nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-05 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Kistarcsa Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ és 34.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja:


1.§

 

A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki.


2.§

 

(1) Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

b) Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár

c) Alapszolgáltatási Központ

d) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal.

 

(2) Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért felelős szervezet a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, mely gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.


[1][2][3] [4][5]3. §


A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét 1 884 857 eFt összegben, módosított kiadási és bevételi főösszegét 2 765 681 eFt összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi kiadási módosított főösszege 2 693 442 eFt, mely 633 267 eFt összegben tartalmazza a fenntartó által biztosított intézmény finanszírozások összegét.[6]


[7][8][9][10]4. §


(1) Az Önkormányzat összevont 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről        645 988 eFt

     ebből önkormányzat működése állami támogatása            611 532 eFt          

b) közhatalmi bevétel                                                              416 500 eFt

c) működési saját bevételek                                                     161 914 eFt

d) működési célú átvett pénzeszközök                                      15 545 eFt

e) támogatás felhalmozási célra                                               857 055 eFt

                     ebből Európai Uniós forrásból                           528 945 eFt

f) felhalmozási saját bevételek                                                    1 200 eFt

g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés      0 eFt.


(2) Az Önkormányzat összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből

a) működési célú bevételek                                               1 239 947 eFt,

b) felhalmozási célú bevételek                                           858 255 eFt  összegűek.


(3) Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei

a) előző évi maradvány igénybevétele                                  243 277 eFt

     ebből önkormányzati maradvány összege                        230 851 eFt

               intézményi maradványok összege                            12 426 eFt.

b) külső finanszírozási bevétel fejlesztési hitel igénybevételével  

     a „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű, támogatott beruházás önrészének finanszírozása  érdekében      68 320 eFt.

c) külső finanszírozási bevétel fejlesztési hitel igénybevételével  a „Kistarcsa, Ifjúság tér- közösségi tér fejlesztése” beruházási cél finanszírozása  érdekében                                          300 000 eFt.


5. §[11][12][13][14][15] [16](1) Az Önkormányzat összevont, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

a) a működési költségvetés kiadásainak összege                                        1 424 089 eFt, melyből

aa) személyi juttatások összege                                                                   519 780 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

     szociális hozzájárulási adó összege                                                         127 134 eFt,

ac) dologi jellegű kiadások összege                                                             615 329 eFt,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    14 700 eFt,

ae) egyéb működési célú kiadások összege                                                 147 146 eFt,

af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege                                396 eFt,

ae) alpontból céltartalék feladatellátás változására                                                 0 eFt,

b) felhalmozási költségvetési kiadások összege                                         1 320 941 eFt, melyből

ba) beruházások, felújítások összege                                                        1 315 141 eFt,

bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás                                       5 800 eFt,

c) a finanszírozási kiadások összege                                                                   20 651 eFt.[17][18][19][20][21][22](2)Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata                                                  2 709 237 eFt,

b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata                                            56 444 eFt,

d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege        396 eFt.


(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2017. évi előirányzata 14 700 eFt összegben kerül meghatározásra.


[23]6. §


[24][25][26][27](1)Az Önkormányzat összevont 2017. évi költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:

a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában                       129 260           eFt hiány,

b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában                  461 686           eFt hiány,

c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában                 590 946           többlet,

mely működési és felhalmozási előirányzatok egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozását 243 277 eFt összegű 2016. évi maradvány igénybevétele, továbbá külső finanszírozásként 368 320 eFt összegben hitel felvétele biztosítja.


(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében tervezett 2016. évi maradvány felhasználás:

a) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda                                      5 118 eFt.

b) Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár           4 500 eFt,

c) Alapszolgáltatási Központ                                           1 598 eFt,

d) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal                                  1 210 eFt.


[28] [29]8. §


(1) Az Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programhoz, projekthez kötődő működési kiadást az Európai Unió Bizottságának Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége (EACEA) útján az „Európa a polgárokért” Program, „Európai emlékezés” ágon, NO2WAR projektnéven megvalósuló rendezvénysorozathoz 12 026 eFt összegű bevétellel és kiadással tervez.


(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése a „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű, KEHOP-5.2.9-16-2016-00005 kódszámú Európai Uniós forrásból támogatott beruházás érdekében összesen 199 577 eFt összegű kiadást tervez, melyhez kapcsolódó tárgyévre tervezett EU-s támogatás összege 131 257 eFt. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése”beruházás megvalósítása érdekében 397 688 eFt összegben tervez kiadást és azonos összegben EU-s támogatási bevételt.


