nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sármellék község önkormányzata képviselő testületének 18/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-09-26 -tól
Sármellék község önkormányzata képviselő testületének 18/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi végrehajtásáról

Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi szociális ellátások feltételeinek biztosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja.


I. F E J E Z E T

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §.

(1) A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban tv.) 3. §-ában meghatározott, Sármellék község közigazgatási területén élő személyekre.

(2) E rendeletben használt fogalom meghatározások értelmezése során az Szt. 4. §.- ában foglaltakat kell alkalmazni.


2. §.[1]


(1) A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárásban a kérelem benyújtására vonatkozó szabályokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35-38. §-ai állapítják meg, a kérelem a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.) nyújtható be.

(2) Amennyiben a kérelmező vagy családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból, vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal megkeresheti az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, a személyi jövedelemadó alapjának igazolása végett.

(3) Az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosít az arra rászorulónak, ha ennek hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyeztetni.

(4) Ha a képviselőtestület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból

a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,

b) részletekben fizettetheti meg.
II. F E J E Z E T

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

3. §.[2]

4. §[3]

5. §.[4]

Települési támogatás

6. §.[5]

(1)[6] A Képviselő-testület a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatást nyújt annak a személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és a háztartás egyikének sincs vagyona.

(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások különösen a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, lakbérhez vagy az albérleti díjhoz való hozzájárulás.

(3) A támogatás elsősorban természetben állapítható meg és folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

(4) A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani 1 évre.

(5) A települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A támogatás megállapításához csatolni kell a háztartás tagjai utolsó havi jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, valamint közüzemi számlát.

(6) A támogatás összege havi 4.000,- forint.

(7) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.

(8) Ha a települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjáró járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

(9) A települési támogatás ügyében a döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.

(10) A települési támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója a lakókörnyezete rendezettségét biztosítsa.

A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása kiterjed

A feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat legalább 5 napos határidő kitűzésével a polgármester szólítja fel. A jogosultsági feltételek betartását a képviselő-testület ellenőrzi.


6/A. §[7]


(1)[8] A Képviselő-testület a gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatást nyújt annak a szociálisan rászoruló személynek, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

(2) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell

(3) A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától lehet megállapítani 1 évre, azonban ha ezen időtartam alatt a jogosult részére közgyógyellátás kerül megállapításra, a részére folyósított gyógyszertámogatás a közgyógyellátásra való jogosultság napjától megszűnik.

(4) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás havi összege 4.000,- forint.

(5) Nem részesülhet támogatásban az, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy a közgyógyellátásra jogosultság feltételeinek megfelel.

(6) Ha a települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjáró járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

(7) A támogatás ügyében a döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.


6/B. §[9]


(1) A Képviselő-testület „Babakötvény” települési támogatást nyújt annak a szociálisan rászoruló személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1200%-át nem haladja meg.

(2) A támogatásra jogosult minden 2011. január 1-jét követően született sármelléki lakóhelyű újszülött, akinek mindkét szülője, mindkét örökbefogadó szülője sármelléki állandó lakos, és életvitelszerűen Sármelléken él a gyermek születésének időpontjában.

(3) A támogatásra jogosult továbbá minden 2011. január 1-jét követően született sármelléki lakóhelyű újszülött, akinek egyedülálló szülője sármelléki állandó lakos, és életvitelszerűen Sármelléken él a gyermek születésének időpontjában.

(4) A támogatás kedvezményezettje az újszülött gyermek.

(5) A támogatás induló összege: 50.000.- Ft rendkívüli települési támogatás, amely összeget a települési önkormányzat a családi pótlékra jogosult szülő által megnyitott Start-értékpapír számlára utal át.

(6) A „Babakötvény” nevű önkormányzati támogatás tekintetében az alábbi juttatások állapíthatók meg:

a) A gyermek születésekor 20.000,- forint rendkívüli települési támogatás.

b) A gyermek 3 éves korában, amennyiben a szülő a sármelléki óvodába íratja be, a beíratást követően 20.000 Ft rendkívüli települési támogatás, kivéve, ha a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye a gyermek integrált óvodai nevelését nem javasolja.

