nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-01 - 2020-07-03
Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120.§. (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Simontornya Város Képviselő- testületének Pénzügyi Várospolitikai és Környezetvédelmi Bizottsága  véleményének kikérésével a következőket  rendeli el:


I.


Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása


A zárszámadás főösszegei


1. § (1) Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását


a) Bevételi főösszegét                                                             1.468.694 ezer forintban

    ebből:

- működési bevételek                                                                 808.8053 ezer forintban

- felhalmozási bevételek                                                            103.114 ezer forintban

- finanszírozási bevételek                                                          552.727 ezer forintban                                                     


b) Kiadások főösszegét                                                            1.037.683 ezer forintban

    ebből

- működési kiadások                                                                     766.926 ezer forintban

- felhalmozási kiadások                                                                112.698 ezer forintban

- finanszírozási kiadások                                                              158.059 ezer forintban


c) Többlet összegét                                                                       431.011 ezer forintban összeggel állapítja meg.


(2) A zárszámadás mérlegét a 2.1 és 2.2 melléklet, az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat forrásonként a 2.3 melléklet, költségvetési szervenként illetve címenként a 11.1 és a 11.5 melléklet tartalmazza.2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg belül:

a) személyi juttatások                                                                      234.954 ezer forint

b) munkaadókat terhelő járulék                                                         41.611 ezer forint

c) dologi kiadás                                                                                157.703 ezer forint

e) támogatás jellegű működési kiadás                                              283.348 ezer forint

f) átadott pénzeszközök                                                                      26.092 ezer forint

g) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            7.934 ezer forint

h) beruházás                                                                                        75.359 ezer forint

i) felújítás                                                                                          37.339 ezer forint

j) államháztartáson belüli megelőlegezések                                     15.284 ezer forint

j) központi, irányító szervi támogatás                                             158.059 ezer forint


II.


Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi pénzmaradványának elszámolása


3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi pénzmaradványát – amely tartalmazza az előző évekből fel nem használt pénzmaradványt is a 10 melléklet tartalmazza, a felsorolt mellékletek szerinti 431.011 ezer forint összegben.


 (2) A Képviselő-testület a tényleges pénzmaradvány összegét az Önkormányzat 2019. évi költségvetése céltartalékába helyezi.


III.


Simontornya Város Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak bemutatása


4.§ (1) A Képviselő-testület Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi egyszerűsített mérlegét a 1.3 melléklet, eredmény kimutatását az 1 melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 1.2 melléklet, a nullára leírt eszközöket a 1.4 melléklet és az érték nélkül nyilvántartott eszközöket az 1.5 melléklet tartalmazza.


(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 11.2 melléklet tartalmazza.


(4)  A Simontornyai Városi Könyvtár bevételeit és kiadásait a 11.4 melléklet tartalmazza.


(6) A Simontornyai Vár bevételeit és kiadásait a 11.3 melléklet tartalmazza.


(7) Az Önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 13 melléklet tartalmazza


(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8 melléklet, ezen belül az Európai Uniós projekteket a 9 melléklet szerint állapítja meg.


(9) Az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a 12.1, 12.2 és 1.3 melléklet tartalmazza.


(10) Az Önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatottak létszámát a 4.1 és a 4.2 melléklet tartalmazza intézményenként megbontva.


(11) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 7 melléklet tartalmazza.


(12) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét részletezve a 6 melléklet, és az átadott pénzeszközöket részletezve a 5 melléklet tartalmazza.


(13) Az Önkormányzat központosított támogatásainak elszámolását a 3.2 melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat 2018. évi feladatalapú támogatásának elszámolását a 3, és a 3.1 melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat 2018. évi egyéb bevételeit a 3.3, 3.4 és a 3.5 melléklet tartalmazza


(16) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 2.3 melléklet tartalmazza

(17) Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulást a 14. melléklet tartalmazza


IV.


A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


5. § A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell.


6.§ A pénzmaradvány miatti változásokat a 2018. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni.Záró rendelkezések


7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet az Európai Uniós versenyjogi szabályaival összehangolt szabályozást tartalmaz.


(3) Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 6/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet.


Simontornya, 2019. április 9.              

Csőszné Kacz Edit                                                                                              Bárdos László

      polgármester                                                                                               címzetes főjegyző    


Záradék:A rendelet a mai napon kihirdetésre került


Simontornya, 2019. április 30.


                                                                                                                            Bárdos László

                                                                            

                                                                                                                         címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
a 2018-as zárszámadási rendelet mellékletei
1.57 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!