nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2014 (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-01 - 2019-02-21
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2014 (II.27.) önkormányzati rendelete
A Kurdi közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről


Csibrák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete


A  közszolgálati tisztviselőkjogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény a 232. § (3) bekezdésében, a 234. § (3) és (4) bekezdéseiben, továbbá a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §


(1) E rendelet hatálya a Kurdi közös Önkormányzati  Hivatal  köztisztviselőinek,  illetve  közszolgálati ügykezelőijének (együttesen: közszolgálati tisztviselők) közszolgálati jogviszonyára terjed ki.


(2) E rendelet rendelkezéseit a polgármesterre is megfelelően alkalmazni kell.


(3) A közszolgálati tisztségviselők, valamint polgármestert megillető juttatások feltételei  tekintetében a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.A juttatások és a támogatások fedezetére szolgáló keret  megállapítása és felhasználása


2.§

  1. A személyi juttatások  éves összegét  a Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében  kell megtervezni, és a Kurd  Község Önkormányzatának  éves költségvetési rendeletében kell meghatározni.


  1. A juttatások fedezetéül szolgáló keretet a közszolgálati szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni. Díjazás

3. §

  1. A köztisztviselő részére az önkormányzat az alábbi szociális, jóléti, kulturális és   kegyeleti juttatásokat, és támogatásokat biztosítja:

a) illetményelőleg

b) Képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás amennyiben a dolgozó munkaköréhez kapcsolódik

c) rendkívüli szociális támogatás

d) kegyeleti gondoskodás, támogatás.

d)  cafetéria,

d./ Szemüveg vásárlási támogatás ( számítógép mellett dolgozók részére)


  1. A juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló, az önkormányzat éves költségvetésében biztosított keretösszeget a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint kell felhasználni.


  1. A hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid időn belül

          történő ösztönzésére a hivatal köztisztviselői jutalomban részesíthetők.4. §


A munkáltatói jogkör gyakorlója a közszolgálati tisztségviselők részére személyi illetményt állapíthat meg.

5.§


Illetménykiegészítés


(1) A Ktv. 234. § (3) bekezdésének c) pontja alapján a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 15 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.


(2) A Ktv. 234. § (4) bekezdése alapján a Hivatal középfokú iskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 15 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

Képzettségi pótlék


6. §

(1) A Hivatal köztisztviselőjét - a személyi juttatások előirányzata terhére - a Kttv. 142. §-ában foglaltak szerint képzettségi pótlék illeti meg.


(2) A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.


7. §

A munkáltatói jogkör gyakorlója tárgy évre vonatkozóan, a közszolgálati tisztségviselők - a besorolás szerinti fizetési fokozathoz tartozó - alapilletményét legfeljebb 50%-al megemelheti, vagy legfeljebb 20%-al csökkentheti.

8.§.


(1)A Képviselő-testület a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.CXCIX évi  törvény 151. § rendelkezései alapján a közszolgálati tisztviselők részére cafetéria juttatást állapít meg.


9. §

A jelen rendeletben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző  a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.


10. Záró rendelkezések


(1) E rendelet 2014. március 1-én lép hatályba az 5.§. kivételével, mely 2014. január 1-től alkalmazandó.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a képviselőtestület hivatalának köztisztviselők  illetménykiegészítéséről, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 1/2005(III.1.) számú,  valamint ezt módosító 1/2011.(III.01.),  a  2/2010.(II.15)számú, és a 14/2012.(XII.29.)rendelete.Csibrák, 2014. február 18.


   Szűcs János                            Horváthnéné Tóth Valéria 

   polgármester                                              jegyzőZáradék:


A rendelet 2014.február 27.  napján kihirdetve.

Horváthnéné Tóth Valéria

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!