nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Képviselő-testületének 1/2016 (I.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-01 -tól
Dunavecse Város Képviselő-testületének 1/2016 (I.28.) önkormányzati rendelete
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/ 2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben foglaltakat,  az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

A önkormányzati költségvetés hatálya, kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a hivatalra, az önkormányzat fenntartási kötelezettségébe tartozó intézményeire.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés intézményi rendjét, feladatait az alábbiak szerint határozza meg:

IntézményIntézményi feladat
1. Százszorszép Óvoda/ óvodai nevelés, óvodai SNI gyermekek ellátása feladatok /
2. Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás/ könyvtár, müv.ház, lapkiadás, múzeum működtetése feladatok /
3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum/ orvosi ügyelet, járóbeteg szakrendelés, védőnői szolgálat feladatok /
4. Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde/ gyermekek naplözbeni ellátása, gyermekétkeztetés feladatok /
5. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal/ igazgatási feladatok szakfeladatok /
6. Dunavecse Város Önkormányzata/ segélyek, tecnikai szakfeladatok, városgazdálkodás, közmunka, állategészségügyi feladatok, egyéb kommunális szakfeladatok, közvilágítás, közutak karbantartása, köztemető fenntartása, zöldterület kezelés, gyermekétkeztetés, lakó és nem lakó ingatlan bérbeadás, Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése, Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése /

3. §

(1)[1][2] [3] [4]  A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2016. évi módosított kiadási főösszegét
947 083 489Ft ban

ezen belül:Eredeti ei.Mód. ei.
K1a személyi juttatások előirányzatát
282 508 000306 735 977
K2a személyi juttatások járulékai ei-t
71 837 00075 893 493
K3a dologi kiadások előirányzatát

273 227 000296 178 690
K4az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát12 865 00015 295 200
K5az egyéb működési célú kiadások előirányzatát17 496 00022 701 124
K512az általános tartalékot

92 888 00098 107 876

a céltartalékot


5 000 0005 000 000
K6a beruházások előirányzatát

16 837 00016 243 400
K7a felújítások előirányzatát

44 875 00050 375 000
K8az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát7 000 0002 000 000
K9finanszírozási kiadások előirányzatát

58 552 729
Ft-ban állapítja meg.
(2)[5][6] [7] [8]  Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatok intézmények szerinti részletezése:


intézmény             kiemelt előirányzatok megnevezése                                összeg /eFt/
1. Százszorszép Óvoda


Eredeti ei.Mód. ei.

K1 személyi juttatások

68 400 00068 231 700

K2 személyi juttatások járulékai

18 523 00018 370 469

K3 dologi kiadások


7 172 0008 393 000

K6 Beruházások


640 00065 000
2. Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

K1 személyi juttatások

7 368 0007 368 000

K2 személyi juttatások járulékai

2 056 0002 056 000
   K3 dologi kiadások


9 686 0009 879 921

K6 Beruházások


2 100 0002 100 000
3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi CentrumK1 személyi juttatások

74 460 00080 895 902

K2 személyi juttatások járulékai

20 747 00021 432 740

K3 dologi kiadások


127 209 000143 592 593

K6 Beruházások


631 0001 095 000
4. Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde
K1 személyi juttatások

18 494 00019 573 978

K2 személyi juttatások járulékai

5 032 0005 319 679

K3 dologi kiadások


6 028 0006 378 110

K6 Beruházások


165 000165 000
5. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal
K1 személyi juttatások

40 047 00043 145 695

K2 személyi juttatások járulékai

11 278 00011 883 375

K3 dologi kiadások


13 085 00012 311 366

K6 Beruházások


560 000577 400
6. Dunavecse Város Önkormányzata
K1 személyi juttatások

73 739 00087 520 702

K2 személyi juttatások járulékai

14 201 00016 831 230

K3 dologi kiadások


110 047 000115 623 700

K4 ellátottak pénzbeli juttatásai
12 865 00015 295 200

K5 egyéb működési célú kiadások
17 496 00022 701 124

K512 általános tartalék

92 888 00098 107 876

Céltartalék5 000 0005 000 000

K6 beruházások


12 741 00012 241 000

K7 felújítások


44 875 00050 375 000

K8 egyéb felhalmozási célú kiadások
7 000 0002 000 000

K9 finanszírozási kiadások


58 552 729
4. §

(1)[9]    [10]   [11]  [12]  A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2016. évi bevételi főösszegét 

947 083 489Ft ban

ezen belül:
Eredeti ei.Mód. ei.

B1Működési célú támogatások áht-n belülről
509 523 000549 723 630
B2Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről06 998 792
B3Közhatalmi bevételek


129 200 000129 200 000
B4Működési bevételek


62 930 00065 353 408
B5Felhalmozási bevételek

01 500 000
B6Működési célú átvett pénzeszközök
0440 000
B7Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
010 000
B8B8 Finanszírozási bevételek működési célú
78 948 000149 925 659
B8B8 Finanszírozási bevételek felhalmozási célú43 932 00043 932 000
Ft-ban állapítja meg.

