nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-18 - 2017-12-31
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő község közigazgatási területén:

a)      Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földterületekre,

b)      Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat tulajdonában álló földterületeknek, illetve építményeknek közhasználatra átadott részére,

c)      egyéb tulajdonban álló földterület közhasználatra átadott részére.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azon a természetes személyre, jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre, aki (amely) az (1) bekezdésben leírt közterületet rendeltetésétől eltérően használja.


2.§ E rendelet alkalmazásában:

 1. a közterület rendeltetése: különösen a közlekedés biztosítása, a pihenő és emlékhelyek kialakítása és a közművek elhelyezése,
 2. közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos vagy a használó ( a továbbiakban együtt: tulajdonos ) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat
 3. üzemképtelen gépjármű: a hatósági engedéllyel, jelzéssel, érvényes biztosítással nem rendelkező, elhagyott jármű
 4. járműtárolás: KRESZ-ben meghatározott megálláson, várakozáson túli közterület elfoglalás
 5. közmű: nyomvonalas létesítmény
 6. üdülési idény: május 15. – szeptember 15.
 7. téli idény: november 15-től – március 31-ig terjedő időszak
 8. technológiailag alkalmatlan időszak: fagypont alatti hőmérsékletre tekintettel a közterület helyreállítási feladat nem végezhető el.2. A közterület rendeltetésétől eltérő célú használata


3.§ (1) Közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni (a továbbiakban közterület-használat) csak közterület-használati engedély valamint e rendelet  1. számú mellékletében meghatározott díjtétel szerint számított használati díj megfizetése alapján lehet.


(2) Nem kell közterület-használati engedély:

a)      a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,

b)      az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját      szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c)      minden közműhiba-elhárítása érdekében végzett munkához, bejelentési kötelezettség mellett,

d)      közterületbe legfeljebb 10 cm-re benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés (fényreklám), cég- és címtáblák elhelyezéséhez,

e)      a közterületnek az önkormányzat és intézményei által történő igénybevételéhez

 1. háztartási hulladéktároló edényzetnek kizárólag a szállítás napján történő elhelyezésére,
 2. szervezett lomtalanítás előzetesen meghirdetett idejére a háztartási lim-lom elszállítás céljából, rendezett módon történő elhelyezésére, zöldhulladék elhelyezéséhez


(3)   Közterület-használati engedély a következő építéssel nem járó célokra adható:

 1. taxi állomáshelyre;
 2. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag törmelék, tüzelő és egyéb ömlesztett anyag tárolásához;
 3. idényjellegű árusításhoz;
 4. alkalmi és mozgóárusításhoz, valamint mozgóbolt üzemeltetéséhez;
 5. mutatványos tevékenységhez;
 6. sport és kulturális rendezvényre;
 7. vendéglátó-ipari előkerthez;
 8. mobil hirdetőtáblák kihelyezéséhez;
 9. kiállítás, vásár, ünnepi rendezvény céljára;
 10. árubemutatás céljára, reklámozás célú áru kirakásához, virágláda, virágkosár elhelyezéshez, feltéve, hogy az a forgalmat nem akadályozza, és kihelyezője azt  gondozza;
 11. közterületen lévő, vagy közterületbe nyúló árusító automata, egyéb árusító berendezés elhelyezéséhez;


(4) Közterület használati engedély a következő építéssel járó célokra adható:

 1. árusító és egyéb pavilon (fülke) elhelyezésére,
 2.  önálló hirdető és reklám berendezésre,
 3. kereskedelmi célú előkertre,
 4. járda és útburkolatok, zöldterület és egyéb közterület felbontására


(5) Nem adható közterületi-használati engedély:

