nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016 (XII.2.) rendelete
Hatályos:2017-01-01 - 2017-03-24
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016 (XII.2.) rendelete
a fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt feladatkörében eljárva a fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatására a következőket rendeli el:


A rendelet célja

1. §


(1) Mezőkeresztes Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az e rendeletben foglalt szempontok alapján és feltételek szerint lakáshoz jutási támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt.


(2) Az Önkormányzat az adott évben a hatályos költségvetési rendeletében e célra rendelkezésre álló előirányzat erejéig nyújt támogatást. A rendelkezésre álló fedezet kimerülése esetén a kérelmek befogadását fel kell függeszteni. A felfüggesztést követően kérelem csak az előirányzat módosítása (megemelése) esetén, ennek hiányában a következő évben fogadható be.


A támogatás formái, mértéke, és feltételei

2. §


(1) Mezőkeresztes Város Önkormányzata egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt Mezőkeresztes Város közigazgatási területén belül

a) új lakás felépítéséhez,   

b) új lakás megvásárlásához,

c) használt összkomfortos lakás vásárlásához.


 (2) A támogatás mértéke 1.000.000,- Ft.


(3) Lakásépítés céljára az önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlan megvásárlásához az ingatlan piaci értékéből 50 %-os vételárkedvezményt biztosít.


(4) Az ingatlan piaci értékének megállapítása értékbecslés alapján történik.


(5) A támogatás a lakásépítéshez, vásárláshoz szükséges saját erő kiegészítésére szolgál.


(6) A támogatásban részesülő részére az (1) bekezdésben szabályozott támogatás kifizetése az általa megjelölt számlára való utalással történik meg.


3. §


 (1)  A támogatást Mezőkeresztes településen lakóhellyel rendelkező vagy letelepedni szándékozó házaspárok, élettársi kapcsolatban élők, egyedülállók, illetőleg gyermeket egyedül nevelő személyek (a továbbiakban: kérelmező) igényelhetnek Mezőkeresztesen épülő, vagy Mezőkeresztes közigazgatási területén belül lévő családi ház, lakás vásárlásához.


(2) A támogatás feltételei:


a) A kérelmező és a vele közös háztartásban lévő személyek érettségivel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezzenek.


b) A házastársak, az élettársi kapcsolatban élők legalább egyike, egyedülállók vagy a gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő legalább 1 éve folyamatos munkavégzésre irányuló jogviszonnyal vagy határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkezik és a támogatás igénylésekor is munkaviszonyban áll.


c) A kérelmezőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának a támogatással érintett lakáson kívül lakástulajdona, üdülőingatlana nincs.


d) A lakásvásárló támogatott köteles vállalni, hogy a támogatás igénybevételétől számított fél éven belül az ingatlanban lakóhelyet létesít, és azt a lakóhely létesítésétől számított 5 éven belül nem szünteti meg. A házat a lakóhely létesítésétől számított 5 éven belül nem idegeníti el.


e) Az új házat építő támogatott köteles vállalni, hogy a támogatás igénybevételétől számított 3 éven belül új lakóházat épít vagy építtet, és abban lakóhelyet létesít, és azt a lakóhely létesítésétől számított 5 éven belül nem szünteti meg. Az épített családi házat a lakóhely létesítésétől számított 5 éven belül nem idegeníti el.


f) A támogatás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmező, illetve házastárs, élettárs esetén az egyik fél sem töltötte be a 40. életévét.(3) A képviselő-testület adhat felmentést a 3.§ (2) a)-f) pontjában meghatározott feltételek figyelembevétele alól.(4) A támogatásban egy személy csak egy alkalommal részesülhet.


A támogatás elbírálásának szabályai

4. §


(1) A támogatás iránti kérelmeket Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez (3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) kell benyújtani.


(2) A támogatási kérelem elbírálására a képviselő-testület jogosult. A képviselő-testület a költségvetésben meghatározott keret mértékéig a kérelmező meghallgatását követően dönt.(3) A támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek:


a) a vásárolni szándékozott lakásra, építés esetén telekre vonatkozóan megkötött adásvételi előszerződés,

b) munkaviszony fennállását bizonyító munkáltatói igazolás,

c) házastársak esetén a házassági anyakönyvi kivonat másolata, élettársi kapcsolat esetén az ezt igazoló hatósági bizonyítvány,

d) legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,

e)nyilatkozat arról, hogy az igénylők e rendelet szerinti vagyonnal nem rendelkeznek.


(4) A vásárolandó ingatlan, telek tulajdoni lapjának nem hiteles másolatát a kérelmek döntésre való előkészítését végző ügyintéző szerzi be és csatolja a kérelemhez.


5. §


(1) A támogatottal az önkormányzat nevében támogatási megállapodást kell kötni. A támogatási megállapodást a polgármester és a jegyző együttesen írja alá.


(2) A támogatási megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a támogatást nyújtó nevét, székhelyét, azonosító adatait, nevében eljáró személyek neveit és beosztását,

b) a támogatott nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,

c) a támogatási összeg fedezetét biztosító költségvetési rendelet számát,

d) a támogatás nyújtásáról szóló határozat számát,

e) a megvásárolandó vagy építendő lakás alapadatait, így különösen az ingatlan címét, helyrajzi számát, komfortfokozatát,

f) a támogatás formáját, jogcímét és összegét,

g) a támogatott hozzájárulását a jelzálogjog bejegyzéséhez,

h) a szerződésszegés jogkövetkezményeit,

i) az érintettek aláírását.   


