nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020 (IX.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-09-22 -tól
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020 (IX.21.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A közművelődési rendelet célja


1. § (1) A közművelődési rendelet megalkotásával a képviselő testület célja, hogy - Bakonykúti polgárainak művelődési értékeinek és kulturális igényeinek, valamint a helyi lehetőségeknek és sajátosságoknak figyelembevételével - egységes alapelvek szerint rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét.

(2) Az Önkormányzat megteremti a feladatellátáshoz a szükséges szakmai és finanszírozási feltételeket, továbbá a jogszabályi kereteket a közösségi művelődéshez méltó környezet és infrastruktúra biztosításához, a település hagyományainak ápolásához, azok megőrzéséhez és közkinccsé tételéhez, valamint a helyi társadalom közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez.


2. A rendelet hatálya


2. § E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén működő közösségi színtérre, annak fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.


3. Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások


3. § (1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatását a helyi társadalom kulturális szükségleteinek és művelődési érdekeinek figyelembe vételével a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján biztosítja:

a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezésével a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását és

b) a helyi közművelődési tevékenységek pénzügyi támogatását. 

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott alapszolgáltatás megszervezése érdekében a következőket biztosítja:

 1. Közösségi színtérként a Közösségi Házat (8046 Bakonykúti, Jókai utca 1.) jelöli ki és működteti, biztosítja annak díjmentes használatát. A közösségi színtér nem jogi személy, fenntartója az önkormányzat.
 2. A rendezvényekre, kulturális feladatok finanszírozására éves költségvetésében kereteket különít el.
 3. Az éves közművelődési tevékenységéről munkatervet készít, melynek része a szolgáltatási terv, melyet a tárgyév március 1-ig fogad el.
 4. A feladatellátáshoz szükséges személyi és szakképzettségi feltételeket biztosítja.
 5. A művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőséget teremt a községi rendezvényeken.

(3) A közösségi színtér használati szabályzatát és házirendjét a rendelet 1. függeléke tartalmazza.


4. A közművelődési feladatellátás finanszírozása


4. § Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok finanszírozásának formái:

 1. központi költségvetésből származó normatív hozzájárulás,
 2. az Önkormányzat egyéb bevételeiből származó források,
 3. az elkülönített állami vagy Európai Uniós pénzalapokból pályázati úton elnyerhető támogatás,
 4. költségvetésen kívüli egyéb forrás.


5. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátás pénzügyi szükségletét saját költségvetésében biztosítja, melynek mértékét költségvetési rendeletében állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat egyedi támogatást nyújthat a kiemelt kulturális programok megvalósításához.


5. Záró rendelkezések


6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a közművelődésről szóló 10/2005. (VII.10.) önkormányzati rendelet.


Marics József                                                           Kovács Edit

polgármester                                                                jegyző
Ez a rendelet 2020. szeptember 21. napján kihirdetésre került.


Kovács Edit

jegyző1. függelék a 7/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez


Bakonykúti Község közösségi színtere, a Közösségi Ház

HASZNÁLATI SZABÁLYZATA


Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődésről szóló …/2020. (….) önkormányzati rendeletének mellékleteként a község közművelődési közösségi színterének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 73.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.” A község kulturális színtere a Közösségi Ház, melynek szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki a Használati szabályzatban foglalt feltételeket betartja.


A Közösségi Színtér használati szabályzata:

 1. A Közösségi Házat, helyiségeit nyitvatartási időben, minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit.
 2. Közösségi Házat, annak rendeltetése szerint, minden érdeklődő igénybevételi szándék bejelentése nélkül, a szervezett közösségi programokon szabadon használhatja.
 3. A Közösségi Ház helyiségeiben minden látogató köteles a közösségi és társas élet szabályait betartani, kulturált magatartást tanúsítani.
 4. A Közösségi Házban működő helyiségek közösségi célokat szolgálnak, ezért védelmük, berendezésük, felszerelésük anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató felelőssége.
 5. A Közösségi Ház helyiségeiben 14 éven aluliak 19.00 óra után csak szülő vagy nagykorú személy felügyelete mellett tartózkodhatnak.
 6. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért felelősséget nem vállalunk.
 7. A Közösségi Ház munkatársainak, a rendezőknek kéréseit, utasításait minden látogató köteles betartani.
 8. A közösségi színtér helyiségeiben a dohányzás tilos.
 9. A Közösségi Ház elektromos és hangtechnikai berendezéseit csak az arra megbízást kapott személyek kezelhetik.
 10. A számítógépeket minden használatba vevő köteles megóvni és rendeltetésszerűen használni. Ezekért az eszközökért a használatba vevő anyagi felelősséggel tartozik.
 11. Az épület területén hirdetések, közlemények csak a közművelődési szakember engedélyével rakhatók ki.
 12. A Közösségi Ház látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni a Közösségi színtérben dolgozó közművelődési szakembert, a polgármestert (szükség esetén a rendőrséget, mentőket, tűzoltókat) minden olyan eseményről, amely veszélyezteti a látogatók testi épségét, valamint a Közösségi színtér épületét, eszközeit, berendezéseit.
 13. A látogatók a Közösségi Házba történő belépésükkel elfogadják, hogy a rendezvények során kép és hangfelvétel készülhet róluk, amelynek közzétételéhez hozzájárulnak.
 14. A Közösségi Ház területére állatot behozni tilos, kivéve a hámmal és megkülönböztető jelzéssel ellátott segítő kutyákat.
 15. A közösségi színteret látogató személyek más testi épségét, egészségét nem veszélyeztetheti.

A házirend betartása minden látogató számára kötelező.


A Közösségi Ház nyitva-tartása

Kedd:              15.00 – 19.00

Csütörtök:       9.00 – 13.00

Szombat:         előre egyeztetett időpontban

és a rendezvények ideje alatt.


Ez a szabályzat Bakonykúti Község Önkormányzatának a helyi közművelődésről szóló 7/2020. (IX.21.) önkormányzati rendeletével együtt lép hatályba.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!