nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-19 - 2018-10-14
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § /1/ és 16. § /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.1

 

 

1Kiegészítette az 50/2009. (XII.21.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, melyek a városképi, városrendezési, környezetvédelmi, ellátási, kulturális és közlekedésbiztonsági szempontokat alapul véve, az önkormányzat és a közterületet használó érdekeinek összhangját megteremti és a közterület-kezelő segítségével a közterület-használaton keresztül ezt érvényesíti.2. §

/1/    A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:

 1. a) az önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészletekre,   
 2. b) az önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészlet, illetőleg építmény közhasználatra átadott részére,   
 3. az önkormányzat tulajdonában álló közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevételére, 
 4. c) az a) – c) pontban meghatározott ingatlanokon – a jogszabályok által nem kötelező jelleggel előírt – mobil és immobil felépítményekre  és berendezésekre, valamint azok használatára, 
 5. d) az Önkormányzat tulajdonában álló közparkolókra, ha azokat nem parkolási célból veszik igénybe.

/2/    Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) a piacokra, a vásárcsarnokokra és a vásártérre,

b) a 27. §-ban foglaltak kivételével a parkerdőkre.

c)2

 

 

2 Hatályon kívül helyezte a 19/2011. (V.31.) Ör. 10. §-a, hatálytalan 2011. június 1-től.2. Értelmező rendelkezések

3. §

  E rendelet alkalmazásában: 1. a)3 Közterület: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott ingatlan.

 

 

3 Módosította a 19/2011. (V.31.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2011. június 1-től.


b)4 Közterület-használat: az  a) pontban meghatározott ingatlanoknak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi. LXXVIII. törvény 54. § (1), (4), (5), (6) és (7) bekezdéseiben foglalt szabályok szerinti használata.

 
 
4 Módosította a 19/2011. (V.31.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2011. június 1-től.

c) közúti jármű: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 47. § c) pontjának megfelelően: közúti szállító-vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is.


d) Üzemen kívül helyezett jármű: a hatósági engedéllyel nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti forgalomban csak külön hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt.


e) Járműtárolás: járműtárolásnak minősül a rendelet hatálya alá tartozó közterületen a közúti járművel a folyamatos le- és felrakáshoz, az okmánykezeléshez, illetve indulás előtt vagy érkezés után a gépjárművezető 4 órás pihenőideje alatti tartózkodáshoz szükséges időn túli egy helyben maradás.


f) Tartós elárusítóhely (pavilon): a Pécs Építési Szabályzatát tartalma-zó önkormányzati rendeletben megjelölt műszaki paramétereknek megfelelő földszintes építmény.


g) [1] [2] [3]

h) Ideiglenes alkalmi árusítás: ünnepekhez kötődő rendezvények és társadalmi események idején 20 napot meg nem haladó ideig tartó közterületi árusítás (pl. karácsonyi, szilveszteri termékek, fenyőfa értékesítése, illetve halottak napjához kapcsolódó virág- és kegytárgy- értékesítés).


i)  Ideiglenes idényjellegű árusítás: az időszakonként megismétlődő szezonális termékek közterületi árusítása (pl. zöldség, gyümölcs, virág).


j) Kitelepült árusítás: a közterülettel határos üzletek közterületen történő árusítása, mely árusító hely az üzlet homlokzati síkjától mért 2 méter széles területnagyságot nem haladhatja meg.


k) Vendéglátóipari egységek kitelepült árusítása: a közterülettel határos vendéglátóipari egységek közterületen történő árusítása.


l)  Városi főúthálózat: Pécsváradi út, Zsolnay Vilmos út, Rákóczi út, Alsómalom utca, Nagy Lajos király útja, József Attila út, Athinay út, Nendtvich Andor utca, Makay István utca, Komlói út, Siklósi út, Kanizsai Dorottya utca, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca, Jókai utca, Szabadság út, Mártírok útja, dr. Veres Endre utca, Esztergár Lajos utca, Hungária út és Szigeti út.


m) Idegenforgalom számára jelentős közterületek: a történelmi belváros (Rákóczi út, Klimó György utca, Aradi vértanúk útja, Kálvária utca, Alsóhavi utca, Márton utca, Lánc utca által határolt terület), továbbá a városfalon belüli terület és a Városfal melletti járdaszakaszok, valamint mindazon közterület, amelyet a Pécsi Építési Szabályzat  annak nyilvánít.


n)7 Közút, közút része: közúti járművek és a gyalogosok számára szolgáló terület, járda, útpadka és járdasziget.

 

7 Módosította a 19/2011. (V.31.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2011. június 1-től.


o)8 A közterület kezelője: a BIOKOM Kft. (székhelye: 7632 Pécs, Siklósi út 52. sz.) a közte és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között a közterületek fenntartására és hasznosítására irányuló közfeladat-ellátási keretszerződés alapján.

 

 

8 Módosította a 19/2011. (V.31.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2011. június 1-től.


p)  Mozgóbolt: önjáró, vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő árusítóhely.


q) Mozgó árusítás: mozgással járó de mozgóboltnak /kosár, tricikli, fagylaltoskocsi/ nem minősülő közterületen folytatott kereskedelmi tevékenység.


r)  Helykijelölési dokumentáció: az arra jogosított tervező által készített műszaki dokumentáció, amely a pavilon- elhelyezést városképi, építészeti, közlekedési, közmű- és zöldfelületi szempontból bemutatja, kapcsolatát a közterület elemeivel tisztázza, megoldja.


s) Közterületen belül fokozott védelmet élvező területek: a Széchenyi tér, a Szent István tér, a Dóm tér, a Színház tér, és a Kossuth és a Jókai tér, valamint a Citrom utca, a Graz és Fellbach tér.


t)  Taxiállomás – e rendeletben foglalt szabályok szempontjából – a közterületnek olyan kijelölt része, amely a taxi-szolgáltatást végző személygépkocsik utasfelvételi céllal történő tartózkodására szolgál.


u)Reklám, hirdetmény:

ua) Reklám: a településkép védelméről  szóló  2016. évi LXXIV.  törvény 11/F. § 3. pontjában meghatározott fogalom.[4] [5] [6] 
ub) Hirdetmény: a reklámnak nem minősülő, reklámhordozó útján közzétett  minden más információ.[7] [8] [9]


x)15 Tömegrendezvény: közterület-használattal járó olyan kulturális, szabadidős, sport, továbbá karitatív, vagy egyéb társadalmi rendezvény, amelyen a résztvevők száma – az adott terület adottságaira is figyelemmel – várhatóan meghaladja az 1000 főt, és amelynek a megtartására nem a gyülekezési jogról vagy a sportról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

15 Beiktatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.


y)16 Szervező: aki a közterület-használatra vonatkozó kérelmet, vagy bejelentést előterjeszti, ill. teszi. Nem természetes személy esetén a szervezet képviselője.

