nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újcsanálos község képviselő testületének 1/2015 (II.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-24 - 2015-12-31
Újcsanálos község képviselő testületének 1/2015 (II.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Újcsanálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira terjed ki és tartalmazza a helyi Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Költségvetési bevételét (finanszírozási bevétel nélkül)         93.414 eFt-ban

            Költségvetési kiadások (finanszírozási kiadás nélkül)        113.773 eFt-ban

                  Költségvetési egyenleg                            -20.359 eFt

                                                         ebből: Működési: -20.359 eFt

                                                                    Felhalmozási: -            

Finanszírozási bevételét                    21.354 eFt-ban

Költségvetési hiány belső finanszírozása

                        Finanszírozási kiadását                               995 eFt-ban


Bevételi főösszegét                                                              116.369 eFt-ban

Kiadási főösszegét                                                               116.369  eFt-ban

állapítja meg.

(2) Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként:

     ebből:

    ebből:


(3) Éves létszám költségvetési szervenként


Újcsanálos Önkormányzat                                                                    6 fő                                   

             Közfoglalkoztatottak az Önkormányzat foglalkoztatásában              40

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre.


I.

Az Önkormányzat bevételei

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként és intézményenkénti megbontását a 1. melléklet szerint fogadja el.

4. § (1)A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi normatív hozzájárulások jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.


Az Önkormányzat kiadásai


5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi működési valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak megoszlását a kötelező, önként vállalt, valamint állami feladat szerinti felosztását az 5; 5.1; 5.2. mellékletek szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat beruházásonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét az 7/A, likviditási tervét a 7/B melléklet szerint hagyja jóvá.


Általános és céltartalék

8. § Az Képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül

a) 0 eFt általános tartalékot

b) 0 eFt céltartalékot

állapít meg.

Több éves kihatással járó feladatok


9. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


Közvetett támogatások

10. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


Közvetlen támogatások

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önként vállalt feladatai között szereplő államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadásból 400 eFt előirányzatot az Újcsanálos Általános Iskoláért Alapítvány címzett támogatásként hagy jóvá. A támogatás folyósítása elszámolási kötelezettség mellett és az előző évi támogatási összeggel történő elszámolás elfogadását követően, támogatási megállapodás megkötését után folyósítható.


II.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. § (1) A Képviselő-testület a 2.000 eFt-ot meg nem haladó kiadások tekintetében a döntési jogot a polgármester hatáskörébe utalja utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - az Önkormányzati bevételek növelése érdekében - az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére.


13. § (1) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról.

(2) Év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


14.§ (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket saját hatáskörben tartja.

(2) Az Önkormányzat kiadásai tekintetében a készpénzben történő teljesítés esetei a következők:

a) munkavállalók munkabér és egyéb bér jellegű juttatás esetén összeghatártól függetlenül

b) az Önkormányzat, polgármester vagy a jegyző által megállapított szociális jellegű juttatás esetén összeghatártól függetlenül

c) minden más esetben esetenként 500.000.-Ft összeghatár alatt

teljesíthető készpénz kifizetés.

15. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén tájékoztatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet utólagos tájékoztatás mellett.


Záró rendelkezések


16.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. év január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az Áht. 25. § (3)-ra hivatkozva a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a beszedésére és az előző évi eredeti előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettségek és járandóságok finanszírozása esetén lehet.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.


1 Módosította a 14/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. szeptember 25. napjától.


Csáki Lajos sk.                                                                        dr. Szabó Zoltán sk.

 polgármester                                                                                         jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
312.95 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!