nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015(II.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-19 -tól
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015(II.18.) önkormányzati rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatásáról szóló 3/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 3/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) a következő, 1/A. §-sal egészül ki:


„1/A. §


Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, szállítása


(1) Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató:

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,

b) hulladékgyűjtő udvarok, komposzttelepek üzemeltetésével,

c) gyűjtőszigetek működtetésével,

vagy ezek kombinációjával biztosítja.


(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott sárga vagy kék színű, a közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes hulladékgyűjtő zsákba gyűjti.


(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és fém hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is elhelyezheti.


(4) A hulladékgyűjtő zsákban és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el.


(5) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom, mely gyűjtési alkalmakról a lakosságot a Közszolgáltató tájékoztatja.


(6) Lakossági hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhető a háztartásoknál keletkező elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag üveg és fém hulladék, az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék, valamint a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók - ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott hulladékféleségeket is - a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel. 


(7) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot az általa üzemeltetett komposztáló telepen is átveszi.


(8) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez jogosultságot arra, hogy a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékudvarban valamint a komposzttelepen elhelyezze.”


2. §


A R. a következő, 6/A. §-sal egészül ki:


6/A. §

A hulladék elhelyezése


(1) E rendelet hatálya alá tartozó települési hulladék előkezelése és ártalmatlanítása kizárólag az erre a célra kijelölt létesítményben, jelenleg a Nyíregyháza és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központban (hrsz. Nyíregyháza 02354/5) végezhető.


(2) A Közszolgáltató hulladékudvart üzemeltet:

a) a 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. 

b) a 4400 Nyíregyháza, Kerék utca 1. 


(3) A zöldhulladék átvételét a közszolgáltató a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ Komposzttelepén (4400 Nyíregyháza, Szállási út 72.) biztosítja.”3. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                                  Szabó József sk.                                  Gyirán Zoltán sk.

                                  polgármester                                           jegyzőA rendeletet kihirdettem:


2015.02.18.napján

                                       Gyirán Zoltán sk.

                                               jegyző   


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!