nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete
a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. és 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja, hatálya


1. §


(1) A rendelet célja az EFOP-1.2.11-16-HB1-2017-00012 „Fecske otthon Hajdúnánáson” pályázat keretében biztosított ösztönző és lakhatási támogatások feltételrendszerének meghatározása.
Az önkormányzat célja, hogy a város lakosságmegtartó erejét növelje, település jövője szempontjából a fiatalok elvándorlását megakadályozza, illetve a más településről érkező fiatalok Hajdúnánásra történő letelepedését támogassa.


(2) E rendelet hatálya kiterjed

a) ösztönző támogatás esetében a 18-35. életév közötti személyekre,

b) lakhatási támogatás esetében a 18-30. életév közötti személyekre.

akik Hajdúnánáson állandó lakóhellyel rendelkeznek vagy Hajdúnánáson állandó lakóhelyet kívánnak létesíteni.


2. Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet alkalmazásában:

  1. munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya
  2. hiányszakma: a rendelet 1. számú melléklete szerinti hiányszakma
  3. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés
    l. pontja szerint meghatározottak
  4. közérdekű feladat: a város biztonságát, oktatását, nevelését, közművelődését, gazdaságát, egészségügyét, szociális segítését, közigazgatását szolgáló feladat
  5. közfoglalkoztatási jogviszony: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti jogviszony
  6. önkéntes tevékenység: közintézménynél, vagy civil szervezetnél önkéntesen, térítésmentesen végzett támogató, segítő tevékenység, valamint a projekt keretében szervezett önkéntes napokon való részvétel


II. Fejezet

Az ösztönző támogatás


3. A támogatások feltételei

3. §


(1) A rendelet által meghatározott ösztönző támogatások pályázat útján nyerhetőek el.


(2) Egy pályázó egy alkalommal és egy típusú pályázatra nyújthat be támogatás iránti kérelmet.
Nem részesíthető támogatásban az a pályázó, aki a már megállapított ösztönző támogatás visszafizetésére kötelezetté vált.


(3) A támogatás igénybevételére azok a pályázók jogosultak, akiknek az egy főre jutó havi bruttó átlagjövedelme – a vele egy háztartásban élőket számítva – nem haladja meg a mindenkori bruttó minimálbér összegének két és félszeresét.


(4) A támogatás feltétele, hogy a pályázó a Hajdúnánás Városi Önkormányzat polgármestere által meghatározott 50 órás önkéntes munkát teljesítsen a településen, illetve részt vegyen az életpálya-vezetési tanácsadáson, tréningeken.


(5) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a képviselő-testület bármely tagjával közeli hozzátartozói viszonyban van.


4. Az ösztönző támogatások típusai


4. §


(1) „A” típusú – „Hajdúnánásról ingázók támogatása” pályázatot nyújthat be az a személy,

a) akinek az állandó lakóhelye a támogatási időszak alatt folyamatosan Hajdúnánáson van, és

b) a támogatás időszaka alatt Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében munkaviszonnyal rendelkezik.


(2) A pályázó 6 hónapon keresztül havi 30.000,- Ft összegű vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult.


(3) A támogatást megállapító döntések száma félévente maximum 8 fő lehet.


5. §

(1) „B” típusú „Hajdúnánáson lakó és gazdasági társaságnál dolgozó támogatása” pályázatot nyújthat be az a személy,

a) aki hajdúnánási állandó lakóhellyel rendelkezik,

b) a település közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaságnál 1 évnél nem régebbi munkaviszony keretében foglalkoztatott és próbaideje lejárt.


(2) A pályázó 6 hónapon keresztül havi 30.000,- Ft összegű vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult.


(3) A támogatást megállapító döntések száma félévente maximum 13 fő lehet.


6. §

(1) „C” típusú – Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló támogatása” – pályázatot nyújthat be az a személy,

a) aki és akinek gyermeke(i) hajdúnánási állandó lakóhellyel rendelkezik,

b) aki a gyermek(ek) ellátásáról egyedülállóként gondoskodik,

c) aki munkaviszonnyal vagy közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik.


(2) A pályázó 6 hónapon keresztül havi 50.000,- Ft összegű vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. A támogatás összege a gyermekek számától független.


(3) A támogatást megállapító döntések száma félévente maximum 10 fő lehet.


7. §


(1) „D” típusú „Hajdúnánáson lakó és regisztrált álláskereső fiatal” pályázatot nyújthat be az a személy,

a) aki hajdúnánási állandó lakóhellyel rendelkezik,

b) a területileg illetékes foglalkoztatási hivatalnál regisztrált álláskereső.


