nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013(X.31.)
Hatályos:2013-10-31 - 2017-12-01
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013(X.31.)
Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(X.31.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(X.31.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról


Nyíradony Város Önkormányzat vagyonáról és vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelete


Nyíradony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyona és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának meghatározása céljából a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 42. § (1.) bekezdésében, valamint a 2011. évi CXCVI. Törvény 1 – 18. §-ában foglaltak végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya


(1) E rendelet hatálya Nyíradony Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokra – lakások és nem lakások célú helyiségek bérbeadásának kivételével – és ingó vagyontárgyakra, valamint vagyoni értékű jogokra (a továbbiakban: önkormányzati vagyon), értékpapírokra és követelésekre terjed ki.

(2) Az önkormányzat vagyona a 2011. évi CXCVI. Törvény 1. §-a (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján része a nemzeti vagyonnak.

(3)A rendelet nem terjed ki a 2011. évi CXCVI. Törvény 2. §-ában megfogalmazott vagyonelemekre.


2. §

Az önkormányzati vagyon


(1) Az önkormányzat vagyona a kizárólagos tulajdonában lévő dolgokból, valamint az önkormányzatot megillető, tulajdonában lévő pénzügyi eszközökből, és az önkormányzatot megillető társasági részesedésekből, illetve bármely vagyoni értékkel rendelkező jogosultságból áll, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít,.

(2) Az önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet.  Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja és amelyet

        a.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít,

        b.)  törvény vagy helyi önkormányzati rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít.cv

 (3)  A (2) bekezdés a. és b. pontban foglaltak együtt: az önkormányzat  forgalomképtelen törzsvagyonát képezik.

(4)  Az önkormányzat törzsvagyonának részét képezik azok a törvény vagy  az  ezen rendeletében, illetve külön rendeletében megállapított vagyonelemek, melyeket az önkormányzat korlátozottan  forgalomképes vagyonelemként állapít meg. 3. §.


(1) Az önkormányzat tulajdonában álló, illetve tulajdonába került vagyont – amennyiben törvény másként nem rendelkezik – a képviselő-testület minősítése alapján kell vagyonnyilvántartásba venni. A különböző vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak minősítése, átminősítése a testület hatáskörébe tartozik azzal, hogy csak olyan önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra vonatkozhat, mely a földhivatal nyilvántartásával és az önkormányzati vagyonkataszterrel megegyezik.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló törzsvagyon és üzleti vagyon besorolását e rendelet 1.-3. számú melléklete tartalmazza, úgy, hogy:

a./ az önkormányzat forgalomképtelen  törzsvagyonát e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza;

b./ az önkormányzat korlátozottan forgalomképes  törzsvagyonát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza;

c./ az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonát e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza;

d./ az önkormányzat forgalomképes  üzleti vagyonának részét képezi továbbá valamennyi ingó vagyontárgya, a vagyoni értékű jogok, értékpapírok és követelések.

(3) Az egyes  vagyon elemek besorolásánál  a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVII. Törvény 3. §-ában foglalt fogalom meghatározásokat kell érteni.

(4) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon  körébe tartozik, s  az nem idegeníthető el:

      a.) helyi közutak és műtárgyaik,

      b.) az önkormányzat tulajdonában álló terek,  parkok,

      c.) az önkormányzat tulajdonában álló – s a külön törvény alapján az önkormányzat részére átadott  vizek, közcélú vízi létesítmények, 

(5) Nem tartozik a törvény,  s e rendelet hatálya alá az önkormányzat tulajdonában álló vízi  közművek. Erre a 2011. évi CCIX. Törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(6) A nemzeti vagyonról szóló törvény 6. §-a (1) bekezdésében foglaltak alapján a (4) bekezdésben foglalt, nemzeti vagyon körébe tartozó önkormányzati vagyon  nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, ezeken osztott tulajdon nem létesíthető.

(7) A (6) bekezdésben foglalt tilalmak nem vonatkoznak azokra a (4) bekezdés c. pontjában megfogalmazott közcélú vízi létesítményekben élő halakra, növényekre, más hasznos víziállatra. 


3. §

 Az önkormányzati vagyongazdálkodás alapelvei


(1) A nemzeti vagyon( benne az önkormányzat vagyona) alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása.

(2) A rendelet 2. §-ában felsorolt vagyon feladata az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori helyi társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, valamint az önkormányzat feladatai ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

(3) Az Önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot, és öröklés kivételével, illetve törvény rendelkezései alapján, valamint követelés fejében szerzett részesedés kivételével nem szerezhet részesedést olyan  gazdasági társaságban amely, vagy amelynek valamely – nem  természetes személy – tagja nem átlátható.

(4) Az átlátható szervezet fogalmán a 2011. évi CXCVII. Törvény 3. §-a (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltakat kell érteni.

(5) A nem átlátható szervezet esetében alkalmazott eljárásra a törvény 8. §-a (2) – (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(6) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok alapítására és működésére a 2011. évi CXCVII. Törvény 8. §-a (6) –(9) bekezdéseiben, valamint a 9-10. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(7) Az Önkormányzat jegyzője a vagyongazdálkodás feladatai Alaptörvény 7. §-a (2) bekezdésében meghatározott rendelkezései biztosítása érdekében hosszú és középtávúvagyongazdálkodási tervet köteles készíteni, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá.


(8) A képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi döntések értékhatártól függetlenül.

a.) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása,

b.) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba,

c.) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása,

d.) kezesség vállalása,

e.) gazdasági és közhasznú társaság alapítása,

f.) társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása.

(9) Az önkormányzat a forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak használatáról, működtetéséről, üzemeltetéséről, vagyonkezelői jog létesítéséről, állagának megóvásáról a képviselő-testület polgármesteri hivatala, a többségi tulajdonosi részesedéssel működő és átlátható gazdasági társaság, valamint és intézményei útján gondoskodik.

(10) A korlátozottan forgalomképes, valamint forgalomképes vagyontárgyak elidegenítéséről, megterheléséről és gazdasági társaságba viteléről a képviselő-testület dönt, jognyilatkozatait a polgármester írja alá.

(11) A korlátozottan forgalomképes, valamint forgalomképes vagyontárgyak – az alapító okiratban rögzített tevékenységi körrel összefüggő módon történő, a tulajdonjog átruházásával vagy megterhelésével nem járó, önkormányzati érdeket nem sértő – hasznosításának joga az üzemeltetéssel megbízott polgármesteri hivatalt, illetve intézményt illeti meg.


