nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2013(X.31.)
Hatályos:2013-10-31 - 2018-08-21
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2013(X.31.)
Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (IX.24.) számú rendelete a tanyagondnoki szolgálatokról szóló 11/2009.(IX.29.) számú rendelet módosításáról

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő testületének 14/2013. (X.31.) számú rendelete a helyi adókról szóló 8/2012.(IX.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.


Nyíradony Város Képviselő-testülete a  Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 42. §-a 1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – figyelemmel a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében  kapott felhatalmazására – a  város közigazgatási területén az arányos és igazságos közteherviselés, s a helyi sajátosságokhoz igazodó szuverén adópolitika kialakítása érdekében  Nyíradony Város Képviselő-testületének a 8/2012.(IX.13.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


  1. §.


(1) A Képviselő-testület a rendelet   1 - 2. §-át, 5.- 7. §-át, 10. - 14. §-át,  16. §-át, 20-21. §-át,  24-29. §-át, és 31. §-át hatályon kívül helyezi.


(2) A rendelet 3. §-ának számozása 1. §-ra, a 4. §. Számozása 2. §-ra változik,


ÉPITMÉNYADÓ


2. §.

(1) .Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges Nyíradony Város Önkormányzata általános   rendezési tervéről szóló  7/2013. (V.4.) számú önkormányzati rendelete  16-24. §.-ában meghatározott övezeti besorolásnak megfelelő, azt meg nem haladó földrészletet kell érteni. E rendelet szempontjából az épületnek minősülő építmény  esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú földrészletet kell az építményhez tartozónak tekinteni.


(2)  Mentes az 1990. évi C. törvény 12. §-ában megfogalmazott adóalany a törvény 13. §-ában megfogalmazott adótárgyak után, valamint az önkormányzat közigazgatási területén lévő lakás céljára szolgáló építmény.


  1. §.


A  rendelet 8.-9. §-ának számozása 4.-5.  §-ra változik.  1. §.

A rendelet 13. -14. §-a az alábbiak szerint módosul és számozása  6.-7. §-ra változik:


  1. „Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek”


  1. Mentes az önkormányzat illetékességi területén lévő  telek  1.500 nm-t meg nem haladó rész.


  1. §.


A rendelet 17, 18, 19. §-a  8, 9 és 10. §-ra változik.  1. §.


A rendelet 22.-23.  §-a számozása 11.-12. §-ra változik, s egyben a az adóalap tekintetében a 20. §-ra történő hivatkozás hatályát veszti.


  1. §.

A rendelet 30. §-ának számozása  13. §-ra változik.  1. §.

A rendelet 32-36. §-ának számozása  14-17. §-ra változik.


  1. §.

Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.Nyíradony, 2013. október 31.
          Tasó László                                                                                      Benő János

         polgármester                                                                                        jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!