[30][31][32] [33] [34]9. §


Az Önkormányzat összevont 2017. évi módosított költségvetésében az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül, 396 eFt összegű az általános működési célú tartalék.


10. §


(1) Az Önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2.1 számú melléklete tartalmazza.


(4) Az Önkormányzat elemi - költségvetési szervek nélküli- költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 3.1., 3.2., 3.3.  és 3.4. számú mellékletei tartalmazzák.


(6) Az Önkormányzat elemi bevételeit feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a 4.1. számú melléklet tartalmazza.(7) Az Önkormányzat elemi kiadásait feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a 4.2. számú melléklet tartalmazza.


(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti csoportosításban, kiemelt előirányzatonként a 4.3. számú melléklet tartalmazza.


(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi engedélyezett létszám keretét a rendelet 4.4. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2017. évi tervezett kiadásait e rendelet 5. számú melléklete célonként tartalmazza.


(11) Az Önkormányzat 2017. évi támogatásainak előirányzatait e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.


(12) Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási tervét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.


(13) Az Önkormányzat és intézményei által, a 2017. évben biztosítani kívánt közvetett támogatások előirányzott összegét  e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.


(14) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és a több éves kihatással járó finanszírozási kiadásait e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.[35]11. §


  1. A Képviselő-testület a 2017. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 80%-ban határozza meg. A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézményvezető-helyettesi létszámát 3 főben, az intézményvezető-helyettesre vonatkozó pótlék mértékét az illetményalap 40%-ban hagyja jóvá.


2. A Képviselő-testület a 2017. évben, a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében, kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül biztosítja, - a 326/2013.Korm.rendelet 32/A.§ (1) bekezdésében meghatározott -, a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott és pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező közalkalmazottak részére járó munkabértömegnek 3%-os keretösszegében, az érintett munkavállalók részére, munkáltatói jogkörben történő illetmény kiegészítés megállapítását.


3. A Városi Művelődési Ház Sportközpont és Könyvtár éves elemi költségvetésében a rendszeres személyi juttatások tervezett éves keretösszege 1 560 000-Ft összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 67.§ alapján munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét.


4. Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének pótléka 100 000 Ft/hó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 70. § (2) bekezdésében rögzített szabályok alapján az önkormányzati fenntartású egyéb költségvetési szervek vezetőjének pótléka 75 000 Ft.


5. A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában 1 fő intézményvezető- helyettes részére, 40 000 Ft összegű pótlék megállapítását engedélyezi. Az Alapszolgáltatási Központ intézménynél egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkavállalók részére a munkáltató által megállapítható, tárgyévben biztosított pótlék összege, 9 fő munkavállalóra vonatkozóan legfeljebb 20 000 Ft/fő/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlék arányos összege illeti meg.


6. A Képviselő-testület - a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal kivételével- jelen rendelet hatálya alá tartozó, önkormányzati fenntartású költségvetési szervek munkavállalója számára 5000Ft/fő/hó összegben- béren kívüli juttatásként -,készpénz összeg juttatását biztosítja a 2017. évi költségvetésében. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a jelen bekezdésben meghatározott összegű havi juttatás. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató(k) által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.


7. A 2017. évben a közszolgálati tisztviselők részére költségvetési rendeletben biztosított cafetéria juttatás –közterheket is tartalmazó- összege 200.000-Ft/fő/év.


8. A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2017. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás évente havi egyenlő részletekben, az adott hónapra esedékes munkabérrel egyidejűleg kerül kifizetésre, a jogosult bankszámlájára történő utalással.


9. A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi személyi juttatás – K11 összevont rovatán rendelkezésre álló- keretösszegén belül, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 133.§ (3) bekezdése alapján, munkáltatói jogkörben megállapítható illetmény eltérítéshez is biztosítja a fedezetet.


  1. A 2017. évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre az alábbi kivételekkel:
    • Alapszolgáltatási Központnál védőnői munkakörben foglalkoztatottak részére az ún. Semmelweis naphoz kapcsolódóan felhasználásra kerülő jutalomkeret éves összege 300 eFt, melynek felhasználásáról az intézményvezető jogosult önállóan rendelkezni.
    • Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál eredeti előirányzatként tervezésre kerül a 2016. évi maradvány terhére- a Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló külön rendelettel megállapított juttatás éves keretösszege 4 000 eFt összegben, mely tartalmazza a kapcsolódó munkáltatói közterheket is.