 

 

16 Beiktatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.


z)[10] [11]

3. A közterület-használat létrejötte

4. §

/1/18 E rendelet által szabályozott közterület-használatok esetében az igénybevevő számára a közterület-használatot a közterület-kezelővel kötött megállapodás, vagy e rendeletben, illetve meghatározott magasabb szintű jogszabályokban foglalt esetekben előzetes bejelentés alapján jön létre.

 

 

18 Módosította a 19/2011. (V.31.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2011. június 1-től.


/2/  Építési engedélyhez kötött közterület-használat esetében a közterület- kezelő közterület-használati megállapodást csak az első fokú építési hatóság jogerős engedélyező határozata alapján, az abban meghatározott feltételekkel köthet.


/3/[12] [13] Reklámot és reklámhordozó berendezést közterületen településképi bejelentési eljárás alapján lehet elhelyezni.


/4/  A közterületeken tartandó rendezvények esetén a közterület-kezelő a zajszint-mérést a közterület-használati megállapodás feltételeként határozhatja meg.


4. Közterület-használati megállapodás

5. §

/1/20 A közterület-használati megállapodást a közterület kezelő saját nevében, saját cégneve alatt, mint használatba adó köti meg az igénybe vevővel, mint használóval és a szerződésből eredő követeléseket saját nevében érvényesíti. Közterület-használati jogosultságot keletkeztet a kezelő által az időszakos árusításra nagy számban a használók részére díjazás fejében kiadott – a közterület-használati jogosítványt igazoló és az ere vonatkozó megállapodást helyettesítő – okirat, vagy egyéb jelzés (többek között a matrica, vignyetta).

 

 

20 Kiegészítette az 50/2009. (XII.21.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.


/2/    Közterületi megállapodást kell kötni:


 1. a) a rendelet 3. § b) pontjában meghatározott közterület-használatokra  /különösen a közterületen átfeszített molinóra, transzparensre, reklámzászlóra/


 1. b) tartós elárusító hely /pavilon/, mozgó vagy ideiglenes elárusító hely, valamint kitelepült elárusítóhely elhelyezésére,

 1. c) közúti személyszállítást végző járművek (taxiállomás) állomáshelyének használatára,

d) [14] [15] [16]

 1. e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére (közút, járda, egyéb közterület igénybevételével),

 1. f) mozgóbolti és mozgó árusításra, árusító és bankautomaták elhelyezésére, alkalmi javító és szolgáltató tevékenységre,

 1. g)23 a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. §  – 35. §-a hatálya alá nem tartozó filmforgatásra, valamint televíziós felvételre, ha azok időtartama az 1 órát meghaladja,

 

 

23 Módosította a 42/2013. (IX..23.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2013 szeptember 24.-től.


 1. h) vendéglátóipari előkert céljára,

 1. i)24 kiállítás, vásár, alkalmi vásár, politikai-, sport-, és kulturális rendezvények, árubemutatás, reklámtevékenység és tűzijáték, kivéve az önkormányzat kulturális intézményei által szervezett - a  6. § /1/ bekezdés i), o) és p) pontjában meghatározott - rendezvényeket, 

 

 

24 Módosította a 13/2009. (V.15.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2009. május 15-től.


 1. j) áru és göngyöleg elhelyezésére,

 1. k) a közúti közlekedési szolgáltatást végző 3,5 t-nál nagyobb járművek közterületi tárolására,

 1. l) közterületen, illetve közúti járműre szerelt hangosító berendezés alkalmazásával történő reklámozásra,

m)[17][18]városnéző lassú jármű, járműszerelvény (gépi meghajtású, vagy lóvontatású) használatára, és állomáshelyének igénybevételére,


 1. n) képzőművészeti tevékenység (portrékészítés) üzleti célú folytatása céljából,

o)25 a közutak (közterek), zöldterületek építése, fenntartása, karbantartása, javítása céljából történő igénybe vételre,

 

 

25 Módosította a 16/2012. (III.23.) Ör. 19. § (2) bekezdés b) pontja, mely hatályos 2012. április 1-től.


p)   a 22. § /1/ bekezdés g) pontjában foglaltak kivételével a tulajdonos önkormányzat által közterület alá engedélyezett építési-szerelési munkák esetén,


q)26 konténer kihelyezésére, kivéve közterület-fenntartási, köztisztasági, továbbá a hulladékkezelési közszolgáltatáshoz kapcsolódó konténer- kihelyezést.

 

 

26 Beiktatta a 34/2012. (VI.22.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2012. július 1-től.


r)[19]    az ingatlannal határos olyan közterület-használatára, amelyet az Önkormányzat engedélyével az ingatlan tulajdonosa alakított ki, és amelynek a használata nagyban hozzájárul az ingatlan működtetéséhez, vagy más módon segíti az abban folyó gazdasági tevékenységet. (ingatlan működtetését segítő közterület használat),


s)[20] közterületi villanyoszlopon elhelyezett reklám (max: 1 m² táblafelület, 2 m² reklámfelülettel).


/3/    Nem köthető közterület-használati megállapodás:


 1. a) a városi főúthálózathoz tartozó közutak használatára, kivéve, ha a közterület-használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé /pl.: építési munka végzése/,

 1. b) az idegenforgalom szempontjából jelentős közterületekre kereskedelmi tevékenység végzésére, kivéve a 14. § /1/, /2/, és /6/ bekezdésekben meghatározott eseteket,

 1. c) a városképi-, műemléki és környezeti követelményeket ki nem elégítő közterület-használatra,

 1. d)27 a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott, kizárólag üzletben árusítható termékek forgalomba hozatalára,

 

 

27 Módosította az 50/2009. (XII. 21.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.


 1. e) a közlekedés biztonságát zavaró /utak és útkereszteződések, csomópontok beláthatóságát, közúti jelzőlámpákat takaró/ berendezések és anyagok elhelyezésére,

 1. f)28 szeszesital forgalmazására, kivéve a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet  15. §-ában meghatározott feltételek szerinti árusítást.

