nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzat képviselő-testületének 28/2013 (XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-19 -tól
Dunavecse Város Önkormányzat képviselő-testületének 28/2013 (XI.28.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2006.(III.29.) számú önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése, valamint a rendelet 2. számú melléklete alapján az Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §


(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi szemilységgel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: támogatott).


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.


(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a külön önkormányzati rendeletben szabályozott pályázati programok alapján megítélt támogatásokra, az első lakáshoz jutó fiatal házasok  támogatására, a Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a mindenkori költségvetési rendeletének célelőirányzatai terhére nyújtandó támogatások, a külön önkormányzati rendeletben szabályozott pályázati programok alapján megítélt támogatásokra, és a lakáscélú munkáltató támogatásokra.


2. A rendelet célja

2. §

(1) A pénzügyi támogatás célja az önszerveződő közösségek erősítése, a szervezetek pártpolitikától mentes konkrét társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.

(2) Dunavecse Város Önkormányzat képviselő-testülete lehetőséget biztosít a támogatásra és elvárja, hogy a településen működő valamennyi szervezet kapcsolatot tartson és együttműködjön a település önkormányzatával.


(3) Elvárja, hogy a pályázatokon megjelölt rendezvényekről, annak időpontját megelőző legalább 30 nappal előre hírt adjon, majd a megvalósulást követően is biztosítsa a nyilvánosságot, (összefoglaló készítése, a helyi újságba, ill. a honlapra.).


II. Fejezet

Támogatás nyújtása államháztartáson kívülre


3. Az átadott támogatás forrása


3. §


Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás nyújtható.


4. A támogatás nyújtásának alapelvei


4. §


(1) Önkormányzati támogatás pályázat vagy kérelem alapján nyújtható. A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban az önkormányzat érdekében végzett tevékenység támogatására történhet.


(2) Önkormányzati támogatásban az részesülhet, aki, vagy amely szervezet a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot, vagy írásbeli kérelmet nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatol.


(3) A pályázatot a kiíróhoz, a kérelmet a polgármesternek címezve kell benyújtani.


(4) A támogatottal szerződést kell kötni, melyben a pályázatban vagy a döntéshozó által meghatározottak szerint a támogatás célját, vissza nem térítendő támogatás esetén az elszámolás határidejét és formáját, visszatérítendő támogatásnál a visszafizetés ütemezését rögzíteni kell.


5. §


(1) Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény (továbbiakban Knyt.) 6. §. (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll vagy akinél a pályázat benyújtását követően keletkezett a Knyt. 8. §. (1) bekezdésében foglalt érintettségét megalapozó körülmény, és annak közzétételét elmulasztotta.


(2) Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely a beszámolóját, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést az Országos Bírósági Hivatal részére nem nyújtotta be, nem helyezte letétbe a törvény előírásai szerint.


(3) Nem támogathatók a pályázó azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja.


5. A támogatási igények elbírálásának rendje


6. §


(1)[1] A Képviselő-testület által nyújtott - a Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszköz átadás és támogatás mellékletében szereplő  „Támogatások, civil szervezetek támogatása”  keret terhére -  támogatás iránti  kérelmek   minden év február 28-ig nyújthatóak be a Polgármesterhez.

(2) A kérelmeket a Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el.

(3) Kérelemmel együtt benyújtandó anyagok szervezet esetén:

a) támogatási kérelem/pályázati adatlap (1. számú melléklet)

b) mérleg (2. számú melléklet)

c) eredménykimutatás (3. számú melléklet)

d) OBH igazolás (civil szervezet esetén)

e) tervezett kiadás és bevétel összesítő (4. számú melléklet)

f) közzétételi kérelem (5. számú melléklet)

g) összeférhetetlenségi nyilatkozat (6. számú melléklet)

(4) Kérelemmel együtt benyújtandó anyagok természetes személy esetén:

a) támogatási kérelem/pályázati adatlap (1/a. számú melléklet)

b) tervezett kiadás és bevétel összesítő (4. számú melléklet)

c) közzétételi kérelem (5. számú melléklet)

d) összeférhetetlenségi nyilatkozat (6. számú melléklet)


(5) Az (1) bekezdésben szereplő támogatási kérelmek tárgyában a Képviselő-testület – a beszerzett információk, a rendelkezésre álló keretösszeg, a kérelmezők száma és a támogatási célok fontossága alapján, azokat mérlegelve dönt. Szükség esetén az igénylő a kérelem kiegészítésére felhívható.

