nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-23 - 2017-09-24
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 39. § (2) és (5) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „zöld” szövegrész helyébe a „fekete” szövegrész lép.


(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában az „átlátszó” szövegrész helyébe a „zöld” szövegrész lép.


2. §


(1) A Rendelet Értelmező rendelkezések c. alcíme helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„Értelmező rendelkezések


Többlethulladék: A rendszeresített hulladékgyűjtő edényzet térfogatát meghaladó hulladék.

Begyűjtés: Gyűjtés és szállítás.

Szelektíven gyűjtött hulladék: Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok közül a fém, papír, műanyag és üveg hulladék.

Tartósan engedélyezett elhelyezés: A közterület használati engedéllyel elhelyezett hulladékgyűjtő eszköz elhelyezése.

A rendeletben használt fogalmak tekintetében a Ht. értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni.”


(2) A Rendelet Közszolgáltatás tartalma, területi, személyi hatálya c. alcíme helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„Közszolgáltatás tartalma, tárgyi, területi, személyi hatálya


2. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma:

a) Jászapáti város közigazgatási területén keletkező, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése

b) Jászapáti város közigazgatási területén található hulladékgyűjtő pontok (hulladékgyűjtő szigetek) üzemeltetése.

(2) A közszolgáltatás tárgyi hatálya az alábbi hulladéktípusokra terjed ki:

a) települési hulladék,

aa) háztartási hulladék

ab) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék

b) szelektíven gyűjtött hulladék (fém, papír, műanyag, üveg hulladék),

c) lomhulladék.


(3) A közszolgáltatás területi hatálya: Jászapáti város közigazgatási területe.

(4) A közszolgáltatás személyi hatálya:

a) Jászapáti város közigazgatási területén lévő valamennyi belterületi, természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki ingatlanhasználónak minősül,

b) a közszolgáltatóval szerződésben álló külterületi ingatlanhasználó,

c) az Önkormányzattal szerződésben álló közszolgáltató.”


(3) A Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  


(A helyi kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében jogviszony a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között az alábbi módon jöhet létre:)


„a) természetes személy esetén: Belterületen a közszolgáltatás rendelkezésre állásával; külterületen egyedi, írásba foglalt szerződéssel


(4) A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  


„(1) Az üdülő céljára használt ingatlanok esetében a hulladékszállítás a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákos formában történik. A szolgáltatás biztosításának időtartama: minden év április 1-je és szeptember 30-a közötti időszak.”


3. §


A Rendelet 3. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:


„(2) A közszolgáltatás folyamatosságának biztosítását a kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett Közszolgáltató, RÉGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás keretén belül a RÉGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18., adószáma: 23384479-2-16) látja el.”


4. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!