 

 

28 Módosította az 50/2009. (XII. 21.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.


 1. f) sátorgarázs elhelyezésére,

 1. g) göngyöleg tárolására, amennyiben az nem közterületi árusításhoz vagy rakodáshoz kapcsolódik.

5. Közterület-használati megállapodás nélküli közterület-használat

          6. §

/1/  A közterület kezelőhöz tett előzetes bejelentés alapján létrejövő közterület-használat esetei:


 1. a) a közúti közlekedéshez és fuvarozáshoz kapcsolódó indító és pénztárfülke, autóbuszmegállóban lévő fedett várakozóhely, távbeszélőfülke, postai hírlapszekrény, fülke nélküli telefonkészülék, a közterületbe benyúló védőtető (előtető) és ernyőszerkezet, valamint a köztisztasági szelektív hulladékgyűjtés eszközei elhelyezése,

 1. b) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése,

 1. c) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd és köztárgyak (pl. közvilágítási lámpák, tartóoszlopok) elhelyezése,

 1. d) közérdekűnek minősített országos és városi rendezvényre vonatkozó figyelemfelhívó kifeszített molinó elhelyezése,

e)[21] az önkormányzat, [22]nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzat intézményei, valamint az önkormányzat 100%-os gazdasági társaságai a tevékenységi körükhöz tartozó és az általuk szervezett kulturális és sportrendezvények megtartása és az arra szóló jegyek értékesítése, kivéve az adott rendezvényhez a szervezővel kötött megállapodással kapcsolódó belépődíjjal, vagy más ellentételezéssel járó vendéglátási, szórakoztatási, árusítási és reklámozási célú közterület-használat,[23]f)[24]


g) térítésmentes újság közterületi terjesztése és az utcai zenélés,


h) Pécs város területén tevékenykedő közhasznú szervezetek által – az alapító okiratban foglalt tevékenységi körük szerinti – szociális, karitatív, vagy kulturális rendezvények megtartásához szükséges használat, amennyiben ezen rendezvények közönség általi megtekintése nem kötődik belépődíjhoz, vagy más ellentételezéshez,


i) [25] [26]az önkormányzat kulturális intézményei és az önkormányzat 100%-os gazdasági társaságai a tevékenységi körükhöz tartozó, általuk szervezett és a közönség számára ingyenesen látogatható éves szinten legfeljebb 8 – kulturális és sportrendezvény esetében, a rendezvényhez a szervezővel kötött külön megállapodással kapcsolódó, vendéglátási, szórakoztatási, árusítási és reklámozási célú közterület-használat. A 8 rendezvényt a Kulturális és Köznevelési Bizottság[27] határozza meg. Erről a döntéséről a bizottság a közterület-kezelőt értesíti,

j) ingatlanon (épületen) elhelyezett 1 m2-nél nem nagyobb cégér,


k)32 az üzlet bejárata mellett a köztisztaság fenntartásáról szóló 54/2008. (XII.20.) önkormányzati rendelet 12. § (4a) – (4e) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő, reklámot nem tartalmazó legfeljebb 2 db hamutartó, továbbá legfeljebb 2 db virágtartó edény kihelyezése,

 

 

32 Módosította a 25/2012. (IV.23.) Ör. 7.§-a, mely hatályos 2012. április 24-től. 

 

33 Módosította a 13/2009. (V.15.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2009. május 15-től.o)34,35 a Tüke piac és a Patrónus Kft. által szervezett helyi piacok,

 

 

34 Hatályon kívül helyezte a 19/2011. (V.31.) Ör. 10. §-a, hatálytalan 2011. június 1-től.

35 Beiktatta a 42/2013. (IX.23.) Ör. 2. § (3) bekezdése, mely hatályos 2013. szeptember 24-től.


p)36,37 A Pécsi Országos Színházi Találkozó azon rendezvényei, amelyeket közönség belépődíj, vagy más ellentételezés nélkül tekinthet meg.

 

 

36 Módosította az 50/2009. (XII. 21.) Ör. 6. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.

37 Beiktatta a 13/2009. (V.15.) Ör. 6. §-a, mely hatályos 2009. május 15-től.


/2/38,39,40 Az /1/ bekezdés c) – i) és o) – p) pontok szerinti közterület-használatot legalább 30 nappal korábban, az a), a b) és a j) – n) pontok szerinti közterület-használatot legalább 15 nappal korábban be kell jelenteni a közterület kezelőjének.

 

 

38 Módosította az 50/2009. (XII 21.) Ör. 7. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.

39 Módosította a 36/2010. (XII.7.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2011. január 1-től.

40 Módosította a 42/2013. (IX.23.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2013. szeptember24. -től.


/3/41 A /2/ bekezdésben meghatározott bejelentési, vagy a minősítés igazolási kötelezettség elmulasztásával, késedelmes teljesítésével, vagy ezen kötelezettségek be nem tartásával megtartott közterületi rendezvények esetén a szervező, ennek hiányában a  közterületet ténylegesen használó e rendelet szerinti közterület-használati díj 25 %-át köteles a közterület kezelőjének megfizetni. A közterület kezelője a /2/ bekezdés szerinti szakmai utasításokkal ellentétes, valamint a jogosulatlanul díjmentesen igénybe vett közterület-használat esetén a használattal okozott kárát a szabálytalan közterület-használóra hárítja úgy, hogy a díjmentes közterület-használat esetén az e bekezdésben meghatározott – már megfizetett – díjat a kártérítés összegébe  beszámítja, vagy annak  megtérítése, továbbá a szabálytalan közterület-használat megszüntetése érdekében bírósági vagy más hatósági eljárást kezdeményez.

 

 

41 Beiktatta az 50/2009. (XII. 21.) Ör. 8. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.


/4/42 A 6. § /1/ bekezdés i) pontja szerinti rendezvény esetén a rendezvény szervezője az általa kötött megállapodásokat köteles írásba foglalva nyilvántartatni és a nyilvántartást a közterület kezelőjének a tárgyév december 31. napjáig átadni.

