nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2016. (II.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-26 - 2018-06-20
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2016. (II.17.) önkormányzati rendelete
A települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet elfogadása

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 45.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében,  a 132.§ (4) bekezdésében, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18.§(2) bekezdés, 29.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 


 1. A rendelet hatálya


1.§  (1) A rendelet személyi hatályára vonatkozóan az Szt. 3.§-a  és a Gyvt. 4.§-a az irányadó.


 1. A rendelet tárgyi hatálya az alábbi ellátásokra terjed ki:


 1. Pénzbeli és természetbeni települési támogatások tekintetében:      

        aa) rendkívüli települési támogatás

        ab) lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás

        ac) gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: gyógyszertámogatás)

        ad) hulladékszállítási  díjtámogatás

        ae) étkezési-, kollégiumi díjhoz nyújtott támogatás

        af) ápolási célú települési támogatás

        ag) temetési támogatás

        ah) temetési hely megváltásának támogatása

        ai) kegyeleti koszorú

        aj) kelengyetámogatás

        ak)[1] iskolakezdési támogatás,

        al) felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása

        am) szociális étkeztetés térítési díjának átvállalása.


 1. Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások tekintetében:

               ba) étkeztetés

               bb) házi segítségnyújtás

               bc) család- és gyermekjóléti szolgálat

              bd) gyermekek nappali étkeztetése

              be) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

              bf) támogató szolgálat

              bg) bölcsődei ellátás.


(3) A (2) bekezdés ba), bb), bc)  pontjában felsorolt ellátásokat a Balatoni Szociális Társulás által fenntartott Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ, a be), bf) bg) pontban felsorolt ellátásokat a Marcali Kistérség Többcélú Társulása biztosítja a Marcali SZESZK intézményén keresztül.2. Eljárási rendelkezések 


2.§ (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni települési támogatások megállapítása iránti kérelmeket a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.


 1. Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása társulás keretében fenntartott intézmény útján történik, az igénybevétele iránti kérelmet a Központ vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.


 1. A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van.


 1. Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Eljárás kezdeményezésük nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.


 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő a kérelmét a „Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről” szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be.


(6)[2]


3.§ (1) A kérelmező köteles a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, továbbá a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat kérelméhez becsatolni.


 (2) A pénzbeli és természetbeni települési támogatások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:


a) az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. §-ának a) c) pontjában szereplő adatait,

b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.

 A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.


(3)[3]  A jövedelem

a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó keresetről kiállított munkáltatói igazolással,

b) nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás esetén a nyugdíjfolyósító szerv által tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy az ellátást megállapító határozattal, ezek hiánya esetén nyugdíjszelvénnyel, vagy banki számlakivonattal,

c) álláskeresési támogatás esetén a munkaügyi szerv által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított támogatás összegéről szóló igazolással, ennek hiányában az utolsó havi folyósítás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással, vagy az ellátást megállapító határozattal,

d) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által kiállított igazolással, és az adóbevallással le nem zárt időszakra vonatkozóan havi bontásban kiállított könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó nyilatkozatával,

e) ösztöndíj esetén a közép-, illetve felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, vagy a számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott, és a hallgató aláírásával ellátott adatlappal,

f) a járási hivatal által folyósított ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvénnyel, bankszámlakivonattal, vagy az ellátást megállapító határozattal,

g) egyéb jövedelem esetén írásban tett nyilatkozattal igazolható.


(4) Az 1. § (2) bekezdése aa)-ad) pontjaiban meghatározott támogatások megállapítása iránti kérelemben a kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozó köteles nyilatkozni arról, hogy rendelkezik-e magánszálláshely idegenforgalmi hasznosítására szóló engedéllyel és abból a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban milyen összegű jövedelme volt.


(5) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan az Szt. 10.§ (2)-(3) bekezdése az irányadó.


(6) A jövedelem számításakor figyelmen kívül hagyandó jövedelemre vonatkozóan az Szt. 10.§ (4) bekezdése az irányadó.


(7) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.


(8)[4] Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Hivatal nyilvántartásában fellelhetők, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: ÁKR) 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.


(9) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.


