nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015 (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2017-04-01 - 2017-05-29
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015 (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 92. §-ában és 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2), a 29. § (1) (2), 131. § (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


I.     fejezet
A rendelet hatálya


1. §    
(1)    A rendelet II-IV. fejezetének hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében megjelölt személyekre, akiknek lakóhelye, vagy ha a jogosult életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye Gyöngyöstarján közigazgatási területén van.
(2)    A rendelet V. fejezetének hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény [továbbiakban Gyvt.] 4. §-ában megjelölt személyekre, akiknek lakóhelye, vagy ha a jogosult életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye Gyöngyöstarján közigazgatási területén van és akinek ellátásáról Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának kötelessége gondoskodni.
(3)    A rendelet hatálya kiterjed személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat tulajdonában álló és az általa fenntartott szociális intézményre és az általa nyújtott ellátásokra.
(4)    A (3) bekezdésben írt ellátásokat a gyöngyöstarjáni lakhellyel rendelkező lakosok és a gyöngyöstarjáni önkormányzat és az érintett önkormányzat által kötött megállapodás alapján más település lakóhellyel rendelkező lakosai vehetik igénybe.


II.     fejezet
Eljárási rendelkezések


2. §    
(1)    Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület állapítja meg
a)    lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást,
b)    gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatást,
c)    idősek települési támogatását,
d)    Bursa Hungarica Ösztöndíj-települési támogatást,
e)    rendkívüli települési támogatást,
f)    gyermek fogadásának előkészítéshez nyújtható rendkívüli települési támogatást,
g)    halálesethez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható rendkívüli települési támogatást,
h)    elemi kár elhárítására nyújtható rendkívüli települési támogatást,
i)    gyógyászati segédeszköz és gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadásokhoz nyújtható rendkívüli települési támogatást,
j)    tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként nyújtható települési támogatást,

k)   [9] általános iskolai tanulók és óvodáskorú gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatást,

l) [11] középiskolai tanulók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatását, 
m) [11] gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtható települési támogatást,
n) [11] köztemetést.

(2)    A Képviselő-testület szociális ellátásokkal kapcsolatos átruházott hatásköreit szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében határozza meg.


3. §    
(1)    Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket, a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni. Az írásbeli kérelmeket az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(2)    A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18. § a-h) pontjában szereplő adatokat.
(3)    A jövedelem igazolásához csatolni kell:
a)    az Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem esetén kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolást,
b)    az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jövedelem esetén az illetékes állami adóhatóság igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
c)    jövedelemtől függő szociális ellátások esetében – a Magyar Államkincstár területi szerve által folyósított családtámogatási ellátás vagy fogyatékossági támogatás kivételével – a jövedelemről tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást, 
d)    egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett a jelen rendelet 2. melléklete szerinti formában tett nyilatkozatát. 
e)    a rendelet 3. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, amennyiben az ellátáshoz a jövedelem vagy vagyon vizsgálata szükséges.


4. §    
(1)  [13]   A rendszeres ellátások kifizetése átutalással kiutalási rendelkezés alapján vagy készpénzben készpénzfelvételi utalványon, havonta utólag, minden hónap 5. napjáig történik a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet Gyöngyöstarjáni Kirendeltségénél. A nem rendszeres ellátások kifizetésére a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a kérelemben megjelöltek szerint átutalással kiutalási rendelkezés alapján vagy készpénzben készpénzfelvételi utalványon történik a Mátra Takarékszövetkezet Gyöngyöstarjáni Kirendeltségénél.
(2)    A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a kifizetés a döntést követően azonnal történhet a házipénztárból.
(3) [2] Az idősek települési támogatását az önkormányzat házipénztárából fizeti ki december hónap 15. napjáig évi egy alkalommal. 

(4)    Bursa Hungarica Ösztöndíj-települési támogatás önkormányzat által fizetett részét az önkormányzat minden év január 31-ig 5 havi és minden év augusztus 31-ig 5 havi összegben átutalással teljesíti az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére, amennyiben az Önkormányzat határozata alapján a tárgyévi programban részt vesz.
(5) [13]   Rendkívüli települési támogatás a szociális hatóság döntésének jogerőre emelkedését követő 10 napon belül az Önkormányzat pénztárából vagy a Mátra Takarékszövetkezet Gyöngyöstarjáni kirendeltségén fizethető ki.


5. §    [13]
A polgármester, illetve bizottság által hozott határozatok ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez, a jegyző által hozott határozatok ellen a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth L. u. 9. sz.) lehet fellebbezni.