 

 

42 A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII. 21.) Ör. 8. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.


/5/43  Az /1/ bekezdésben foglalt bejelentéshez kötött rendezvényekhez kapcsolódó termékértékesítés a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történhet.

 

 

43 A bekezdést beiktatta az 50/2009. (XII. 21.) Ör. 9. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.


/6/44,45 Az /1/ bekezdésben felsorolt esetekben a közterület használója a közterületet – amennyiben ez a rendezvények és a közterületi tevékenységek koordinálása, továbbá a rendezvények jellege miatt szükséges – a közterület kezelőjének a rendezvény elhelyezésével, lebonyolításával kapcsolatos írásban kiadott forgalomtechnikai, köz- és vagyonbiztonsági szempontjai szerint és e rendelet 18. § és 22. § /2/ bekezdésében foglalt szabályok megfelelő alkalmazásával használhatja.

 

 

44 Beiktatta a 36/2010. (XII. 7.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2011. január 1-től.

45 Módosította a 19/2011. (V.31.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2011. június 1-től.


/7/46 A /6/ bekezdésben foglalt szabályok betartását a közterület kezelője a közterületi rendezvény előkészítése és lefolytatása során ellenőrzi. Abban az esetben, ha a közterület kezelője a rendezvény előkészítésekor, vagy annak lefolytatása alatt azt észleli, hogy a közterület-használó az e rendeletben és az általa előírt szabályokat nem tartja be, és ezzel a közterület és tartozékainak állagát veszélyezteti, vagy abban kárt okoz – a károkozás megelőzése, vagy a további károkozás megszüntetése érdekében –  a rendezvény megtartását vagy lefolytatását hatósági vagy egyéb törvényes út igénybevételével megakadályozza.

 

 

46 Beiktatta a 19/2011. (V.31.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2011. június 1-től./8/[28] Az (1) bekezdés e), i), o) és p) pontja szerinti közterület-használat esetében a rendezvény szervezésére jogosult csak olyan termékértékesítést (árusítást), vagy egyéb tevékenységet kapcsolhat az adott rendezvényhez, amelyek folytatói megfelelnek a 17. § (1) bekezdés d) és i) pontjában foglalt feltételeknek.

6. A közterületen elhelyezhető árusítóhelyek létesítési szabályai

7. §

/1/  Tartós elárusítóhely (pavilon) elhelyezésére pályázati eljárás lefolytatása útján vagy kérelemre köthető közterület-használati megállapodás.


/2/   Pályázati eljárást a Pécsi Építési Szabályzatban kijelölt helyre elhelyezhető tartós elárusítóhely (pavilon) létesítésére kell kiírni. A pályázati eljárás szabályait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


/3/47 Tartós elárusító helyet (pavilon) kérelemre, elfogadott helykijelölési dokumentációban megjelölt helyen lehet létesíteni. A helykijelölési dokumentáció elfogadásáról a városi főépítész előterjesztése alapján a Városfejlesztési és Kommunális  Bizottság dönt.

 

 

47 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 28. § (2) bekezdése, mely hatályos 2010. november 22-től.


/4/48 Tartós elárusítóhely (pavilon) létesítésére a közterületi-használati megállapodást legfeljebb 5 évre lehet kötni, mely időtartam a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság döntése alapján – indokolt esetben – öt évvel meghosszabbítható.

 

 

48 Módosította a 24/2012. (IV.23.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2012. április 24-től.


8. §

/1/   Mobil ideiglenes árusítóhely közterületen 6.00 és 22.00 óra között helyezhető el.


/2/49 Mozgó árusítással vagy mozgóbolttal kapcsolatos hang, vagy fényreklámot közterületen munkaszüneti nap kivételével, hétfőtől péntekig 8 órától 18 óráig, továbbá szombaton 9 órától 13 óráig lehet alkalmazni.

 

 

49 Módosította a 19/2011. (V.31.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2011. június 1-től.9. §

Idény-jellegű kitelepüléssel történő közterület-használatra csak egy szezonra köthető közterület-használati megállapodás.10. §

/1/   A közút területének közlekedésre szolgáló részén – a járda kivételével – kereskedelmi és egyéb nem közlekedési célú tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető.


/2/50,51 A vállalkozó (kereskedő) közterületen az /1/ bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – a közterület kezelővel megkötött közterület-használati megállapodás alapján – a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott termékeket forgalmazhat.

 

 

 

50 Módosította az 50/2009. (XII. 21.) Ör. 10. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.

51 Módosította a 19/2011. (V.31.) Ör. 6. §-a, mely hatályos 2011. június 1-től.


/3/52  Az üzlettel rendelkező vállalkozó /kereskedő/ árukészletét – közterület-használati megállapodással – az üzlet homlokzatával érintkező közterületen, illetve idényjelleggel árusíthatja.

 

 

52 A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII. 21.) Ör. 10. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.


/4/53 Az üzlettel rendelkező  vállalkozóval /kereskedővel/ az üzlet homlokzatát meghaladó területre, továbbá a közterületre nyíló kapualjba, vagy udvarra is köthető közterület-használati megállapodás, amennyiben a kérelem az alap-profillal megegyező tevékenység folytatására irányul és ehhez az érintett (szomszédos) üzlettulajdonosok hozzájárulnak.

 

 

53 A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII. 21.) Ör. 10. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.


/5/54,55,56 Az  üzlettel  nem rendelkező vállalkozó (kereskedő) közterületen az /1/ bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – a közterület kezelőjével megkötött közterület-használati megállapodás alapján – a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott termékeket értékesíthet.

 

 

54 A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII. 21.) Ör. 10. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.

55 Módosította a 36/2010. (XII. 7.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2011. január 1-től.

56 Módosította a 19/2011. (V.31.) Ör. 6. §-a, mely hatályos 2011. június 1-től.


/6/57 Az üzlettel nem  rendelkező vállalkozóval /kereskedővel/ üzletportál előtti közterületen – 5 m-en belül – továbbá a közterületre nyíló kapualj előtt vagy udvarban az érintett /szomszédos/ üzlettulajdonosoktól eltérő profilban csak akkor köthető közterület-használati megállapodás, ha ahhoz az érintett (szomszédos) tulajdonosok, üzlettulajdonosok hozzájárultak.