11. A (9) bekezdésben foglaltakon kívül jutalom kifizetésére kizárólag az évközi bérmegtakarítás terhére van lehetőség, a polgármester előzetes engedélyével, legfeljebb az eredeti költségvetésben az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan meghatározott személyi juttatások ( egységes rovatrend K1 rovat) fel nem használt maradványa erejéig.


12. A közszolgálati tisztviselői illetményalap összege- a külön önkormányzati rendeletben meghatározott-, 45 000-Ft, mely az egyes, a közszolgálati tisztviselői rendszeres illetmény részeként megállapításra kerülő egyes pótlékok számítására vonatkozóan is alkalmazandó.13. A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 140.§ (5) bekezdése alapján –, az egészségkárosító munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők részére veszélyességi pótlékot biztosít, melynek mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap legfeljebb 45%-a. A pótlékra jogosító munkaköröket a munkáltató jogosultmegállapítani, a foglalkozás egészségügyi szakorvos javaslatára figyelemmel.


14. A Képviselő-testület 2017. évben egyszeri jelleggel, ajándék- Erzsébet utalvány juttatás biztosítását teszi lehetővé a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek munkavállalói javára. Az egyes költségvetési szervek munkavállalói, a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezetők által kidolgozott szabályzat szerint jogosultak az egyes meghatározott juttatásként kifizetésre kerülő ajándék-Erzsébet utalványra. A rendelet hatálya alá tartozó szervezetek az alábbi - közterheket is magába foglaló-, keretösszegek erejéig jogosultak a béren kívüli juttatás kiadásának teljesítésére:

a)      Alapszolgáltatási Központ                                                                          1 300 eFt

b)      Kistarcsai Gesztenyés Óvoda                                                                      6 000 eFt

c)       Kistarcsai Polgármesteri Hivatal                                                                6 400 eFt

d)       Kistarcsa Város Önkormányzata                                                                  120 eFt.


[36]12. §

 

(1)  Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

 

(2) A polgármester gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és visszavonását az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen keresztül.

 

(3) Az elsődlegesen az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivételekkel:

 

a) a polgármester saját hatáskörben jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló épületeket, építményeket fenyegető katasztrófa helyzet, elemi csapás megelőzése, illetőleg azok következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A polgármester az e pontban meghatározott esetekben jogosult a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között 5 millió Ft egyedi összegben átcsoportosítani, és e keretösszeg erejéig önállóan kötelezettséget vállalni, elsődlegesen az általános tartalék szabadon felhasználható része terhére. Amennyiben az általános tartalék előirányzata a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a jóváhagyott dologi kiadásokon belül meghatározott előirányzatok terhére jogosult saját hatáskörben kötelezettségvállalásra. A polgármester, az e pontban meghatározott önálló forrásfelhasználásra vonatkozó döntéséről a Képviselő-testületet legkésőbb a következő rendes testületi ülésen tájékoztatja.

 

b) a polgármester az a) pontban meghatározott eseteken túl, nettó 1 millió Ft egyedi értékhatárig jogosult a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére a forrásfelhasználásról saját hatáskörben dönteni, továbbá legfeljebb 3 millió Ft egyedi értékhatárig a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 20) és 24) pontjaiban részére átruházott hatáskörök gyakorlása során.

 

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott, általános tartalék terhére, az Európai Uniós vagy hazai forrás felhasználásával megvalósuló projektek önrésze biztosítása érdekében a tartalék terhére történő, egyedi célhoz kapcsolódó, legfeljebb 3 millió Ft összegű beruházási, felújítási jellegű előirányzat átcsoportosítására. A polgármester az e pontban meghatározott előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésén köteles tájékoztatni.


(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetés 5. számú mellékletében a ”Könyvtár és Emlékhely létrehozása 2017.” megnevezésű beruházási célt szolgáló keretösszeg terhére, a beruházás érdekében szükséges egyes, a kivitelezés előkészítését szolgáló feladatokra vonatkozó kötelezettségvállalásra, legfeljebb 5 millió Ft nettó egyedi összegben. A polgármester az e pontban foglalt felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval egyidőben beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.

