nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2016(X.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-01 -tól
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2016(X.28.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.I. Fejezet

Általános rendelkezések


1.

Eljárási szabályok


1. § (1) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal Jegyzőjére (a továbbiakban: Jegyző) ruházza át.


(2)  A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása esetén eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.


(3) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó személy ismert személyi adatait, a magatartásnak, helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó személy 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(5) A (4) bekezdésben rögzített bírság kiszabása a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés alkalmazása mellett mellőzhető, ha ettől kellő visszatartó hatás várható.

(6) A közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Táplánszentkereszt község Önkormányzata 10918001-00000073-74060009 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.2.

Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

1. ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy tényleges használója.

2. zöldterület: állandó növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést, vagy a díszítő funkciót szolgálja. Továbbá az a növényzet nélküli földes, murvás közterület, ami a fenti funkciónak tesz eleget, de arról a korábbi növényzetet károsító hatások már kipusztították.II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályai


3.

Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos szabályok


3. § Az ingatlantulajdonos, köteles gondoskodni a házszámtábla beszerzéséről, közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról .


4.

A közterületek használatával kapcsolatos szabályok


4. § A közterületen engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő mértékben vagy módon


a) a közvetlen szállítási előkészület esetét kivéve göngyöleg nem tárolható,


b) tűzifa,  építőanyag, építéshez szükséges szerkezet, valamint bontásból, felújításból származó anyag, építési törmelék, hulladék anyag 72 órán túl nem tárolható,


c) az igénybevett közterületek burkolatán beton, habarcs keverése, ragasztóanyag melegítése nem végezhető,


d)  a közúti közlekedés alapvető szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ) meghatározott hibaelhárítás kivételével gépjármű javítása, átalakítása nem végezhető,


e) üzemképtelen gépjármű nem tárolható,


f) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gép, gépjármű  nem tárolható.


5.

Köztisztasággal kapcsolatos szabályok5. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlannal határos járda (ennek hiányában környezete) takarításáról, a járda melletti (zöld)sáv úttestig terjedő területének, a nyílt ároknak és ennek műtárgyainak tisztántartásáról, ápolásáról gondoskodni köteles,


(2) Az ingatlannal határos árok nem tölthető fel.


(3) A kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató egység, valamint intézmény üzemeltetője az ingatlannal határos járda (ennek hiányában környezete) takarításáról köteles gondoskodni.


(4) Az ingatlanhasználó vagy kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató egység, valamint intézmény üzemeltetője az ingatlan előtti járda (ennek hiányában környezete) hó eltakarításáról és síkosság-mentesítéséről gondoskodni köteles.


(5) A síkosság elleni védekezéshez zöldterületen, azok közvetlen környékén só tartalmú szer nem használható.


(6) Az utcai árus a kijelölt terület és környezetének tisztántartásáról, a keletkezett hulladék gyűjtéséről gondoskodni köteles,


(7) Az ingatlanhasználó az  ingatlanja tisztántartásáról, megműveléséről, rendben tartásáról, gyomtól, gaztól megtisztításáról  gondoskodni köteles.


(8) Az ingatlan használója az ingatlannal határos zöldsávon  köteles eltávolítani a csapadékvíz lefolyását akadályozó tárgyakat, anyagokat, és biztosítani , hogy a csapadékvíz elvezető szabadon lefolyhasson.


6.


Zajvédelemmel kapcsolatos szabályok


6. § (1) Vasárnap, nemzeti, állami és államilag elismert olyan ünnepen, amely munkaszüneti

 nap 12.00 óra előtt, valamint munkanapokon 06.00 óra után végezhető

a) lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben zajjal járó építési, bontási tevékenység,


b) lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben az ingatlanon zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenység,


    c) lakóterületi övezetben parkfenntartó gazdálkodó szervezet kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenység.(2) Lakóterületi övezetben a vendéglátó egység kerthelyiségében, teraszán valamint közterületi rendezvényen hangosító berendezés hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 07.00 és 22.00 óra között, pénteken és szombaton 08.00 és 01.00 óra között, vasárnap, nemzeti, állami és államilag elismert olyan ünnepen, mely munkaszüneti nap 08.00 és 22.00 óra között üzemeltethető.


(3) Rádió- és televízió közvetítés kerthelyiségben, teraszon hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 07.00 és 22.00 óra között, pénteken és szombaton 08.00 és 01.00 óra között, vasárnap, nemzeti, állami és államilag elismert olyan ünnepen, mely munkaszüneti nap 08.00 és 22.00 óra között végezhető.


(4) Lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben ingatlan kerthelyiségében, teraszán hangosító berendezést alkalmazó, rendezvény hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 07.00 és 22.00 óra között, pénteken és szombaton 08.00 és 01.00 óra között, vasárnap, nemzeti, állami és államilag elismert olyan ünnepen, mely munkaszüneti nap 08.00 és 22.00 óra között tartható.


7.


Záró rendelkezések


7. § (1) E rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően  a közösségi együttélés alapvető szabályait  elmulasztó magatartások esetén kell alkalmazni.


(2) Jelen rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba.


(3) Nem lép hatályba a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelet.

      Ifj. Perl János sk.                                                       Családi Anita sk.

        polgármester                                                                 jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!