nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 13/2015 (IV.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-03 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 13/2015 (IV.2.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete 13/2015. (IV.02.) önkormányzati rendelet egyes lakossági védőoltások és beadásuk költségeinek átvállalásáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény13. § (1) 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:


1.§


A rendelet hatálya a Jászfényszaru városban állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a törvényes képviselővel együtt Jászfényszaru közigazgatási területén tartózkodó 14. életévüket be nem töltött gyermekekre (a továbbiakban: gyermekek).


2.§


(1)   Jászfényszaru Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) átvállalja a gyermekek számára beadott, a rotavírus megbetegedést megelőző, teljes oltási sorozat védőoltásának költségét.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti védőoltás biztosítására irányuló kérelmet és a szülői beleegyező nyilatkozatot a gyermek törvényes képviselője nyújthatja be Jászfényszaru Város Jegyzőjéhez, a szülői tájékoztató levél mellékletét képező beleegyező nyilatkozaton feltüntetett határidőig, zárt borítékban.

(3)   Nem részesíthető támogatásban az, akinek törvényes képviselője a védőoltás beadásához írásban nem járult hozzá, továbbá az sem, akinek az oltási sorozat beadása orvosilag ellenjavallt.

(4)   A kérelmek elbírálása a Jegyző hatáskörébe tartozik.

(5)   Amennyiben az első oltást követően a törvényes képviselő nem gondoskodik arról, hogy gyermeke a teljes oltási sorozatot megkapja, úgy köteles a már megkapott oltás vagy oltások beszerzési árát az önkormányzatnak visszafizetni.3. §


  1. Az önkormányzat átvállalja a gyermekek részére beadott, a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. számú melléklete 16. pontja alapján térítési díjköteles védőoltás költségét azon gyermekek vonatkozásában:
  1. akiket törvényes képviselőjük egyedül nevel, vagy
  2. bármely törvényes képviselőjük a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdése szerinti szociális ellátások valamelyikére jogosult.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti támogatást a gyermek törvényes képviselője nyújthatja be a Jegyzőhöz. A költségtérítést közvetlenül a védőoltást beadó házi gyermekorvos részére, számla ellenében kell megtéríteni.


4. §


A védőoltásokkal kapcsolatos preventív célú tájékoztatás az oktatási intézmény, házi gyermekorvos és védőnők bevonásával történik.


5. §


Az oltóanyag beszerzéséről az önkormányzat gondoskodik. Az oltóanyag árának és a védőoltás beadásának költsége átvállalásához szükséges pénzügyi fedezetét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja.


6. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


7.§


E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének egyes lakossági védőoltások költségeinek átvállalásáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete, és az egyes lakossági védőoltások költségeinek átvállalásáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2013. (IV.4.) önkormányzati rendelet.
Kelt: Jászfényszaru Város Képviselő-testülete április 1. napján tartott nyilvános ülésén.
Győriné dr. Czeglédi Márta                                                     dr. Voller Erika

         polgármester                                                                               jegyző

                                                                          


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2015. április 2.


                                                                                                    dr. Voller Erika

                                                                                                            jegyző          
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.
686.47 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!