(12) Az önkormányzat vagyonát, annak értékében bekövetkezett változásokat, a tulajdonosi joggyakorló tartja nyilván.  A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok – a minősített adatok védelméről szóló törvényben foglalt rendelkezések kivételével – nyilvános adatnak minősülnek. A tulajdonosi joggyakorlóját a vagyongazdálkodási törvény 10. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint rendszeres ellenőrzési jog illeti meg.


 1. §


Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása, követelés elengedése, vagyonkezelői jog létesítésének szabályai


(1) Vagyonkezelői jog vagyonkezelési szerződéssel jön létre. 

      Az önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy kedvezményesen átruházni a következő célra lehet:

a.) meghatározott céllal más önkormányzatnak

b.) kötelezettségvállalással, közérdekű célra

c.) közösségi célra, alapítványi hozzájárulásként.

(2) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléséről:

a.) csődegyezségi megállapodásban,

b.) bírói egyezség keretében,

c.) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg,

d.) a végrehajtás során nem vagy csak részben térül meg,

e.) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott döntéseket csak a képviselő-testület minősített többségével hozott határozatával lehet meghozni.


5. §

A felajánlott vagyon elfogadása


(1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett intézmény elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár felett ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a képviselő-testület jóváhagyására.


6. §

Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása


 1. A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó.

(2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani:

- értékpapír esetében a névérték alapján,

- örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi,

- egyéb vagyoni elemek esetén 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján.

(3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy, a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.


7. §

A vagyon hasznosításának közös szabályai


(1) A vagyon hasznosítása általában versenyeztetési eljárásban valósulhat meg, mely lehet pályázati eljárás, illetve egyszerűsített pályázati eljárás.

 1. A pályázati eljárás lebonyolító nyilvános vagy zártkörű (meghívásos) pályázat alapján.
 2. Versenyeztetési eljárás nélkül történhet az önkormányzati ingó vagyontárgy, vagyonértékű jog, értékpapír és követelés elidegenítése, használatba adása, vagy más módon történő hasznosítása, ha annak értéke nem éri el az 1 millió forintot.
 3. Egyszerűsített pályázati eljárás útján történik a vagyon hasznosítása, ha annak értéke ingatlan vagyon esetén nem haladja meg az 5 millió forintot, minden más vagyon esetében 1-3 millió Ft közötti.


 1. Pályázati eljárás során történik az ingatlan vagyon elidegenítése, ha annak értéke meghaladja az 5 millió Ft-ot, minden más vagyon esetén a 3 millió Ft-ot.
 2. A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, illetve a kiíró bármikor dönthet úgy, hogy az e rendelet szabályai szerint:
 1. versenyeztetési eljárás nélkül elidegeníthető, hasznosítható vagyontárgyat versenyeztetési eljárás keretében értékesíti;
 2. az értéke vagy más ok alapján e rendelet szerint az egyszerűsített pályázati eljárás, továbbá ingatlan- és ingó vagyon esetén az árverés hatálya alá tartozó önkormányzati vagyont e rendeletnek a forgalmi értéke alapján magasabb értéket elérő vagyontárgy értékesítésére, hasznosítására irányadó szabályai szerint vagy nyilvános pályázat útján idegeníti el, hasznosíthatja vagy adja más használatába, kezelésébe, valamint
 3. zártkörű pályázati eljárás helyett nyilvános pályázatot ír ki.


II. fejezet

A versenyeztetés egyes módjai és szabályai


8. §

A pályázati eljárás


(1) A pályázati eljárás főszabályként nyilvános. Nyilvános pályázat helyett csak a (12) bekezdésben előírt, valamely feltétel fennállása esetén írható ki zártkörű pályázat.

(2) A pályázat módjáról a kiírásról történő döntés alkalmával kell rendelkezni.

(3) Nyilvános pályázat során is – speciális feltételek meghatározásával – szűkíthető a pályázók köre, ha az szakmai érdekből vagy versenyszempontból indokolt.

(4) A zártkörű pályázatra – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a nyilvános pályázatra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(5) A pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban kell közölni, valamennyi ajánlattevővel.

(6) A pályázat nyertese az, aki a döntésre jogosult szerv, vagy személy döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette.

 1. Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, kezelésbe adására vonatkozóan a felek a megkövetendő szerződés tartalmát a közzétett pályázati feltételek, illetve a pályázatot megnyert ajánlattevő ajánlata alapján alakítják ki.
 2. A szerződést a pályázat elbírálásáról történt értékesítéstől számított 15 napon belül kell megkötni.
 3. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéskötéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni vagy új pályázatot kiírni.

(10) A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha:

a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá

b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették.


(11) Zártkörű pályázat írható ki, ha:

a) a pályázat tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon jellege, jelentősége, valamint annak leghatékonyabb hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása a pályázatok előre meghatározott ajánlattevők, befektetők, illetőleg társasági partnerek részvételét teszi szükségessé,

b) versenypolitikai ok alapján az indokolt,

c) az önkormányzati érdekek, különösen a közszolgáltatás ellátása vagy az üzleti titok megóvása az indokolttá teszik,

d) a kiírásban foglaltak teljesítésére csak meghatározott ajánlattevők képesek.


9. §

A pályázat kiírása, meghirdetése


(1) A nyilvános pályázatot az önkormányzat hivatalos lapjában (továbbiakban: helyi lap) és megyei (vagy országos) napilapban a kiíró döntésének megfelelően kell kihirdetni.

(2) A pályázatok leadására határnapot kell megjelölni. Az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőt úgy kell meghatározni, hogy a felhívás közzétételének napja és a pályázatok benyújtására megjelölt határnap között a pályázók rendelkezésére álló határidő ne legyen kevesebb 10 naptári napnál.

(3) A pályázati eljárás folyamán a kiíró a pályázat feltételeit, az eljárás és az elbírálás módját nem változtathatja meg.

