nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (I.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-01-12 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (I.11.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdés b) pontjában és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.  Cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalában (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre terjed ki.


(2) A 2. §-ban foglalt rendelkezéseket a főállású polgármesterre is alkalmazni kell.


(3) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő- arányosan kell alkalmazni.


2. Juttatások, támogatások


2. §. (1) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői az alábbi juttatásban, támogatásban részesülhetnek:

a) visszatérítendő juttatásként: illetményelőleg,

b) vissza nem térítendő támogatásként a saját magát, vagy szűkebb családját érintő rendkívüli esemény alkalmával vissza nem térítendő szociális támogatás.


(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselője, közszolgálati ügykezelője, ha munkaköre ellátásához a számítógép folyamatos használata szükséges, részére egészségügyi juttatásként védőszemüveg vásárlásához háromévente egy alkalommal vissza nem térítendő támogatást kap.


(3) A juttatás és támogatás fedezetéül szolgáló, az önkormányzat által az Önkormányzati Hivatal éves költségvetésében biztosított keretösszeget a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint kell felhasználni.


(4) A támogatás kifizetésével, nyilvántartásával összefüggően a Közös Hivatal címzetes főjegyzője által kijelölt pénzügyi ügyintéző nyilvántartást köteles vezetni.


3.§ (1)  A Közös Hivatalnál legalább 6 hónapja közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő részére személyi és családi okok miatt a címzetes főjegyző illetményelőleg folyósítását engedélyezheti legfeljebb 6 havi visszafizetési kötelezettség ellenében, amennyiben azt az önkormányzat által a Közös Hivatal éves költségvetésében a személyi juttatások előirányzata, és rendelkezésre álló forrásai lehetővé teszik. Határozott idejű kinevezés esetén a köztisztviselő akkor részesíthető illetményelőlegben, ha kinevezésének időtartama a 6 hónapot meghaladja, továbbá a visszafizetési kötelezettség időtartama nem terjed túl a határozott idejű jogviszony megszűnésének időpontján.


(2) Az illetményelőleg mértéke nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének 3-szorosát.


(3) Amennyiben a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya az illetményelőleg tartozás fennállásának időtartama alatt szűnik meg, úgy a tartozás fennmaradó részét egy összegben köteles visszafizetni.


(4) Az illetményelőleg igénylésről, annak kifizetéséről a Közös Hivatal címzetes főjegyzője által kijelölt pénzügyi ügyintéző nyilvántartást köteles vezetni, megjelölve abban az illetményelőleg összegét és a lejárat dátumát.


(5) A szociális támogatás mértéke esetenként legfeljebb a központi költségvetésről szóló törvényben az adott költségvetési évre meghatározott illetményalapnak megfelelő összeg.    Ugyanazon köztisztviselő részére szociális támogatás naptári évenként legfeljebb egy alkalommal adható.


(6) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a címzetes főjegyző az Egységes Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.


3. Illetménykiegészítés


4.§. Az Önkormányzati Hivatal valamennyi felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselője részére a tárgyévre illetménykiegészítés állapítható meg, melynek mindenkori mértéke az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra azzal, hogy az a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében egységesen nem lehet több alapilletményük 20%-ánál, illetve a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében egységesen alapilletményük 20 %-ánál.


4. Jutalmazási szabályok


5. (1)  A Kttv. 154. §-ában foglaltakra is figyelemmel a köztisztviselőket az éves költségvetés eredményes teljesítése esetén, a költségvetési lehetőségekre figyelemmel adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve feladataiknak hosszabb időn át történő eredményes végzéséért teljesítményértékelésük alapján a címzetes főjegyző jutalomban részesítheti. Az adható jutalom mértéke személyenként a tárgyévben nem haladhatja meg a köztisztviselő 2 havi illetményét.


(2) A jutalomkeret összegéről a fenntartó önkormányzatok minden év november havi együttes ülés keretében döntenek. 

Záró rendelkezések


6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 év XXIII. törvény helyi végrehajtásáról szóló  23/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet.Mestyán Valéria                                 Horváth László 

címzetes főjegyző                            polgármester


A rendelet kihirdetve: 2013. január 11-énMestyán Valéria

címzetes főjegyző
1. melléklet a z 1/2013. (I.11.) önkormányzati rendelethezAz önkormányzat ....... évi költségvetéséről szóló ....../20…. (... ...) önkormányzati rendeletben meghatározott juttatásokra kifizethető keret juttatástípusonként

A

B


Juttatások megnevezése

Éves keret-összeg

1

Szociális támogatás


2

szemüveg vásárlási támogatás


3

Illetménykiegészítés  •      középiskolai végzettségű  •       felsőfokú  végzettségű


4

Hivatalvezetői jogkörben adható illetményeltérítés


5

jutalomkeretJuttatások összesen

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!