6. §


 (1) Az önkormányzat javára a támogatás összegének erejéig a támogatással megszerzett ingatlanra jelzálogjog kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.


(2) A támogatási összeg kizárólag azt követően kerül folyósításra, hogy a kérelmező és az önkormányzat között létrejött a támogatási szerződés, valamint a kérelmező az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására alaki és tartalmi szempontból alkalmas jelzálogjog bejegyzési engedélyt aláírta.


(3) Abban az esetben, ha a támogatás folyósítását követően a jelen rendelet 9.§-a szerinti visszafizetési kötelezettség a kérelmezőt nem  terheli, úgy az önkormányzat a kérelmező által írásban előterjesztett kérelemre – annak megvizsgálását követően – kiadja a jelzálogjog törlésére irányuló engedélyt.


7. §


 (1) A támogatás megítéléséről a kérelmező írásbeli értesítést kap, amely után a támogatási megállapodást a polgármester, a jegyző és a támogatott (kérelmező) 30 napon belül aláírja.


(2) Amennyiben az aláírás a kérelmező hibájából az adott határidőn belül nem történik meg, úgy a támogatást elveszíti.


(3) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt, aki az állam által nyújtott más lakáscélú támogatásra csak kisebb mértékben jogosult.


8. §


(1) A támogatásra való jogosultság elbírálása érdekében a támogatást igénylő köteles saját maga és együttköltöző hozzátartozói személyi adatairól és vagyoni viszonyairól nyilatkozni.


(2) E rendelet alkalmazásában együttköltöző családtagnak kell tekinteni a kérelmező házastársát, élettársát, gyermekét (vérszerinti gyermekkel esik egy tekintet alá az örökbefogadott és nevelt gyermek), valamint a kérelmező vagy házastársa, élettársa szülőjét (mostoha és nevelőszülője), nagyszülőjét, testvérét.


 (3) A támogatást legkésőbb a támogatási szerződés aláírását követő 3 hónapon belül fel kell használni. E határidő legfeljebb egyszer újabb 3 hónappal meghosszabbítható.


Visszafizetési kötelezettség elrendelése

9. §


(1) A képviselő-testület a nyújtott támogatás visszafizetését rendeli el, ha a támogatás átutalása után megállapítja, hogy

a) az e rendelet rendelkezéseinek megsértésével igényelték a támogatást,

b) bármilyen okból az adásvétel meghiúsult,

c) a támogatott személyek nem laknak életvitelszerűen a lakásban.


(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti életvitelszerű ott lakást a legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül megtett bejelentkezés kapcsán megkapott hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya), valamint a támogatott személy nevére és a lakásra, mint fogyasztási helyre szóló valamely közüzemi számlával kell igazolni.


(3) A képviselő-testület a használt lakás vásárlására nyújtott támogatás visszafizetését rendeli el a 3. § (2) d-e) pontjában foglaltak be nem tartása esetén.


(4) Nem rendel el visszafizetési kötelezettséget a képviselő-testület a (3) bekezdésbe foglalt esetben akkor, ha az igénylő a támogatással vásárolt és elidegenített lakás teljes vételárát másik, Mezőkeresztesen vásárolt az előzőnél nagyobb, vagy a család számára egyéb szempontból megfelelőbb lakás vételárára fordítja. Ebben az esetben az 5 évből még hátralévő, de legalább 1 évre az új lakásra az elidegenítési tilalom átjegyzésre kerül.


 (5) A képviselő-testület a támogatás visszafizetését rendeli el, ha a támogatott személy a támogatási összeg felhasználásával nem számol el hitelt érdemlően.


(6) Hitelt érdemlő elszámolásnak minősül:

a) lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül benyújtott szerződés másolata,

b) új ház építése esetén az e-építési napló megnyitásától számított 30 napon belül benyújtott, erről szóló igazolás.


(7) A támogatást a visszafizetés elrendelésének napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell visszafizetni.


(8) A képviselő-testület a visszafizetésre okot adó körülmény tudomásra jutásától számított 3 hónapon belül rendelheti el a támogatás visszafizetését.


 (9) Amennyiben a visszafizetés a kötelezett (és családja) megélhetését, létfenntartását súlyosan veszélyeztetné, a képviselő-testület méltányosságból a visszafizetni elrendelt összeget és a kamat összegét

a) elengedheti,

b) csökkentheti,

c)részletekben fizettetheti meg.


(10) A (9) bekezdésbe foglalt létfenntartást veszélyeztető oknak minősül különösen, ha

a) a kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló kötelezett esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,

b) a kötelezett súlyosan fogyatékos, tartósan beteg, vagy családjában ilyen gyermek, hozzátartozó tartásáról gondoskodik.


(11) A visszafizetés határidőben történő teljesítésének elmaradása esetén az Önkormányzat a hátralék fizetési meghagyásos eljárásban történő behajtása iránt intézkedik.


(12) A visszafizetésre kötelezett személy halála esetén a hátralékot hagyatéki teherként kell bejelenteni.


Záró rendelkezések

10. §


(1) Ez a rendelet a 2017. január 1. napjától lép hatályba.

               


             Majoros János s.k.                                     Virágné Bordás Erzsébet s.k.

                 polgármester                                                       aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!