nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-23 - 2018-12-31
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) és d) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 34. § (8) bekezdésében, 35. §-ban, 39. § (2) és (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


  1. FEJEZET


Általános rendelkezések


Értelmező rendelkezések[1]


Többlethulladék: A rendszeresített hulladékgyűjtő edényzet térfogatát meghaladó hulladék.

Begyűjtés: Gyűjtés és szállítás.

Szelektíven gyűjtött hulladék: Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok közül a fém, papír, műanyag és üveg hulladék.

Tartósan engedélyezett elhelyezés: A közterület használati engedéllyel elhelyezett hulladékgyűjtő eszköz elhelyezése.


A rendeletben használt fogalmak tekintetében a Ht. értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni.A rendelet célja1. § (1) A rendelet célja a környezet és az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása, a természeti erőforrásokkal való takarékoskodás, a környezet hulladék által okozott terhelésének csökkentése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének mérséklése, a fel nem használható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.

(2) A rendelet célja továbbá a települési hulladékkal kapcsolatos helyi szabályok megállapítása, meghatározva a kötelező közszolgáltatások igénybevételének, ellátásának rendjét.


Közszolgáltatás tartalma, tárgyi, területi, személyi hatálya[2]


2. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma:

a) Jászapáti város közigazgatási területén keletkező, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése

b) Jászapáti város közigazgatási területén található hulladékgyűjtő pontok (hulladékgyűjtő szigetek) üzemeltetése.

(2) A közszolgáltatás tárgyi hatálya az alábbi hulladéktípusokra terjed ki:

a) települési hulladék,

aa) háztartási hulladék

ab) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék

b) szelektíven gyűjtött hulladék (fém, papír, műanyag, üveg hulladék),

c) lomhulladék,

(3) A közszolgáltatás területi hatálya: Jászapáti város közigazgatási területe.

(4) A közszolgáltatás személyi hatálya:

a) Jászapáti város közigazgatási területén lévő valamennyi belterületi, természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki ingatlanhasználónak minősül,

b) a közszolgáltatóval szerződésben álló külterületi ingatlanhasználó,

c) az Önkormányzattal szerződésben álló közszolgáltató.Hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje és módja


3. § (1)  A helyi kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében jogviszony a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között az alábbi módon jöhet létre:

a)[3] természetes személy esetén: Belterületen a közszolgáltatás rendelkezésre állásával; külterületen egyedi, írásba foglalt szerződéssel,

b) jogi személy esetén: a szerződés írásba foglalásával.

(2)[4] A közszolgáltatás folyamatosságának biztosítását a kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett Közszolgáltató, RÉGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás keretén belül a RÉGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18., adószáma: 23384479-2-16) látja el.


4. § (1) A hulladékszállítás gyűjtőedényes és a Közszolgáltató által rendszeresített emblémás hulladékgyűjtő műanyag zsákos formában történik.


A közszolgáltatás körében az alábbi köztisztasági zsákok használhatók:


                        a)[5] emblémával ellátott, többlethulladék elhelyezésére szolgáló zsák (fekete színű)

                        b)[6] emblémával ellátott biohulladék gyűjtő zsák (zöld)

                        c) emblémával ellátott szelektív hulladék gyűjtő zsák (sárga színű, amelybe fém,
                            papír, műanyag hulladék helyezhető).

                       

(2) A hulladék gyűjtéséről a rendelet 1-2. számú mellékletében szabályozottak szerint a Közszolgáltató gondoskodik.


5. § (1) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos (MSZ EN 840-es) űrtartalmú gyűjtőedények használhatók. A bennük elhelyezhető települési hulladék súlyának felső határa:


60 literes gyűjtőedény                                               15 kg

80 literes gyűjtőedény                                               20 kg

120 literes gyűjtőedény                                             30 kg

240 literes gyűjtőedény                                             50 kg


(2) A 60 literes gyűjtőedényt kizárólag a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó igényelheti, amennyiben annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.


(3) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot helyezni, ami a kiürítéssel foglalkozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy gyűjtése során a hulladékgyűjtő műszaki berendezésben rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítás, hasznosítás során veszélyezteti a környezetet.


