nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Izsák Város Képviselő-testületének 1/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-02 - 2015-12-22
Izsák Város Képviselő-testületének 1/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.


A  rendelet  hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).


II.


A költségvetési főösszeg


2.§


(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2015. évi költségvetésének


    főösszegét                                    575.824  ezer forintban

    a) költségvetési bevétel összegét     575.824  ezer forintban,

    b) költségvetési kiadás  összegét     575.824  ezer forintban

    állapítja meg.


(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege:   496.804 ezer Ft, melyből

    a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 420.768 ezer Ft.

    b) az önként vállalt feladatainak előirányzata:                                 76.036 ezer Ft.


(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 79.020 ezer Ft.


III.


Izsák önkormányzat  költségvetési bevételei3.§


(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek főösszege 597.567 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek támogatás összege 16.100 ezer Ft, melynek részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


Izsák önkormányzat költségvetési kiadásai


4.§


(1) Az önkormányzat 2015. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az  alábbi részletezéssel határozza meg:

            Megnevezés:                                                                                 

Működési kiadások előirányzata összesen:           531.947 ezer Ft, melyből

                        a) személyi juttatások:                                         212.179 ezer Ft

                        b) munkaadókat terhelő járulékok és

                         szociális hozzájárulási adó:                      59.488 ezer Ft

                        c) dologi kiadások:                                              198.996 ezer Ft

                        d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                           47.650 ezer Ft

                        e) egyéb működési célú támogatások :               10.000 ezer Ft

                     f)  tartalék:                                                              3.634 ezer Ft


(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( Általános iskola fenntartása, üzemeltetése, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege:                76.036 ezer Ft,melyből

                     a) személyi juttatások:                                          15.510 ezer Ft

                     b) munkaadókat terhelő járulékok és

                         szociális hozzájárulási adó                                 4.564 ezer Ft

                     c) dologi kiadások:                                                45.962 ezer Ft

                     d) egyéb működési célú támogatások                  10.000 ezer Ft  


(3) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                       57.037 ezer Ft

Ebből: beruházások                                                                   27.634 ezer Ft

           felújítások                                                                        31.333 ezer Ft 


(4) Az önkormányzat 2015. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti és finanszírozás részletezettséggel a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


Izsák  önkormányzat költségvetési egyenlege


5.§


(1) Az önkormányzat 2015. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási  bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.


(2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános és céltartalékot. Az általános működési jellegű tartalék összege: 3.634 ezer Ft.


(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.


Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése


6.§A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület  az állami költségvetésből finanszírozásra kerülő iskolaépítési projekthez kapcsolódóan a 2015-ös költségvetési évben három ingatlan megvásárlását ( izsáki 1818,1819,1820 hrsz) irányozza elő 44.400 ezer forint előirányzattal, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

- az adósságot keletkeztető ügylet időtartama: 120 hónap,

- a hitel folyósítója: OTP. Bank

- fedezete: helyi iparűzési adó.


IV.


Elemi költségvetések


Önkormányzat7.§


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 569.777 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 204.108 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások                                           147.071 ezer Ft, melyből

    - személyi juttatás                                               35.660 ezer Ft

    - munkaadót terhelő járulék és szociális

      hozzájárulási adó                                                7.544 ezer Ft

   - dologi kiadások                                                  42.583 ezer Ft

   - ellátottak pénzbeli juttatásai                               47.650 ezer Ft

   - egyéb működési célú támogatás                       10.000 ezer Ft,

   - tartalék                                                                 3.634 ezer Ft.


b) felhalmozási kiadások                                         57.037 ezer Ft, melyből

    - beruházások                                                      25.704 ezer Ft

    - felújítások                                                          31.333 ezer Ft


(3) Az engedélyezett létszám: 10 fő


(4) A (2) bekezdésben  a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz( mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódik:                                                            17.444 ezer Ft, melyből


   - személyi juttatás:                                                  5.402 ezer Ft

   - munkaadót terhelő járulék és szociális

     hozzájárulási adó:                                                 1.425 ezer Ft

   - dologi kiadások                                                        617 ezer Ft

   - egyéb működési célú támogatás                        10.000 ezer Ft


(5) A működési kiadások részletezését az 5. számú melléklet, az ellátottak juttatásainak feladatonkénti részletezését az 6 számú melléklet tartalmazza.


Polgármesteri Hivatal

   

8.§


(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 115.599 ezer forintban határozza meg,

melynek részletezése a következő:

-  kölcsönök visszatérülése bevétel:                                                    2.000 ezer Ft

-  fenntartói (intézményi)finanszírozás                                             113.450 ezer Ft.