(4) A pályázati felhívásnak (ajánlatkérésnek) tartalmazni kell:

a) a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét,

b) a pályázat célját, jellegét (nyilvános vagy zártkörű) valamint az arra vonatkozó utalást, hogy a pályázó titkosan (a pályázó neve külön zárt borítékban szerepel) vagy név megjelölésével pályázhat,

c) a pályázat tárgyaként az értékesítendő, hasznosítandó vagyon(rész), szolgáltatás megnevezését, - szükség szerint – forgalmi értékét és az értékesítéshez szükséges információkat,

d) az értékesítés, hasznosítás, vagyonkezelés szabályait és ezek műszaki, gazdasági, jogi feltételeit,

e) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját, idejét,

f) az ajánlati kötöttség minimális időtartamát,

g) a pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helyét és idejét,

h) pályázati biztosíték esetén annak letételének idejét, módját, visszafizetésének a 10. §-ban rögzített szabályait,

i) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse,

j) a vagyontárgy jellege szerint szükséges további információkat,

k) az ajánlatok elbírálásának módját, szempontjait, menetét, a döntésre jogosult megnevezését,

l) az eredményhirdetés módját, helyét, várható idejét.

(5) A pályázati felhívásban, illetve a részletes pályázati kiírásban előírható, hogy az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor szerződéstervezetet is csatolnia kell, vagy a megküldött szerződéstervezet elfogadásáról kell nyilatkoznia.

(6) A kiíró a pályázati felhívásban a részletes pályázati kiírás átadását meghatározott mértékű térítési díj megfizetéséhez kötheti.10. §

Pályázati biztosíték


(1) A pályázaton való részvétel biztosíték adásához is köthető, melyet az ajánlat megküldésével egyidejűleg vagy a kiíró által a pályázati felhívásban meghatározott időpontig és módon kell a kiíró rendelkezésére bocsátani.

(2) A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint a pályázatok elbírálása után – a (3) bekezdésében foglalt kivételektől eltekintve – vissza kell adni.

(3) Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.


11. §

A pályázati ajánlat


(1) Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva, személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani.


(2) A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:

a) a pályázati felhívásban foglaltak feltételek elfogadására,

b) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,

c) a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére,

d) egyéb, a kiíró által meghatározott kötelezettségvállalásra.

(3) Ha a pályázat biztosítékadási kötelezettséget ír elő, az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja – vagy kétséget kizáróan igazolható - , hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró vagy az általa megjelölt személy rendelkezésére bocsátotta, illetve igazolja a biztosíték összegének letételét.

(4) Az ajánlattevő az ajánlatában közölt egyes adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.


12. §

A pályázati anyagok beérkezése, felbontása


(1) A pályázatok beérkezése során az átvevő – a kiíró képviselője – az átvétel pontos időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlati dokumentumok beérkezésük sorrendjében kapnak sorszámot.

(2) A határidőben beérkezett pályázatok felbontása a kiíró képviselője, az ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik vehetnek részt.

(3) Az ajánlatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét, az ajánlatok lényeges tartalmát azon adatok kivételével, melyek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(4) Azok az ajánlattevők, akiknek a pályázatát érvénytelenítették, a pályázati eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.

(5) A kiíró képviselője annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése és összehasonlítása jobban elvégezhető legyen, az ajánlatok felbontása után felvilágosítást kérhet a pályázótól, ezeket a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

(6) Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, a jogszabályokban, valamint az e rendeletben foglalt feltételeknek.


13. §

A pályázatok értékelése, elbírálása


(1) Az érvényes pályázati ajánlatokat a kiíró vagy az általa meghatározott személy illetőleg bizottság bírálja el az alábbiak szerint:

a) ha versenyeztetési eljárás nélkül történt az önkormányzati vagyon elidegenítése, akkor döntésre jogosult az intézmény vezetője, illetve a polgármester,

b) egyszerűsített pályázati eljárás esetén döntésre jogosult a polgármester, aki előzetesen kikéri a Pénzügyi bizottság véleményét,

c) ha a vagyon elidegenítése pályázati eljárás útján történik csak a képviselő-testület jogosult a döntés meghozatalára.

(2) Az elbírálásra jogosult dönt arról, hogy a pályázat eredményes volt-e vagy nem.

 Eredménytelen a pályázat, ha:

 a) a kitűzött időpontig egyetlen  ajánlat sem érkezett,

 b) a beérkezett ajánlatok egyike sem felel meg a pályázati felhívás követelményeinek, vagy más, a pályázatra vonatkozó előírásoknak,

 c) a kiíró valamely ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő jogait megsértette, vagy valamely pályázó részére – a többi pályázó érdekeit sértő módon – előnyt biztosított,

 e) a kiíró élt azon jogával, hogy új pályázat kiírását rendelje el.


(3) A kiíró a pályázatok elbírálását követően valamennyi ajánlatot tett személyt ajánlatának módosítására hívhatja fel akkor, ha a pályázatok azonos, vagy közel azonos tartalmúak, továbbá akkor, ha ettől kedvezőbb eredmény várható.


14.§.

Egyszerűsített pályázati eljárás


Az egyszerűsített pályázati eljárás esetén a testület a határidőt és a minimál árat megjelölve, felhatalmazza a polgármestert az eljárás lebonyolítására, a 3.§ (3) bekezdésében rögzítet döntés meghozatalára, a szerződés aláírására.


15.§.

A vagyon nyilvántartása


 1. A vagyonleltár az önkormányzat tulajdonában a költségvetési év zárónapján meglévő vagyon állapota szerinti kimutatás, célja a vagyontárgyak számbavétele.
 2. A vagyonleltár a vagyont törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint forgalomképes vagyonbontásban, az ingó vagyontárgyakat összegzett értékben veszi számba.
 3. A vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz csatolva a képviselő- testületnek be kell mutatni.
 4. A jegyző köteles biztosítani a vagyonleltárban nyilvántartott ingatlanok adatainak az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagyonkataszterében szereplő ingatlanok adataival való egyezőséget, valamint a 2.§(2) bekezdésében hivatkozott függeléket adatainak folyamatos aktualizálását.


16.§.

Záró rendelkezések


E rendelet 2013.  november  16.  napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Nyíradony Város Képviselő- testületének 4/2013.(II.14.) számú rendelete.


Nyíradony, 2013. október 31..


Tasó László                                                                                                             Benő János

polgármester                                                                                                                jegyző


6/2014.(IV.30.) számú önkormányzati rendelete

Nyíradony Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/2013.(X.31.) rendelet módosításárólNyíradony Város Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  42. §-a (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – figyelemmel a  Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1-18. §-aiban foglaltakra a 16/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


 1. §.

A rendelet 3. §-a (2) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:


3.§.

(2)  Az önkormányzat tulajdonában álló törzsvagyon és üzleti vagyon besorolását e rendelet 1-3. számú melléklete tartalmazza, úgy, hogy:

a.) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza,

b.) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza,

c.) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonát a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


 1. §.

