nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-23 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

A Környezetvédelmi Alap célja, rendeltetése


Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi környezet- és természetvédelmi kötelezettségek és célok – különösen a környezeti ártalmak megelőzése, a bekövetkezett környezeti károk csökkentése, a helyi természeti értékek megóvása, a hatékony környezetvédelmi megoldások ösztönzése, valamint a lakosság környezeti szemléletének fejlődése – hatékonyabb megvalósítása érdekében Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre.


2. §

Bevételi források


Az Alap bevételei:

a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege;

b) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 80.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetkörben az önkormányzat által jogerős határozattal kiszabott természetvédelemmel kapcsolatos bírság befolyt összege;

c) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével;

d) a környezetterhelési díjak – ezen belül a talajterhelési díjak – és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része;

e) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege;

f) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (6) bekezdése alapján az önkormányzatot megillető megosztott bevétel;

g) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások;

h) egyéb, az Alapot illető bevételek (pl.: pályázat útján elnyert összegek).


3. §

Az Alap felhasználása


(1) Az Alap bevételeit – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – kizárólag környezetvédelmi és természetvédelmi célokra lehet felhasználni, más célra azok még ideiglenesen sem vonhatóak el. Az Alap bevételeit különösen az alábbi célokra lehet fordítani:


a) a helyi környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentésére, károsodásának megelőzésére, a károsodott környezet javítására, helyreállítására;

b) az életminőség környezeti feltételeinek javítására, ehhez kapcsolódó programok elősegítésére;

c) a természeti erőforrások megőrzését, fenntartását, az azokkal való ésszerű takarékos és az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodásra;

d) környezeti nevelés, oktatás, tájékoztatás;

e) környezetvédelmi/természetvédelmi felmérések, elemzések, tanulmányok finanszírozása;

f) környezet- és természetvédelmi célú pályázatokhoz történő forrásbiztosítás.


(2) Az Alapnak a talajterhelési díjból származó bevétel része a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használható fel, a felhasználásáról rendelkező külön jogszabályok alapján.


4. §

Az Alap kezelése


(1) Az Alap a 1. §-ban meghatározott célok megvalósítását szolgáló helyi elkülönített pénzalap.

(2) Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.

(3) Az Alap bevételi és kiadási tervszámait a költségvetési rendeletben kell meghatározni, a zárszámadásai keretében pedig be kell számolni a felhasználásáról.

(4) Az Alapba befolyt fel nem használt összeget, lekötött betétként kell kezelni. A betét lekötéséről a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság dönt.


5. §

Záró rendelkezés


E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!