nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-10 -tól
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:1. §


A rendelet hatálya kiterjed a Nova község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, védőnői ellátás, és iskola-egészségügyi ellátás körzetére.2.§


(1) A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás körzete, területi ellátási kötelezettsége Nova, Barlahida, Hernyék, és Mikekarácsonyfa községek közigazgatási területére terjed ki.


(2) A háziorvosi, házi gyermekorvosi körzet székhelye/központi rendelője 8948 Nova, Petőfi u. 2. szám alatt van, telephelye 8948 Barlahida, Kossuth u. 20. szám alatt van és 8957 Hernyék, Kossuth u. 26. szám alatt van.


(3) A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódó  ügyeleti ellátást az önkormányzat a Lenti Kistérség Többcélú Társulásának feladatellátásában a társulás tagjaként  biztosítja. A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódó  ügyeleti ellátás helye 8960 Lenti, Templom tér 10. szám alatt van.3.§


(1) A fogorvosi ellátás körzete, területi ellátási kötelezettsége Gutorfölde, Nova, Csertalakos, és Szentpéterfölde községek közigazgatási területére terjed ki.


(2) A fogorvosi körzet székhelye/központi rendelője 8951 Gutorfölde, Petőfi u. 35. szám alatt van, telephelye 8948 Nova, Petőfi u. 2. szám alatt van és 8900 Zalaegerszeg Síp u. 8. szám alatt van.


(3) A fogorvosi  ellátáshoz kapcsolódó  ügyeleti ellátásról az önkormányzat ellátási szerződés útján gondoskodik. A fogorvosi  ellátáshoz kapcsolódó  ügyeleti ellátás helye 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 17. szám alatt van.4.§


(1) A védőnői ellátás körzete, területi ellátási kötelezettsége Nova, Barlahida, Hernyék, és Mikekarácsonyfa községek közigazgatási területére terjed ki.


(2) A védőnői körzet székhelye/központi rendelője 8948 Nova, Petőfi u. 2. szám alatt van.5.§


(1) Az iskola-egészségügyi ellátás körzete Nova község közigazgatási területén működő valamennyi köznevelési intézményre terjed ki.


(2) Az iskola-egészségügyi körzet székhelye/központi rendelője 8948 Nova, Petőfi u. 2. szám alatt van.6.§


(1) E rendelet 2016. szeptember 10. napon lép hatályba.


(2) Egyidejűleg hatályát veszti Nova Község Önkormányzati Képviselő-testületének a háziorvosi körzet kialakításáról szóló 15/2002. ( X. 17. ) ÖKT. számú rendelete.


(3) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.
                        Lendvai Jenőné s.k.                                                         Tóthné Péter Judit s.k.

                        polgármester                                                                          jegyző
Záradék:

Kihirdetve: 2016. szeptember 9.
                                                           Pallér Edina s.k.

                                                           aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!