6. §    
Az Szt. 17. § (5) bekezdés c) pontjában szabályozott részletfizetés esetén a részletfizetés időtartama nem haladhatja meg az ellátás jogosulatlan igénybevétel időtartamának kétszeresét.


III.     fejezet

Települési támogatások [Szt. 45. §-hoz]
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás


7. §    
(1)    A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2)    E § alkalmazásában
a) lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadás: a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás a csatornahasználat és a szemétszállítás díja.
b) [2]
(3) [9]   A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(4)   [2]
(5)   [2]
(6)    [2]
(7)    [2]
(8)    A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege 3000 Ft.
(9)    A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás természetbeni ellátásként, a (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatók részére történő átutalással nyújtható.
(10)    A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani.
(11)    Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(12)    A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az Szt. 18. § l) pontja szerinti azonosító adato(ka)t.
(13)    A hatáskör gyakorlója a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a szolgáltató részére – a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap 5. napjáig – elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról. Az adatszolgáltatást a rendelet 4. melléklete szerinti formátumban kell teljesíteni.
(14)    A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az általa vagy megbízottja által kiállított számlában (részszámlában) havonta, illetve a számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla végösszegének a támogatással való csökkentése révén érvényesíti.
(15)    A szolgáltató a támogatást első ízben a (13) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak a szolgáltatóhoz történő beérkezését és feldolgozását követő első számlában érvényesíti.
(16)    Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.
(17)    Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is. A kódhordozó formájában lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetén a (13)–(16) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni. A készülékek működtetésének részleteiről az illetékes települési önkormányzat megállapodást köt a területén működő áram-, illetve gázszolgáltatóval. A készülék leszerelése esetén a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás kódhordozó formájában történő nyújtását meg kell szüntetni.
(18)    Ha a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
(19)    A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltatóváltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.
(20)    Jelen § szerinti települési támogatás nem állapítható meg az Szt. 2015. február 28-án hatályos szabályai szerint megállapított lakásfenntartási támogatással egyidejűleg. 


Gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatás


8. §    
(1)    Gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatás állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, akinél az alábbi feltételek egyszerre teljesülnek:
a) a családjában az egy főre számított havi jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, egyedül élő esetén eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, 
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás háziorvos vagy gyógyszerész által legolcsóbb hatóanyaggal igazolt költsége a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri vagy meghaladja és igazoltan tartós beteg,
c) alanyi vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult.
(2)    [2] Az (1) bekezdés szerinti kiadásokhoz nyújtható települési támogatás pénzbeli támogatás, összege legfeljebb havi 3000 Ft. A támogatás legfeljebb 12 hónapra állapítható meg.


Idősek települési támogatása


9. §    

(1) [10]  Idősek települési támogatására jogosult az, aki a támogatás évében december 31. napjáig betöltötte 
a) 2015. évben a 63. életévét,
b) 2016. évben a 64. életévét,
c) 2017. évben és azt követően a 65. életévét,
és Gyöngyöstarján területén állandó lakóhellyel rendelkezik.
(2)    A támogatást a Képviselő-testület minden év szeptember 30. napjáig oly módon állapítja meg, hogy határozatban dönt a jogosultanként azonos összegű települési támogatás összegéről. A Képviselő-testület határozatáról a polgármester a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján értesíti a jogosultakat.


Bursa Hungarica ösztöndíjként nyújtható települési támogatás


10. §    

(1) [10]   Bursa Hungarica ösztöndíjként nyújtható települési támogatásban (mind az „A”, mind a „B” típusúban) az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 220 %-át.
(2)    A Bursa Hungarica ösztöndíjként nyújtható települési támogatás havi összege legfeljebb 6000 Ft/fő.
(3)    A Bursa Hungarica ösztöndíjként nyújtható települési támogatás elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
(4)    [2] A pályázati űrlap csak a hallgatói jogviszony igazolása („A” típusú pályázat esetén), valamint a pályázó és a vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelmének összegét igazoló dokumentumok csatolása esetén érvényes.
(5)    Érvénytelen az a pályázat, amelyet határidőn túl, nem az erre rendszeresített űrlapon, hiányosan, hibásan kitöltve, illetve a kötelező mellékletek nélkül nyújtottak be.
(6)    Bursa Hungarica ösztöndíjként nyújtható települési támogatás megállapíthatóságáról évente egy alkalommal a Képviselő-testület dönt.