(4) A gyűjtőedényt és a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákot legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 18.00 órától lehet kihelyezni a közterületre és az a szállítás napján este 18.00 óráig tartható a közterületen. Kivételt képez ez alól a tartósan engedélyezett elhelyezés.


(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(6)  A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.


(7) A többlethulladék elszállítása kizárólag e célra rendszeresített emblémás fóliazsákban és a rendeletben felsorolt gyűjtőedényben lehetséges a szolgáltatóval kötött szerződés alapján.


(8) A házhozmenő biohulladék és szelektív hulladékgyűjtés, a Közszolgáltató által meghirdetett időszakban, havonta egy-egy alkalommal, ingyenesen történik a Közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, legalább 120 liter űrtartalmú biohulladék és szelektív hulladékgyűjtő zsák alkalmazásával.


(9) A biohulladék és a szelektíven gyűjtött hulladék kizárólag a Közszolgáltató által forgalmazott emblémával ellátott zsákban helyezhető ki. A zsák csak a szállítás napján, legkésőbb reggel 700 óráig helyezhető ki és a szállítás napján este 1800 óráig tartható közterületen. Egy szállítási nap alkalmával legfeljebb 1 db zsák helyezhető ki ingatlanonként térítésmentesen. A biohulladék és a szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása a Közszolgáltató által közzétett egymástól eltérő időpontban történik, havonta egyszer. A zsákba nem helyezhető háztartási hulladék vagy egyéb nem odavaló anyagok (veszélyes hulladék, építési –bontási törmelék, állati tetem, trágya, tűzveszélyes hulladék).


(10) A közterületen elhagyott nem veszélyes települési hulladék elszállításáról és lerakóban történő elhelyezéséről az Önkormányzat értesítése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


(11) A kizárólag zöld és fehérüveg, tiszta papír, műanyag és fém hulladékokat elkülönítetten, szennyeződésmentes, üres állapotban kell gyűjteni és a hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezni.


(12) A szelektív hulladék gyűjtésére rendszeresített zsákokban a bomló élelmiszer hulladékokkal nem szennyezett papír és műanyag, a biológiailag lebomló hulladék gyűjtő zsákokban a zöldhulladékok gyűjthetők, a fém és üveg frakciók kivételével. Ezáltal a begyűjtés tömörítőlapos felépítménnyel szerelt járművekkel is végezhető, szintén jásztelki válogatóműbe szállítva.


(13) A települési környezet, közterület szennyeződését eredményező tevékenységtől mindenki köteles tartózkodni. Ennek keretében tilos a hulladékot közterületen elhagyni, a Ht. szabályaitól eltérően felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni és az elkülönített hulladékgyűjtés szabályait megsérteni.


A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei


6. § (1) A Közszolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokon keletkezett, valamint a hulladékgyűjtő pontokon és elhagyott és ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen összegyűjteni, elszállítani a kijelölt hulladék lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni.


(2) A települési hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag a térségi regionális hulladéklerakó telepen lehet elvégezni.


(3) A Közszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a többlethulladék elszállításához szükséges emblémás zsákot a szolgáltatást igénybe vevők a Közszolgáltató 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág u. 11. szám alatti székhelyén meg tudják vásárolni.


7. § (1) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.


(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése, valamint a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsák elszállítása során esetleg keletkezett szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


(3) A gyűjtőedényben okozott kárt a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A Közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.


(4) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását az alábbi esetekben:

a)       az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés jelen rendelet 17.§- ára tekintettel szünetel,

b)       a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben 5.§ (3) bekezdéseiben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy a gyűjtőedény túltöltött.


(5) A Közszolgáltatónak az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében ügyfélszolgálatot kell működtetnie.


(6) A Közszolgáltató köteles 24 órában elérhető internetes honlapot üzemeltetni, tevékenységének, közérdekű adatainak megismertetése céljából, az alábbi tartalommal:

a)      közszolgáltató bemutatása, elérhetőségei,

b)      közszolgáltató közérdekű adatai,

c)      közszolgáltatási szerződés,

d)      ügyfélszolgálattal kapcsolatos egyéb információk.