A rendelet  3. §-a (2) bekezdésében felsorolt mellékletei helyére jelen rendelet 1-3. számú melléklete lép.
 1. §.


A rendelet 2014. május 16-án lép hatályba. Rendelkezéseit azonban a Nyíradony Város Önkormányzata és a Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. között létrejövő Vagyonkezelői szerződés megkötésétől kezdődően alkalmazni kell.


Nyíradony, 2014. április 29.         Tasó László                                                                        Benő János

        polgármester                                                                        jegyző


Rendelet  kihirdetve:

                   2014. május 15.


                                                                                                        Benő János

                                                                                                           jegyző
 1. számú melléket

FORGALOMKÉPTELEN  TÖRZSVAGYON

Sorsz.

megnevezés

Utca, hsz.

Hrsz.

megjegyzés


Árok

Acsádi u.

2106/2Saját használatú út

Rakodó mellett

0359/149

Új hrsz:

6324

Belterületbe vonás


közterület

Galamb úthoz tartozik

1411Saját használatú út

Debreceni út-park

1454Beépítetlen terület

Kölcsey úthoz tartozik

1734/24Beépítetlen terület

Kölcsey úthoz tartozik

1757/2Beépítetlen terület

Hajnal út - Vágóhíd

2027/6

Kincs Gyulánétól vásárolt


Belterületi út

Tp. Viczmándi u.

6061/10Temető

Ap. Cserepes tanya

0102/2

Lezárt


Temető

Ap. Zöld út

0268/10

Működő


Temető

Kenderföld

0601/3

Új. Hrsz: 0601/29

Működő


Közpark

Jókai – Kinizsi sarok

1648Közpark

Szakolykert

5554Közpark

Vörösmarty u.

1046Közpark

Tp., Viczmándi u.

6026Közpark

Debreceni u.

1453Kazinczy utca


1047Buszváró   (3db)

471. út mellett


Csak a felépítmény önkormányzati, út nem


Vágóhíd utca


1872Ady E. utca


39Ady E. utca


38Mikszáth K. utca


2008Bocskai utca


308/1Szabolcs utca


1070Tompa M. utca


1066Deák F. utca


308/2Klapka utca


824Klapka utca


237/1Klapka utca


796/2Thököly utca


1085Bokrétás utca


1971

Eladásra került


Bokrétás utca


1963/26Bokrétás utca


1963/31Bartók B. utca


1019Bartók B. utca


110Bartók B. utca


649Hajnal és Vágóhíd kereszteződés


2027/7József és Vágóhíd közötti köz


1896/28József A. utca


1553József A. utca


1900/1Petőfi S. utca


1078/2Madách utca


1152Madách utca


1153Rákóczi utca


1202Rákóczi utca


1348/5Rákóczi utca


1368/3Rákóczi utca


1373Rákóczi utca


1379Rákóczi utca


1380/2Rákóczi utca


1388/2Rákóczi utca


1449Damjanich utca


1203Hunyadi utca


1270Hunyadi utca


1276/5Galamb utca


1204/4Galamb utca


1348/8Galamb utca


1356/3Galamb utca


1359/3Galamb utca


1359/4Bessenyei utca


1572Toldi utca


1599Lehel utca


1610/7Lehel utca


1612Lehel utca


1606/3Wesselényi utca


1650Batthyány utca


1670Jókai utca


1649/2Jókai utca


1701Jókai utca


1761/2Kölcsey utca


1734/23Kinizsi utca


1760Arany János utca


1787/1Arany János utca


1779/4Dózsa Gy. u.


1787/2Temesvári u.


1871Ifjúság u.


1896/56Móricz Zs. u.


2007Hajnal u.


2064Hajnal és Bokrétás közötti földút


2071/1Móra F. u.


2132/1Móra F. u.


2132/2Béke u.


2133Béke u.


2168/1Katona J. u.


2169/1Katona J. u.


2169/4Kolozsvári u.


2213Bokrétásból nyúló földút


2102/9

Eladásra került


Belterületi közút

Kenderföld

2126/1Belterületi közút

Acsádi út eleje

2170/2Belterületi közút

Kenderföld

2394Belterületi közút

Kenderföld

2466Belterületi közút

Kenderföld

2513Belterületi közút

Kenderföld

2608Belterületi közút

Rákóczi utcából

1372Belterületi közút

Rákóczi utcából

1201Belterületi közút

Széchenyi utcából

1044Belterületi közút

Galamb utcához tartoz.

1345Kodály Z. utca


1299/7Árpád tér


1288/3Árpád tér

Pavilonok és területe

1288/5

Új hrsz:

