nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 3/2016 (III.2..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-08 -tól
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 3/2016 (III.2..) önkormányzati rendelete
Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetésérőlBalatonszabadi Önkormányzat

Képviselő- testületének

3/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről

(Egységes szerkezetbe foglalva, és lezárva 2016. december 12.)

Balatonszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32.cikk (1) bekezdésében, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111 §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

  1.§. 

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira  és az        önkormányzat irányítása alá tartozó  költségvetési szervekre   terjed ki.

    

 2. §.  

 A költségvetés bevételei és kiadásai

 (1)[1]     A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

                              415.871  E Ft Költségvetési bevétellel

                              473.021  E Ft Költségvetési kiadással

                              

                             -  57.150 E Ft Költségvetési egyenleggel

        Ebből:

                                64.132 E Ft Finanszírozási bevétellel

                             6.982 E Ft Finanszírozási kiadással

        

Összesen:         480.003  E Ft Bevétellel

                         480.003 E Ft Kiadással

állapítja meg.


 (2)[2] Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási előirányzatokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

 (3)[3] A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását, a költségvetési egyenleg összegét önkormányzati szinten a                  2. melléklet részletezi.

(4)[4] A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi.

(5)[5] 

3. §.


A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

  1. Az önkormányzatnak 2015. évben adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
  2. Az önkormányzat 2016. évben a 3. melléklet szerinti beruházási kiadásokat tervezi.

(3)[6]  A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 4., 5., 6. mellékletek szerint határozza meg.

(4)[7] Az önkormányzat a kiadások között

                                                       7.296    E Ft általános,

                                                     14.789   E Ft céltartalékot állapít meg.

                        ebből   működési céltartalék                   11.837  E Ft,

                                   felhalmozási céltartalék                 2.952  E Ft.

       A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

       Az általános- és céltartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek együttes létszámát 2016. évben 45 főben állapítja meg.

(6)[8] A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 7. melléklete, a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

4. §.

 A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)   A költségvetési szervek e rendelet mellékleteiben  meghatározott előirányzatokkal, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Ávr) előírásai szerint állítják össze elemi költségvetésüket.

(5) Amennyiben helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

(6)   Abban az esetben, ha a költségvetési szerv elismert tartozásállománnyal rendelkezik a költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni az önkormányzat jegyzője részére.

(7)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Polgármesteri Hivatal vezetőjét, valamint a Balatonszabadi Kincskereső ÁMK vezetőjét, hogy az e rendeletben előírt bevételeket szedje be és a jóváhagyott kiadásokat teljesítse.

(10) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -  vállalható és a kifizetések ezen összegek határáig teljesíthetőek.

  1. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék terhére 500 e Ft felhasználásáról saját hatáskörben, utólagos beszámolási kötelezettséggel döntsön.
  2.    Az önkormányzat és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. Egyéb esetben a pályázat csak akkor indítható, ha arra a szükséges fedezet a költségvetésben biztosított.
  3.   A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
  4.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,a költségvetési szervek   vezetőit a szerv költségvetésében kormányzati funkciókon  belüli és  közötti átcsoportosításra.
  5.  A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
  6.  A Balatonszabadi Kincskereső ÁMK kezességet nem vállalhat.5. §. 

Az előirányzatok módosítása

 (1 ) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt kiadási                                                                                                               előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2)   A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként – a döntése  szerinti időpontokban,    de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon - a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

    (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

   (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat  irányítása alá tartozó  költségvetési szervek , valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező  költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

   (7) Az önkormányzat időközi költségvetési jelentést készít, mely az államháztartási számviteli kormányrendelet alapján a költségvetési jelentést, valamint egyes kiegészítő információkat tartalmaz.


6. §.

 A gazdálkodás szabályai

 (1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai  felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

       (2) A Balatonszabadi Kincskereső ÁMK  az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az e rendeletben  megállapított összegben rendelkezik.

        (3) Az önkormányzat által az irányítása alá tartozó költségvetési szervek számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban erre  elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az irányítása alá tartozó szervek érdekében használ fel.

      (4) Az önkormányzat feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az irányítása alá tartozó költségvetési szerv költségvetésében a  részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

      (5)A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

 (6) A civil szervezetek, egyházak, és más bejegyzett szervek részére adandó támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A támogatás odaítélésének és elszámolásának rendjét külön rendelet szabályozza.

(7) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működéséhez szükséges intézményei finanszírozást  a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, a Balatonszabadi Kincskereső ÁMK esetében az intézményvezető felelős.

(2)  A jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi    önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről, illetve a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződéses jogviszony útján gondoskodik.

8. §. 

Záró és vegyes rendelkezések

 (1)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Balatonszabadi, 2016. március 02.                       Király Kálmán sk.                                                Dr. Töpler Eszter sk.

                        polgármester                                                           jegyzőKihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2016. március 2. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

                                                                                       dr. Töpler Eszter

 jegyző[1]

Módosította a 12/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

  Módosította a 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.11.25-től

  Módosította a 24/2016.(XII.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.12.09-től

[2]

Módosította a 12/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.


[3]

Módosította a 12/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[4]

Módosította a 12/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 12/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[6]

Módosította a 12/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[7]

Módosította a 12/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

  Módosította a 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.11.25-től. 

  Módosította a 24/2016.(XII.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.12.09-től

[8]

Beiktatta a 12/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.


Csatolmányok

Megnevezés méret
3/2016.(III.02.) egységes költségvetési rendelet
71.5 KB
melléklet az egységes ktsgvetési rendelethez
9.8 MB
melléklet az egységes ktsgvetési rendelethez 12.08.
10.29 MB
3/2016.(III.2.) egységes költségvetési rendelet 12.08.
1.87 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!