(7) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató évente két alkalommal a közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – köteles gondoskodni.


(8) A Közszolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási hulladék elszállítására köteles.


8. § (1) A Közszolgáltató a nyilvántartási rendszerében a közüzemi szolgáltatás biztosítása érdekében az alábbi személyes adatokat tarthatja nyilván és kezelheti:

a) a közszolgáltatást igénybe vevő neve,

b) lakcíme,

c) születési helye, ideje,

d) anyja neve,

e) adóazonosító jele.


(2) Az adatbázis megteremtéséhez és fenntartásához minden természetes személy köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokat szolgáltatni.Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


9. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a rendeletben meghatározott szabvány gyűjtőedény, szükség esetén a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsák beszerzéséről.


(2) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

E kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, illetve együttműködni a hulladék mennyiségi csökkentését célzó, továbbá a háztartásokban képződő veszélyes hulladék komponensek elkülönített gyűjtést igénylő kezdeményezésekben, különösen a szelektív hulladékgyűjtésben, a szerves anyagok komposztálásában,

b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja,

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított Közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatás díját megfizetni.


(3) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tény keletkezését követő 15 napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak.


(4) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlantulajdonost az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és ahol hulladék sem keletkezik.


(5) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, 3 nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható.


(6) Az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni.


(7) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.


10. § (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket, valamint a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákot az ingatlana területén belül köteles elhelyezni.


(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt és a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákot a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.


(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott, a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsák nyílásának bekötött állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.


(4) A kihelyezett gyűjtőedényből és a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákból – a még használható dolgokat is beleértve - kiválogatni (guberálni) tilos.


11. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.


(2) Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.


12. § Az ingatlanhasználó az a)-c) pontokban megjelölt hulladékokat negyedévente egy alkalommal, a d)-e) pontokban megjelölt hulladékokat évente egy alkalommal a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft. jásztelki regionális hulladékártalmatlanító telepére az alábbi mennyiségben elszállíthatja és ingyenesen elhelyezheti:


A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei13.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése és azonosító adatai,

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,

c) a teljesítés helye,

d) a gyűjtőedény űrtartalma darabszám szerint,

e) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint,

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkezett hulladék   mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,

g) gyűjtőedények és a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag         zsákok használatának jogcíme és módja,

h) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,

i) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerint esetleges többletszolgáltatás és annak díja,

j) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,       

k) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,

l) az irányadó jogszabályok meghatározása,

m) közszolgáltatási területen elhagyott hulladék elszállításának díja és annak megfizetésének módja.


(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a Ht-ben, a Közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló Kormányrendeletben meghatározottakon túl az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait;

b) a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozó igénybevételének módját, mértékét és az alvállalkozó(k) által végezhető tevékenységeket;

c) a közszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat;

d) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésének módját;

e) annak biztosítékait, hogy a Közszolgáltató egyéb tevékenységei a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatás nyújtását nem veszélyeztethetik;

f) a Közszolgáltató üzemeltetésében álló hulladékkezelő létesítmények működtetésének hatósági engedélyben vagy más jogszabályban nem szabályozott szabályait.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás és egyéb feladatai ellátásához foglaltak betartása mellett – alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők igénybevételére az alábbi feltételekkel jogosult:

a) A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

b) A Közszolgáltató az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel tartozik.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés nyilvános.


Díjfizetési kötelezettség, díjfizetés rendje14. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználóknak hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat kell fizetniük.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítását és beszedésének módját törvény határozza meg.


15. § (1) A díjfizetés támogatása a települési támogatásról szóló rendeletben foglaltak alapján történik.

(2) Aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, nem tagadhatja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetését, ha a Közszolgáltató az ő részére a közszolgáltatást felajánlotta, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást vagy teljesítést igazolja.

(3) Nem tagadható meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályoz, és a szolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon a mulasztást pótolta.


16. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.


A közszolgáltatás ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetésének esetei


17. § (1) Szüneteltethető a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalább 30 napig senki sem tartózkodik (üresen lévő, valamint időlegesen használt) és emiatt azokon települési hulladék nem keletkezik.