(10) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Hivatal már bármely ügyben - a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül – vizsgálta, és azokban lényeges változás nem feltételezhető. 


(11)[5] A pénzbeli és természetbeni települési támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagy háztartása vagyoni viszonyairól nyilatkozzék.


(12)[6] A pénzbeli és természetbeni települési támogatásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni


(13) A rendszeres települési támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételei érintő lényeges tények, körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyok, családi állapot, lakcím stb.) megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak.

E kötelezettségről a támogatást megállapító határozatban tájékoztatni kell a jogosultat. A bejelentés elmulasztása esetén vizsgálni kell a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét.


(14) E rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott rendszeres települési támogatást meg kell szüntetni, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell

a) a pénzbeli támogatás visszafizetésére;

b) a természetben nyújtott támogatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.


(15) A támogatást megállapító szerv a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatás megtérítését az arról való tudomásszerzést követő három hónapon belül rendelheti el.

Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos támogatás esetén a támogatás megszűnésétől egy év már eltelt.


(16) Ha a támogatás megállapítója a rendszeres települési támogatás megtérítését rendeli el, a kötelezett kérelmére engedélyezheti a megtérítés összegének részletekben történő megfizetését.

A részletfizetés időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot.


(17) A támogatás megállapítója a kötelezett kérelmére a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét legfeljebb 50 %-os mértékben csökkentheti, vagy elengedheti, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló személy esetében 250 %-át nem haladja meg. 1. Hatásköri szabályok


4. § (1) A képviselő-testület a saját és a polgármester hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátás esetén, a közigazgatási hatósági eljárás során valamennyi végzés meghozatalára vonatkozó hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át. A jegyző jogosult a döntést nem igénylő eljárási cselekményekben történő eljárásra.

  

(2) A képviselő-testület az Szt. 48. §-a szerinti köztemetés elrendelésével kapcsolatos hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházza.


 1. A támogatások folyósítása


5. § (1)[7] A rendszeres támogatások folyósítása havonta utólag, minden hónap 5-éig, a nem rendszeres támogatások kifizetése, a döntés közlésétől számított nyolc napon belül történik a házipénztárból, vagy a jogosult lakossági folyószámlájára történő átutalás útján.

Házipénztárból történő kifizetés esetén a támogatást a jogosult, vagy meghatalmazottja veheti fel.

A házipénztárból történő, a döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.


(2) A rendkívüli települési támogatás és a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás természetbeni formában is nyújtható. A folyósítás módjáról a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni.


 (3) A 11. §-ban szabályozott támogatást az ellátást nyújtó intézmény számlájára történő átutalás útján kell folyósítani.
II. FEJEZET 

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI  ÉS TERMÉSZETBENI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK


5. Rendkívüli települési támogatás

6. § (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást állapít meg.

(2) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.


(3) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.


7. § (1)[8] Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni kérelemre azt a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyt, akinek a családjában az 1 főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 215 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 235 %-át, egyedülálló esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 275 %-át nem haladja meg.


(2) A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege nem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál és nem haladhatja meg a 30.000 Ft-ot.


(3) Az adott naptári évben egy személy, illetve család részére nyújtott rendkívüli települési támogatás éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.


 1. Rendkívüli települési támogatást ugyanazon családban élők részére évente legfeljebb négy alkalommal lehet megállapítani.


 1. A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásban, vagy gyógyszertámogatásban részesülő személy, illetve családja részére évente legfeljebb három alkalommal állapítható meg rendkívüli települési támogatás.


 (6) Az (1) és a (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően évente egy alkalommal – jövedelemre való tekintet nélkül - legfeljebb 60.000 Ft összegű rendkívüli települési támogatást lehet megállapítani, ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, vagy a kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő.


(7)[9] Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen, ha a kérelmező családjában igazoltan:

a) tartós betegség, tartós táppénz vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be,

b) elemi kár vagy baleset miatt jelentős anyagi kár keletkezett,

c) gyógyászati segédeszközt kell beszerezni és a segédeszközre szoruló személy közgyógyellátásra nem jogosult,

d) közüzemi díjtartozás halmozódott fel, melyet önerőből nem tudnak kiegyenlíteni,

e) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás folyósítása a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy

f) olyan többletkiadás keletkezik, amely veszélyezteti a kérelmező, illetve családja létfenntartását.
 1. Lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás


8. § (1) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott hozzájárulás.