1288/12

1288/13

Megosztásra került

a tulajdonosok részére eladásra kijelölt vagyonelem)Árpád tér


1289/1Árpád út


1288/6Árpád út


1288/8Belterületi közút

Jókaiból zug utca

1649/1Belterületi közút

József A. utcából nyílik

1557Malom utca


2685/1Malom utca


2685/2Viczmándi utca


6014Honvéd utca


2331Honvéd utca


2754Honvéd utca


303/3Járda

Debreceni utca

1450/3Járda

Debreceni utca

1450/5Járda

Debreceni utca

1450/10Járda

Debreceni utca

1450/6Járda

Debreceni utca

1450/7Járda

Debreceni utca

1450/9Járda

Széchenyi utca

1045/3Járda

Széchenyi utca

1003/5Járda

Széchenyi utca

1003/6Járda

Széchenyi utca

1003/7Járda

Széchenyi utca

1003/8Járda

Széchenyi utca

1044Járda

Széchenyi utca

1045/2Járda

Táncsics utca

2228/6Járda

Táncsics utca

2228/9Járda

Vörösmarty utca

1075/3Járda

Vörösmarty utca

1163/3Járda

Vörösmarty utca

1075/2Járda

Vörösmarty utca

1168/1Járda

Kossuth utca

471/1Járda

Kossuth utca

471/3Járda

Kossuth utca

2228/3Járda

Kossuth utca

2228/5Szénégető utca


5810Makkos utca


5819Rózsa utca


5837Szél utca


5848Virág utca


5849Belterületi közút

Iskola utcából zug utca

5863/1Zöld utca


5864Iskola utca


5871Belterületi közút

Iskola utcából zug utca

5885Szilas utca


5900Csemete utca


6036Belterületi földút

Tamásipuszta

6001Akácos utca


6056Diófa utca


6057Jázmin utca


6058Belterületi földút

Tamásipuszta

6062Járda

Táncsics utca

2228/8Rét utca


5826Külterületi közút

Vörösmarty utca

0359/59Külterületi közút

Vörösmarty utca

0359/41Külterületi közút


0625/4Külterületi közút


0243Külterületi közút


0230Külterületi közút


013Külterületi közút


0145Külterületi közút


0268/11Külterületi közút


0272/23Külterületi közút


0272/31Külterületi közút


0283/11Külterületi közút


0295Külterületi közút


0359/128Külterületi közút


5732Külterületi közút


0487/30Külterületi közút


0522/47Külterületi közút


0522/32Külterületi közút


0522/93Külterületi közút


0643Külterületi közút


0653Külterületi közút


0770/2Külterületi közút


0794Külterületi közút


0815/1Külterületi közút


0837Külterületi közút


0839Külterületi közút


0843Külterületi közút


0846Külterületi közút


0850Külterületi közút


0856Külterületi közút


0857Külterületi közút


0971Külterületi közút


3068Külterületi közút


3138Külterületi közút


3179Külterületi közút


3640Külterületi közút


3995Külterületi közút


4941Külterületi közút


4942Külterületi közút


4969Külterületi közút


4996Külterületi közút


4998Külterületi közút


5005Külterületi közút


5025Külterületi közút


5047Külterületi közút


5201Külterületi közút


5224Külterületi közút


4521Külterületi közút


5518/2Külterületi közút


5520Külterületi közút


5510/2Külterületi közút


0415/99Külterületi közút


5524Külterületi közút


5525Külterületi közút


5539Külterületi közút


5582Külterületi közút


5602Külterületi közút


5624Külterületi közút


5667Külterületi közút


5717Külterületi közút


5718Külterületi közút


5650Külterületi közút


5651Külterületi közút


5472/2Külterületi közút


5473/2Külterületi közút

Szakolykerti buszforduló

5508/3Külterületi közút

Szakolykert buszforduló

5508/4Zrínyi utca


279/1Zrínyi utca


279/2Belterületi földút

Bokrétás utcából nyílik

1970/8Külterületi közút


011Külterületi közút


015Külterületi közút


09Külterületi közút


021Külterületi közút


023Külterületi közút


025/2Külterületi közút


030Külterületi közút


031Külterületi közút


045Külterületi közút


046/5Külterületi közút


049Külterületi közút


051Külterületi közút


052Külterületi közút


054Külterületi közút


057/15Külterületi közút


058Külterületi közút


059/4Külterületi közút


060Külterületi közút


064Külterületi közút


066Külterületi közút


068Külterületi közút


0119Külterületi közút


0471/1Külterületi közút


0472Külterületi közút


0479/2Külterületi közút


0480Külterületi közút


0481/23Külterületi közút


0481/2Külterületi közút


0486Külterületi közút


0495Külterületi közút


0498/7Külterületi közút


0500Külterületi közút


0502Külterületi közút


0503/79Külterületi közút


0503/83Külterületi közút


0504Külterületi közút


0506/1Külterületi közút


0507/1Külterületi közút


0507/3Külterületi közút


0511Külterületi közút


0513/2Külterületi közút


0513/4Külterületi közút


0513/16Külterületi közút


0515Külterületi közút


0517/2Külterületi közút


0518Külterületi közút


0521Külterületi közút


0520Külterületi közút


0527Külterületi közút


0529Külterületi közút


0531Külterületi közút


0533Külterületi közút


0536/2Külterületi közút


0543Külterületi közút


0549Külterületi közút


0556/22Külterületi közút


0561Külterületi közút


0565Külterületi közút


0566Külterületi közút


0576Külterületi közút


0577Külterületi közút


0585Külterületi közút


0591/1Külterületi közút


0591/3Külterületi közút


0591/5Külterületi közút


0591/7Külterületi közút


0591/117Külterületi közút


0597/1Külterületi közút


0597/2Külterületi közút


0599Külterületi közút


0606/2Külterületi közút


0695Külterületi közút


0913/11Külterületi közút


0913/30Külterületi közút


0981Külterületi közút


0985Külterületi közút


0987Külterületi közút


0989/9Külterületi közút


0995Külterületi közút


0997/13Külterületi közút


0997/27Külterületi közút


0997/78Külterületi közút


0997/82Külterületi közút


0997/128Külterületi közút


01002Külterületi közút


01003Külterületi közút


01006/25Külterületi közút


01015Külterületi közút


01028Külterületi közút


01034Külterületi közút


01040Külterületi közút


01044Külterületi közút


01047/34Külterületi közút


01051Külterületi közút


01052/104Külterületi közút


01060Külterületi közút


01063/27Külterületi közút


01063/28Külterületi közút


01063/29Külterületi közút


01063/43Külterületi közút


01065/31Külterületi közút


01066Külterületi közút


01075/25Külterületi közút


01075/28Külterületi közút


01079/29Külterületi közút


01075/34Külterületi közút


01075/43Külterületi közút


01076Külterületi közút


01079Külterületi közút


01083/10Külterületi közút


01083/14Külterületi közút


01083/19Külterületi közút


01084/14Külterületi közút


01098Külterületi közút


01106/11Külterületi közút


01108Külterületi közút


01110/20Külterületi közút


01113Külterületi közút


01116Külterületi közút


01132Külterületi közút