(2) A pályázó 6 hónapon keresztül havi 40.000,- Ft összegű vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult.


(3) A támogatást megállapító döntések száma félévente maximum 12 fő lehet.


8. §


(1) „E” típusú „Közérdekű feladatot ellátó fiatal” –pályázatot nyújthat be az a személy,

a) aki hajdúnánási állandó lakóhellyel rendelkezik,

b) közérdekű feladatot lát el,

c) aki magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszonnyal, köztisztviselői jogviszonnyal, közalkalmazotti jogviszonnyal, közfoglalkoztatási jogviszonnyal, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonnyal rendelkezik.


(2) A pályázó 6 hónapon keresztül havi 30.000,- Ft összegű vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. A közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező pályázó havi 40.000,- Ft összegű vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult.


(3) A támogatást megállapító döntések száma félévente maximum 13 fő lehet.


9. §

(1) „F” típusú – „Hajdúnánáson lakást vásárló vagy építő fiatalok támogatása” – pályázat nyújtható be az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletben és e rendeletben foglalt feltételek szerint.


(2) A „F” típusú ösztöndíj benyújtására, megállapítására, folyósítására vonatkozóan az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletben foglaltak alkalmazandóak.


(3) A pályázó egy összegben – hat havi ösztöndíjnak megfelelő – 500.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult.


(4) A támogatást megállapító döntések száma félévente maximum 5 fő lehet.


9/A. §


(1) G” típusú „Hajdúnánásra költöző és hiányszakmában elhelyezkedő támogatása” pályázatot nyújthat be az a személy,

a) aki vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül Hajdúnánáson állandó lakóhelyet létesít, és

b) a település közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatónál olyan munkakört tölt be, melynek feltétele a rendelet 1. melléklete szerinti végzettség.


(2) A pályázó 6 hónapon keresztül havi 40.000,- Ft összegű vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult.


(3) A támogatást megállapító döntések száma félévente maximum 10 fő lehet.


10. §


(1) A támogatása iránti kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál (a továbbiakban: Szociális Csoport).


(2) A kérelem érdemi elbírálása érdekében az igénylő köteles a személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni. Köteles továbbá az e rendeletben meghatározott feltételek fennállását igazoló iratokat a kérelméhez csatolni.


(3) A támogatási kérelem kötelező mellékletei a következők:

a) a pályázó önéletrajza;

b) iskolai végzettséget tanúsító oklevél;

c) a személyi adatok igazolására: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, adóigazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolvány másolata;

d) munkaviszony fennállása esetén munkáltatói igazolás;

e) az igénylő és a vele egy háztartásban élők jövedelmének igazolására a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó jövedelemigazolások.


(4) A támogatás minden év

a) február 28-ig igényelhető.

b) május 31-ig igényelhető.

c) augusztus 31-ig igényelhető.

d) november 30-ig igényelhető.


(5) A támogatását kérelmező személyekről a Szociális Csoport nyilvántartást vezet, és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrzi.


6. A pályázatok elbírálásának rendje


11. §


(1) A pályázók adatai alapján a Szociális Csoportja összesítő táblázatot készít, mely alapján a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága rangsort állít fel.


(2) A képviselő-testület a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve dönt a támogatásban részesülőkről minden év márciusi, júniusi, szeptemberi és decemberi ülésein.


(3)   A pályázat értékelése során előnyt jelent, ha a pályázó

a) 25. életévét nem töltötte be a pályázat benyújtásakor,

b) háztartásában 18 éven aluli gyermek(ek) van(nak),

c) olyan munkakört tölt be, melynek feltétele a rendelet 1. melléklete szerinti végzettség vagy felsőfokú végzettség,

d) önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítésre kötelezettséget vállalt.


(4) A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.


7. A támogatás folyósítása


12. §


(1) Az ösztönző támogatások folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése. A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 30 nap.


(2) A támogatási szerződés kötelező tartalmi eleme a támogatott kötelezettségvállalása arról, hogy

a) amennyiben a támogatás folyósítására vonatkozó feltételeket megszegi, (így különösen: állandó lakóhelyét Hajdúnánáson megszünteti; munkaviszonya vagy közfoglalkoztatási jogviszonya megszűnik vagy megszüntetésre kerül, a pályázat keretében valótlan adatokat szolgáltat; a pályázatával vállalt önkéntes tevékenységet nem végzi) a folyósított támogatást egy összegben, az erre történő felszólítást követő 30 napon belül köteles visszafizetni;

b) Hajdúnánás Városi Önkormányzat polgármestere által meghatározott 50 órás önkéntes munkát teljesít a településen;

c) részt vesz az életpálya-vezetési tanácsadáson, tréningeken.


