nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2017. (XI.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-18 - 2018-12-03
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2017. (XI.18.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázathoz a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet célja, hatálya


(1) E rendelet célja, hogy a szociális tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.

(2) Ezen rendelet hatálya kiterjed a Lovászi Község Önkormányzata közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező állampolgárra, aki életvitelszerűen a településen lakik.


2. §

A támogatás feltételei


(1) A jogosult részére Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag-vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázat alapján a Belügyminisztérium által megállapított támogatás erejéig vissza nem térítendő természetbeni támogatásként – háztartásonként legfeljebb 5 m3 – tűzifát biztosíthat annak a személynek vagy családnak, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és az alább felsoroltak közül legalább egy feltételnek megfelel:

a) aktív korúak ellátásában részesül,

b) időskorúak járadékában részesül,

c) települési támogatásban részesül,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel,

f) egyedül élő nyugdíjas,

g) fogyatékossági támogatásban részesül.

(2) A támogatás megítélésekor az (1) bekezdés a) - d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezőket előnyben kell részesíteni.


3. §

Eljárási szabályok


(1) A szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített és e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtani.

(2) A kérelmeket tárgyév december 15. napjáig lehet benyújtani.

(3) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.

(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem igényelhető.


(5) A jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

(6) A benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján a szociális célú tűzifára való jogosultságról a Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben a Szociális, Kulturális és Sportbizottság határozattal dönt.

(7) A kérelmező részére megítélt tűzifa házhoz szállításáról az Önkormányzat gondoskodik, azért a részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(8) A szociális tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


4. §

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése


  1. A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak. Amennyiben a támogatott a kérelmében valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a részére kiszállított tűzifa egy részét, vagy egészét eladja, a tűzifa bruttó árát, és a kiszállított mennyiségre jutó szállítási költséget köteles visszafizetni az Önkormányzat részére, az erre kötelező határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 napon belül, valamint a továbbiakban szociális tűzifa támogatásban nem részesülhet.
  2. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.


5. §

Hatályba léptető rendelkezések


(1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szoctv. törvény szabályait kell alkalmazni.

  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a 11/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Lovászi, 2017. november 16.Léránt Ferenc

dr. Novák Anett

polgármester

jegyzőKihirdetve: 2017. november 17.                                                                                                dr. Novák Anett

                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.68 KB
2. melléklet
12.03 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!