nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 4/2018(V.22.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-23 -tól
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 4/2018(V.22.)önkormányzati rendelete
2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(III.24.)önkormányzati rendelet módosításáról


Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében- a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 20.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján, a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi C. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet rendelkezéseire figyelemmel az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


I. fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. § (1) Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2017.(III. 24.) rendelet, továbbiakban „R” 14.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2017. évi költségvetését:

61 298 ezer Ft költségvetési bevétellel

85 326 ezer Ft költségvetési kiadással

36 682 ezer Ft finanszírozási bevétellel

12 654 ezer Ft finanszírozási kiadással


állapítja meg.


(2) A „R”16.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:


 A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2017. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 3. számú melléklet szerint:     61 279 ezer Ft működési költségvetéssel ebből:


18 026 ezer Ft személyi juttatással

  3 425 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

15 714 ezer Ft dologi kiadással

     989 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

         9 346 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

         1 125 ezer Ft általános tartalék

          12 000 ezer Ft Kincstárjegy vásárlás

     654 ezer Ft 2016. évi előleg visszakönyvelése


36 701 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:

  4 953 ezer Ft beruházási célú kiadással

29 476 ezer Ft felújítási célú kiadással

  1 700 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

     572 ezer Ft céltartalékkal állapítja meg.


II. fejezet


RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK2.§ A „R” 1.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép


3.§ A „R” 2.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép.


4.§ A „R” 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép.


5.§ A „R” 4. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép.


III. fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Hatályba léptető rendelkezések


6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna                                                                   Troszt József

               jegyző                                                                                             polgármester


Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Görcsönydobokai Kirendeltségen és a www.gorcsonydoboka honlapon 2018. május  22. napján kihirdetésre került.Somberek, 2018. május 22.

                                                                                  Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                  jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
380.45 KB
2. melléklet
830.24 KB
3. melléklet
460.23 KB
4. melléklet
339 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!