nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017 (XII.21.) rendelete
Hatályos:2017-12-22 - 2017-12-23
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017 (XII.21.) rendelete
egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 1. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §-ában, a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (2) bekezdésében, valamint 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. A szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.26.) rendelet módosítása


1. §

A szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.26.) rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A képviselő-testület szociális rászorultság esetén a jogosult számára

  1. települési támogatásként
    1. lakhatási támogatást

ab)  gyógyszertámogatást

b)  rendkívüli települési támogatásként

ba)  temetési támogatást

bb)  eseti támogatást

c)  köztemetést

d) ösztöndíj támogatást

e)  gyermekszületési támogatást

f)  szociális étkeztetést

g)  házi segítségnyújtást

állapít meg az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.”


2. Az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjak megállapításáról szóló 2/2013.(II.8.) rendelet módosítása


2. §


Az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjak megállapításáról szóló 2/2013.(II.8.) rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


"(4) A (2)-(3) bekezdésben megállapított kedvezmények a települési támogatás keret terhére kerülnek megállapításra."


3. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Vizi Zoltán

polgármester

dr. Kiss Tamás

jegyző

A rendelet kihirdetve:

Nógrádsipek, 2017. december 21.


dr. Kiss Tamás

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!