés mértékének indokoltságát igazoló részletes kimutatást;

d) a fogyasztói panaszok témakör szerint csoportosított számát, ezen belül a jogos reklamációk számát;

e) a panaszos által a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatosan adott évben a Közszolgáltató ellen kezdeményezett polgári peres eljárásokról szóló tájékoztatókat;

f) a tűzvédelmi hatóság által a Közszolgáltató részére kiszabott bírságok témakör szerint csoportosított számát, a kifizetett bírságok mértékét.

5. § (1) A Közszolgáltató üzletszabályzatot készít, szükség esetén módosít, melyet a Fővárosi Önkormányzat hagy jóvá. A közszolgáltató az üzletszabályzatát az ügyfelek számára az ügyfélszolgálati irodákban hozzáférhetővé teszi, a honlapjára feltölti.

(2) A Közszolgáltató által készített üzletszabályzat a helyi szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével tartalmazza:

a) az üzletszabályzat tárgyát és hatályát;

b) a Közszolgáltató cégazonosító adatait;

c) az ügyfélszolgálati irodák címét és az ügyfélfogadás rendjét;

d) reklamációk és panaszügyek kezelésének rendjét;

e) a kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok leírását;

f) a kiadott szakmai nyilatkozatok érvényességi idejét;

g) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges más, jogszabályban nem meghatározott formanyomtatványokat.

6. § Budapest főváros közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos joggal rendelkező közszolgáltató a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató).

3. A Közszolgáltató kötelezettségei

7. § (1) A Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenysége során a jogszabály szerinti kötelezettségeinek folyamatosan köteles eleget tenni.

(2) A Közszolgáltatónak tevékenység ellátása során az egyéb jogszabályban meghatározottakon túl rendelkeznie kell

a) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges ügyfélszolgálati feladatokat ellátó személyzettel, és

b) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges nyilvántartási rendszerrel.

(3) A Közszolgáltató köteles a Fővárosi Önkormányzat részére minden félévet követő hónap 15. napjáig a hozzá előző félévben - írásban, elektronikusan, telefonon vagy szóban - beérkező panaszokról összefoglaló dokumentumot küldeni.

8. § (1) A Közszolgáltató a sormunkák ütemezésére havi bontásban közszolgáltatási ütemtervet készít, melyet honlapján és ügyfélszolgálati irodáiban közzé tesz, továbbá írásbeli tájékoztatást küld az illetékes kerületi önkormányzatoknak hivatalos közzététel céljából.

(2) A Közszolgáltató a sormunka végzésének várható időpontjáról kellő időben - de a munka megkezdését legalább 8 nappal megelőzően - köteles az ingatlan tulajdonosát írásban, hirdetmény útján értesíteni.

(2a) A Közszolgáltató honlapján történő regisztrációt követően igényelhető elektronikus értesítés, melynek során az ügyfél 7 nappal az ellenőrzés előtt az általa megadott e-mail címre elektronikus levelet, valamint 3 nappal az ellenőrzés előtt az általa megadott mobiltelefonszámra SMS üzenetet kap a sormunka jellegű kéményellenőrzés első meghirdetett időpontjáról.

(3) A kiértesítés

a) többlakásos vagy többszintes épület esetén kapualji hirdetmény, plakát vagy

b) laza beépítésű (családi házas) lakóterületeken, az utcasarkokon jól látható módon elhelyezett hirdetmény, plakát

útján valósul meg.

(4) Amennyiben a sormunka elvégzése az első kiértesítés után meghiúsul, a kiértesítés ismételt esetben a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendeletben meghatározott módon valósul meg a 2. számú melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével. A második időpontról szóló értesítő másodpéldánya egyben az elhelyezés helyének és tényének igazolására is szolgál.

(5) A kiértesítés akkor megfelelő, ha azon naptári nap, négy órás időtartam pontossággal kerül megjelölésre a munkavégzés időpontja.

(6) Amennyiben a Közszolgáltató Társasházak esetén a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény szerint meghatározott második alkalommal sem tudja elvégezni az időszakos ellenőrzést és a szükség szerinti tisztítást, a közös képviseletet levélben tájékoztatja arról, hogy az ismételt értesítés ellenére mely lakások esetén maradt el a közszolgáltatás igénybevétele.

9. § (1) Amennyiben a tulajdonos a korábbi ellenőrzéskor jelzett szabálytalan állapotot a soron következő ellenőrzéséig kéményseprő-ipari nyilatkozattal igazolt módon nem hárította el, számára a Közszolgáltató 30 napos határidőt határoz meg a szabálytalan állapot megszüntetésére.

