nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-14 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
Pácin Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésérőlPácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    (1)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

                  386 176 617 Ft Költségvetési bevétellel és kiadással

                           állapítja meg.

        (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési  

             kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási    

             célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet  1. melléklete alapján határozza meg.


                (3) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak

                     támogatását jogcímenként a képviselő-testület a 1.1. melléklet   alapján hagyja jóvá.


                (4) A   költségvetési kiadások kormányzati funkciókénti előirányzatait  és az éves   

                     létszám előirányzatot     költségvetési szervenként, feladatonként a  2.   mellékletek

                     szerint       hagyja jóvá.

                (5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató

                     jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 3/a. és 3/b.  melléklet

                     szerint állapítja meg a képviselő-testület.


2. §    (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból    

                fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.

          (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető  

               ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet

               tartalmazza.    

         (3) Az önkormányzat 2020 évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6.  

              melléklet részletezi.     

         (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak   

               beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

         (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8.   

               melléklet szerint részletezi.

         (6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az  

               önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet    

               szerint hagyja jóvá.

         (7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 10. melléklet szerint  határozza

              meg.


3. §   (1)  Az önkormányzat 2020. évi mérlegét a 11. melléklete tartalmazza.

         (2) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves

                    bontásban   a 12.  melléklet szerint fogadja el.

        (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13.  melléklet szerint hagyja

              jóvá.

                (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét

                    havi bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

        (5) A Pácini Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok,

            kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az engedélyezett létszámot    16.  melléklet

            szerint határozza meg.

       (6) A Pácini Bárókert Óvoda és Konyha  bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok,  

             kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az engedélyezett létszámot valamint a   

             közfoglalkoztatottak létszámát a   17.   melléklet szerint határozza meg.

       (7)  A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb

              csoportonként a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

       (8) Az önkormányzat likviditási tervét a 19. melléklet tartalmazza.


       4. §       Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évben

                   engedélyezett     létszámát  a Pácini Közös Önkormányzati Hivatal esetében 10,73

                   főben, a Pácini       Bárókert Óvoda esetében 14,75 főben, a közfoglalkoztatottak

                  létszám-előirányzatát   65  főben állapítja       meg.

5. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert   

            tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban  eléri az éves eredeti      

            kiadási előirányzatának 10%-át –   a Pácini Közös Önkormányzati Hivatal esetében

            4 149 512 Ft, a Pácini Bárókert Óvoda és Konyha esetében 9 211 555 Ft  - , vagy a 150

            millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

       (2)  A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a    

            tartozásállományról adatot szolgáltatni.


       6. §       A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát

                    minden esetben fenntartja magának.


      7. §   (1)  Az Önkormányzat, a Pácini Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési  

                   szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint

                    készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.


            (2)  Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési

                szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

                a) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton    

                elszámolandó kiadások,

                b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és    

                propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

                c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése,  

                K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök  

                beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi 

                eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

                d) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások,

                e) a b)-d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. 

                Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási 

                célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

                f) az a)-e) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel

                adott előlegek,

                g) K1109 közlekedési költségtérítés,

                h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára 

                biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet,

                személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.


      8. §   Pácin Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a 2019. évi LXXI törvény 58. § (6)   

              bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a köztisztviselői illetményalapot 2020. évre    

              vonatkozóan 46 380.- Ft-ban határozza meg.


     9. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020.

              január 1-jétől kell alkalmazni.                              Gégény Zsuzsanna                  

                    Csonka István

                                 polgármester                         

                          jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
183.66 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!