Rendkívüli települési támogatás


11. §    

(1)  [13]  Rendkívüli települési támogatás állapítható meg hivatalból vagy kérelemre annak, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülállóként jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, és önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

(2)    E § alkalmazásában alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás:
a) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához kapcsolódó kiadások,
b) iskoláztatáshoz kapcsolódó kiadások, 
c) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához kapcsolódó kiadások, 
d) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások,
e) [3] közfoglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszony, közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszony megkezdésével összefüggő kiadások,

f) [3] olyan kérelmező által igazolt kiadások, melynek teljesítése a kérelmező létfenntartását időszakosan vagy tartósan veszélyezteti,
g) [4] fűtési időszakban szükséges tüzelőanyag beszerzése
ga) az Szt. szerint aktív korúak ellátására és lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra egyidejűleg jogosult,
gb) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult,
gc) az Szt. szerint aktív korúak ellátására jogosult, 
gd) az Szt. szerint időskorúak járadékára jogosult,
[5] ge) települési támogatásban részesülő,
gf) családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő, 
gg) családjában 3 vagy több gyermeket nevelő
személy részére.


(3) [7]   A (2) bekezdés a)-f) pontja alapján megállapított rendkívüli települési támogatás kérelemre legalább három, legfeljebb hat hónapon belül visszatérítendő támogatásként is megállapítható. A visszatérítés módját és határidejét határozatban kell megállapítani.
 (4)  [7] Rendkívüli települési támogatás a (2) bekezdés a) - f) pontja alapján a tárgyév folyamán
 a) vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 2 alkalommal állapítható meg, amelynek együttes összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladhatja meg,
b) visszatérítendő támogatásként legfeljebb 1 alkalommal állapítható meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladhatja meg.
 (5)  [7]  Rendkívüli települési támogatás a (2) bekezdés g) pontja alapján a tárgyév folyamán legfeljebb egy alkalommal állapítható meg, amelynek mértéke legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 500 kg szén természetbeni vagy számlával igazolt pénzbeli egyenértéke lehet.
(6) [7] A visszatérítendő települési támogatás megtérüléséig a 11-17. § szerinti települési támogatás nem állapítható meg.


Gyermek fogadásának előkészítéshez nyújtható rendkívüli települési támogatás


12. §    

(1)   [2] A 11. §-ban megállapított rendkívüli települési támogatáson felül gyermek fogadásának előkészítéshez nyújtható rendkívüli települési támogatás állapítható meg hivatalból vagy kérelemre annak a családnak, amelyben a gyermek gyöngyöstarjáni lakcímmel rendelkezik. és legalább az egyik szülő életvitelszerűen Gyöngyöstarjánban lakik.
(2)  [12]  A támogatás összege 20 000 Ft.


Halálesethez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható rendkívüli települési támogatás


13. §    
(1)  [13]  A 11. §-ban megállapított rendkívüli települési támogatáson felül temetési települési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  300 %-át és
a)    a kérelmező és az elhunyt utolsó lakóhelye az önkormányzat területén volt vagy
b)    amennyiben az elhunyt bentlakásos intézményi jogviszonya halálával szűnt meg, az intézményi jogviszony létesítését közvetlenül megelőzően gyöngyöstarjáni állandó lakcímmel rendelkezett és a kérelmező gyöngyöstarjáni állandó lakcímmel rendelkezik.
(2)    A temetési települési támogatás összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének legalább 10 %-a, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.
(3)    A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 200 000 Ft.
(4)    A kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni, melyhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és az eltemettető nevére szóló eredeti temetési számlát, továbbá a közös háztartásban élők jövedelméről szóló igazolásokat.


Elemi kár elhárítására nyújtható rendkívüli települési támogatás


14. §    

(1) [2]   A 11. §-ban megállapított rendkívüli települési támogatáson felül elemi kár elhárításához nyújtott egyszeri rendkívüli települési támogatásként hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal legfeljebb 50 000 forint összegű pénzbeli átmeneti segélyt állapítható meg.
(2)    A kérelmezőnek a rendkívüli élethelyzetére vonatkozó bizonyítékokat kell a kérelméhez csatolnia, amennyiben az hatóság által hivatalosan nem ismert és nem köztudomású tény.


