nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-06 - 2019-12-03
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.    Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése


1.     § [4]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 518.044.932 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 395.407.444 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 518.044.932 forintban állapítja meg. 

 (2) A 2019. évi költségvetés hiánya 122.637.488 forint, melyből a folyó évi hiány 122.637.488 forint.
 (3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány)  igénybevételével finanszírozza.


2.     § [4]

(1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
  a)  önkormányzat működésének támogatása 187.249.489 Ft
  b) közhatalmi bevételek 50.291.260 Ft
  c) működési bevételek  19.573.000 Ft   
 d) működési célú átvett pénzeszközök 24.036.398 Ft
  e) felhalmozási bevételek 540.000 Ft
  f) felhalmozási célú támogatások  113.717.297 Ft
  g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  működésre  38.059.685 Ft  
  h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  felhalmozásra  84.577.803 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
  a) a kötelező feladatok bevételei:  518.044.932 Ft
  b) az önként vállalt feladatok bevételei:  0  Ft
  c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
   a) működési bevételek: 318.263.486 Ft
   b) felhalmozási bevételek:  199.781.446 Ft


3.     § 
(1)    [4] Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
 a) működési költségvetési kiadások 316.786.736 Ft
   aa) személyi juttatások:  166.622.351 Ft
   ab) munkaadókat terhelő járulékok:  32.317.089 Ft
   ac) dologi kiadások:  98.331.462 Ft
   ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  6.000.000 Ft
   ae) egyéb működési célú kiadások: 7.384.860 Ft
   af) előző évi támogatás rendezése  6.314.274  Ft
   b) felhalmozási költségvetés   199.781.446 Ft
   ba) beruházások, 6.305.250 Ft
   bb) felújítások   193.476.196 Ft
  c) kölcsönök  0 Ft
  d) tartalékok, pénzmaradvány     1.476.750 Ft 

(2)    [4]  Az önkormányzat összesített kiadásaiból
 a) a kötelező feladatok kiadásai 518.044.932  Ft,
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0  Ft,
 c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0  Ft.

(3)    A helyi önkormányzat nevében végzett  felhalmozási kiadások:
  a). Sósi réti út felújítás  9.999.100 Ft
b). Hivatali számítógép, egyéb gép 406.000 Ft
c). Energetikai pályázat megvalósítása  176.280.000 Ft
d) Védőnői hálózat akadálymentesítés 1.656.000 Ft
e) Petőfi utca útpatka felújítás 1.000.000 Ft
f) Szabadidő park önerő  1.920.000 Ft
g) óvodai számítógép és egyéb 967.000 Ft
h) Művelődési ház lépcső  2.540.000 Ft
i)Temetőbe külső mosdó  2.000.000 Ft
j) Temető ravatalozó szigetelés 500.000 Ft
k) Zebra buszmegállóhoz  500.000 Ft
l) Falumúzeum épület felújítás  1.500.000 Ft

(4)    A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai, betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásai:  
Települési támogatás  6.000.000 Ft 

(5)    A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé. (12. melléklet).


4.     § 
(1)    Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
(2)    Az önkormányzat több évre kihatással járó kötelezettségeket nem tervez 2019-ben (4. melléklet), a több éves kihatással járó nyújtott adókedvezményeket a 5. melléklet  mutatja be.
(3)    Az önkormányzat három éves tervezett pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet  mutatja be.
(4)    Az önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a 14. melléklet  tartalmazza.


5.     § [4]
A költségvetési egyenleg
   a) működési cél szerint   bevétel: 318.263.486 Ft
  kiadás:  318.263.486 Ft
  egyenlege: 0 Ft

  b) felhalmozási cél szerint bevétel:  199.781.446 Ft 
 kiadás: 199.781.446 Ft 
 egyenlege: 0 Ft

  A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.


6.     § 
(1)    A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41,25 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41,25 fő.
(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.


7.     § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 12. melléklet tartalmazza, a projektek
 a) bevétele  100.698.051 Ft
 b) kiadása 176.280.000 Ft


8.     § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1.572.000 Ft, a céltartalék  0 Ft, melyet a 10. melléklet tartalmaz.


