nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-06-30 -tól
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete
a helyi Római Katolikus Templom épületének védetté nyilvánításáról

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, e törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:


  1. §


Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábapatona, 855 hrsz. alatt felvett ingatlanon álló Római Katolikus Templom épületét településképi és helyi építészeti örökségi szempontok alapján helyi védetté nyilvánítja.


2. §


A helyi védetté nyilvánítás célja a település hagyományainak és értékeinek megőrzése.


3. §


A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!