Gyógyászati segédeszköz és gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadásokhoz nyújtható rendkívüli települési támogatás


15. §    

(1) [2]   A 11. §-ban megállapított rendkívüli települési támogatáson felül gyógyászati segédeszköz támogatására nyújtott települési támogatás állapítható meg évente egy alkalommal annak, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülállóként jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg és mozgás, látás vagy hallás károsodása miatt az OEP által nem támogatott gyógyászati segédeszköz szükséglete meghaladja a 100.000 forintot.
(2)    Gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadások támogatására nyújtott önkormányzati segély állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülállóként jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg és gyógykezelésével összefüggően keletkező igazolt kiadása miatt támogatásra szorul.
(3)    A jelen § rendelkezései szerint megállapított önkormányzati segély összege az 50 000 Ft-ot nem haladhatja meg.


Tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként nyújtható települési támogatás


16. §    

(1)  [8]  A 11. §-ban megállapított rendkívüli települési támogatáson felül évente egy alkalommal tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként települési támogatás annak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülállóként jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át nem haladja meg.
(2)   [8] A tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként nyújtható települési támogatás összege nem haladhatja meg a 10 000 Ft-ot.
(3)    A támogatást az ellátásban részesülő kizárólag tankönyv- és tanszervásárlásra fordíthatja, melyet a támogatás kifizetését követő 30 napon belül saját vagy gyermeke nevére szóló, tankönyv vagy tanszer vásárlását igazoló számlával köteles igazolni.


Általános iskolai tanulók és óvodáskorú gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatás [9]


16/A. § [9] (1) Általános iskolai tanulók és óvodáskorú gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatásra jogosult a szülő, aki

a) általános iskolai tanuló gyermeke után részére augusztusban gyermekenként egyszeri 15 000 Ft támogatást kap,

b) általános iskolai tanuló és óvodáskorú gyermeke után decemberben egyszeri 2000 Ft támogatást kap.

(2) A támogatást a szülői felügyeleti jogokat gyakorló anya, ennek hiányában a szülői felügyeleti jogokat gyakorló apa részére kell megállapítani.


Középiskolai tanulók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatása [11]


16/B. § [11] (1) Középiskolai tanulók részére nyújtott települési támogatás állapítható meg a kérelmező 
a) szülő részére, akinek gyermeke, vagy
b) 18. életévét betöltött felnőtt részére, aki
a települési támogatásról szóló határozat meghozatalának napján nappali tagozatos tanulóként folytatja középfokú oktatási intézményben tanulmányait és nem töltötte be 23. életévét.
(2) Kérelmére felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatására jogosult az a 18. életévét betöltött felnőtt, aki a települési támogatásról szóló határozat meghozatalának napján nappali tagozatos hallgatóként folytatja felsőoktatásban tanulmányait, ide nem értve a doktori képzésben részvételt, és nem töltötte be 25. életévét.
(3) A tanulói vagy hallgatói jogviszonyt a jogosult felhívásra az oktatási intézmény által kiállított igazolással igazolja.
(4) A települési támogatás összege évi egyszeri 20 000 Ft.


Gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtható települési támogatás


17. §    

(1)  [2]  A 11. §-ban megállapított rendkívüli települési támogatáson felül évente egy alkalommal gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtható települési támogatás annak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülállóként jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át nem haladja meg.
(2)    A természetben, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott önkormányzati segély összege legfeljebb a térítési díj 50 %-a vagy a térítési díj tartozás összegének 100 %-a lehet.
(3)    A támogatást az ellátásban részesülő kizárólag gyermekintézmények térítési díjának kifizetésére fordíthatja, melyet a támogatás kifizetését követő 30 napon belül saját vagy gyermeke nevére szóló, gyermekintézmények térítési díjának kifizetését igazoló számlával köteles igazolni.


Köztemetés [az Szt. 48. §-ához]


18. §    
(1)    A köztemetés költségeinek megtérítése alól az eltemettetésre köteles személy – kivéve, aki a temetést szerződésben vállalta, vagy akit arra az elhunyt végrendelete kötelez – mentesíthető, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében 150 %-át nem haladja meg, és a kérelmező és családja lakásán felül további, az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt összeghatárt meghaladó vagyonnal nem rendelkezik. 
(2)    A köztemetés helyben szokásos legmagasabb szolgáltatási összege 100 000 forint.


IV.     fejezet
Szociális szolgáltatások


19. §    
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata biztosítja az Szt., illetve e rendeletben meghatározottak alapján szociálisan rászorult nagykorúak és eltartottjaik részére:
a) étkeztetést 
b) a házi segítségnyújtást,
c) a családsegítést.


20. §    
(1)  [13]  Az étkeztetés iránti kérelmet a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda igazgatójának a rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(2)    Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő: 
a)     a térítési díjat 2 hónapon keresztül nem fizeti ki,
b)     a szolgáltatást 3 hónapon keresztül nem veszi igénybe,
c)     elhalálozik,
d)     kéri az ellátás megszüntetését.
(3)    Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.


