nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (XI.30.) rendelete
Hatályos:2017-01-01 - 2017-01-02
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (XI.30.) rendelete
a helyi adókról szóló 4/2014.(VII.15.) rendelet módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és az 5. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A helyi adókról szóló 4/2014.(VII.15.) rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


1. §

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján az alábbi helyi adókat vezeti be:

a) magánszemélyek kommunális adója,

b) idegenforgalmi adó,

c) helyi iparűzési adó.”


2. §


A helyi adókról szóló 4/2014.(VII.15.) rendelet kiegészül a következő III/A. fejezettel:


III/A.

Helyi iparűzési adó


6/A. §


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: az adóalap 1,5 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: az 1990. évi C. törvény 37.§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 5.000,- Ft. ”


3. §


Ez a rendelet 2017. január 1-én lép hatályba.Vizi Zoltán

polgármester

Dr. Kiss Tamás

jegyző


A rendelet kihirdetve:

Nógrádsipek, 2016. november 30.


Dr. Kiss Tamás

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!