nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (XI.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-13 - 2016-04-15
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (XI.12.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultság feltételeiről

Tereske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa-vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (XI.25.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglaltak alapján  eljárva a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:1.§.


(1)E rendelet célja, hogy az önkormányzat által – a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján – biztosított szociális tűzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról.


2.§.


(1)A rendelet hatálya kiterjed Tereske Község közigazgatási területére.

(2)E rendelet személyi hatálya a Tereske község közigazgatási területén életvitelszerűen élő, az Szt. 3.§. (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

(3)Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.


3.§.


(1)A szociális ellátás iránti kérelmet a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Tereskei Kirendeltségénél (2652. Tereske, Kossuth út 94.) lehet benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon. A kérelmező köteles jövedelemigazolásokat, mellékleteket a kérelméhez csatolni.


4.§.


(1)Az önkormányzat képviselő-testülete szociális tűzifa támogatást nyújthat annak a Tereske község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének, vagy albérlőjének a helyiség téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, amennyiben az alábbi feltételeknek megfelel:

-          A kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,

-          egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj összegének 300%-át (85. 500.-Ft)

-          téli fűtését tűzifával oldja meg,

-          Tereske településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Tereskén tartózkodik.

(2)A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

(3)A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 2 m3 háztartásonként.5.§.


(1)   E rendeletben meghatározott szociális célú tűzifa támogatási ellátásról Tereske Község Önkormányzat képviselő-testülete dönt.


6.§.


(1)    A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból származó, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.


(2)    A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen:

a.)        rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye, illetőleg megállapító határozata,

b.)        jövedelemmel rendelkező személyek esetében:

-          foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti igazolás,

-          egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év személyi jövedelem adójának mértékéről szóló adóhatósági igazolás, valamint a tárgyévre vonatkozó időszak

c.)        alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolata, ennek hiányában a tevékenységet végző által adott nyilatkozat.


7.§.


(1)   A jogosultság megállapításánál előnyt élvez:

-          gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy három, vagy több gyermekes család

-          egyedülálló nyugdíjas vagy időskorúak járadékában részesül

-          a családban tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos családtag él, vagy

-          tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására- lakásfenntartási támogatásra

jogosult személy.


(2)   A támogatás iránti igényeket 2015. december 05. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.


8.§.

                                                                                            

(1)       Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)       Jelen rendelet 2016. április 15. napján hatályát veszti.Tereske, 2015. november 11.

                     Meló Martina                                                                Dr. Villant Gréta

polgármester                                                                           jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
359.57 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!