 


13. §

 

(1) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül meghatározott rovatok között a költségvetési szerv vezetője – a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy jóváhagyásával- saját hatáskörben jogosult átcsoportosítani 1000 eFt egyedi összeg erejéig. A költségvetési szerv vezetője az előirányzatok módosítására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jogosult, azzal a kivétellel, hogy a K1 személyi juttatások összevont rovatán év közben-betöltetlen státusz vagy feladatelmaradás okán - keletkezett előirányzat maradványnak dologi kiadások (K3 egyes rovataira) történő átcsoportosítására kizárólag Képviselő-testület jóváhagyásával van lehetőség.

 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

 

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vezetői a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni, a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervre vonatkozó likviditási tervet havi rendszerességgel felülvizsgálják, az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésben tervezett fenntartói finanszírozás átadása a kiadások felmerülése ütemében folyamatosan történik.

 

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli működési és felhalmozási célú támogatási bevételeiből (egységes rovatrend B1, B2 rovatok), átvett pénzeszközeiből (egységes rovatrend B6, B7), intézményi saját működési bevételeinek (egységes rovatrend B4) túlteljesítéséből származó összeggel bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel. A többletbevételnek megfelelő összegben a bevételhez kapcsolódó kiadások előirányzata egyidejűleg növelhető az irányító szerv  ill. Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

 

(5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. Az Önkormányzat és a költségvetési szerv vezetője a (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

 

(6) A többletbevétel személyi juttatások kiemelt előirányzatainak növelésére – illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a forrás tartós, és a következő években a költségvetési szerv eredeti előirányzataként a Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik.

 

(7) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testületet 2017. évben első alkalommal július 31-ig- a tárgyévi rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés során -, azt követően legkésőbb minden negyedévet követő 30 napon belül, az aktuális költségvetési rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés keretében tájékoztatja.

 

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy önkormányzatok számára (is) kiírásra kerülő pályázatot a Képviselő-testület egyedi döntése nélkül benyújtson, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot megtegyen és a szükséges felhatalmazásokat megadja, amennyiben a pályázat megvalósítása sem a tárgyévi sem az azt követő költségvetési években sem igényli önrész biztosítását, nem jár az önkormányzatot terhelő vagyoni kötelezettségvállalással és a pályázat megfelel az önkormányzat elfogadott terveinek, koncepcionális elképzeléseinek. A polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel benyújtott pályázatokról a Képviselő-testületet annak soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles.

 

(9) A polgármester jogosult az Önkormányzatra vonatkozóan a költségvetetési rendeletben jóváhagyott előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között, 5000 eFt–ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében átcsoportosítani és erről köteles a Képviselő-testületet a (7) bekezdés szerinti határidőben tájékoztatni. Az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan jóváhagyott előirányzatok között kizárólag a Képviselő-testület jogosult előirányzat átcsoportosításra.


[37]14. §


 (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 6. számú mellékletben nevesített szervezetekkel, az ott szereplő támogatási összeg erejéig elszámolási kötelezettséggel járó támogatási szerződést kössön. A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatására vonatkozó döntés jogát a 6. számú mellékletben meghatározott,  8 100 eFt keretösszegben, a Humánpolitikai Bizottságra ruházza át.


(2) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni. A támogatások igénylésére, kifizetésére és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat önkormányzati rendelet határozza meg.


 (3) A tárgyévi költségvetésben tervezett támogatási jellegű kiadások esetében, összesen 1 000 ezer Ft keretösszeg (továbbiakban: polgármesteri keret) erejéig, a polgármester önállóan jogosult döntésre, támogatás megítélésére. A polgármesteri keret terhére megítélt összegekről- cél és támogatott szervezet megjelölésével-, a polgármester, legkésőbb az éves zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokra a (2) bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell, egyebekben a polgármesteri hatáskörben megítélt támogatásokra vonatkozó részletes eljárásrendet belső szabályzat rögzíti.


[38](4) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lakosság részére biztosítandó komposztládákra vonatkozóan a jelen rendelet 6. számú mellékletében biztosított 1 070 eFt keretösszeg erejéig, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság által meghatározott pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot kiírjon és a használati megállapodásokat a nyertes pályázókkal megkösse. A keret terhére megítélt nem pénzbeni támogatásokról a polgármester, legkésőbb az éves zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.


15. §

 

 

(1) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában, a munkáltatói jogkör gyakorlója- átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében - az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabér előlegeket kizárólag  úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a tárgyév november hónapra járó rendszeres munkabérből levonható legyen.