(2) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott jogosultaknak a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat, illetve a tüzelőanyag költségeihez települési támogatást nyújt.


(3)[10],[11] Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásban részesíti azt a személyt – lakásonként 1 főt – akinek a háztartásában az 1 fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával


(4) A támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.


(5) Ha a háztartás

a) (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(7) Egyszemélyes háztartás esetén a kérelmezőre tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.


(8)[12],[13] A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás havi összege

 1. 6.000 Ft, ha az igénylő háztartásának egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125 %-át,
 2. 5.000 Ft, ha az igénylő háztartásának egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át,

c.4.000 Ft, ha az igénylő háztartásának egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének, 175 %-át, de nem haladja meg annak 225 %-át.


(9) Az önkormányzat a támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában nyújtja, pénzbeli támogatást csak abban az esetben állapít meg, ha a kérelmező részére természetbeni támogatás nyújtására a közműszolgáltatási szerződés- vagy szerződések felmondása, vagy azon ok miatt nincs lehetőség, mert a kérelmezőnek nincs közműszolgáltatási szerződése, és a kérelmező háztartásában előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék nincs.


(10) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a támogatást természetben, a készülék működtetését lehetővé tevő formában kell nyújtani.


(11) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell a lakás nagyságáról, a kérelmező lakásban tartózkodásának jogcíméről, a kérelmező és a vele közös háztartásban élők számáról, személyi és jövedelmi adatairól, arról, hogy a kérelemmel érintett lakásban működik-e előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék, továbbá csatolni kell a háztartás tagjainak jövedelmét igazoló iratokat és a háztartás tagjainak vagyoni helyzetéről szóló vagyonnyilatkozatokat.


(12)[14] A támogatás megállapítására irányuló kérelemben meg kell jelölni, hogy a kérelmező mely lakhatási költséghez kéri a támogatás megállapítását, továbbá csatolni kell a kérelemben megjelölt költségre vonatkozó utolsó havi közműszámla másolatát.


(13) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatást – a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően - egy év időtartamra kell megállapítani.


(14) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásban részesülő személy a támogatás megállapítása iránti kérelmet a jogosultság lejártát megelőző hónapban is benyújthatja azzal, hogy az újabb támogatást a korábbi jogosultság lejártát követő hónap első napjától kell megállapítani.


(15) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


(16) A (14) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

  

(17) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, amennyiben a támogatás jogosultjának megváltozik a lakcíme, vagy elhalálozik.


(18) Lakcímváltozás, vagy a jogosult halála esetén a támogatásra való jogosultságot a változás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.


(19) Pénzbeli támogatás esetén a jogosult halála miatt fel nem vett támogatást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.


(20) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.


7. Gyógyszertámogatás


9.§ (1)[15] Az önkormányzat évente négy alkalommal gyógyszertámogatásban részesítheti azt a közgyógyellátásra nem jogosult, közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkező tartósan beteg személyt, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 290 %-át, egyedülálló esetén a 360 %-át nem haladja meg, továbbá a havi igazolt gyógyszerköltsége meghaladja a (2) bekezdés a-d) pontja szerinti mértéket.


(2) Gyógyszertámogatásra jogosult az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelelő személy, akinek a krónikus betegsége kezelésére szolgáló rendszeres havi gyógyszerköltsége

a) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, de nem haladja meg annak 25 %-át,

b) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, de nem haladja meg annak 30 %-át,

c) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át, de nem haladja meg annak 35 %-át,

d) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-át.


(3)[16] a gyógyszertámogatás alkalmankénti összege:

a.) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben 8.500 Ft

b.) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben 10.000 Ft

c.) a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben 12.000 Ft

d.) a (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben 13.000 Ft


(4) Kivételes méltánylást érdemlő esetben az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapítható a gyógyszertámogatásra való jogosultság.


(5) A (4) bekezdés alkalmazásában kivételes méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha az igénylő személy igazolt havi gyógyszerköltsége meghaladja az igénylő családja egy főre számított havi jövedelmének 20 %-át, egyedülálló igénylő esetén az igénylő havi jövedelmének 10 %-át.