(6) Az (1) bekezdésben nevesített keretből az alábbi célokra nyújtható támogatás:

  1. közhasznú tevékenység támogatása
  2. A pályázót érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása
  3. fesztiválokon történő részvétel, európai integrációt elősegítő programok támogatása
  4. Civil szférát bemutató kiadványok, szakmai sajtó támogatása
  5. A támogatott pályázati önrészének támogatása
  6. A pályázó érdekképviseleti tevékenységének támogatása
  7. Határon túli magyarsággal való kapcsolattartás támogatása
  8. Civil hálózatépítő tevékenység, illetve abban / tevékenység szerinti szakmai szervezetekben, szövetségekben stb. /  való részvétel támogatása.

7. §


(1) A Polgármester a Képviselő-testület döntését követő 8 napon belül írásban értesíti a kérelmezőt a támogatás odaítéléséről, vagy a kérelem elutasításáról.


(2) Az értesítésnek tartalmaznia kell az arra való figyelmeztetést, hogy az odaítélt összeg csak a támogatási célra használható fel, valamint azt, hogy az önkormányzat jogosult az összegek rendeltetésszerű felhasználását és a számadást ellenőrizni.


(3) A Polgármester a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül a támogatottal megállapodást köt (7. sz. melléklet), amely tartalmazza az értesítésben foglalt kötelezettségek vállalását és az elszámolás rendjét.


(4) A megállapodást a Polgármester és a támogatott írja alá 3 példányban. A felek által aláírt megállapodásnak, valamint az azt alátámasztó határozatnak a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportnak történő továbbításáról a Polgármesteri Hivatal Titkársága gondoskodik.


(5) A megállapított támogatás kiutalásáról a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportja a megállapodás aláírását követően intézkedik. A támogatás utalása az önkormányzat anyagi helyzetéről függően, s a támogatottal történő egyeztetés alapján történhet egy összegben, valamint több részletben is.


(6) A támogatási összeg csak abban az esetben utalható, ha a támogatott az 5. pontban szereplő megállapodást megkötötte, s írásbeli nyilatkozatot tesz (1. számú melléklet 13. pontja, illetve 1/a. számú melléklet 9. pontja) arról, hogy 1 évnél régebbi köztartozása nem áll fenn, sem a központi adóhatóságnál, sem a székhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnál.


6. A támogatás egyéb formái

8. §


(1) A támogatott – a Bizottság döntése alapján – kedvezményes bérleti díjban /legfeljebb 50% erejéig/ részesülhet. Ingyenes és rendszeres helyiséghasználatot csak kivételesen, indokolt esetben kaphatnak képviselő-testületi döntés alapján.


(2) Támogatásának minősül az Önkormányzat fenntartásában lévő gépjárművek használata, melynek mértéke az Önköltségszámítási Szabályzat szerint kerül meghatározásra.7. A támogatási összeg felhasználása és elszámolása


9. §


(1) [2]A támogatott a juttatott összeg jogszerű, illetve rendeltetésszerű felhasználásáról szöveges szakmai beszámolót és pénzügyi beszámolót (8. számú melléklet), továbbá a záradékolt bizonylatok másolatát köteles a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportjának a tárgyévet követő év február 28. napjáig benyújtani.


(2) A támogatási összeg a támogatás megítélését követően ugyanazon év december 31. napjáig használható fel.