 

 

57 A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 10. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.


/7/58,59  Közterületen dohányáru és szeszesital árusítása csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10/A. §, 15. § /1/ és /2/ bekezdésében meghatározott szabályok szerint és csak az engedélyben foglaltaknak megfelelően folytatható.

 

58 Módosította és a bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 10. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.

59 Módosította a 36/2010. (XII.7.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2011. január 1-től.11. §

/1/60  Taxis személyszállító tevékenység folytatása céljából Pécs közútjain és közterein a közterület-kezelő által kialakított taxiállomások vehetők igénybe, amelyek használatára az engedélyt a közterület kezelője adja ki.

 

 

60 Módosította az 50/2009. (XII. 21.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.


/2/61,62 A közterület kezelője minden év október 31-ig forgalomtechnikai, közbiztonsági, környezetvédelmi és városüzemeltetési szempontok alapján javaslatot tesz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a taxis személyszállító tevékenység folytatása céljából a város közigazgatási területén lévő közútjain és közterein a következő évben kijelölendő taxiállomások számára és helyére vonatkozóan. A taxiállomások elkövetkező évbeni számáról és helyéről – az érintett taxis érdekvédelmi szervek véleményének kikérését követően – a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság dönt.

 

 

61 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 28. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. november 22-től.

62 Beiktatta az 50/2009. (XII. 21.) Ör. 12. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.


/3/63 A taxiállomások száma Pécs Város közigazgatási területén csak forgalomtechnikai, közbiztonsági, környezetvédelmi és városüzemeltetési okokból lehet kevesebb az előző évinél. A taxiállomások számának esetleges csökkentése a korábban váltott engedélyek érvényességét nem érinti.

 

 

63 Beiktatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 12. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.


/4/64 A /2/, /3/ bekezdés szerint taxiállomásokra vonatkozóan Pécs város közigazgatási területére az adott évben meghatározott számúnál több közterület-használati megállapodás nem köthető.

 

 

64 Beiktatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 12. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.


/5/65 A taxiállomásokat csak személyszállítást végző személygépkocsik használhatják utasfelvétel céljából történő várakozásra. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára nem vehetik igénybe.

 

 

65 A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 12. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.


/6/66 A taxi-gépkocsit üzemeltető vállalkozónak csak olyan gépkocsija tartózkodhat a taxiállomáson, amelyre vonatkozóan taxiállomás használati megállapodást kötöttek és a díjat megfizették.

 

 

66 A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 12. §-a, mely hatályos 2009.december 21-től.


/7/67 A taxiállomásokon a gépkocsik zárt sorban, érkezési sorrendben, világító „szabad” jelzővel várakozhatnak.

 

 

67 A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 12. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.


/8/68 Utasfelvételre való felkészülés érdekében világító „szabad” jelzővel taxi-gépkocsi csak a kijelölt taxiállomásokon várakozhat.

 

 

68 A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 12. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.7. Közterület filmforgatási célú használata69

11/A.70 §

/1/   A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.)  34. § (1) bekezdése szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás) engedélyezésére


a) a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény,


b) a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény végrehajtására kiadott, az önkormányzatok tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú közterületek használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013.(VI.14.) Korm. rendelet rendelkezéseit,


c) e  rendelet szabályait a 11/A. § – 11/B. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


/2/ Filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő – az Mktv.-ben meg-határozott –  közgyűlési a polgármester gyakorolja a közterület kezelőjének közreműködésével.     


/3/   A  filmforgatásra  irányuló  közterület-használati  hatósági  szerződést  a polgár-mester abban az esetben hagyja jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:


a) az igénybevett közterületeken az eredeti állapot helyreállítását, az a közte-rületi utcabútorokban és a burkolatokban bekövetkezett károk, továbbá a filmforgatás miatti, vagy azzal összefüggésben harmadik személy által az Önkormányzat felé érvényesített károk megtérítését,


b) a forgatás engedélyezett ideje alatt az utcabútorok, szobrok, egyéb közcélú berendezések és kihelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,


c) a keletkezett hulladék elszállítását,


d) filmforgatással  érintett  lakosság, intézmények és vállalkozások tájékozta-tását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,


e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában.


f) az adott közterület jellegétől függően mindazon előírások teljesítését, amely az filmforgatással kapcsolatban a közútkezelői hozzájárulásban, (zöldterület kezelői hozzájárulásban) a jóváhagyott forgalomtechnikai tervben szerepel, vagy a közterület használattal kapcsolatban bármely szerv kötelezően előír,


g) a parkolási közszolgáltatás és a menetrend szerinti helyi autóbusszal történő személyszállítás átszervezéséből adódó költségek megtérítését. Erre vonatkozóan az érintett közszolgáltatókkal megállapodást kell kötni.


/4/  A filmforgatást  akadályozó,  de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az Önkormányzat az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást, vagy helyreállítást követő 8 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.


/5/    Nem adható közterületen történő filmforgatáshoz hozzájárulás:


a) ha a hatósági szerződés nem tartalmazza a filmforgatással érintett ingatlanok gyalogos, vagy gépkocsival történő megközelíthetőségét,


b) olyan közterületre, amelyre vonatkozóan a hatósági szerződésnek a közterület-kezelőhöz történő megérkezésekor érvényes közterület- használati szerződés van, és az ebben foglalt használattal a filmforgatás nem egyeztethető össze,


c) ha a kérelmező fél  a megelőző 3 éven belül a közterületet engedély nélkül használta, vagy a használatra irányuló engedélye azért szűnt meg, mert a közterületet  a megállapodásban foglaltaktól eltérően használta, vagy a  díjfizetési kötelezettségét nem teljesítette,


d) vasárnapra és ünnepnapra,


e) iskolák, óvodák előtti kedvezményes parkolás időtartamára,


f) egészségügyi intézményeknél lévő azon parkolók használatára, amelyeket az egészségügyi területi ellátási kötelezettség teljesítése céljából, kedvezményes bérlettel rendelkező házi-, gyermek- és fogorvosok vehetnek igénybe,


g) mozgássérültek  gépkocsival  történő várakozására szolgáló parkolókra.