01136Külterületi közút


01138Külterületi közút


01140/2Külterületi közút


01143/2Külterületi közút


01145Külterületi közút


01148/32Külterületi közút


01152Külterületi közút


01156Külterületi közút


01157/2Külterületi közút


01158Külterületi közút


01167Külterületi közút


01168Külterületi közút


01175/5Külterületi közút


01176/7Külterületi közút


01178Külterületi közút


01185Külterületi közút


01186/22Külterületi közút


01187/9Külterületi közút


01102Belterületi árok


237/2Belterületi árok


507Belterületi árok


2791Külterületi árok


3001Külterületi árok


3137Külterületi árok


3401Külterületi árok


4901Külterületi árok


4997Külterületi árok


5667Külterületi árok


072Külterületi árok


077Külterületi árok


093Külterületi árok


096Külterületi árok


0103Külterületi árok


0200Külterületi árok


0245Külterületi árok


0261Külterületi árok


0274Külterületi árok


0275Külterületi árok


0278/3Külterületi árok


0283/1Külterületi árok


0293Külterületi árok


0306Külterületi árok


0380Külterületi árok


0383Külterületi árok


0395Külterületi árok


0400Külterületi árok


0402Külterületi árok


0417Külterületi árok


0418Külterületi árok


0445Külterületi árok


0455Külterületi árok


0458Külterületi árok


0489Külterületi árok


0497Külterületi árok


0499Külterületi árok


0509Külterületi árok


0535Külterületi árok


0547Külterületi árok


0550Külterületi árok


0551Külterületi árok


0555Külterületi árok


0557Külterületi árok


0583Külterületi árok


0600Külterületi árok


0610Külterületi árok


0611Külterületi árok


0612Külterületi árok


0697Külterületi árok


0722Külterületi árok


0771Külterületi árok


0777Külterületi árok


0793Külterületi árok


0799Külterületi árok


0800Külterületi árok


0803Külterületi árok


0811Külterületi árok


0817Külterületi árok


0840Külterületi árok


0841Külterületi árok


0854Külterületi árok


0880Külterületi árok


0891Külterületi árok


0912Külterületi árok


0916Külterületi árok


0921Külterületi árok


0946Külterületi árok


0948Külterületi árok


0950Külterületi árok


0962Külterületi árok


0983Külterületi árok


0994Külterületi árok


01000Külterületi árok


01004Külterületi árok


01005Külterületi árok


01017Külterületi árok


01019Külterületi árok


01030Külterületi árok


01042Külterületi árok


01023Külterületi árok


01069Külterületi árok


01070Külterületi árok


01078Külterületi árok


01087Külterületi árok


01091Külterületi árok


01096Külterületi árok


01127Külterületi árok


01129Külterületi árok


01147Külterületi árok


01153Külterületi árok


01159Külterületi árok


01165Külterületi árok


01180Külterületi árok


01182Külterületi árok


034/17Külterületi árok


0471/8Külterületi árok


0476Külterületi árok


0478Külterületi árok


0522/5Külterületi árok


0526Külterületi árok


0591/116Külterületi árok


01083/12Külterületi árok


01115Külterületi árok


01154/17Külterületi árok


01154/19Külterületi árok


01155/14Külterületi árok


01177/8Külterületi árok


01188/4Belterületi belvízcsatorna


1963/7Belterületi belvízcsatorna


20Belterületi belvízcsatorna


42/1Belterületi belvízcsatorna


473/5Belterületi belvízcsatorna


796/1Belterületi belvízcsatorna


1614Belterületi belvízcsatorna


Új nyilvántartási adat: Záportórozó,+ beépítetlen terület


Bikakert,

megszünt

18941880

Beolvadt a záportározó területébe

Belterületi belvízcsatorna


1984Belterületi belvízcsatorna


2006Belterületi belvízcsatorna


5863/2Belterületi belvízcsatorna


6003Külterületi belvízcsatorna


01072Külterületi belvízcsatorna


0141Külterületi belvízcsatorna


089Külterületi belvízcsatorna


0178Külterületi belvízcsatorna


0298Külterületi belvízcsatorna


0944Külterületi belvízcsatorna


01038Külterületi belvízcsatorna


01048Külterületi belvízcsatorna


01074Külterületi belvízcsatorna


01184Külterületi belvízcsatorna


0582Külterületi belvízcsatorna


0589Külterületi belvízcsatorna


0622Külterületi belvízcsatorna


026Külterületi belvízcsatorna


028Külterületi belvízcsatorna


033Külterületi belvízcsatorna


056Külterületi belvízcsatorna


057/2Külterületi belvízcsatorna


062Külterületi belvízcsatorna


0608/2Külterületi belvízcsatorna


0248Külterületi belvízcsatorna


0479/16Külterületi belvízcsatorna


0483     503

Saját használatú út

Rendőrség mellett

1293/4         Kisajátítás     504

Saját használatú út

Vásárcsarnokhoz

0484/2             „      „     505

Saját használatú út

Vásárcsarnokhoz

0480/2             „      „     506

Saját használatú út

Vásárcsarnokhoz

0472/5             „      „     507

Saját használatú út

Temető mellett

0606/28      megvásárolt

 1. számú melléklet

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES TÖRZSVAGYON


Sorsz.

megnevezés

Utca, hsz.

Hrsz.

megjegyzés


Kölcsey F. Gimnázium és Ált.Iskola

Árpád tér

1696/2

Görög katolikus egyháznak átadva


Temesvári úti Ált.Iskola és Óvoda

Temesvári u. 26.

1866/2

Üzemeltetés


Arany János Ált.Iskola és Óvoda

Ap. Iskola u.

5801

ÜzemeltetésKözös iskola

Kossuth u. 2.

501

ÜzemeltetésÁlt.Iskola+1 db lakás (Szőllősiné)

Jókai u. 3.

1698

1699

Összevonva az 1698-as hrsz-al

Vagyonkezelői jog


Diákotthon (kollégium)

Jókai u. 2.

1720/1

Üzemeltetés


Városi Bölcsőde

Dózsa Gy. u.

1743

Társulási tulajdon


Egészségügyi Központ

Kossuth u. 4.

500/2

Üzemeltetés


Faluház + Orvosi rendelő

Ap. Iskola u.

5855/4

Üzemeltetés


Orvosi rendelő + bolt

Tp. Viczmándi u.

6061/12

Üzemeltetés


Polgármesteri hivatal épület

Árpád tér 1.

1287

Müv.ház és Tüzoltó laktanyával egyesítve


Móricz Zs. Művelődési Ház

Árpád u. 2.

1285

Megszünt, a Polg.Hivatalhoz csatolva


CSASE épület + 2 db lakás

Árpád u. 8.

1281

Vagyonkezelői jog


Mozi épülete

Ady E. u. 2.

472/3

Vagyonkezelői jog


Vízmű telep

Hunyadi u.

1286

Vízgazd. tv. hatálya

alatt áll


Szennyvíztisztító telep

Kisszőlőnél

034/18

Vízgazd. tv hatálya alatt áll


Gázfogadó állomás

Szakolykerti bekötőút

0363/34

Gazszolg tv. hatálya alatt áll
 1. számú melléklet


ÜZLETI  VAGYONTÁRGYAKSorsz.

megnevezés

Utca, hsz.

Hrsz.

megjegyzés


Gyep

Vásártér

0317/3

Új hrsz:

6510

Belterületbe vonás


Beépítetlen terület

Széchenyi-Petőfi sarok

1098/2Volt iskolai terem

Tp. Viczmándi út

6004/1Volt ÁFÉSZ iroda + garázs

Árpád tér 3.