(3) Amennyiben a támogatott a juttatott összeget jogszabálysértő módon vagy nem rendeltetésszerűen használta fel, úgy a Képviselő-testület dönt

          a) a támogatott támogatásból történő kizárásáról, mely 2 évig terjedhet

b) a támogatás mindenkori törvényes késedelmi kamattal megnövelt összegének visszaköveteléséről, amelyet  a támogatott 8 banki napon belül a Dunavecse Város Önkormányzata 11732105-15337197. számú költségvetési elszámolási számlájára köteles teljesíteni, illetve

c) a számadási kötelezettség teljesítéséig a további finanszírozás felfüggesztéséről


(4) Az Államháztartási törvény értelmében az Önkormányzat – mint  finanszírozó esetenként a helyszínen is köteles ellenőrizni a támogatott szervezetek számára juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználását és a számadását.


8. A támogatások nyilvántartása


10. §

(1) A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportja naprakész nyilvántartást vezet a Képviselő-testület által nyújtott támogatásokról, valamint a kizárt szervezetekről.


(2) A támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat hivatalos lapjában vagy honlapján közzé kell tenni.


9. Támogatási szerződés módosítása


11. §


(1) A támogatási szerződés módosítására a felhasználás célja és az elszámolási határidő vonatkozásában kerülhet sor, egy alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt benyújtott írásbeli kérelmére.


(2) A módosításról – a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel –, feltéve, hogy ezt a pályázati kiírás lehetővé teszi, az elbíráló dönt.


(3) Az alapítványi forrás átadása esetén a támogatási szerződés, egyéb támogatott szervezetek esetén a támogatás céljának működési és felhalmozási célok közötti módosításáról a Képviselő-testület dönt.


III. Fejezet

Államháztartáson kívüli forrás átvétele


12. §


(1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről ingó és ingatlan vagyon esetében a Képviselő-testület dönt.


(2) Átvételre felajánlott ingatlan vagy 100.000,- forintot meghaladó ingó agyon esetében a Képviselő-testületi döntés meghozatalához be kell mutatni annak forgalmi értéket, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket, továbbá javaslatot kell tenni a hasznosítás mikéntjére és a vagyontárgy besorolására.


(3) 100.000,- forintot meg nem haladó ingó vagyon átvételéről a Polgármester dönt.


13. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához államháztartáson kívüli forrásokat vehetnek át.


(2) 1 M forintot meghaladó államháztartáson kívüli forrás, valamint a  felhasználási kötöttség vagy elszámolási kötelezettség mellett felajánlott államháztartáson kívüli támogatások, illetve alapítványi források elfogadásáról a támogatási feltételek és a támogatási szerződés tervezet ismeretében a Képviselő-testület hoz döntést.


(3) 1 M forintot meg nem haladó felhasználási kötöttség és elszámolási kötelezettség nélkül felajánlott működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a Polgármester dönt, melyről a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.


(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó megállapodást a Polgármester írja alá.


IV. Fejezet

Záró rendelkezések


14.§


(1) Ez a rendelet 2013. december 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően

a) benyújtott támogatási kérelmekre

b) kiírt pályázatokra,

c) kezdeményezett támogatási szerződés módosításra,

d) felajánlott államháztartáson kívüli forrás átvételére

kell alkalmazni.
     Vörös Sándor                                                                   Nagy Erzsébet

     Polgármester                                                                    jegyzőZáradék:


A fenti szöveget a képviselő-testület 2013. november 27-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2013. november 28-án.

                                                                                              Nagy Erzsébet

                                                                                                   jegyző[1]

A rendelet szövegét a 24/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2014.12.1.-től

[2]

A rendelet szövegét a 24/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2014.12.19-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet a 28/2013.(XI. 28.) rendelethez
50.5 KB
1/a. számú melléklet a 28/2013.(XI. 28.) rendelethez
41.5 KB
2. számú melléklet a 28/2013.(XI. 28.) rendelethez
31 KB
3. számú melléklet a 28/2013.(XI. 28.) rendelethez
31.5 KB
4. számú melléklet a 28/2013.(XI. 28.) rendelethez
28.5 KB
5. számú melléklet a 28/2013.(XI. 28.) rendelethez
40 KB
6. számú melléklet a 28/2013.(XI. 28.) rendelethez
28.5 KB
7. számú melléklet a 28/2013.(XI. 28.) rendelethez
30 KB
8. számú melléklet a 28/2013.(XI. 28.) rendelethez
29 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!