c) A gyermek 6 éves korában (iskolaérettségkor), amennyiben a szülő a Sármelléki Általános Iskolába íratja be, és tanulmányait meg is kezdi az intézményben, kivéve ha a pedagógia szakszolgálat szakértői véleménye alapján a gyermek az általános iskolában a többi tanulóval együtt nem oktatható, nem nevelhető, a tanévnyitót követően 30.000,- forint rendkívüli települési támogatás, amely összeget az önkormányzat a Start-értékpapír számlára utal.

d) A gyermek 14 éves korában, amennyiben a Sármelléki Általános Iskolában fejezi be eredményesen a tanulmányait, kivéve, ha a pedagógia szakszolgálat szakértői véleménye alapján a gyermek az általános iskolában a többi tanulóval együtt nem oktatható, nem nevelhető, vagy 6 osztályos gimnázium tanulója, 30.000,- forint rendkívüli települési támogatás, amely összeget az önkormányzat a Start-értékpapír számlára utal.

 (7) A (6) bekezdésben rögzített támogatások megállapításának feltétele a folyamatos sármelléki állandó lakóhely, életvitelszerű tartózkodás és a Sármellék településen működő oktatási intézményekben (óvoda, iskola) folyamatos tanulói jogviszony.

(8) A támogatás megállapításával, valamint a (6) bekezdésben meghatározott juttatásokkal kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-testület az Ügyrendi és Szociális Bizottságra ruházza át.

Rendkívüli települési támogatás

7. §[10]

(1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást nyújt azoknak a személyeknek, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

(2)[11] A rendkívüli települési támogatás megállapításának feltétele, hogy kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, a rendelet 7.§ (4) bekezdés b) pontja, 7.§ 9) és (10) bekezdései alapján kért rendkívüli települési támogatás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1200%-át.

(3) A rendkívüli települési támogatás megállapítható alkalmanként és havi rendszerességgel, maximum 6 havi időtartamra is.

(4)

a)[12] Az alkalmanként és a havi rendszerességgel adott rendkívüli települési támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb 1.000,- Ft-nál, de nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

b) a temetés költségeihez nyújtott rendkívüli települési támogatás legalább a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ával megegyező összeg, de elérheti annak teljes összegét. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150.000 Ft. A támogatás megállapítása iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani, a kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a temetés költségeiről a támogatást kérő, vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számlák eredeti példányát.

(5) Egy család részére egy naptári éven belül legfeljebb 4 alkalommal állapítható meg rendkívüli települési támogatás, melyből legfeljebb egy alkalommal lehet havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli települési támogatást megállapítani.

(6) A rendkívüli települési támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha:

a) a kérelem erre irányul,

b) az ellátásban részesülő életvitele alapján az ellátás természetben történő nyújtása indokolt.

(7) A természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás lehet élelmiszercsomag, vásárlási utalvány, tüzelőanyag, vagy a segély meghatározott célra történő kifizetése – pl. közműdíjak, térítési díj.

(8) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.

(9)[13] A Képviselő-testület évente 1 alkalommal 9.000,- forint természetben nyújtott – vásárlási utalvány formájában – rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat a sármelléki állandó lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen Sármelléken tartózkodó személyeket, akik az adott évben a 65. életévüket betöltik. A támogatásban az részesíthető, aki tárgyév augusztus 31-én állandó lakóhellyel rendelkezik a községben. A kérelmet tárgyév október 1. naptól november 15. napig lehet benyújtani.

(10)[14] A Képviselő-testület évente 1 alkalommal gyermekenként 12.000,- forint természetben nyújtott – vásárlási utalvány formájában – rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat a 0-18 éves korú gyermekek (adott év december 31-ig tölti be a 18. életévét) szüleit, akik sármelléki állandó lakóhellyel rendelkeznek, és életvitelszerűen is Sármelléken tartózkodnak. Óvodás gyermek esetén a támogatás feltétele, hogy a gyermek a sármelléki óvodába legyen beíratva, kivéve, ha a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye a gyermek integrált óvodai nevelését nem javasolja.

Általános iskolás gyermek esetén a támogatás feltétele, hogy a gyermek a sármelléki iskola tanulója legyen, kivéve, ha a pedagógia szakszolgálat szakértői véleménye alapján a gyermek az általános iskolában a többi tanulóval együtt nem oktatható, nem nevelhető, vagy 6 osztályos gimnázium tanulója.

A támogatásban az részesíthető, aki tárgyév augusztus 31-én állandó lakóhellyel rendelkezik a községben. A kérelmet tárgyév október 1. naptól november 15. napig lehet benyújtani.