/6/  A filmforgatási célú közterület-használat

a) nem haladhatja meg a 30 napot. Az /5/ bekezdés d) pontja szerinti napok ebbe az időtartamba nem számítanak be,


b) naponta 8-tól 22 óráig szólhat,


c) a  3. mellékletben felsorolt turisztikailag kiemelt központi területeken nem haladhatja meg az 500 m²-t, beleértve a technikai stábot és a parkolást is.


/7/  A filmforgatási célú közterület használatnak a hatósági szerződésben, valamint a /6/ bekezdés a) pontjában meghatározott időtartama – a /4/ bekezdésben meghatározott körülmények beállta nélkül is – további 10 nappal meghosszabbítható, ha a kérelmező igazolja, hogy erre a produkció befejezése érdekében annak ellenére szükség van, hogy az engedélyezett időszak alatt a forgatás folyamatosan történt.


/8/  A filmforgatási célú közterület-használat csak a díj egy összegben a közterület-kezelő számlájára megérkezését követően kezdhető meg.

 

 

69 Beiktatta a 42/2013.( IX. 23.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2013. szeptember  24-től.

70 Beiktatta a 42/2013.(IX.23.)  Ör. 4. §-a, mely hatályos 2013. szeptember 24.-től.11/B.71
§

/1/  A filmforgatási célú közterület-használatáért  fizetendő közterület-használat díjai – e rendelet  2. mellékletében meghatározott díjaktól eltérően – megegyeznek az Mktv. 3. mellékletében a megyei jogú városokra megállapított díjtételek mindenkori legmagasabb mértékével.


/2/ Az /1/ bekezdés szerinti közterület-használati díj megállapításához az e rendelet alkalmazásában a turisztikailag kiemelt és a díszburkolattal ellátott központi közterületek felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.


 1. /3/ Mentesül a kérelmező az /1/ bekezdés szerinti közterület- használati díj megfizetése alól, ha a filmalkotás olyan közérdekű célt szolgál, amelyet az Önkormányzat, az Önkormányzat intézménye, az Önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint ezek tulajdonában lévő gazdasági társaság megbízásából Pécs Várost népszerűsíti és nem a közvetlen profitszerzés érdekében termék, vagy szolgáltatás forgalmazására irányul.

/4/   A /3/ bekezdés alapján a vállalkozások részére nyújtott kedvezmény mérté-kének (vagyoni juttatásnak) meg kell felelnie az Európai Közösségek Bizottsága EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimális) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK rendeletében foglalt szabályoknak.”

 

 

71 Beiktatta a 42/2013.(IX. 23. ) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2013. szeptember 24.-től.12. §

/1/72,73  A közterület-használat során a közterületi műalkotások, szobrok az adott tevé-kenység folytatására nem használhatóak, a közterületi utcabútorok pedig a közterület-használati megállapodásban foglaltak alapján vehetők igénybe. A közterület használója köteles az igénybevett területet és környezetét folyamatosan tisztán és rendezett állapotban tartani és a keletkezett hulladék, szemét elszállíttatásáról, illetve zöldterületen lévő reklámtábla 1 m-es környezetében a zöldterület karbantartásáról gondoskodni. Közterületen szervezett alkalmi rendezvény esetén a használó ezen kötelezettségének a rendezvény befejezését követő 12 órán belül köteles eleget tenni.

 

 

72 Módosította a 36/2010. (XII. 7.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2011. január 1-től.

73 Módosította a 19/2011. (V.31.) Ör. 7. §-a, mely hatályos 2011. június 1-től.


/2/   Közterületen történő árusítás vagy alkalmi rendezvény esetén az engedélyes – a közterület-használati engedély előfeltételeként – az /1/ bekezdésben meghatározott kötelezettsége biztosítékaként, azzal arányos – a közterület-kezelő által megállapított mértékű – óvadékot köteles előzetesen megfizetni. Az óvadék összege csak az /1/ bekezdésben meghatározott feladatok elvégzésére használható fel.


/3/   A használó köteles a közterület-használati megállapodást, valamint a tevékeny-ség folytatásához szükséges engedélyeket (többek között: vállalkozói, működési engedély) a helyszínen tartani és azokat az önkormányzat ellenőrzéssel megbízott szerve, a szakhatóságok, vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.


/4/74

/5/75,76

/6/77,78

/7/79,80

/8/81,82

/9/83,84

/10/85,86

/11/87,88,89,90,91

/12/92,93,84

/13/95,96,97,98

 
 

74 Hatályon kívül helyezte a 16/2012. (III.23.) Ör. 19. § (2) bekezdés c) pontja,hatálytalan 2012. április 1-től.

75 Hatályon kívül helyezte a 16/2012. (III.23.) Ör. 19. § (2) bekezdés c) pontja, hatálytalan 2012. április 1-től.

76 Korábban módosította az 50/2009. (XII.21.) Ör. 14. §-a, mely hatályos volt 2009. december 21-től 2012. április 1-ig.

77 Hatályon kívül helyezte a 16/2012. (III.23.) Ör. 19. § (2) bekezdés c) pontja. hatálytalan 2012. április 1-től.

78 Korábban módosította az 50/2009. (XII.21.) Ör. 15. §-a, mely hatályos volt 2009. december 21-től 2012.április 1-ig.

79 Hatályon kívül helyezte a 16/2012.(III.23.) Ör. 19. § (2) bekezdés c) pontja, hatálytalan 2012. április 1-től.

80 Korábban módosította az 50/2009. (XII.21.) Ör. 16. §-a, mely hatályos volt 2009. december 21-től 2012 április 1-ig.

81 Beiktatta az 50/2009. (XII. 21.) Ör.17. §-a, mely hatályos volt  2009. december 21-től, 2012 április 1-ig.

82 Hatályon kívül helyezte a 16/2012. (III.23.) Ör. 19. § bekezdés (2) bekezdés c) pontja, hatálytalan 2012. április 1-től.

83 Beiktatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 17. §-a, mely hatályos volt 2009. december 21-től 2012. április 1-ig.

84 Hatályon kívül helyezte a 16/2012. (III.23.) Ör. 19. § (2) bekezdés c) pontja, hatálytalan 2012. április 1-től.

85 Beiktatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 17. §-a, mely hatályos volt 2009. december 21-től 2012. április 1-ig.