(6) A (4)-(5) bekezdés alapján megállapított támogatás alkalmankénti összege a (3) bekezdés d) pontja szerinti összeg.


(7) A gyógyszertámogatás negyedévente igényelhető.


(8) A gyógyszertámogatásra való jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődődően három hónap időtartamra kell megállapítani.


(9) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításának céljából a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozói jövedelmét igazoló iratokat, a háziorvos igazolását, melynek tartalmaznia kell a kérelmező részére rendelt – a krónikus betegsége kezeléséhez szükséges gyógyszerek megnevezését és havonta szükséges mennyiségét, valamint a háziorvosi igazolás alapján kiállított gyógyszertári igazolást a kérelmező által fizetendő gyógyszerköltség összegéről.


(10) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.


8. Hulladékszállítási díj támogatása


10. § (1)  Kérelemre, a kérelem benyújtását megelőző év vonatkozásában 1 db 60 l-es gyűjtő- edényzet éves közszolgáltatási díja 50 %-ának megfelelő összegű szociális támogatásban részesül:

 1. az a balatonmáriafürdői és legalább 2 éve folyamatosan, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező,
 2. és életvitelszerűen a lakásban élő nyugdíjas, aki a népesség-nyilvántartás adatai alapján egyedül él,
 3. és befizetési csekken bizonyítja, hogy az adott éves díjat megfizette
 4. és hátraléka nincs,
 5. és az ingatlanra magánszálláshely idegenforgalmi célú hasznosítására vonatkozó engedély nincs.
 6. és a kérelem benyújtását megelőző évben a havi jövedelme a mindenkori minimálbér  összegét nem éri el.


(2) Kérelemre – a kérelem benyújtását megelőző év vonatkozásában a közszolgáltatási díj 50 %-ának megfelelő összegű szociális támogatásban részesül

 1.  az a balatonmáriafürdői, és legalább 2 éve folyamatosan, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező,
 2.  és életvitelszerűen a lakásban élő nyugdíjas háztartás, amelynek tagjai a népesség-nyilvántartás szerint is az adott lakcímen vannak bejelentve,
 3. és befizetési csekken bizonyítják, hogy az adott éves díjat megfizették
 4. és hátralékuk nincs,
 5. és az ingatlanra magánszálláshely idegenforgalmi célú hasznosítására vonatkozó engedély nincs,
 6. és a kérelem benyújtását megelőző évben az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori minimálbér 80 %-át nem éri el.


(3) A (2) bekezdés szerint rendelkezés alkalmazása szempontjából nyugdíjas háztartás: ahol a népességnyilvántartás adatai alapján a lakóingatlanban maximum két nyugdíjas él.


(4) Az (1) –(2) foglalt feltételek esetén, és abban az esetben, ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el, a közszolgáltatási díj 100 %-ának megfelelő összegű szociális támogatást kell megállapítani.


(5)[17],[18],[19] A kérelmet minden év június 30. napjáig, az előző évi befizetések igazolásával, és jövedelemigazolás benyújtásával kell megtenni. A határidő elmulasztása jogvesztő.


(6)[20],[21],[22] A támogatás kifizetésére legkésőbb július 15. napjáig kerül sor.


(7) A hulladékszállítási díj támogatásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.


9. Étkezési-, kollégiumi térítési díj átvállalása


11.§[23] (1) Az önkormányzat természetben nyújtott ellátásként az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátásért fizetendő térítési díj

a) 50 %-át átvállalja, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át,

aa) egyéb esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

b) 40 %-át átvállalja, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át,

 ba) egyéb esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át nem haladja meg.

 c) 30 %-át átvállalja, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 190 %-át,

ca) egyéb esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át nem haladja meg.


(2) Nem jogosult az ellátásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, aki e jogosultsága alapján térítési díjat nem fizet.


(3) Az ellátás megállapítására a nevelési-oktatási intézmény is tehet javaslatot, azonban a kérelmet a szülőnek kell benyújtania.


(4) Az ellátást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően, az adott nevelési évre, illetve tanévre kell megállapítani.