1292Lakóház kertje


Beépítetlen belterületi ingatlan

Árpád tér

1295


Új hrsz:

1294/3

Dr. Bíró Lászlóné bérli


Lakás + volt rendelő

Árpád utca

1283

Beolvadt a Polg.hivatal ingatlan területébe


Hunyadi utca - tájház


1271

Épület lebontva


Volt iskola + lakás

Kossuth u. 38.

2

Lakás minősítése megszünt


Erdő – rakodó mellett


0359/142

Új hrsz:

6321

Belterületbe vonás


Erdő – rakodó mellett


0359/143

Új hrsz

6322

Belterületbe vonás, átminősítés


Volt iskola Tamásipusztán

Szatmári út

01049

Jelenleg lakás


Lakóház

Kossuth u. 1.

1720/2Lakóház

Kossuth u. 3.

1721/1

Megszünt. A terület beolvadt a Jókai út 2. ingatlanba


Belvárosi üzletház

Árpád tér

1696/1ABC

Temesvári út

1866/1Széntároló

Temesvári út

1864/1Lakás

Malom u. 8.

2688Lakás (videotéka, festékbolt)

Damjanich u. 2.

1290/2Buszgarázs

Deák F. u.


Csak a felépít-mény önkormá-nyzaté


Beépítetlen terület

Kenderföld

2535Szántó-temető mellett vásárolt

Kenderföld

0601/27Mérlegház

Vasútállomás mellett


Csak a felépít-mény az önkormányzaté


Szántó


053/30Szántó


055/16Szántó

Ap. Rét utca

0268/9

0268/12


Szántó

Ap. Rét utca

0271/2Szántó

Ap. Rét utca

0272/5Szántó

Ap. Rét utca

0272/10Szántó

Ap. Rét utca

0272/11Szántó

Ap. Rét utca

0272/12Szántó

Ap. Rét utca

0272/13Szántó

Ap. Rét utca

0272/14Szántó

Ap. Rét utca

0272/15Szántó

Ap. Rét utca

0272/16Szántó

Ap. Rét utca

0272/17Szántó

Ap. Rét utca

0272/18Szántó

Ap. Rét utca

0272/19Szántó

Ap. Rét utca

0272/20Szántó

Ap. Rét utca

0272/21Szántó

Ap. Rét utca

0272/22Szántó

Ap. Rét utca

0272/24Szántó

Ap. Rét utca

0272/25Szántó

Ap. Rét utca

0272/26Szántó

Ap. Rét utca

0272/27Szántó

Ap. Rét utca

0272/28Szántó

Ap. Rét utca

0272/29Szántó

Ap. Rét utca

0272/30Szántó


0281/7Erdő


0281/8Erdő


0281/9Erdő


0281/10Erdő


0281/11Erdő


0281/12Erdő


0281/13Erdő


0281/14Erdő


0281/15Rét


0296Rét


0315/7Szántó


0317/6Szántó


0317/7Szántó


0415/133Szántó


0607/61Szántó


0607/237Szántó


0698/3Szántó


0762/13Szántó


0762/18Szántó


0826/4Rét


0830/4Erdő


0834/2Erdő


01134/1Nádas

Bikakert

1893

Összevonásokkal jelenleg záportározó


Zártkert - kert


3004Zártkert – kert


3006Zártkert – kert


3007Zártkert – kert


3008Zártkert – kert


3009Zártkert – kert


3010Zártkert – kert


3011Zártkert – kert


3012Zártkert – kert


3013Zártkert – kert


3014Zártkert – kert


3015Zártkert – kert


3016Zártkert – kert


3017Zártkert – kert


4947Zártkert - kert


4948Zártkert - kert


4958Zártkert – szőlő


4984Zártkert – szántó


5215Zárkert – szántó


5016Zártkert - kert


5019Zártkert – erdő


5045Zártkert - szőlő


5058/5Zártkert – kert


5207Zártkert – kert


5211Zártkert – kert


5214Zártkert – kert


5220Zártkert - kert


5221Zártkert – szántó


5222Zártkert – szántó


5225Zártkert - szántó


5226Zártkert – kert


5232Zártkert – kert


5233Zártkert – kert


5235Zártkert – kert


5245Zártkert – kert


5250Zártkert - gyümölcsös


5254Zártkert – szántó


5255Zártkert – rét


5467/1Lezárt hulladék lerakóhely

471. sz. főút mellett

0304/21

0304/10

Vásárlás

Vagyonkezelői jogSzilárd hulladék lerakóhely

Szakoly külterület

0287/20

Földterület nem önkormányzaté

Tul.rész: 27,3 %


Volt temető, jelenleg sportcsarnok területe

Millennium sétány

1306/10

Földhivatali átve-zetéssel rendezve

Vagyonkezelői jog


Lezárt hulladék lerakóhely

Balkányi úton

3985/2

vagyonkezelői jog


Zártkert – kert


3020Zártkert – kert


3021Zártkert - kert


3023Zártkert – kert


3024Zártkert – kert


3027Zártkert – kert


3028Zártkert – kert


3029Zártkert - kert


3030Zártkert – kert


3032Szántó


6059/1Zártkert – kert


3035Zártkert – kert


3036Zártkert – kert


3038Zártkert – kert


3039Zártkert – kert


3042Zártkert – kert


3044Zártkert – kert


3045Zártkert - kert


3047Zártkert – kert


3048Zártkert – kert


3049Zártkert – kert


3050Zártkert – kert


3051Zártkert – kert


3052Zártkert – kert


3053Zártkert – kert


3054Zártkert – kert


3055Zártkert – kert


3056Zártkert – kert


3057Zártkert – kert


3058Zártkert – kert


3040Zártkert - kert


3041Zártkert – kert


4944Zártkert – kert


3064Zártkert – kert


3066Zártkert – kert


3067Zártkert – kert


3069Zártkert - kert


3070Zártkert – kert


3072Zártkert – kert


3074Zártkert – kert


3075Zártkert – kert


3077Zártkert – kert


3079Zártkert – kert


3080Zártkert – kert


3622Zártkert – kert


3576Zártkert – kert


3091Zártkert – kert


3805Zártkert - kert


3816Zártkert – kert


3982/1Zártkert – kert


3983/1Zártkert – kert


3985/1Zártkert – kert


3985/3Zártkert – rét


3989Zártkert – szántó


4165Zártkert - szántó


4169Zártkert – szántó


4172Zártkert – kert


4173Zártkert – kert


4176Zártkert – szántó


4181Zártkert – kert


4194Zártkert – kert


4186Zártkert – kert


4213Zártkert – kert


