nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-02 - 2017-12-03
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete
Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


144 622 164,- Ft bevétellel, és 144 622 164,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

             - működési bevételek                                                            3.912.348,-  Ft

- közhatalmi bevételek                                                         31.978.125,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                      47.246.101,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                       13.907.947,- Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz                                       1.365.580,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                    3.435.384,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                         39.371.949,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                    7.823.560,- Ft

- dologi kiadás                                                                    38.201.614,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                               4.350.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                         11.360.884,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.             952.644,- Ft

- Tartalék                                                                            42.561.513.,- Ft


- felhalmozási  célú támogatási bevétel                             42.561.519,- Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                    215.160,- Ft


- beruházási kiadások                                                                         0  Ft

- felújítási kiadások                                                                             0  Ft


állapítja meg.”2. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.”3. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.4. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.5. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.6. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.7. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2017. november 30.
        Fábos István                                                                         Hajdu Szabina

                     polgármester                                                                                jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. december 01.  napján kihirdetésre került.Tapsony 2017. december 01.                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
58.5 KB
2. melléklet
14.61 KB
3. melléklet
12.53 KB
4. melléklet
21.5 KB
5. melléklet
25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!