 1. zajos (ideértve a zeneszolgáltatást is) és a lakosság nyugalmát egyébként zavaró tevékenység gyakorlásához 22 órától 06 óráig,
 2. bűzös, füsttel, korommal vagy gőzzel járó, sugárzó, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlásához, ill. ilyen anyagok tárolásához, valamint veszélyes hulladék lerakásához,
 3. a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezéséhez,
 4. olyan járdaszakaszokra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,
 5. zöldfelületek igénybevételéhez, kivéve helyi szabályozás szerint kijelölt helyeken hirdető-berendezés elhelyezése, közművek létesítése, javítása, bontása, valamint közterületek felbontása esetén, ha más műszaki megoldás nem lehetséges,
 6. szerencsejáték és ennek nem minősülő játékautomata működtetéséhez, üzemeltetéséhez,
 7. olyan tevékenység gyakorlásához, amelynek közterületen való folytatását jogszabály nem teszi lehetővé,
 8. közerkölcsöt és közízlést sértő tevékenység végzéséhez, valamint szexuális áruk, tárgyak, egyéb dolgok bemutatására és forgalmazására,
 9. építési munkával kapcsolatos berendezések, eszközök közterületen történő tárolására és ilyen eszközök közterületen történő működtetésére, ha más műszaki megoldás lehetséges.


(6) Az engedély határozott időre, ezen belül évre, évekre, hónapra és napra, napokra, meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható.


(7) Az engedély hatályát veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre vonatkozó jogosultság megszűnik.


(8) A meghatározott időre szóló engedély a meghatározott idő lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható, amennyiben a közterület-használat az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.


3. Közterület felbontásra, helyreállításra vonatkozó előírások


4.§ (1)   Utak, járdák, zöldterületek és egyéb közterületek területén az alatti vagy feletti létesítmények elhelyezése, áthelyezése, megszüntetése miatt a közterületet felbontani csak a közterület használati engedéllyel, és az abban meghatározott feltételekkel lehet.


(2) A közterület felbontása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kivitelező megnevezését, a munkakezdés időpontját, a munkavégzés időtartamát, a kivitelező építés vezetőjének és a felbontott terület helyreállításáért felelős személynek a nevét. A kérelemhez csatolni kell a létesítmény 1 : 500, vagy 1 : 1000 méretarányú helyszínrajzát. Közműépítés, közműbekötés esetén csatolni kell a közmű-üzemeltetők által elfogadott műszaki terveket, tervegyeztetési jegyzőkönyveket.


(3)  A közterület tulajdonosa a kérelmezővel szemben a közterületek helyreállításával kapcsolatosan 1 évig garanciális és 3 évig szavatossági jogokat érvényesít, e kötelezettséget az engedélyben rögzíteni kell.


(4) A téli, illetve technológiailag alkalmatlan időben történő közterület felbontásnál a közterület tulajdonosa a kérelmezőt, a végleges helyreállítás határidejének meghatározásával ideiglenes helyreállítására kötelezi. Közmű üzemzavar elhárítás téli és technológiailag alkalmatlan időszakban is végezhető ideiglenes, majd ezt követő végleges helyreállítással.


 (5) Engedély nélkül közterületet felbontani csak közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében szabad. Az üzemzavar miatt végzett felbontást a közmű üzemeltetője 24 órán belül köteles a közterület tulajdonosának írásban, a helyreállítás várható befejezési időpontját is megjelölve bejelenteni. A bejelentéshez helyszínrajzot kell mellékelni.


 (6) A  közterület felbontásának tervezett megkezdését és a helyreállítás tervezett befejezését az engedélyes a Településüzemeltetési Irodánál írásban köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a közterület átadás-átvételére mindkét esetben a Településüzemeltetési Iroda értesítése alapján, az általa megjelölt időpontban kerül sor.


(7) Ha a teljes helyreállítási munka az engedélyben meghatározott határidőre nem készül el, a közterület tulajdonosa azt, az engedélyes a határidő lejárta előtti írásbeli kérelmére, indokolt esetben meghosszabbítja.


(8) Amennyiben a közterületet az arra kötelezett az engedélyben meghatározott időpontig szakszerűen nem állítja helyre, illetve a határidő meghosszabbítását nem kéri, a közterület tulajdonosa a helyreállítást, egyszeri felszólítást követően a kötelezett költségére elvégezteti, és követelését polgári jogi úton érvényesíti. E feltételt az engedélynek is tartalmaznia kell.