(2) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. A közszolgáltatás szünetelése a bejelentést követő hónap első napjától kezdődik.

(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni és a közszolgáltatást a továbbiakban igénybe venni és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.


Üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok


18. § (1)[7][8] Az üdülő céljára használt ingatlanok esetében a hulladékszállítás a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő műanyag zsákos formában történik. A szolgáltatás biztosításának időtartama: minden év április 1-je és szeptember 30-a közötti időszak.

(2) Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok törvényben meghatározott kedvezmény szerint fizetik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat.

(3) A hulladék gyűjtése a rendelet 2. számú mellékletében szabályozottak szerint történik.II. FEJEZET


KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA


19. § A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az Önkormányzat egyrészt a Polgármesteri Hivatal útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.


Az ingatlantulajdonos feladatai


20. § (1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai:

a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése, ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak,

b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése,

c) a két szomszédos terület, épület közötti - kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli - közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg,

d) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való megtisztítása.

(2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedénybe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.

 

21.§ Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatai:

a) az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszok, festések stb. folyamatos eltávolítása,

b) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése,

c) bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladta, ha az nem azonos a tulajdonossal; az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani.Az Önkormányzat feladatai


22. § A közutak, közparkok, zöldterületek, játszóterek, valamint az ezeken keresztül vezető gyalogjáró tisztántartása, kaszálása, síkosságmentesítése, a keletkező közterületi hulladék összegyűjtése és elszállítása az önkormányzat feladata.

Ennek érdekében az önkormányzat végzi:

a) az önkormányzati tulajdonú közutak, terek útburkolatai (parkolók) és az ezeket szegélyező járdák, a közterületen lévő árkok és ezek műtárgyai, valamint a főgyűjtő csapadékcsatornák és azok műtárgyai tisztántartását és az ott keletkezett közterületi hulladék összegyűjtését és elszállítását,

b) a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat a biztonságos közlekedési feltételek megvalósítása érdekében,

c) a  zöldterületi, parkfenntartási munkákat, a parki berendezések állagmegóvását, karbantartását.A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei


23. § (1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területen a síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodni.

(2) Az ingatlan előtti és melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani, zárás előtt összetakarítani.


24. § (1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni.

(2) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról.Síkosság mentesítés és hóeltakarítás


25. § (1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon) kívül klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer (pl.: konyhasó) használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke a 40 g/m2-nél több ne legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.

(2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen, illetve annak közvetlen környékén tilos.

(3) Hórakást tilos elhelyezni:

a) útkereszteződésben,

b) útburkolati jelen,

c) járdasziget és járda közé,

d) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,

e) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré; pl.: vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesítmény (lámpaoszlop, hirdetőtábla stb.),

f) kapubejárat elé.


Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések

 


26. § (1) Tilos:

a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi vagy állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni,

b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beseperni, illetőleg beleönteni,

c) a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje, stb.) megrongálni, csonkítani, leszakítani,

d) a parkosított, füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni,

e) közterületen szeszes italt fogyasztani,

f) a közkifolyókat rendeltetésellenesen használni,

g) kutyával parkban, játszótéren tartózkodni,

h) a közterületi hulladékgyűjtő edényből hulladékot kiönteni, szétszórni,

i) közterületen gépjármű mosása.Záró rendelkezések


27. § (1) Ez a rendelet 2016. július 01. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Jászapáti Városi Önkormányzatának a A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 23/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelete.
[1]

A rendelet szövegét a 22/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. szeptember 23-tól.

[2]

A rendelet szövegét a 22/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. szeptember 23-tól.

[3]

A rendelet szövegét a 22/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. szeptember 23-tól.

[4]

A rendelet szövegét a 22/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017. szeptember 23-tól.

[5]

A rendelet szövegét a 22/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. szeptermber 23-tól.

[6]

A rendelet szövegét a 22/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. szeptember 23-tól.

[7]

Módosította a 11/2017. (IV. 21.) ÖR. Hatályos 2017. április 24. napjától.

[8]

A rendelet szövegét a 22/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. szeptember 23-tól.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
14.32 KB
2. számú melléklet
12.56 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!