(3) A támogatás havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül átutalásra.


III. Fejezet

Lakhatási támogatás


8. A Fecskeotthon


13.§


(1) Az önkormányzat az EFOP-1.2.11-16-HB1-2017-00012 „Fecske otthon Hajdúnánáson” pályázat keretében felújított és berendezett, 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 98. szám alatti lakásokat
– az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet szabályai szerint – adja bérbe az alábbi feltételekkel:

a) a bérleti szerződés legfeljebb 2 évre megállapított, határozott időtartamra szólhat, mely időtartam nem meghosszabbítható;

b) a bérlőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 15 napon belül a lakásban állandó lakóhelyet létesít,

c) a bérlőnek lakbérfizetési kötelezettsége nem keletkezik, csak a lakás közüzemi díjainak, közös költségének és kommunális adójának megfizetésére köteles,

d) a bérlő Hajdúnánás Városi Önkormányzat polgármestere által meghatározott 50 órás önkéntes munkát teljesítsen a településen.


(2) A „Fecskeotthon” bérleti joga nem cserélhető el és nem ruházható át.


(3) A pályázónak a konkrét lakás meghatározása nélkül, a pályázati kiírásban megjelölt 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 98. szám alatti lakásra lehet beadni pályázatát az arra rendszeresített formanyomtatványon. A pályázó indokolással együtt megjelölheti, hogy a lakással kapcsolatban milyen igényei vannak (pl. földszinti), ezen igényeket azonban indokolni is kell.


9. Pályázati feltételek


14.§

(1) A pályázatot az a pályázó nyújthatja be,

a) aki a kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a
30. életévét,

b) munkaviszonnyal rendelkezik vagy az e rendelet alapján nyújtott valamely ösztönző támogatásban részesül,

c) aki vállalja, hogy a pályázott lakás elnyerése esetén valamely pénzintézetnél a bérleti jogviszony időtartamára lakás-előtakarékossági szerződést kötnek, amelynek összege havonta minimum 10.000 Ft.


(2)  A pályázat értékelése során előnyt jelent, ha a pályázó

a) 25. életévét nem töltötte be a pályázat benyújtásakor,

b) olyan munkakört tölt be, melynek feltétele a rendelet 1. melléklete szerinti végzettség vagy felsőfokú végzettség,

c) a megjelölt kötelező összeget meghaladó lakás-előtakarékosságot vállal,

d) a pályázat benyújtásakor minimum egy éve rendelkezik kedvező hitelfelvételre jogosító pénzintézeti lakás-előtakarékossági szerződéssel,

e) 2 évnél kevesebb idejű igénybevételre pályázik,

f) a bérleti szerződés határidejének lejártára, illetve a szerződés bármely okból történő megszűnésének esetére szóló befogadói nyilatkozatot csatol.


(3) Elfogadható az a lakás-előtakarékossági szerződés, amelyen a pályázó nem szerződő fél, de ő van kedvezményezettként megjelölve.


(4) Nem jogosult „Fecskeotthonra” az a pályázó, aki vagy a vele együtt költöző:

a) lakóingatlan tulajdonjogával rendelkezik, kivéve, ha az ingatlanra más személy javára szóló haszonélvezeti jog van bejegyezve,

b) lakóingatlanra vonatkozó haszonélvezeti joggal rendelkezik,

c) saját tulajdonú lakóingatlanát 5 éven belül elidegenítette,

d) pénzbeli térítés ellenében mondott le bérlakásáról,

e) már rendelkezett önkormányzati bérlakással, melyet kedvezményesen megvásárolt,

f) bérleti jogviszonyát neki felróható okból a bérbeadó felmondással megszüntette,

g) önkormányzati lakásban lakik jogcím nélkül használóként, vagy

h) szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogtalan előnyt jelentenek.


IV. Fejezet

Záró rendelkezések


15. §

Ez a rendelet 2018. november 01-jén lép hatályba.


Hajdúnánás, 2018. október 25.


                              Szólláth Tibor                                                     Dr. Kiss Imre

                                polgármester                                                             jegyző      Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15.17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!