4216Zártkert – kert


4218Zártkert - kert


4219Zártkert – kert


4228/1Zártkert – szőlő


3090

Tul.rész: 22 %


Zártkert – kert


3092Zártkert – kert


3093Zártkert – szántó


4290/2Zártkert – kert


3101Zártkert – kert


3102Zártkert – kert


3103Zártkert – kert


3108Zártkert – kert


3109Zártkert - szőlő


3110

Tul.rész: 50 %


Zártkert – kert


3111Zártkert – kert


3114Zártkert – kert


3116Zártkert – kert


3117Zártkert – szántó


4283/2Zártkert – kert


3119Zártkert – kert


3120Zártkert – kert


3121Zártkert – kert


3123Zártkert – kert


3126Zártkert - kert


3127Zártkert – kert


3128Zártkert – kert


3129Zártkert – kert


3130Zártkert – kert


3131Zártkert – kert


3133Zártkert – kert


3134Zártkert – kert


3135Zártkert – kert


3136

Tul.rész: 21 %


Zártkert – erdő


3140

Tul.rész: 14 %


Városi Könyvtár + gyámhivatal

Kossuth u. 7.

1723

Vagyonkezelői jog


Sportpálya

Vörösmarty u.

0359/167

Új:6327 hrsz.

Belterületbe

Vagyonkezelői jog


Aradványpusztán grund

Ap. Iskola u.

5855/3

Vagyonkezelői jog


Rendőrség épülete + 4 db lakás

Árpád tér 5.

1293/2

1293/3-as hrsz-re változott

Üzemeltetés, bérbeadás


Zártkert - kert


4948Zártkert - kert


3142

Tul.rész: 14 %


Zártkert – szántó


4232Zártkert – szőlő


4348/1

Tul.rész: 9 %


Zártkert – kert


4563Zártkert – erdő


4564Zártkert – kert


4926Zártkert – szántó


4368Zártkert – kert


3151Zártkert – kert


3152Zártkert – kert


3153Zártkert – kert


4248Zártkert – szőlő


4249

Tul.rész: 67 %


Zártkert – kert


4250Zártkert – kert


4251Zártkert – kert


3158Zártkert – szőlő


4256

Tul.rész: 2,6 %


Zártkert – kert


4260Zártkert – kert


4282/2Zártkert – kert


4231Zártkert – kert


3165Zártkert – kert


3166Zártkert – kert


3174Zártkert - kert


3175Zártkert – kert


3176Zártkert – kert


3177Zártkert – kert


3178Zártkert – kert


3187Zártkert – kert


3424Zártkert – kert


3433Zártkert – kert


3466Zártkert – kert


3470Zártkert – kert


3482Zártkert – kert


3530Zártkert – szőlő


3539

Tul.rész: 14,3 %


Zártkert – kert


3544Zártkert – kert


3545Zártkert – kert


3548

Tul.rész: 50 %


Zártkert – szőlő


3568

Tul.rész: 12,5 %


Zártkert – szőlő


3597

Tul.rész: 7 %


Zártkert – szőlő


3614

Tul.rész: 50 %


Zártkert – kert


3623Zártkert – kert


3641Zártkert – kert


3691Zártkert – szőlő


3713

Tul.rész: 6 %


Zártkert – kert


3718Zártkert - kert


3719Zártkert – kert


3736Zártkert – kert


3741Zártkert – kert


3771Zártkert – szőlő


3778

Tul.rész: 17 %


Zártkert – kert


3780Zártkert – kert


3798Zártkert – kert


3800Anyaggödör

Szakolykert

0415/137

0415/149 hrsz-re változott


Anyaggödör

Ap. Cserepes tanya

0102/16Kivett tanya

Cikkely tanya

0783/2Külterület tanya

Cikkely tanya

0834/4Beépítetlen terület

Ady E.

40/2Beépítetlen terület

Bocskai

309Beépítetlen terület

Vörösmarty

1170/2Beépítetlen terület

Vörösmarty

1170/3Beépítetlen terület

Rákóczi u.

1194/2Beépítetlen terület

Rákóczi u.

1191/1Beépítetlen terület

Rákóczi u.

1199/2Lakóház földterülete

Debreceni u.

1440

Tul.rész: 50 %


Beépítetlen terület

Vörösmarty u.

1230/6Üdülő telek

Domrád

2347/27Beépítetlen terület

Rákóczi u.

1402Beépítetlen terület

Toldi u.

1610/3Beépítetlen terület

Told u.

1610/6Beépítetlen terület

Bikakert

1899/1Beépítetlen terület

József A. u.

1960/1Beépítetlen terület

József A. u.

1960/2Beépítetlen terület

Bokrétás u.

1963/47Beépítetlen terület

Bokrétás u.

1964/9Beépítetlen terület

Bokrétás u.

1965/1Beépítetlen terület

Bokrétás u.

2037Beépítetlen terület

Kenderföld

2117/2Beépítetlen terület

Kenderföld

2201/3

Tul.rész: 11 %


Beépítetlen terület

Táncsics u.

2333/1Beépítetlen terület

Kenderföld

2339Beépítetlen terület

Kenderföld

2341Beépítetlen terület

Kenderföld

2356Beépítetlen terület

Kenderföld

2365Beépítetlen terület

Kenderföld

2388Beépítetlen terület

Kenderföld

2386/1Beépítetlen terület

Kölcsey-Dózsa köz

1744/4Beépítetlen terület

Kenderföld

2386/2Beépítetlen terület

Kenderföld

2396/1Beépítetlen terület

Kenderföld

2462

Tul.rész: 5 %


Beépítetlen terület

Kenderföld

2514Beépítetlen terület

Kenderföld

2589Cselédház földterület

Ap. Iskola u.

5857


     308

Szántó terület

Szeméttelep mellet

    0304/20


     309

Belterületi kert

Rendőrség mögött

1293/6


310

Árpád úti óvoda

Árpád u.

532

Vagyonkezelői  jog


Általános Iskola

Jókai u. 1.

1700

Üzemeltetés


Nyíradony, 2014.április 25.


                                                                          Tasó László                            Benő János

                                                                         polgármester                           jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1 sz melléklet
48.78 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!