2.    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal  költségvetése


9.     § [4] Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 81.639.122 forintban állapítja meg. (1., 2.,3., 15. melléklet)


10.     § [4] A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  70.866.807 Ft
b) működési  242.000 Ft
c) működési célú támogatásértékű bevétel    9.385.036 Ft
d) EP választás működési célú támogatás   1.106.362 Ft
d) előző évi maradvány igénybevétele    41.917 Ft
 
11.     § [4] A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés  81.642.122 Ft
   aa) személyi jellegű kiadások:      59.733.151 Ft
   ab) munkaadókat terhelő járulékok    12.155.207 Ft
   ac) dologi jellegű kiadások:     9.753.764 Ft


12.     § 
(1)    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  12 fő.

(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


3.    A Mosolyfalva Óvoda költségvetési szerv költségvetése [3]


13.     § [4] Az önkormányzat képviselő-testülete a Mosolyfalva Óvoda 2019. évi költségvetési főösszegét 110.429.526 forintban állapítja meg. (1., 2.,3., 15. melléklet)


14.     § [4] A Mosolyfalva Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás    92.659.000 Ft
b) előző évi maradvány igénybevétele      632.526 Ft
c) intézményi működési bevétel     17.138.000 Ft


15.     § [4] A Mosolyfalva Óvoda 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:     110.429.526 Ft
   aa) személyi jellegű kiadások:   61.603.500 Ft
   ab) munkaadókat terhelő járulékok:     12.128.438 Ft
   ac) dologi jellegű kiadások:  36.163.588 Ft
b) felhalmozási költségvetés     534.000Ft
  ba) kisértékű tárgyi eszköz vásárlás       534.000Ft


16.     § 
(1) [3]   A Mosolyfalva Óvoda 2019. évi közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  19 fő.
(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


4.    A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


17.     § 
(1)    A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosíthat bevételek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig, kiadások esetén legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig.
(2)    A polgármester (1) bekezdés szerinti hatáskörében hozott döntéseit a költségvetési rendelet következő módosításakor a költségvetésbe be kell építeni.
(3)    Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


18.     § 
(1)    Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2)    A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3)    A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4)    A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


19.     § 
(1)    [2] A képviselő-testület 2019. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
 a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft, 
 b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.
  c) az anyakönyvvezetői munkakört ellátó köztisztviselők kétévente 92 760 Ft összegű ruházati költségtérítésre jogosultak.
(2)  [3]  A képviselő-testület 2019. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és Mosolyfalva Óvoda közalkalmazottai részére havi 12000 Ft béren kívüli juttatást állapít meg, melyet utalvány formájában kell juttatni. 


20.     § 
(1)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít Gyöngyöstarján Községi Tűzoltó Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2019. évre 620 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(2)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2019. évre 205 600 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(3)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Muzsikál az Erdő Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatást 2019. évre 500 000 Ft összegben Gyöngyöstarjánban Muzsikál az erdő rendezvény megrendezéséhez.
(4)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Páva Kör Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2019. évre 671 600  Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
(5)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítvány részére vissza nem térítendő tá-mogatást 2019. évre 100 000 Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
(6)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Polgárőrség részére vissza nem térítendő támogatást 2019. évre 100 000 Ft összeg-ben a munkatervében megjelölt feladataira.
(7)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és az (1)-(6) bekezdésben jelölt szervezetek közötti támogatási szerződés megkötésére.


21.     § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 11. számú mel-léklet tartalmazza.


5.    Díjmegállapító rendelkezések


22.     § 
 (1) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően  bruttó 155 forint/óra.
(2)  A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja bruttó 355 forint/minden megkezdett 10 oldal.
(3) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja bruttó 4200 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.
(4)  A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó 1715 Ft/megjelenés.
(5)  A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja bruttó 285 Ft/oldal.
(6) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 2019. március 31-ig 73 Ft/m2/hónap, 2019. április 1-jétől 360 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.
(7)  A (6) bekezdés szerinti bérleti díjból 2019. április 1-jétől 80% kedvezményben részesül a bérlő, amennyiben a Gyöngyösi Rendőrkapitányság intézkedése alapján a településen körzeti megbízotti feladatokat lát el és ezt írásban igazolja.


6.    Záró rendelkezések


23.     § 
(1)    Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2)    Az Önkormányzat 2019. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
(3)    A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 2019. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt.


[1] Az 1/2019. (II. 20.) rendelet kihirdetve: 2019. február 20. 
[2] A 3/2019. (III. 28.) rendelet 2019. március 29-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől alkalmazni kell

[3] A 6/2019. (IX. 5.) rendelet 2019. szeptember 6-án lép hatályba

[4] A 7/2019. (IX. 5.) rendelet 2019. szeptember 6-án lép hatálybaCsatolmányok

Megnevezés méret
1-15. melléklet
466 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!