 

(3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésére e rendelet alapján az alábbi kifizetések teljesíthetők:

a) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,

b) állományba nem tartozó személyek részére személyi juttatások kifizetése, közfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatottak személyi juttatás kifizetése,

c) munkába járás költségtérítése és kiküldetéssel kapcsolatos kiadások teljesítése,

d) 200 eFt összeget meg nem haladó egyedi összegű szolgáltatási kiadások, készletbeszerzés, reprezentációs kiadások, szakmai -, üzemeltetési anyagok beszerzése és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése ellenértékének kifizetése,

e) az a)-d) pontokban foglaltak céljára felvett előlegek készpénzes kifizetése és a d) pontban meghatározott kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa összegek


16. §

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.[1]

A rendelet szövegét a 10/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017.03.31-től

[2]

A rendelet szövegét a 23/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017.06.29-től

[3]

A rendelet szövegét a 28/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.01-től

[4]

A rendelet szövegét a 36/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017.11.24-től

[5]

A rendelet szövegét az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.03.02-től

[6]

A rendelet szövegét a 35/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.27-től

[7]

A rendelet szövegét a 10/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017.03.31-től

[8]

A rendelet szövegét a 23/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017.06.29-től

[9]

A rendelet szövegét a 28/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017..09.01-től

[10]

A rendelet szövegét a 35/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.27-től

[11]

A rendelet szövegét a 10/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.03.31-től

[12]

A rendelet szövegét a 23/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.06.29-től

[13]

A rendelet szövegét a 28/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos 2017.09.01-től

[14]

A rendelet szövegét a 35/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.27-től

[15]

A rendelet szövegét a 36/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017.11.24-től

[16]

A rendelet szövegét az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.03.02-től

[17]

A rendelet szövegét a 10/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet3. §-a módosította. Hatályos: 2017.03.31-től

[18]

A rendelet szövegét a 23/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.06.29-től

[19]

A rendelet szövegét a 28/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.01-től

[20]

A rendelet szövegét a 36/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017.11.24-től

[21]

A rendelet szövegét az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.03.02-től

[22]

A rendelet szövegét a 35/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.27-től

[23]

A rendelet szövegét a 28/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet4. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.01-től

[24]

A rendelet szövegét a 10/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2017.03.31-től

[25]

A rendelet szövegét a23/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2017.06.29-től

[26]

A rendelet szövegét a 35/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2017.1027-től

[27]

A rendelet szövegét az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.03.02-től

[28]

A rendelet szövegét a 10/207.(III.30.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2017.03.31-től

[29]

A rendelet szövegét az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2018.03.02-től

[30]

A rendelet szövegét a 10/2017. (III.30) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2017.03.31-től

[31]

A rendelet szövegét a 23/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2017.06.29-től

[32]

A rendelet szövegét a 28/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.01-től

[33]

A rendelet szövegét a 36/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2017.11.24-től

[34]

A rendelet szövegét az 5/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2018.03.02-től

[35]

Kiegészítette a 36/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2017.11.24-től

[36]

Kiegészítette a 10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos: 2017.03.31-től.

[37]

Kiegészítette a 10/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet 8. §-a. hatályos 2017.03.31-től.

[38]

A rendelet szövegét a 23./2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2017.06.29-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
8. sz. melléklet
50.76 KB
3.4. sz. melléklet
47.38 KB
6. sz. melléklet
55.09 KB
9. sz. melléklet
56.38 KB
1. sz. melléklet
57.45 KB
2. számú melléklet 1.
46.27 KB
2. sz. melléklet 2.
42.82 KB
2.1. sz. melléklet 1.
51.1 KB
2.1. sz. melléklet 2.
51.13 KB
3. sz. melléklet 1.
61.12 KB
3. sz. melléklet 2.
66.2 KB
3.1. sz. melléklet
46.67 KB
3.2. sz melléklet
46.13 KB
3.3. sz. melléklet
47.11 KB
4.1. sz. melléklet 1.
67.46 KB
4.1. sz. melléklet 2.
59.99 KB
4.1. sz. melléklet 3.
44.81 KB
4.2. sz. melléklet 1.
63.49 KB
4.2. sz. melléklet 2.
58.14 KB
4.3. sz. melléklet 1.
61.51 KB
4.3. sz. melléklet 2.
56.95 KB
4.4. számú melléklet
38.29 KB
5. sz. melléklet
51.62 KB
7. sz. melléklet
52.22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!