(11)[15] A rendkívüli települési támogatással kapcsolatos hatásköreit a Képviselő-testület az Ügyrendi és Szociális Bizottságra ruházza át, kivétel a 7.§ (9) és (10) bekezdés, mely esetekben a Képviselő-testület hatáskörét a polgármesterre ruházza át.”


Szociális célú tűzifa támogatás

8. §

(1)[16] A Képviselő-testület kérelemre szociális célú tűzifa támogatást biztosíthat annak a szociálisan rászoruló személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.

(2)[17] Előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

A támogatás elbírálásánál előnyt élvez az a kérelmező, akinek családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

Előnyben kell részesíteni továbbá azt a kérelmezőt, akinek háztartásában kiskorú gyermek él.

(3) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.

(4) A kérelmet a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani. A tűzifa támogatás megállapításához szükséges a háztartás tagjai kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmének hitelt érdemlő igazolása.

(5)[18] A szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető.

III. FEJEZET

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Köztemetés

9. §.

(1) Sármellék közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő eltemetéséről a polgármesternek akkor kell gondoskodnia, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) Ha az elhunyt személy utolsó lakóhelye Sármelléken volt, a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kell kötelezni.

(3) Sármelléken meghalt olyan személy köztemetési költségeit, akinek lakóhelye máshol volt, az utolsó lakóhely szerinti település önkormányzatától meg kell igényelni.

10. §.[19]

IV. F E J E Z E T

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

11. §.

Az Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

d) támogató szolgáltatásÉtkeztetés

12. §.

(1) Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik az önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk

miatt.

(2)[20] Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 60. életévét betöltötte.

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni az a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

(7) A személyes gondoskodást nyújtó étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

(8) A jogosult vagy tartásra, gondozásra kötelezett hozzátartozója az étkeztetésért térítési díjat fizet, melyet az intézményi térítési díj figyelembevételével az alábbiak szerint kell megállapítani:


kategória

kérelmező jövedelme

intézm. tér. díj

I.

öregségi nyugdíj legkisebb összegének

80%-áig

30%

II.

öregségi nyugdíj legkisebb összegéig

55%

III.

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-áig

60%

IV.

öregségi nyugdíj legkisebb összegének

150 %-áig

70%

V.

öregségi nyugdíj legkisebb összegének

170 %-áig

80%

VI.

öregségi nyugdíj legkisebb összegének

170 %-a felett

100%


                       

(9) Az intézményi térítési díjat Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete határozza meg.

(10) Az étkeztetésre való jogosultság feltételeit évente felül kell vizsgálni.

(11) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

(12) Az étkeztetés ügyében a döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.

Házi segítségnyújtás

13. §.

 (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

(2) A házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat 2014. augusztus 1. naptól a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ biztosítja.

(3) A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért fizetendő intézményi térítési díj összegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) A méltányossági kérelmeket a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás felhatalmazása alapján az intézményvezető bírálja el.

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

14. §.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a képviselőtestület 2014. augusztus 1-jétől a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja útján látja el, a szolgáltatás igénybevétele ingyenes.

Támogató szolgáltatás

15. §.

A támogató szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a Képviselő-testület a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületen keresztül biztosítja.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszíti a Sármellék Község Képviselőtestületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 8/2003. /IX.29./ és az azt módosító 1/2004. (III. 1.), 4/2004. (V. 21.), 6/2004. (VI. 25.), 12/2004. (XI. 2.), 1/2005. (II. 1.), 4/2005. (III. 30.), 8/2005. (VI. 27.), 10/2005. (VII. 27.), 12/2005. (IX. 1.), 15/2005. (X. 20.), 10/2006. (IV. 3.), 13/2006. (IX. 1.), 16/2006. (XII. 29.), 10/2007. (V. 2.), 11/2007. (VII. 9.), 1/2008. (I. 28.), 5/2008. (III. 31.), 3/2009. (III. 2.), 1/2010. (II. 2.), 8/2010. (VI. 1.), 16/2010. (XII. 16.), 2/2011. (I. 28.), 1/2011. (VII. 20.), 13/2011. (IX. 1.), 22/2011. (XII. 30.), 1/2012. (II. 1.), 7/2012. (III. 30.), 19/2012. (VI. 1.), 27/2012. (XII. 28.), 4/2013. (IV. 30.), 15/2013. (XI. 29.), 16/2013. (XII. 13.) és 3/2014. (II. 28.) sz. rendeletei.