86 Hatályon kívül helyezte a 16/2012. (III.23.) Ör. 19. § (2) bekezdés c) pontja, hatálytalan 2012. április 1-től.

87 A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 17. §-a, mely hatályos volt 2009. december 21-től 2012. április 1-ig.

88 Beiktatta a 33/2009. (IX.30.) Ör. 3. §-a, mely hatályos volt 2009. október 1-től 2012. április 1-ig.

89 Módosította az 50/2009. (XII.21.) Ör. 18. §-a, mely hatályos volt 2009. december 21-től 2012. április 1-ig.

90 Módosította a 19/2011. (V.31.) Ör. 7. §-a, mely hatályos volt 2011. június 1-től 2012 április 1-ig.

91 Hatályon kívül helyezte a 16/20212. (III.23.) Ör. 19. § (2) bekezdés c) pontja,hatálytalan 2012. április 1-től.

92 A bekezdés számozását módosította az 50/2009. (XII.21.) Ör. 17. §-a, mely hatályos volt 2009. december 21-től  2012. április 1-ig.

93 Módosította az 50/2009. (XII.21.)  Ör. 18. §-a, mely hatályos volt 2009. december 21-től 2012. április1-ig.

94 Hatályon kívül helyezte a 16/20212. (III.23.) Ör. 19. § (2) bekezdés c) pontja,hatálytalan 2012. április 1-től.

95 A bekezdés számozását megváltoztatta a 33/2009. (IX.30.) Ör. 3. §-a, mely hatályos volt 2009. október 1-től 2012. április 1-ig.

96 A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII.21.)  Ör. 17. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.

97 Módosította az 50/2009.(XII.21.) Ör. 18. §-a, mely hatályos volt 2009. december 21-től 2012. április 1-ig.

98 Hatályon kívül helyezte a 16/20212. (III.23.) Ör. 19. § (2) bekezdés c) pontja, hatálytalan 2012. április 1-től.8. [29]

13.§[30]
9. A
belvárosban lévő és az idegenforgalom számára jelentős
közterületek használatára vonatkozó speciális szabályok100

14. §

/1/ Idegenforgalom számára jelentős közterületen tartós elárusító hely /pavilon/ kizárólag hírlap, idegenforgalmi kiadvány és zsűrizett népművészeti, népi iparművészeti, iparművészeti, képzőművészeti, fotóművészeti, kézműves termékek árusítására létesíthető.

 

 

100 Az alcímet módosította a 6/2010. (III.19.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2010. március 19-től.


/2/    Idegenforgalom számára jelentős közterületen kitelepült árusítás céljából csak az adott területen, illetve az abból nyíló kapualjban, udvarban telephellyel rendelkező kereskedelmi vállalkozók, (üzlettulajdonos, üzemeltető, bérlő, stb.) köthetnek közterület-használati megállapodást csak az üzletben forgalmazott termékek árusítása céljából.


/3/[31] [32]

/4/[33] [34]Az idegenforgalom számára jelentős közterületekre kitelepült árusítás, továbbá kitelepült vendéglátó-ipari tevékenység esetén az engedélyezett területet díszítő növényzetet, valamint a bútorzatot, – ideértve a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján a kijelölt dohányzóhelyeken, a köztisztaság fenntartásáról szóló 54/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendeletben foglalt szabályok szerint közterületre kihelyezendő gyűjtőedényzetet is – a közterület-használati megállapodást megelőzően és a kitelepüléstől számítva 5 évenként a Városfejlesztési és Kommunális Bizottsággal zsűriztetni kell.[35]
/4a/[36] [37]


/4b/105,106 A belvárosban és az idegenforgalom számára jelentős közterületeken e rendelet és a köztisztaság fenntartásáról szóló 54/2008. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 12. § (4a) – (4e) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően elhelyezett hamutartó porszórt fekete színű és legfeljebb 45x45x90 cm befoglaló méretű lehet.

 

 

105 Beiktatta a 25/2012. (IV.23.) Ör. 9. §-a, mely hatályos 2012.április 24-től.

106 Módosította a bekezdés számozását a .25/2013. (VI.24.)1. § (4) bekezdése mely hatályos 2013. június 25.-től.


/5/   Az idegenforgalom számára jelentős közterületen belül fokozott védelmet élvez a Széchenyi tér, a Szent István tér, a Dóm tér, Színház tér, a Kossuth és Jókai tér, valamint a Citrom utca, a Fellbach és Graz tér.


/6/  Az idegenforgalom számára jelentős közterületeken indokolt esetben, 20 napnál nem hosszabb időre kulturális, sport, politikai célú rendezvények, valamint térítésmentes szórólaposztás engedélyezhető.


/7/107,108 /[38] Az idegenforgalom számára jelentős közterületen tervezett rendezvény megtartásához a közterület kezelője az Önkormányzat Kulturális és Köznevelési Bizottsága, a Közgyűlés nyári szünetének időszaka alatt a polgármester egyetértő határozatát köteles beszerezni. A közterület-használati megállapodás csak e határozat birtokában köthető meg. Ha a Bizottság vagy a polgármester határozata a rendezvénynek a tervezettől eltérő közterületen történő megtartását teszi lehetővé, a rendező a kérelmét a közterület-kezelőnél módosíthatja. A nemzetiségi önkormányzatok, valamint az önkormányzati intézmények által szervezett kulturális és sportrendezvények mentesülnek az egyetértő határozat beszerzése alól.107 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 28. § (1) bekezdése, mely hatályos 2010. november 22-től.


/8/   A közterület kezelője az idegenforgalom számára jelentős közterületeken belül is fokozott védelmet élvező (14. § /5/ bek.) közterületek helyett más, a rendezvény megtartására alkalmas közterületet ajánlhat fel vagy magánterületet javasolhat a rendezvény szervezőjének.


/9/ Az idegenforgalom számára jelentős és fokozott védelmet élvező közterületen, illetve a fizetőparkolókban tartandó rendezvények megtartásához a kérelmet a tervezett időpont előtt 60 nappal kell benyújtani a közterület-kezelőhöz.


/10//[39] [40]


/10a/[41]A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint a világörökségnek minősülő közterületeken kívül a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében a város (10) bekezdésben meghatározott közterületein, továbbá a Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt keretében felújított 4. melléklet szerinti közterületein az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenes.


