nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-18 - 2019-12-19
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XII.17.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló 19/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8. ) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés és a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és az Egri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya véleményének kikérésével  a következőket rendeli el:


1. §    A településkép védelméről szóló 19/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:

„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8. ) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés és a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és az Egri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya véleményének kikérésével  a következőket rendeli el:”


2. §    A rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. § (1) Kertek zöldfelületének kialakításánál a 3. melléklet szerinti növénylistákat kell figyelembe venni.”


3. §    A rendelet a következő 15/A. alcímmel és 40/A. §-sal egészül ki:

„15/A. A településkép védelme szempontjából kiemelt területek

40/A. § A településkép védelme szempontjából kiemelt területek közül a NATURA 2000 területének, az országos ökológiai hálózat magterületének, a helyi jelentőségű védett természeti értékének lehatárolását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”


4. §    A rendelet V. fejezete, 17. alcíme és 43-44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„V. Fejezet Reklámra, cégérre és egyéb feliratokra vonatkozó településképi követelmények

17. Reklámra vonatkozó településképi követelmények

43. §
(1)    Információs vagy más célú berendezés, amennyiben reklámot is tartalmaz:
a)    előkertben nem helyezhető el,
b)    A1-es ívméretet (840x597 mm) meghaladó mérettel nem helyezhető el a beépítésre szánt területeken.
(2)    Reklámvilágítással, térvilágítással kápráztatást, vakítást, ártó fényhatást okozni, és ezáltal ingatlanhasználatát korlátozni nem szabad. Az épületek homlokzatfelületein és tetőzetén csak áttört és vonalszerű fényfelirat helyezhető el.
(3)    Háromdimenziós reklámtárgyakat elhelyezni nem lehet.
(4)    Közvilágítási berendezésen, hírközlési oszlopon reklám célú felület nem helyezhető el. Egyéb közműberendezésen legfeljebb 2 darab, A1-es méretet meg nem haladó méretű helyezhető el a beépítésre nem szánt területeken.
(5)    Üzlethelyiségenként legfeljebb egy reklámot tartalmazó mobiltábla helyezhető el a közterületen, mely az üzletkirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.
(6)    A helyi területi és egyedi védelemmel érintett épületek közterületi homlokzati vonala előtt utcabútoron reklámhordozót elhelyezni nem lehet.
(7)    Reklámot tartalmazó molinó kizárólag építkezés védőhálójára tehető ki, illetve időszakos rendezvény népszerűsítésére, szabadtéri, időszaki kiállítás prezentálására használható.

17/A. Cégérre és egyéb feliratokra vonatkozó településképi követelmények

44. §
(1)    Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégéreket, cégtáblákat és cégfeliratokat úgy kell kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, vagy tervezett vízszintesés függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival. Ha cégérek és hirdetőtáblák utólagos elhelyezésénél ez nem biztosítható, akkor az utólagos elhelyezés nem engedhető meg.
(2)    Tetőfelületre cégér nem helyezhető el.
(3)    Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla, információs vagy más célú berendezés épületdíszítő tagozatot nem takarhat el.
(4)    Közterületről látható épületek egy-egy homlokzatának 5%-ánál nagyobb felületén nem helyezhető el cég- és címtábla, információs, vagy más célú berendezés.”

4. §    A rendelet 51. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„51. § 
(1)    A képviselő-testület a településképi követelmények polgármester által hozott önkormányzati hatósági döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlantulajdonossal szemben 1 000 000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság kiszabását rendelheti el, melynek összegéről a polgármester dönt.
(2)    A polgármester a településkép-védelmi bírság kiszabásakor a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény alapján dönt a bírság összegéről.
(3)    A településkép-védelmi bírság behajtását a polgármester fizetési meghagyás útján kezdeményezi.
(4)    A településkép-védelmi bírságot az önkormányzat 62000026-11017158 számú bírság számlájára kell megfizetni.”


5. §    A rendelet jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki.


6. §    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
803.07 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!