(9) A parkosított zöldterületeket és burkolattal ellátott közterületeket szakszerűen kell helyreállítani. A helyreállítást csak szakképesített, illetve arra jogosult és alkalmas szervezet, illetve vállalkozás végezheti.4. Tüzelő és egyéb anyagok közterületen tárolása


5.§ Közterületen tüzelőanyag, vagy egyéb ömlesztett anyag hozzájárulás nélkül az ingatlan előtt május 15-től szeptember 15-ig, 3 napig, ezen túli időszakban 14 napig tárolható.


5. Gépjárművek közterületen tárolása


6.§ Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, és  közúti forgalomban résztvevő 3500 kg össztömeget meghaladó gépjármű (gépjárműszerelvény), valamint üzemképtelen gépjármű, pótkocsi, lakókocsi és utánfutó közterületen nem tárolható.


6. Közterületen történő árusítás szabályai


7.§ (1) Balatonmáriafürdő közigazgatási területén csak az engedélyben meghatározott területen
szabad alkalmi árusítást folytatni.


 1. Mozgóbolti árusítás – út-igénybevételi díj megfizetése mellett, kérelem alapján – naponta 10 és 13 óra közötti időszakban történhet. Az út-igénybevételi díj tekintetében minden megkezdett nap egésznek számít.


 1. Árusítást a kijelölt helyeken csak az végezheti, aki rendelkezik a közterület-használati engedéllyel.


4. [1]        Szórólapos reklámtevékenység a település közterületein közterület használati engedéllyel végezhető, mobil standon, maximum 2 m2 területen.


7. A közterület-használati díj megállapítása


8.§ (1) A közterület-használat az e rendelet mellékletében meghatározott esetekben és mellékletekben meghatározott mértékű a közterület-használati engedélyben is rögzített díjfizetés alá esik.


(2)   A díjat az elfoglalt terület és használat időtartama alapján kell megállapítani. A terület meghatározása során minden megkezdett négyzetmétert egésznek kell tekinteni. Az időtartam meghatározásánál minden megkezdett nap, hónap egésznek minősül.


(3)      Amennyiben ugyanazt a területet egy időben több közterület-használó kívánja igénybe venni, az engedély kiadása pályázat útján történik. A pályázati eljárásra az önkormányzat vagyonhasznosítási rendeletének eljárási szabályait kell alkalmazni. A pályázati eljárás során a kiinduló licit induló összege az árusításra e rendelet melléklete szerint és a (2)-(3) bekezdés szabályai szerint számított díj.


(4)   A közterület-használati díj mértékét a rendelet 1.  melléklete tartalmazza.


9.§ (1) A közterület-használati díj mérsékelhető, vagy elengedhető azokban az esetekben, amikor a közterület-használatra városrendezési és fejlesztési tervben megjelölt, korábban üresen álló és hasznosítatlan területek beépítése, és ezzel összefüggő beruházások végzése miatt kerül sor, továbbá akkor is, ha a közterület-használat sport és kulturális rendezvény megtartása miatt szükséges.


(2) Az eredetileg megállapított közterület-használati díjaktól függően a közterület-használati díj mérséklése vagy elengedése ügyében

a)200 000  Ft-ig a polgármester,

b) 200 000Ft felett a képviselő-testület dönt.


(3) A közterület használati díjat 6 havi, illetve ennél rövidebb ideig tartó igénybevétel esetén a használatba adási engedély megkötésekor egy összegben, készpénzben vagy átutalással kell megfizetni.


(4) A hat havi időtartamot meghaladó igénybevétel esetén a közterület használati díjat félévente előre, a tárgyi félév első hónap 8. napjáig kell megfizetni. A közterület használati díj meg nem fizetése esetén, a közterület használata jogosulatlannak minősül, és annak jogkövetkezményeit vonj a maga után.8. A közterület-használati kérelem, a közterület-használati engedély


10.§ (1) A közterület-használati kérelmet annak kell előterjesztenie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelem benyújtása a közterület használat megkezdésére nem jogosít.


 (2) A közterület-használatra vonatkozó kérelmet Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalában Balatonmáriafürdő község polgármesteréhez címezve kell benyújtani.


