nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2013 (III.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-03-01 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2013 (III.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a gyermekjóléti alapellátásról

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ában, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2010. CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. § meghatározott azon személyekre, akik Gyöngyösoroszi községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

Eljárási rendelkezések


2. § [2]

3. §

(1)    [2]

(2)     [2] 

(3)    A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekbe történő felvételről az ellátást biztosító intézmény vezetője jogosult dönteni az intézmény belső szabályzatainak előírása szerint. 

(4)    A gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézményekbe történő felvételről az ellátást biztosító intézmény vezetője jogosult dönteni az intézmény belső szabályzatainak előírása szerint. 


4. § [2]


Gyermekjóléti alapellátások formái


5. § 

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az Önkormányzata a következő ellátásokat nyújtja:

a)    [2] 
b)    [2] 
c)    Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: gyermekjóléti szolgáltatás; gyermekek napközbeni ellátása: óvodai ellátás; gyermekek átmeneti gondozása ezen belül: családok átmeneti otthona és gyermekek átmeneti otthona.

(2) Az (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása biztosítja. Ezen szolgáltatásokról, igénybevételük szabályairól az fizetendő ellátást térítési díjáról Gyöngyös Város Önkormányzatának önkormányzati rendelete rendelkeznek.


Pénzbeli ellátások


Általános és középiskolás gyermekek és felsőfokú oktatási intézményben hallgató jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőttek tankönyv és tanszerellátásának támogatása


6. §  [2]


Természetben nyújtott pénzbeli ellátások

Gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek étkezési térítési díj támogatása 


7. §  [2]


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyermekek napközbeni ellátása


8. §

(1)    Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzata a Gyvt. 41. §-ában foglaltak alapján szervezi és biztosítja a gyermekek napközbeni ellátásán belül az óvodai ellátást.


(2)     A gyermekek napközbeni ellátásának igénylése, biztosítása, az (1) pontban foglalt intézménytípusban történhet
    - kérelemre (szülő, törvényes képviselő),
    - a Jegyző által folytatott eljárás során tett intézkedésre,
    - a gyámhivatali eljárás során tett intézkedésre.


(3)     Az ellátás jogosultságának megállapításáról és a személyi térítési díjról az intézményvezető jogosult dönteni. A napközbeni ellátás során az étkezési térítési díj összegéről az intézményvezető dönt az önkormányzat által biztosított étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról, és a térítési díjakról szóló Gyöngyösoroszi községi önkormányzat képviselőtestületének 6/2011. (III 31.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján.


Záró rendelkezések

9. §


(1)    E rendelet a 2013. április 1-én lép hatályba.
(2)     A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a többször módosított Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 6 /2003. (V. 23 ) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről hatályát veszti. 
(3)    A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon gondoskodik.


[1] Az 5/2013. (III. 28.) rendelet kihirdetve: 2013. március 28.

[2] A 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2015. március 1-jén.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!