-  előző évi maradvány                                                                            149 ezer Ft.


(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 115.599 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás                                                                              63.923 ezer Ft

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó               19.177 ezer Ft

c) dologi kiadások                                                                                32.349 ezer Ft


(4) Felhalmozási kiadások:                                                                        150 ezer Ft,

     Ebből: informatikai fejlesztés, beruházás:           150.000 Ft.


Általános Művelődési Központ


9.§


(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 221.520 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési bevételek       :                                                                  221.520 ezer Ft, melyből

     - intézményi működési bevétel                                                      17.656 ezer Ft

           - ebből: intézményi térítési díj                                      14.656 ezer Ft

                    egyéb sajátos bevétel                                           3.000 ezer Ft

     - fenntartói (intézményi) finanszírozás                                         201.497 ezer Ft

     - előző évi maradvány                                                                      2.367 ezer Ft.

            


(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2015. költségvetésének kiadási főösszegét 221.520 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési kiadások                                                                          221.520 ezer Ft, melyből

    - személyi juttatás:                                                          93.322 ezer Ft

    - munkaadót terhelő járulék és

      szociális hozzájárulási adó                                           27.214 ezer Ft

    - dologi kiadások                                                           100.984 ezer Ft(3) Az intézmény 2015. évi működési kiadásainak címenkénti bontását a 7. számú melléklet tartalmazza, az engedélyezett létszám: 37 fő.


(4) A (2) bekezdésből önként vállalt feladathoz( Általános iskola fenntartása, üzemeltetése) kapcsolódó működési kiadások előirányzata:                                                                         58.592 ezer Ft,melyből:

     - személyi juttatás:                                                         10.108 ezer Ft,

     - munkaadót terhelő járulék és

       szociális hozzájárulási adó:                                          3.139 ezer Ft,

    - dologi kiadások:                                                           45.345 ezer Ft.

   - engedélyezett létszám: 8 fő.


Egészségügyi szolgálat


10.§


(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 18.715  ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel)           500 ezer Ft

- fenntartói (intézményi) finanszírozás                                 18.215 ezer Ft.


(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 18.715 ezer Ft-ban határozza meg, melyből működési kiadás: 16.935 ezer forint, melyből:

- személyi juttatás                                                                   2.050 ezer Ft

- munkaadót terhelő járulék és

szociális hozzájárulási adó:                                                      588 ezer Ft

- dologi kiadás                                                                       14.297 ezer Ft


(3) A feladaton engedélyezett álláshelyek száma 3 fő, melyből  egy helyettesítéssel betöltött.


(4) Felhalmozási kiadás 1.780 ezer forint, melyből beruházás: 1.780 ezer forint.


Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat


11.§


(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 14.292 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói finanszírozás:                                               14.219 ezer Ft,

- előző évi maradvány                                                            73 ezer Ft.


(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 14.292 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás                                                          10.826 ezer Ft,

b) munkaadókat terhelő járulék és

    szociális hozzájárulási adó                                             3.077 ezer Ft,

c) dologi és egyéb folyó kiadások                                          389 ezer Ft.Gondozási Központ


12.§


(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 16.680 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel                                                             7.634 ezer Ft.

    - ebből: intézményi térítési díj                                        7.634 ezer Ft.

b) fenntartói(intézmény) finanszírozás                               8.430 ezer Ft.

c) előző évi maradvány                                                         616 ezer Ft.


(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 16.680 ezer Ft-ban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás                                                            6.398 ezer Ft.

b) munkaadókat terhelő járulék és

    szociális hozzájárulási adó                                            1.888 ezer Ft.

c) dologi és egyéb folyó kiadások                                      8.394 ezer Ft.


(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.


VI.


Záró rendelkezések


13.§


Ez a rendelet 2015. február 26. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


I z s á k, 2015. február 24.Mondok József                                            Bagócsi Károly

                                                    polgármester                                              címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1 sz mellékelt Izsák Város 2015. évi összes bevétele - forrásonként
35 KB
2 sz melléklet Felhalmozási bevételei feladatonként
24.5 KB
3 sz melléklet Felhalmozási felújítási kiadások feladatonként
24.5 KB
4 sz melléklet Az önkormányzat 2015. évi összes bevétele - forrásonként
42.5 KB
5 sz melléklet Az önkormányzat 2015. évi működési kiadásai címenként és alcímenként
48.5 KB
6 sz melléklet Szociálpolitikai juttatások
38 KB
7 sz melléklet Az Izsáki ÁMK 2015. évi működési kiadásai címenként és alcímenként
35.5 KB
8 sz melléklet 2015. évi költségvetési évet követő 3 év várható előirányzata
34.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!