Étkeztetés [az Szt. 62. §-ához]


21. §    
Az étkeztetést az önkormányzat saját konyhájáról biztosítja, mely történhet:
a) elszállítással,
b) kiszállítással.


22. §    
Étkeztetésre jogosult, aki 
a)     62. életévét betöltötte, 
b)     az a) pont hatálya alá nem tartozó személy abban az esetben, ha 
ba)     fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 
bb)    vakok személyi járadékában részesül, vagy
bc)     szenvedélybeteg, és betegségét igazolni tudja, vagy 
bd)     hajléktalan és egyéb intézményi ellátásban nem részesül,

be) [13] igazolja, hogy egészségi állapota miatt az étkezést önmaga, illetve eltartottja részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani.


23. §    
Indokolt esetben az étkeztetés a kérelem benyújtását követő naptól biztosítható.  Kapacitás hiányában a kérelmeket érkezésük sorrendjében várakozó listán kell nyilvántartani és kapacitás megnyíltakor sorrendben teljesíteni.


24. §    
(1)    Az étkeztetés térítési díját az ellátást igénybe vevő – vagy a tartási szerződésben kötelezett – utólag, minden hónap 10. napjáig készpénzben köteles megfizetni az Önkormányzat részére készpénzátutalási megbízáson.
(2)    Az étkeztetés intézményi térítési díját az önkormányzat étkezési térítési díjakról szóló rendelete tartalmazza.


25. §    
(1) [12] Az ellátottal kötött megállapodás tartalmazza a fizetendő térítési díjat, amelyet a – rendszeres jövedelemtől függően – a szociális előirányzat terhére a polgármester mérsékelhet vagy elengedhet.
(2)    [13]


Házi segítségnyújtás [az Szt. 63. §-ához]


26. §    
(1)    A házi segítségnyújtást a Gyöngyössolymosi Szociális és Alapszolgáltatási Intézmény látja el.
(2)    A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért a személyi térítési díjat Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg.


Családsegítés [az Szt. 64. §-ához]


27. §   [6]

A családsegítést a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Humán Szolgáltató Központ látja el.


Szociálpolitikai kerekasztal [az Szt. 58/B. § (2) bekezdéséhez]


28. §    
Gyöngyöstarján Önkormányzata létrehozza a szociálpolitikai kerekasztalt, amely a polgármester vezetésével évente egyszer ülésezik.
A szociálpolitikai kerekasztal tagjai
a)    Pénzügyi és Szociális Bizottság,
b)    Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviselője,
c)    Egészséges Jövőért Alapítvány képviselője,
d)    Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testületének képviselője,
e)    Intézmények vezetői, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei,
f) [6] Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Humán Szolgáltató Központ képviselője.


V.    fejezet
Gyermekvédelmi ellátások


29. §    

(1)    Az Önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgáltatás,    
b) [12] gyermekek napközbeni ellátása (családi bölcsőde).
(2)    A Képviselő-testület:
a)    tárgyév április 1-jéig rendeletben szabályozza a helyi önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátások, intézmények intézményi térítési díját (Gyvt. 147.§), 
b)    gyakorolja az intézmények fenntartójának irányítási jogkörét a saját intézményei vonatkozásában (Gyvt. 104.§),
c)    évente értékeli a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladat ellátását (Gyvt. 96.§ (6) bek.),
dönt a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások ellátási szerződés alapján történő biztosításáról (Gyvt. 97. §).
(3)    A Képviselő-testület gyermekjóléti ellátásokkal kapcsolatos átruházott hatásköreit szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében határozza meg.


Gyermekjóléti szolgáltatás


30. §    

(1)  [6] Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyvt-ben meghatározott személyes gondoskodás keretéhez tartozó gyermekjóléti szolgáltatást a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Humán Szolgáltató Központ társulási megállapodás alapján biztosítja az illetékességi körébe tartozó gyerekek részére.

(2)    A gyermekjóléti szolgálat köteles együttműködni a Gytv. 17. § (1) bekezdésében felsorolt szervekkel, jelzésük alapján a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése érdekében a további intézkedéseket megtenni, illetve a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a szükséges hatósági eljárást kezdeményezni.
(3)    A szolgáltatás minden esetben díjmentes.
(4)    A szolgáltatás a kérelmen kívül indulhat a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsorolt szervek jelzése alapján is.
(5)    A gyermekjóléti szolgáltatást végző a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatának ellátásáról évente értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület elé terjeszt.