(2)[13]  [14] [15] [16]  Az önkormányzati költségvetés intézményenkénti bevételei:
intézmény                 kiemelt előirányzat                                                 összeg /eFt/                  


Eredeti ei.Mód. ei.
1. Százszorszép Óvoda


B4 Működési bevételek


3 000

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

240 000

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
168 000227 928
2. Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

B4 Működési bevételek

2 010 0002 010 000

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
443 000525 096
3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről204 353 000212 184 000

B4 Működési bevételek

5 800 0007 315 278

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
898 0001 931 089
4. Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde
B4 Működési bevételek

261 000611 110

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
78 0000
5. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről
837 696

B4 Működési bevételek

2 310 0002 354 000

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
641 000717 973
6. Dunavecse Város Önkormányzata
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről305 170 000336 701 934

B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről06 998 792

B3 Közhatalmi bevételek

129 200 000129 200 000

B4 Működési bevételek

52 549 00053 060 020

B5 Felhalmozási bevételek


1 500 000

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 000

B8 Finanszírozási bevételek felhalmozási célú43 932 00043 932 000

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
76 720 000146 523 5735. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi
      a) költségvetési bevételeinek összegét701 653

ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                a bevételek működési célú összegét632 941

                a bevételek felhalmozási célú összegét68 712


      b) költségvetési kiadásainak összegét824 533

ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                a kiadások működési célú összegét755 821

                a kiadások felhalmozási célú összegét68 712


      c) költségvetési egyenlegének összegét122 880

ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                az egyenleg működési célú összegét78 948

                az egyenleg felhalmozási célú összegét43 932

eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a hiány összegét 122.880 eFt összegben állapítja meg, amelyből
                a hiány működési célú összegét78 948

                a hiány  felhalmozási célú összegét43 932

eFt-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-tesrtület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozását
    a pénzmaradvány működési célú igénybe vételével78 948

    a pénzmaradvány felhalmozási célú igénybe vételével43 932

eFt összeggel hagyja jóvá.

6. §

(1) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete93fő.

(2) A létszámkeret a 2. §. szerinti intézményi rend alapján1. Százszorszép Óvoda23

2. Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár3

3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum29

4. Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde

9

5. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal
16

6. Dunavecse Város Önkormányzata

13

II. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §
(1) Az intézmények 2016. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeként:
-  a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
-  központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
-  az intézmény által elért többletbevétel felhasználásának jóváhagyása esetén.

(2) A feladathoz kötött kiadási előirányzat csak az elvégzett feladat mértékének arányában használható fel. Feladatelmaradás esetén a kiadási előirányzat módosításáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Az intézmények a jóváhagyott előirányzataikat csak időarányosan használhatják fel.

(4) Az intézmények vezetői egyszemélyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért, a Képviselő-testület, a Polgármester, a Jegyző  gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért, az intézmény számára előirt bevételi terv teljesítéséért.
                                                                  (5) Az intézmény a feladatainak ellátása /végrehajtása/ során kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy - a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzését követően - jogosult. A pénzügyi ellenjegyzésére a gazdasági vezető, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzéssel lehet.

8. §

(1) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési előirányzatokon belül - a rendszeres személyi juttatás előirányzat kivételével - 2.000 eFt, azaz kettő millió forint értékhatárig saját hatáskörben  átcsoportosítást hajtson végre és kötelezettséget vállaljon a Testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető  ügyletekből és kezességvállalásokból eredő előző években, illetve tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettsége nincs az önkormányzatnak. A 2016. évben a hitelfelvételi korlát számításához figyelembe vehető tárgyévi saját bevételek 50%-a 73.025 eFt. Hitelfelvételről szóló döntést a Stabilitási tv. előírásainak figyelembevételével a Képviselő-testület hozhat.

9. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú, a beruházások, felújítások részletes kimutatását a rendelet 2. számú melléklete, a 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2016. évi hitel és kezességvállalási állományát a 4. sz melléklet tartalmazza. A helyi adó bevételeket és a közvetett támogatásokat a 5. sz melléklet, a többéves kihatással járó döntések részletezését a 6. sz melléklet, a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését kiemelt előirányzatonként a 8. sz. melléklet tartalmazza. 

Záró rendelkezések 

10. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.Vörös Sándor
Nagy Erzsébet

polgármester
jegyző

A rendelet 2016. január 28. napján kihirdetésre került.

Nagy Erzsébet

jegyző


[1]

A rendelet szövegét a 3/2017 (III.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. 04.01-tól

[2]

A rendelet szövegét a 14/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.12. 01.-től

[3]

A rendelet szövegét a 11/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. 09. 30.-tól

[4]

A rendelet szövegét a 9/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. 07. 01.-től

[5]

A rendelet szövegét a 3/2017 (III.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. 04.01-től

[6]

A rendelet szövegét a 14/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. 12. 01.-től

[7]

A rendelet szövegét a 11/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. 09. 30.-tól

[8]

A rendelet szövegét a 9/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. 07. 01.-től

[9]

A rendelet szövegét a  3/2017 (III.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. 04.01-tő

[10]

A rendelet szövegét a 14/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. 12. 01. -től

[11]

A rendelet szövegét a 11/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. 09. 30.-tól

[12]

A rendelet szövegét a 9/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. 07.01-től

[13]

A rendelet szövegét a  3/2017 (III.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. 04.01-től

[14]

A rendelet szövegét a 14./2016 (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. 12. 01. -től

[15]

A rendelet szövegét a 11/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. 09. 30.-tól

[16]

A rendelet szövegét a 9/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. 07.01.-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!