 (2) E rendeletet a folyamatban lévő – I. fokú érdemi határozattal még el nem bírált – ügyekben is alkalmazni kell.


(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


(4)[21] Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Babakötvény” nevű önkormányzati támogatásról szóló önkormányzati rendelete 2020. július 11-én hatályát veszíti.
Sármellék, 2014. november 26.

                                

Horváth Tibor                                                                              Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                         jegyzőKihirdetve:

Sármellék, 2014. november 27.

                                                                                                       Hetesi Krisztina

                                                                                                                jegyző


  1. sz. melléklet[22]

A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjak:
Intézményi térítési díj 2020-ban: 1.255,- forintJövedelem sávok (Ft)

Gondozási díj személyi gondozás és szociális segítés esetén:

Ft/óra

1 – 55.000

80

55.001 - 70.000

160

70.001 - 85.000

180

85.001 – 100.000

330

100.001 – 115.000

350

115.001 – 130.000

490

130.001 – 145.000

510

145.001 -160.000

630

160.001 – 175.000

660

175.001 – 190.000

670

190.001 – felett

710

A jövedelemmel nem rendelkezők számára a szolgáltatás ingyenes.2. sz. melléklet


KÉRELEM

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott

 települési támogatás megállapítására


1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ...............................................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ................................................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .....................................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .................................................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: c c c c irányítószám ............................................................................................. település
.........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: c c c c irányítószám ................................................................................ település ........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó


1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c c c c c c c

1.1.8. Állampolgársága: ............................................................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..........................................................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ...........................................................................................................

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. c szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. c EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. c bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. c menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő.

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:


A

B

C

D


Név

(születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1.

2.

3.

4.

5.


1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő,

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő,

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő.


1.6.A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………..

2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:


A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások6.

Egyéb jövedelem7.

Összes jövedelem

3. Nyilatkozatok

A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető kiadás(ok):

    


Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ................................................

..........................................................................
kérelmező aláírása

..........................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.


Kérelemhez csatolni kell:


Vagyonnyilatkozat


I. A kérelmező személyes adatai

Neve:     .....................................................................................................................................

Születési neve:     .........................................................................................................................

Anyja neve:     .............................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap:     ........................................................................................................

Lakóhely:     ................................................................................................................................

Tartózkodási hely:     ....................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     ........................................................................................


II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község ........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus ..................... rendszám

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................

Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

........................................

aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

__________

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.3. sz. melléklet


KÉRELEM

a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapítására


1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ...............................................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ................................................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .....................................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .................................................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: c c c c irányítószám ............................................................................................. település
.........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: c c c c irányítószám ................................................................................ település ........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó


1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c c c c c c c

1.1.8. Állampolgársága: ............................................................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..........................................................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ...........................................................................................................

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. c szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. c EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. c bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. c menekült/oltalmazott/hontalan.


1.3. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ………… fő.A

B

C

D

E


Közeli hozzátartozó neve

(születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Családi kapcsolat megnevezése

1.


2.


3.


4.


5.


2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:


A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások5.

Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátások6.

Egyéb jövedelem7.

Összes jövedelem
3. Nyilatkozatok

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei adó- és vámigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ................................................

..........................................................................
kérelmező aláírása

..........................................................................
a kérelmező házastársának/élettársának aláírása* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.Kérelemhez csatolni kell:

a gyógyszerek térítési díjáról a gyógyszertári igazolást.[1]

Módosította: 17/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

[2]

Hatályon kívül helyezte: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

[3]

Hatályon kívül helyezte: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

[4]

Hatályon kívül helyezte: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

[5]

Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

[6]

Módosította: 17/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet

[7]

Beiktatta: 7/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet

[8]

Módosította: 17/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

[9]

Beiktatta: 10/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet

[10]

Módosította: 7/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet

[11]

Módosította: 10/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet

[12]

Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

[13]

Módosította:11/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelet  

[14]

Módosította: 11/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelet

[15]

Módosította: 11/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelet

[16]

Módosította: 17/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

[17]

Módosította: 14/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet

[18]

Beiktatta: 16/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelet

[19]

Hatályon kívül helyezte: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

[20]

Módosította: 8/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet

[21]

Beiktatta: 10/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet

[22]

Módosította: 10/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!