nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-21 - 2014-04-30
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város 2013.évi költségvetésről szóló 4 /2013. (II.15.) rendelet módosításáról

Jászapáti város Önkormányzata az Alaptörvény  32.cikk (2) bekezdésében,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény / továbbiakban: Áht./ 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 111. § (1-4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Jászapáti Város Önkormányzat Pénzügyi Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottság véleményének kikérésével  a következőket rendeli el:


1. §


Jászapáti Város 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„1.§ (1) a) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét


                                                           1.609.055 eFt költségvetési bevétellel

                                                           1.652.788 eFt költségvetési kiadással

                                                                43.733 eFt finanszírozási bevétellel állapítja meg.”


2. §


 1. A bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti és jogcímenkénti részletezését tartalmazó 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
 2. a 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
 3. a 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
 4. a 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
 5. a 4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
 6. a 4.2.3. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
 7. a 4.2.4. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
 8. a Rendelet új 4.2.5. számú melléklettel egészül ki e rendelet 8. számú melléklete.
 9. a Rendelet új 4.14. számú melléklettel egészül ki e rendelet 9. számú melléklete.
 10. a Rendelet új 4.15. számú melléklettel egészül ki e rendelet 10. számú melléklete.
 11. a Rendelet új 4.16. számú melléklettel egészül ki e rendelet 11. számú melléklete.
 12. a Rendelet új 4.17. számú melléklettel egészül ki e rendelet 12. számú melléklete.
 13. a Rendelet új 4.18. számú melléklettel egészül ki e rendelet 13. számú melléklete.
 14. a Rendelet új 4.19. számú melléklettel egészül ki e rendelet 14. számú melléklete.
 15. a 8. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.

  3. §


E rendelet 2014. február 21. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!