 (3) A közterület-használati kérelemnek tartalmaznia kell:

a)     a használatot kérő nevét, állandó lakóhelyének (telephelyének) címét,

b)     a közterület-használat célját és időtartamát,

c)      a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását.


(4) A kérelemhez csatolni szükséges:

a)     a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító, valamint a tevékenységhez szükséges egyéb okirat másolatát,

b)     felépítmény/mobil árusító berendezés elhelyezése esetén az azonosításra alkalmas méretezett helyszínrajzot a közterület-használatot érintő lényeges elemek ábrázolásával, lehetőség szerint fényképpel.


11.§  (1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell:

a)     a használó nevét és állandó lakóhelye (telephelye) címét,

b)     a közterület-használat célját és időtartamát,

c)      a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d)     a szükséges szakhatósági hozzájárulásokban foglalt előírásokat,

e)      építési engedély köteles közterület-használat esetében a jogerős építési engedély kibocsátójának megnevezését, az engedély keltét és ügyiratszámát,

f)      engedély visszavonásának eseteit,

g)      a közterület-használati díj fizetésének mértékét és módját,

h)     a közterületen szervezett rendezvény jellegétől függően a szükséges pótlólagos mobil szeméttárolók és illemhelyek elhelyezésére vonatkozó előírást.


(2) Építési munka végzésére adott közterület-használati engedélyben ki kell kötni:

a)     a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjáró létesítését és szükség szerinti kivilágítását, amennyiben a használó a járdát teljes egészében elfoglalja és a gyalogosközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át,

b)     a közlekedés útjában álló oszlopok és ezek alátéteinek fehérre való festését,

c)      a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok, stb. kímélését, továbbá a közterület folyamatos tisztántartásának és visszaadás előtti feltakarításának kötelezettségét,

d)     szükség szerint kikötheti a törmelék konténerben történő tárolását,

e)      szükség szerint kikötheti a településképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését.


(3) A közterület-használati engedély érvényét veszti:

a)     ha a közterület-használati engedélyben meghatározott határidő lejárt, vagy feltétel bekövetkezett,

b)     ha a közterületen folytatott tevékenységre vonatkozó jogosultság megszűnik,

c)      ha a közterületet a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használják,

d)     ha az engedélyben rögzített feltételeket a kérelmező nem teljesíti,

e)      ha a használó díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig ismételten (másodízben) nem tesz eleget.


9. A közterület-használat megszűnése,  engedély  visszavonása


12.§  (1) Megszűnik a közterület-használat, ha az engedélyben meghatározott határidő lejárt, vagy feltétel bekövetkezett.


(2)   A visszavonásig terjedő időre, vagy feltételhez kötött közterület-használat esetén megszűnik a közterület-használat, ha:

a)     a közterületre községrendezési terv végrehajtása;

b) nyomvonalas létesítmények elhelyezése, 

c)     parképítés céljából szükség van.


(3)   Vissza kell vonni az engedélyt, ha a használó a közterületet nem a hozzájárulásban meghatározott célra és módon használja, továbbá díjfizetési kőtelezettségének az esedékesség időpontjáig ismételten (másodízben) nem tesz eleget.


(4)   Jogosult a használó is a közterület-használat megszüntetésére. E szándékát írásban kell bejelenteni.


(5)   Ha a közterület-használat megszűnik, a használó köteles a saját költségén a közterület eredeti állapotát - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.


(6)         Ha a közterület-használat a (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján szűnik meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.


(7) Amennyiben a közterület igénybevételére nem kerül sor és azt a használó az engedély kiadását követő 3 napon belül írásban, jelzi, úgy a befizetett összeg 30 napon belül visszafizetésre kerül.


10. Záró rendelkezések


13.§ (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a közterületek használatáról, a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 6/2010. (III.19.) önkormányzati rendelet.Galácz György                             Mestyán Valéria

polgármester                       címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

2015. április 14-én.


Mestyán Valéria

címzetes főjegyző
[1]

Megállapította 14/2015. ( VI.19.) ör 2 §-a, Hatályos: 2015. július 1. napjától


Csatolmányok

Megnevezés méret
Közterület használati díjak
15.96 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!