(5) A támogatásra való jogosultságot megállapító határozat alapján a nevelési-oktatási intézmény utólag közli az igénybe vett étkezések számát és ez alapján kerül sor az ellátás átutalására.10. Ápolási célú települési támogatás


12. § (1) Balatonmáriafürdő község önkormányzata ápolási célú települési támogatást állapít meg a Balatonmáriafürdő községben lakóhellyel rendelkező nagykorú közeli hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén

a) az igénylő

aa) a vele egy háztartásban élő, 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi,

ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy háztartásában a kérelmezőn kívül ápolásra, gondozásra alkalmas személy nincs,

c) az ápolandó személy egyetért azzal, hogy az igénylő személy gondozza és ápolja és erről írásban nyilatkozik,

d) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll fenn.


(2) Az ápolási célú települési támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-a.


(3) Az ápolási célú támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kezdődően legfeljebb tizenkét hónap időtartamra állapítható meg.


(4) Nem jogosult az ápolási célú támogatásra a hozzátartozó, ha

a) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási célú támogatás összegét,

b) szakiskola, középiskola, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,

c) keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi négy órát meghaladja,

d) az ápolt személy egy hónapot meghaladóan fekvőbeteg gyógyintézeti, vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül.


(5) A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ házi segítségnyújtást végző dolgozója az ápolási kötelezettség teljesítését a jogosultság fennállása alatt negyedévenként legalább egy alkalommal a helyszínen ellenőrzi, és annak eredményéről írásban jelentést tesz a hivatal felé. Az ellenőrzés során – szükség esetén - együttműködik a háziorvossal is, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenőrzés során úgy ítéli meg, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, vagy az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése a (7) bekezdés b) pontjában foglalt okból meghiúsult, javaslatot tesz az ápolási célú támogatás megszüntetésére.


(6) Az ápolási célú támogatást meg kell szüntetni, ha

a) az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét nem teljesíti,

b) az ápolt személy egészségi állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

c) a támogatásra jogosult vagy az ápolt személy meghal,

d) a (4) bekezdésben meghatározott, jogosultságot kizáró körülmények valamelyike bekövetkezett.


(7) A (6) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy

a) nem gondoskodik

aa) az ápolt személy alapvető ápolási, gondozási szükségleteinek kielégítéséről,

ab) az ápolt személy és lakókörnyezete alapvető higiéniás körülményeinek biztosításáról, továbbá, ha

b) az ápolást végző személy nem teszi lehetővé az ápolási kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzését, vagy három egymást követő alkalommal nem található meg az ápolási tevékenység ellátásának helyszínén.


(8) Az ápolási kötelezettség nem teljesítése esetén az ápolási célú támogatás folyósítását az arról való tudomásszerzés napjával meg kell szüntetni.


(9) A (8) bekezdés alkalmazásában a tudomásszerzés napja az ellenőrzésről készült irat hivatali iktatásának napja.


(10) Az ápolt személy halála esetén az ápolási célú támogatás folyósítását a halálozás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.


(11) A támogatásra jogosult halála esetén az ápolási célú támogatás folyósítását az elhalálozás napjával kell megszüntetni.


(12) A jogosult halála miatt fel nem vett támogatást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.


III. FEJEZET

EGYÉB PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK


11. Temetési támogatás


13. § (1) Az önkormányzat temetési költségekhez való hozzájárulásként temetési támogatást nyújt annak a balatonmáriafürdői állandó lakosnak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.


(2) A temetési támogatás összege 50. 000 Ft.


(3) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.


(4) A kérelemhez csatolni kell a nem helyben anyakönyvezett elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát és a temetés költségeiről – a támogatást kérő, vagy a vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított – temetési számla eredeti példányát.


(5) A temetési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.


12. Temetési hely megváltásának támogatása


14. § (1) Az önkormányzat minden balatonmáriafürdői állandó lakosként elhunyt részére vásárolt, és a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata által fenntartott bármely temetőjében nyugalomba helyezett eltemettetője részére jövedelmi, vagyoni viszonyaira tekintet nélkül a mindenkori sírhelyárakhoz támogatást nyújt.


