nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szenna Község Önkormányzat képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) rendelete
Hatályos:2014-01-01 -tól
Szenna Község Önkormányzat képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Szenna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet célja


1.§.

(1) A rendelet célja Szenna Község földtani közegének, és a felszín alatti vizeinek védelme. Ennek érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről a közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.


2. A rendelet hatálya


2.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szenna község közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, a települési hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


3.§

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését az önkormányzat helyi közszolgáltatás útján látja el.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezését végző kötelezett Szenna község közigazgatási területén a 7400 Kaposvár, Maros u. 13. szám alatti székhelyű Kapos-Clean Kft. (továbbiakban: közszolgáltató), - mely közszolgáltatás időtartama 2015. december 31. napjáig terjedő határozott időre szól.

(3) A szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye, kizárólag a KAVÍZ Kft. kaposvári szennyvíztisztító telep. 


4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


4. §

(1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről, engedélyezett szennyvíz-tisztító kisberendezés esetén az ártalmatlanításáról is.

(2) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

(3) A 4.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 


5. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei


5.§

(1) A közszolgáltatóval, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat köt szerződést.

(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni. A szerződés az aláírás napján jön létre és az aláírás napjától számítottan a 3.§ (2) bekezdésben meghatározott időtartam lejártával szűnik meg.

(3) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb jogforrás által kibocsátott jogszabályokkal összhangban e rendelet állapítja meg.

A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell:

a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát,

b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését,

c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,

d) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját, valamint elszállításának a bejelentéstől számított maximális idejét,

e) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,

f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az Önkormányzat ez irányú kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait,

g) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást,

h) a közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást,

j) a közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét,

k) azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe és ez utóbbiért történő felelősségvállalást.


(4) A közszolgáltatási szerződésben az Önkormányzat kötelességeként kell meghatározni:

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását,

b) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését,

c) a települési igények kielégítésére alkalmas, a háztartási szennyvíz gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését,

d) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását.


6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


6.§

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.  Az eszközökön a szolgáltató cég jelzését, nevét, címét, elérhetőségét jól olvashatóan fel kell tüntetni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó vállalkozó kötelessége, amelynek haladéktalanul köteles eleget tenni.

(3) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 72 órán belül - igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni.

(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.

(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról.

(6) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására vonatkozó eredetét igazolni és az erre vonatkozó ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni.

(7) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell:

a) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására a területileg  illetékes környezetvédelmi felügyelőség által nyilvántartásba vett,

b) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó személyzettel,

c) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.

(8) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása kizárólag úgy történhet, hogy szennyezést ne idézzen elő sem a gyűjtőterületen, sem azon kívül, sem közterületen.7.§

(1)  A közszolgáltató jogosult a jelen rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott közszolgáltatást igénybevevő magánszemélyek személyes és a jogi személyek szükséges adatainak közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő kezelésére. 

(2)  A közszolgáltató a (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján végzett adatkezelési tevékenységének gyakorlása során köteles maradéktalanul betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit, különös tekintettel az 5. § és az 7. §-ban foglaltakra.

(3)  A szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben, a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok tekintetében jogosult.

(4)  A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(5)  A közszolgáltató illetve az önkormányzat a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok benyújtására használhatja fel.

(6)  A hiányzó adatokat a szolgáltató írásbeli kérelmére a (5) bekezdés szerinti célok megjelölése esetén a Közös Önkormányzati Hivatal díjmentesen rendelkezésre bocsátja.

(7)  A szolgáltató és az önkormányzat nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.

(8) A közszolgáltató a közszolgáltatás összesített adatairól minden év június 30-ig a Sinmonfai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére köteles tájékoztatást adni. A tájékoztató tartalmazza a megrendelők nevét, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz származási helyét, a szállított mennyiséget és a szállítás időpontját.

(9) A közszolgáltatót a Vgt. 44/H. § (1) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettség terheli az Önkormányzat felé.


7. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


8.§

(1) Az ingatlantulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója köteles az ingatlanán keletkező, a közüzemi csatornahálózatba, vagy a helyben való engedélyezett módon történő tisztítás után a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben meghatározott módon gyűjteni és az ingatlanán a 16/2002.(IV.10.) EüM rendeletben meghatározott közműpótló berendezésben ideiglenesen elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán elhelyezett közműpótló berendezésbe csak háztartási (kommunális vagy kommunális jellegű) szennyvizet vezethet és tárolhat. Az ingatlantulajdonos köteles a közműpótló berendezést úgy használni, hogy azzal sem más személyek vagyonát, vagy testi épségét, sem a környezetet nem károsítja. A közműpótló berendezések szabályszerű létesítését az azt engedélyező hatóság, működését az érintett szakhatóságok ellenőrzik.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a 8.§ (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen rendelet 3.§ (2) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.

(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdődő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni.

(6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti.

(8) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.

(9) Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha az adott ingatlanon nem keletkezik szennyvíz.


8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


9.§

(1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.

(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.

(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.


9. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása


10. §.

A képviselő - testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének alkalmazható legmagasabb díját és a közszolgáltató által benyújtott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának alapjául szolgáló díjkalkulációt a rendelet melléklete tartalmazza.


10. Záró rendelkezések


11.§

(1) E rendelet alkalmazásában:

1.háztartási szennyvíz: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja szerint meghatározott szennyvíz.

2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz:. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 1. melléklete 37. pontjában meghatározott szennyvíz.

3.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése: a Vgt.1. melléklete 38. pontjában meghatározott tevékenység.

4.Ingatlan: Az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező, háztartási szennyvizet termelő építménnyel beépített, de engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezéssel nem rendelkező olyan földrészlet, ahol – e rendeletben meghatározott - nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz keletkezik.

5.közszolgáltató: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ -a alapján Szenna Község területére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására pályázat útján kiválasztott és Szenna Község Önkormányzatával közszolgáltatás végzésére közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó szervezet.

6.Közműpótló létesítmény: engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezéssel el nem látott területeken keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az építésügyi, környezetvédelmi és közegészségügyi szabályoknak megfelelő, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy akna.

7.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló közszolgáltatás: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tárolására szolgáló közműpótló berendezés kiürítése (szippantása) és a szennyvíz begyűjtése.

8.Ingatlantulajdonos: az ingatlant tulajdonjog vagy egyéb jogcímen használó személy.

9.Szakhatóságok: a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1.§-ban meghatározott hatóságok.

(2) Ez a rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba.

(3)  E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Szenna Községi Önkormányzat 4/2005.(II.10.) és 13/2007.(XII.13.) számú rendelete.


MellékletA közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj összetétele


a)Ártalmatlanítás díja                              700  Ft/m3

b)Fuvarozási díj                                       1000 Ft/m3

Egységnyi díjtétel:                 1700 Ft/m3


(A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza.)


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!