Gyermekek napközbeni ellátása


31. §   [12]

(1)    Az önkormányzat a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátásáról - a gyermek 5. életévének betöltéséig - családi bölcsőde megszervezésével gondoskodik.

(2)    A családi bölcsőde felvételi körzete Heves megye közigazgatási területe.

(3)    Az Önkormányzat a családi bölcsődét a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda családi bölcsőde intézményegységében szervezi meg.

(4)    A családi bölcsődében elhelyezésre irányuló kérelem a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda óvodavezetőjénél nyújtható be.

(5)  A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda óvodavezetője az elhelyezésre irányuló kérelmeket a jelentkezés sorrendjében bírálja el, a gyermekek a jelentkezés sorrendjében vehetők fel. Amennyiben a jelentkezők létszáma meghaladja a családi bölcsődébe felvehető gyermekek létszámát, az óvodavezető várólistát készít, melyen a gyöngyöstarjáni lakcímmel rendelkező gyermekeket köteles előresorolni.

(6)    A gyermekgondozási segélyen (GYES-en) lévő, illetve a gyermeknevelési támogatásban (GYET-ben) részesülő szülő gyermeke kizárólag a szülő munkavégzése esetén a munkavégzéshez szükséges időtartamra vehető fel a családi bölcsődébe.

(7)    A családi bölcsőde igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. Az ellátás térítési díját a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.


VI.    fejezet
Módosító rendelkezések


32. §    
(1)    A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A képviselő-testület által átruházott hatáskörében a polgármester:]
„e) a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben dönt
ea)    lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásról,
eb)    gyermek fogadásának előkészítéshez nyújtható rendkívüli települési támogatást,
ec)    halálesethez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható rendkívüli települési támogatást,
ed)    elemi kár elhárítására nyújtható rendkívüli települési támogatást,
ee)    köztemetésről,
ef)    a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyekben.

(2)    A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdés cc) és cd) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A képviselő-testület a következő hatásköreit a Pénzügyi és Szociális Bizottságra ruházza át:
c) szociális hatáskörében]

„cc) dönt Bursa Hungarica ösztöndíjként nyújtható települési támogatás megállapításáról,
cd) dönt gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatásról, rendkívüli települési támogatásról, gyógyászati segédeszköz és gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadásokhoz nyújtható rendkívüli települési támogatásról, tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként nyújtható települési támogatásról, gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtható települési támogatásról,”


VII.     fejezet
Záró rendelkezések


33. §    
(1)    Jelen rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2)    E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
a)    a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 22/2013. (XII. 30.) rendelet,
b)    a szociális és gyermekjóléti tárgyú rendeletek módosításáról szóló a 9/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet,
c)    a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló a 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 48. § (6) bekezdése.
(3)    E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
a)    a gyermekek támogatásáról és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 11/2006. (V. 12.) önkormányzati rendelet
b)    a 19/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelet 
c)    a 18/2012. (IX. 7.) önkormányzati rendelet,
d)    a 28/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet,
e)    az 1/2013. (I. 17.) önkormányzati rendelet,
f)    a 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 35. §-a.


[1] A 2/2015. (II. 27.) rendelet kihirdetve: 2015. február 27.

[2] Az 5/2015. (III. 31.) rendelet hatályba lép 2015. április 1-jén.

[3] A 9/2015. (V. 11.) rendelet hatályba lép 2015. május 12-én.

[4] A 11/2015. (VII. 22.) rendelet hatályba lép 2015. július 23-án.

[5] A 15/2015. (IX. 28.) rendelet hatályba lép 2015. szeptember 29-én.

[6] A 18/2015. (XI. 27.) rendelet hatályba lép 2016. január 1-jén.

​[7] A 4/2016. (V. 30.) rendelet hatályba lép 2016. május 31-én.

​[8] A 6/2016. (VIII. 5.) rendelet hatályba lép 2016. augusztus 6-án.

​[9] A 8/2016. (VIII. 15.) rendelet hatályba lép 2016. augusztus 16-án.

​[10] A 9/2016. (X. 3.) rendelet hatályba lép 2016. október 4-én.

​[11] A 11/2016. (X. 14.) rendelet hatályba lép 2016. október 15-én.

​[12] A 13/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2017. január 1-jétől.

​[13] A 4/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2017. április 1-jétől.Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
132 KB
1. melléklet
415.71 KB
5. melléklet
400.96 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!