(2) A Közszolgáltató az érintett hatóságokat és szükség esetén a gázelosztói engedélyest

a) az élet és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén azonnal,

b) a szabálytalan állapotok megszüntetésére irányuló felhívások eredménytelensége, valamint a meghiúsult ellenőrzések tekintetében legalább kéthetente

elektronikus úton tájékoztatja.

4. Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei

10. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatási tevékenység ellátásából fakadó munkálatok elvégzését tűrni és a munka akadálytalan, biztonságos végzéséhez szükséges - a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendeletben meghatározott - előfeltételeket biztosítani.

(2) A közszolgáltatás elvégzését az ingatlan tulajdonosa a tanúsítványon aláírásával köteles igazolni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott intézkedések elvégzéséről a Közszolgáltatónak bejelentést tenni és a szükséges nyilatkozatokat megrendelni.

(4) Az égéstermék-elvezető rendeltetésszerű, biztonságos használatával összefüggő javítási, hibaelhárítási tevékenységet minden, az égéstermék-elvezető nyomvonalán érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles.

5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díja

11. § (1) A közszolgáltatás díját a Fővárosi Önkormányzat e rendelet 1. mellékletében állapítja meg, díjjegyzék formájában. A közszolgáltatás keretében elvégzett tevékenységért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni, a fizetendő díjat - e rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján - a Közszolgáltató számítja ki.

(2) A Közszolgáltató a szerződés megkötését követően minden év október 30-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát.

(3) A közszolgáltatás díjának a hatékonyan működő vállalkozás ráfordításaira és a működés fejleszthető fenntartásához kell fedezetet biztosítania. A díj megállapításához a Közszolgáltató a szolgáltatás módján és rendjén alapuló költségelemzést készít, mely tartalmazza:

a) a következő évre tervezett fejlesztések részletes ismertetését, valamint tervezett költségeit;

b) a javasolt díjemelés részletes indokait, és az indokláshoz tartozó díjemelés mértékét.

(4) A mindenkor érvényes díjról, a díjért végzendő tevékenység feltüntetésével a Közszolgáltatónak díjjegyzéket kell készíteni a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően.

(4a) Amennyiben a rezsicsökkentésre vonatkozó törvényi előírásoknak vagy az egyéb jogszabályokban foglalt díjmegállapítási feltételeknek megfelelően megállapított díjak alkalmazásával a Közszolgáltató működésének fedezete nem biztosított, a Közszolgáltató jogosult a Fővárosi Önkormányzattól kompenzációt kérni működésének biztosítása érdekében.

(5) A tevékenység díját egy összegben, utólag kell a Közszolgáltató vagy megbízottja által benyújtott számla alapján megfizetni.

12. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatási tevékenység díjával megegyező összegű pótdíjat fizetni, amennyiben a Közszolgáltató az előírt értesítési kötelezettségének eleget tett, de a munkát az ingatlan tulajdonosának felróható magatartása következtében nem tudta elvégezni. A Közszolgáltató a pótdíj kiszámlázására a munka elvégzésére kijelölt napot követő 30 napon belül jogosult.

(2) Amennyiben a Közszolgáltató az időszakos ellenőrzést és a szükség szerinti tisztítást az e rendeletben előírt kiértesítést követően, második alkalommal sem tudja elvégezni, a további alkalommal elvégzett időszakos ellenőrzés és szükség szerinti tisztítás után jogosult közszolgáltatási díjat felszámítani.

(3) Ha a közszolgáltatás a Közszolgáltató által meghatározott időpontban a Közszolgáltató mulasztásából marad el, a Közszolgáltató - az ingatlan tulajdonosának a Közszolgáltatóhoz a munka elvégzésére kijelölt napot követő 30 napon belül benyújtott írásbeli igénye alapján - kötbért köteles fizetni. A Közszolgáltató az igény benyújtásától számított 15 napon belül köteles a kötbért megfizetni, melynek összege megegyezik az el nem végzett szolgáltatás díjával.

6. Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.

(2)

14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

15. § A közszolgáltató a 2014. március 1-jétől alkalmazandó közszolgáltatási díj és a 2013. július 1-től 2014. február 28-ig érvényes közszolgáltatási díj közti különbözetet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény 10/A. §-ban meghatározott jogosultak számára a 2013. július 1-től 2014. február 28-ig terjedő időszakban elvégzett közszolgáltatásokra vonatkozóan 2014. december 31-ig köteles visszautalni.

 

 

 

 Csatolmányok

Megnevezés méret
1-2. melléklet
529.17 KB
2. melléklet
298.79 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!