nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (V.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-28 - 2019-05-29
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rende-let ( továbbiakban: rendelet) 1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiadási és bevételi fő összeget 583.848.925 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 355.496.794 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 438.049.603 fo-rintban állapítja meg. 

 (2) A 2018. évi költségvetés hiánya 82.552.809 forint, melyből a folyó évi hiány 82.552.809 forint.
 (3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány) igénybevételével és lekötött betét megszüntetésével finanszírozza”


2.§ A rendelet 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
 a) önkormányzat működésének támogatása    177.788.809 Ft
 b) közhatalmi bevételek    44.615.000 Ft
 c) működési bevételek     18.138.483 Ft 
 d) működési célú átvett pénzeszközök    20.851.701 Ft
 e) felhalmozási bevételek    522.000 Ft
 f) felhalmozási célú támogatások     93.580.801 Ft
 g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre 37.325.370 Ft 
 h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra 5.227.439 Ft
 i) betét megszüntetés 40.000.000 Ft
 j) irányító szervi támogatás bevétele    145.799.322 Ft
 
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
 a) a kötelező feladatok bevételei:     583.848.925 Ft
 b) az önként vállalt feladatok bevételei:     0 Ft
 c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:    0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
 a) működési bevételek:    484.518.685 Ft
 b) felhalmozási bevételek:     99.330.240 Ft”


3.§ A rendelet 3. § (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatáro-zott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
 a) működési költségvetési kiadások    304.140.290 Ft
 aa) személyi juttatások:     157.619.953 Ft
 ab) munkaadókat terhelő járulékok:     31.444.574 Ft
 ac) dologi kiadások:     93.980.499 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     6.695.000 Ft
 ae) egyéb működési célú kiadások:    14.400.264 Ft
 b) felhalmozási költségvetés     99.330.240 Ft
 ba) beruházások, 21.466.950 Ft
 bb) felújítások      77.863.290 Ft
 c) kölcsönök     0 Ft
 d) tartalékok, pénzmaradvány      34.579.073 Ft 
 e) irányító szervi támogatás kiadása     145.799.322 Ft 

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
 a) a kötelező feladatok kiadásai    583.848.925 Ft,
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai    0 Ft,
 c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:    0 Ft.

(3)    A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadások:

a). Informatikai fejlesztés 571.770 Ft
b). Hivatlai számítógép 479.000 Ft 
 c). Elektromos kerékpár 60.000 Ft
 d) Védőnői hálózat épület felújítás 15.618.000 Ft
 e) Petőfi utca felújítás 12.353.290 Ft
 f) Rákóczi utca felújítás 826.000 Ft
 g) Óvodai számítógép és egyéb 967.000 Ft
 h) Mobil színpadra ponyva 146.000 Ft
 i) Traktor pályázatból 16.871.950 Ft
 j) Védőnő eszköz beszerzés 1.132.280 Ft
 k) Közvilágítás lámpatest 604.000 Ft
 l) Energetikai pályázat 49.066.000 Ft
 m) Egyéb kisértékű eszközök 634.950 Ft

(4)     A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellá-tásai, betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásai:

 Települési támogatás 6.695.000 Ft”
 
4.§ A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A költségvetési egyenleg
 a) működési cél szerint bevétel: 484.518.685 Ft
 kiadás: 484.518.685 Ft
 egyenlege: 0 Ft

 b) felhalmozási cél szerint bevétel: 99.330.240 Ft 
 kiadás: 99.330.240 Ft 
 egyenlege: 0 Ft

 A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.”


5.§ A rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„8.§ Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 34.579.073 Ft, a céltartalék 0 Ft, melyet a 10. melléklet tartalmaz.” 


 6.§ A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§ „Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 70.228.387 forintban állapítja meg. (1., 2.,3., 15. melléklet)”


 7.§ A rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 „10.§ A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt elő-irányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás    57.198.322 Ft
b) működési bevétel 95.224 Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel    11.101.701 Ft
d) előző évi maradvány igénybevétele 1.833.140 Ft”


8.§ A rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az aláb-biakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés     70.228.387 Ft
 aa) személyi jellegű kiadások: 49.315.623 Ft 
 ab) munkaadókat terhelő járulékok 10.174.605 Ft
 ac) dologi jellegű kiadások:     10.738.159 Ft”


9.§ A rendelet 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„13.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költség-vetési főösszegét 104.562.840 forintban állapítja meg.”


10.§ A rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„14.§ A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza-tonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 88.601..000 Ft
b) előző évi maradvány igénybevétele 57.581 Ft,
c) intézményi működési bevétel 15.904.259 Ft”


11.§ A rendelet 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.§ A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 104.562.840 Ft
 aa) személyi jellegű kiadások:      57.188.031 Ft
 ab) munkaadókat terhelő járulékok: 11.814.969 Ft
 ac) dologi jellegű kiadások:     34.479.340 Ft
b) felhalmozási költségvetés 1.080.500 Ft
 ba) kisértékű tárgyi eszköz vásárlás 1.080.500 Ft”
 
12. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
13. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
14. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
15. § A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
16. § A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
17. § A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
18. § A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
19. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-7. melléklet
533.64 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!