nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-01 - 2014-04-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III.21.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1.§


 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(II. 11.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


2.§


A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ Az Önkormányzat a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás keretében gondoskodik a

a) családsegítés ellátásáról.

Az Önkormányzat Jászberény Város Önkormányzatának támogatásával gondoskodik a:

a) támogató szolgáltatás,

b) közösségi pszichiátriai ellátás,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáról.”


3. §


A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(II. 11.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat által a szolgáltatónak fizetendő díj: 400,- Ft+ ÁFA/ adag.”


4. §


A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(II. 11.) önkormányzati rendelet 9.§ szakasza az alábbiak szerint módosul:

„Az ellátást igénybe vevő jogosult – az ellátás kezdetétől – térítési díjat (személyi térítési díj) köteles fizetni, melyet jövedelmi, vagyoni viszonyai, valamint az intézményi térítési díj figyelembe vételével kell megállapítani. A személyi térítési díj megállapítására a Tv. 114-116. §-ai, továbbá a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.”


1. számú melléklet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2014.(III.21.) önkormányzati rendelethez


  1. Étkeztetés


Fizetendő térítési díj feltétele

Szolgáltatási

önköltség

Térítési díj, személyenként és  ellátási napra

Térítési díj összege nem haladhatja meg a kérelmező jövedelmének 30%-át (az étkezési térítési díj  tartalmazza a szállítási díjat) 

476,47,- Ft/nap


394,- Ft +ÁFA


2.) Házi segítségnyújtás


Fizetendő térítési díj feltétele

Szolgáltatási

önköltség

Térítési díj , személyenként és  gondozási órára

Térítési díj összege nem haladhatja meg a kérelmező jövedelmének a 25%-át, étkeztetés biztosítása mellett 30-át % (az étkezési térítési díj  tartalmazza a szállítási díjat)

1758,48,- Ft

520,- Ft3.)  Nappali ellátás


Fizetendő térítési díj feltétele          

Szolgáltatási

önköltség

Térítési díj, személyenként és ellátási napra

Térítési díj összege nem haladja meg az ellátott havi jövedelmének 15%- át, ott étkeztetés mellett 30%-át

1215,75,- Ft

380,- Ft

Az ebéd házhoz szállítása: 100,-Ft / nap.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!