(2) A támogatás összege a temetőt fenntartó önkormányzat által megállapított, balatonkeresztúri állandó lakosként elhunyt, és a nem balatonkeresztúri állandó lakosként elhunyt esetében megállapított díj különbözete.


(3) A támogatás az eltemettető részére a sírhely megváltását igazoló számla, halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, valamint a közös hivatal népesség-nyilvántartásának igazolását követően fizethető ki, a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül.


(4) A temetési hely megváltásának támogatásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.


13.Kegyeleti koszorú


15. § Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a balatonmáriafürdői állandó lakos elhunyt temetésén, amennyiben helybeli temetőben kerül elhelyezésre – koszorúval rója le kegyeletét.


14. Kelengyetámogatás


16. § (1) Az önkormányzat kelengyetámogatásban részesíti az anyát, amennyiben a gyermek születésének időpontjában az anya Balatonmáriafürdő községben állandó lakóhellyel rendelkezik és a Balatonmáriafürdői Védőnői Szolgálat védőnője  az általa vezetett várandós nyilvántartó könyvben szereplő adatok alapján igazolja azt, hogy az anya a gyermek születésének időpontjában a gondozásában állt.


 (2) A támogatás összege gyermekenként 50.000 Ft.


(3)A támogatáshoz be kell csatolni a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát és a Balatonmáriafürdői Védőnői Szolgálat védőnőjének (1) bekezdés szerinti igazolását.


(4) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a gyermek születését követő hatvan napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.


(5) A kelengyetámogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.


15. Iskolakezdési támogatás


17. § (1) Az önkormányzat hivatalból, jövedelemre való tekintet nélkül, a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a Balatonmáriafürdő lakóhellyel rendelkező – nappali rendszerű oktatásban résztvevő - általános iskolai és középiskolai tanulókat iskolakezdési támogatásban részesíti.


(2) Az iskolakezdési támogatás összege:

a) általános iskolai tanulók esetében 8.000 Ft,

b) középiskolai tanulók esetében 15.000 Ft.


(3) Az iskolakezdési támogatás kifizetésének feltétele a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása.


(4) A támogatás kifizetése az önkormányzat házipénztárából történik minden év augusztus 1-től október 31. napjáig.


(5) A támogatást a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül lehet igényelni, melynek elmulasztása jogvesztő.


16. Felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása


18.§ (1) Pályázatot nyújthatnak be azok a balatonmáriafürdői állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok, akik az ország bármely egyetemén vagy főiskolájának nappali tagozaton tanulnak, és első diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytatnak, és a pályázat benyújtásakor a 25. életévüket még nem töltötték be.


(2)[24] A kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani, minden év október 31. napjáig a hivatalhoz.  A határnap elmulasztása jogvesztő.


(3) A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.


(4) A támogatás mértéke: az éves keretösszeget is figyelembe véve minimum 10.000 Ft, maximum 30.000 Ft.


(5) Az önkormányzat az éves költségvetésében keretösszeget állapít meg e rendeletben meghatározott támogatási formára.


(6) A támogatás konkrét mértékét – mely azonos mértékű minden pályázó esetén - a mindenkor benyújtott pályázatok száma és az éves keretösszeg határozza meg.


(7) A támogatások elbírálását a polgármester végzi – átruházott hatáskörben - a pályázatok benyújtását követő hónapban.


(8) A támogatások átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, az elbírálás hónapjában.


17. Szociális étkeztetés térítési díjának átvállalása


19. § (1) Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Vezetőjének javaslata alapján a krízishelyzetben lévő személy részére - jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül - ingyenesen biztosítja a szociális étkeztetést.  Az ingyenes étkezés legfeljebb 12 hónap időtartamban biztosítható.


 1. A krízishelyzet fennállását az Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ családsegítője háromhavonta felülvizsgálja, és annak eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatja.


 1. Amennyiben a krízishelyzet már nem áll fenn, az ingyenes étkezés biztosítását a felülvizsgálat hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.


4. Krízishelyzet: a rászoruló személynek nincs élelmiszerre, étkezési térítési díj fizetésére jövedelme, létfenntartása közvetlen veszélybe kerül.


