nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (II.12.) rendelete
Hatályos:2019-02-13 -tól
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (II.12.) rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltakra figyelemmel az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


I. A rendelet hatálya

1. §


E rendelet hatálya kiterjed Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


II. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §


(1)    A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
    a) kiadási főösszegét    161.387.781 forintban,
    b) bevételi főösszegét    161.387.781 forintban,
    c) hiányát 0 forintban állapítja meg.
(3) A fejlesztési és működési célú hitel felvételének engedélyezése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(4) A bevételi főösszeg forrásonkénti kimutatása a rendelet 1. számú mellékletében szerepel.
(5) A kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonkénti, valamint rovatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2019. évi fejlesztési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2019. évi létszámkeretét a 4. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2019. évi likviditási és finanszírozási tervét az 5. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak három éves mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.


III. Az önkormányzat intézményei

3. §


Nógrádsipek Község Önkormányzatának Konyhája költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatát, létszámkeretét a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.


IV. Általános és céltartalék

4. §


A képviselő-testület általános és céltartalékot nem állapít meg.


V. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §


(1)    A költségvetés végrehajtásáért az e rendeletben kapott felhatalmazásra tekintettel a polgármester felelős.
(2)    A kiemelt előirányzatok között csak a képviselő-testület csoportosíthat át.
(3)    A pénzmaradvány az önkormányzati vagyon gyarapítására használható fel.
(4) A költségvetésben jóváhagyott, nettó 1 millió Ft alatti beruházások, felújítások esetében a kivitelező kiválasztása a polgármester hatásköre.


6. §


A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bankszámlán lévő átmenetileg szabad pénzeszköz betétben történő elhelyezéséről, illetve ezen pénzeszköz terhére rövid lejáratú állampapír, illetve tőkegarantált befektetési jegy vásárlásáról döntsön.


7. §


(1) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 2019. évi összegét 46.380.- forintban határozza meg.
(2) A képviselő-testület a 2019. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 200.000.- forintban határozza meg.


VI. Záró rendelkezés

8.    §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.


Vizi Zoltán
polgármester


dr. Kiss Tamás
jegyző


A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 2019. február 12.


dr. Kiss Tamás
jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-9. mellékletek
1.16 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!