IV. FEJEZET

SZOCIÁLIS  ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK


20.§. (1) Az önkormányzat a Balatonkeresztúri  Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja az

 1. étkeztetés,
 2. házi segítségnyújtás,
 3. család- és gyermekjóléti szolgálat,


(2) Az önkormányzat a Marcali Kistérség Többcélú Társulása útján biztosítja a

 1. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 2. gyermekek napközbeni ellátása: bölcsődei, óvodai ellátás,
 3. támogató szolgálat ellátását.


(3) Az (1) –(2) bekezdésben meghatározott ellátások igénybevételére, fizetendő díjakra vonatkozó rendelkezéseket Balatonkeresztúr Község Önkormányzata, és Marcali Város Önkormányzata vonatkozó rendeletei tartalmazzák.


V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


19.  Hatálybalépés


21. § (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a határozattal jogerősen el nem bírált, folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.


20. Hatályon kívül helyezendő rendelkezések


22.§ (1) Hatályát veszti a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló  1/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet.(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Galácz György                       Mestyán Valéria

Polgármester                      címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2016. február 17-én.


Mestyán Valéria

címzetes főjegyző[1]

Módosította a 8/2018.(III.20.) ör. 1.§ -a, Hatályos 2018. március 21. napjától

[2]

Hatályon kívül helyezve a 8/2018. (III.20.) ör. 9.§-val 2018. március 21. napjától.

[3]

Módosította a 3/2017.(II.21.) ör. 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2017. március 1. napjától

[4]

Módosította a 8/2018.(III.20.) ör. 2.§ (1) bekezdése, Hatályos 2018. március 21. napjától

[5]

Módosította a 3/2017.(II.21.)  ör. 1.§.(2) bekezdése. Hatályos 2017.március 1. napjától.

[6]

Módosította a 8/2018.(III.20.) ör. 2.§ (2) bekezdése, Hatályos 2018. március 21. napjától

[7]

Módosította a 3/2017.(II.21.) ör. 2.§-a. Hatályos 2017. március 1. napjától

[8]

Módosította a 3/2017.(II.21.) ör. 3.§.(1) bekezdése. Hatályos 2017. március 1. napjától

[9]

Módosította a 3/2017.(II.21.) ör. 3.§ (2) bekezdése. Hatályos 2017. március 1. napjától

[10]

Módosította a 3/2017.(II.21.) ör. 4.§ (1) bekezdése. Hatályos 2017. március 1. napjától

[11]

Módosította a 8/2018.(III.20.) ör. 3.§ (1) bekezdése, Hatályos 2018. március 21. napjától

[12]

Módosította a 3/2017.(II.21.) ör. 4.§ (2) bekezdése. Hatályos 2017. március 1. napjától

[13]

Módosította a 8/2018.(III.20.) ör. 3.§ (2) bekezdése, Hatályos 2018. március 21. napjától

[14]

Módosította a 3/2017.(II.21.) ör. 4.§ (3) bekezdése. Hatályos 2017. március 1. napjától

[15]

Módosította a 8/2018.(III.20.) ör. 4.§ (1) bekezdése, Hatályos 2018. március 21. napjától

[16]

Módosította a 8/2018.(III.20.) ör. 4.§ (2) bekezdése, Hatályos 2018. március 21. napjától

[17]

Módosította a 3/2018.(I.26.) ör. Hatályos 2018. január 27. napjától

[18]

Módosította a 8/2018.(III.20.) ör. 5.§ (1) bekezdése, Hatályos 2018. március 21. napjától

[19]

Módosította a 11/2018. ( IV.25.) ör. 1.§ (1) bekezdése, Hatályos 2018. április 26. napjától

[20]

Módosította a 3/2018.(I.26.) ör. Hatályos 2018. január 27. napjától

[21]

Módosította a 8/2018.(III.20.) ör. 5.§ (2) bekezdése, Hatályos 2018. március 21. napjától

[22]

Módosította a 11/2018. ( IV.25.) ör. 1.§ (2) bekezdése, Hatályos 2018. április 26. napjától

[23]

Módosította a 8/2018.(III.20.) ör. 6.§-a, Hatályos 2018. március 21. napjától

[24]

Módosította a 3/2017.(II.21.) ör. 6.§-a. Hatályos 2017. március 1. napjától

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!