10. A tömegrendezvények közterület-használatára vonatkozó

speciális szabályok[42]

14/A.   §


/1/[43]   A szervező a tömegrendezvény megtartására vonatkozó kérelmét vagy bejelentését köteles a közterület kezelőjének a tervezett időpont előtt legalább 30 nappal írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 1. a szervező, nem természetes személy esetén a képviseletére jogosult személy nevét és elérhetőségét,
 2. a tömegrendezvény megnevezését, kezdési és befejezési időpontját, valamint a programmal és a várható létszámmal kapcsolatos előzetes adatokat,
 3. az igénybe venni kívánt közterület nagyságát a helyszín pontos megjelölésével,


/2/     A kérelemhez, vagy a bejelentéshez csatolni kell a tömegrendezvény biztonsági tervét, amely tartalmazza:

 1. a tömegrendezvény adatait, jellegét, a helyszín leírását, illetve vázlatrajzát, a biztonsági veszélyek értékelését,
 2. a helyszínre való belépés rendjét, a bebocsátható maximális létszámot, és azon szabályokat, amelyek miatt a belépés megtagadható,
 3. a belső rendre vonatkozó biztonsági rendszabályokat, a résztvevők tájékoztatásának módját, továbbá azon magatartásokat, amelyek tanúsítója a rendezvényről eltávolítható,
 4. a rendezvény biztosítását ellátó rendező szerv nevét, címét, a biztosításért felelős vezető nevét és elérhetőségét, a rendezők (biztonsági őrök) számát és feladatait, valamint az alkalmazni kívánt technikai-védelmi berendezéseket,
 5. a rendezvényhelyszín baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét.


/3/     Tömegrendezvény csak olyan közterületen szervezhető, ahol a rendezvény a résztvevők személyét és vagyonát, valamint a környezetet nem veszélyezteti.


/4/     A szervező köteles meghatározni a rendezvényen való részvétel feltételeit, a be nem vihető tárgyak körét, a belső rendre vonatkozó egyéb szabályokat, amelyeket a résztvevők tudomására kell hoznia.


/5/     A szervező köteles a veszélyes időjárási hatások következtében esetleg előálló katasztrófahelyzet megelőzéséről intézkedni. Ennek érdekében folyamatosan tájékozódnia kell az Országos Meteorológiai Szolgálatnál a térségre irányadó előrejelzési adatokról, és második szintű (narancs) veszélyességi fokozat esetén megfelelő óvintézkedéseket bevezetni.

Harmadik szintű (piros) veszélyességi fokozat esetén a résztvevők tájékoztatása és megfelelő óvintézkedések mellett a rendezvényt megszakíthatja vagy berekesztheti.


/6/     Ha a tömegrendezvény résztvevőinek magatartása annak biztonságos meg-tartását veszélyezteti és a megbomlott rend másként nem állítható helyre, továbbá, ha pánikhelyzet alakul ki, a rendező köteles a szükséges és elégséges személyi- és vagyonvédelmi intézkedések megtétele mellett a rendezvényt megszakítani vagy berekeszteni.11. A közterület-használati kérelem, a közterület-használati

megállapodás tartalma

15. §


/1/     A közterület-használati kérelmet annak kell előterjesztenie, aki a közterületet használni kívánja.


/2/     Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, a kérelmet a kivitelezőnek kell előterjesztenie.


/3/     A taxiállomás használatára a taxi-engedélyért igazoltan folyamodó személy köt szerződést a rendeletben meghatározott feltételekkel, díjfizetés ellenében. Más esetekben szerződés azzal a személyszállítóval köthető, akinek nincs díjhátraléka. A szerződés meglétét és az adott éves használati díj befizetését az engedéllyel rendelkező droszthasználó ellenőrzéskor köteles bemutatni az erre jogosult szervezetnek.


/4/     A közterületre az 5. § (2) bekezdés q) pontjában meghatározottak szerinti konténer kihelyezésére vonatkozó engedélyt tartalmazó közterület-használati megállapodás megkötése iránti kérelmet a konténert kihelyező – hulladékszállítási, -kezelési engedéllyel rendelkező – hulladékszállító, -kezelő terjeszti elő a közterület-kezelőnél.[44]


/5/     A /4/ bekezdésben foglaltak alapján kihelyezendő konténereket a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a burkolatban, vagy a közterület egyéb tartozékában sérülést, vagy más kárt ne okozzon.

        A konténer kihelyezésére jogosult használó a közterület használata során köteles a 12. § (1) bekezdésében meghatározott követelménynek eleget tenni, a konténert ‑ a kérelmében általa meghatározott és ez alapján a megállapodásban szereplő ‑ azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni, azon a kihelyező adatait (név, telefonszám, egyéb azonosító) jól látható módon feltüntetni.[45]


/6/[46]    Az 5. § /2/ bekezdés r) pontja szerinti közterület-használatra a kérelmet az ingatlan tulajdonosa, használója, vagy az ingatlanban gazdasági tevékenységet végző vállalkozás képviselője terjeszti elő, és köti meg a megállapodást a közterület kezelőjével.


16. §


/1/     A közterület-használatra vonatkozó kérelmet a közterület kezelőjéhez kell benyújtani. A kezelő a közterület-használati megállapodás megkötéséről – vagy annak megtagadásáról – a kérelem benyújtásától, illetve a jogerős építési engedély megadásától számított 30 napon belül köteles dönteni.


/2/     Építési engedélyköteles közterület-használatra vonatkozó kérelmet a Polgár-mesteri Hivatal Műszaki Osztályához kell benyújtani.


/3/     Építési engedély köteles közterület-használat esetében a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya a jogerős építési engedélyt hivatalból megküldi a közterület kezelőjének a közterület-használati megállapodás megkötése céljából.


17. §


/1/     A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:


 1. az engedély kérő nevét, és lakóhelyének (szék- vagy telephelyének) címét, bankszámla-szerződési kötelezettség alá eső személyek (jogi személyek, egyéni vállalkozók, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, stb.) bankszámlaszámát és a számlavezető pénzintézet nevét,
 2. a közterület-használat célját és időtartamát, az igénybe venni kívánt közterület nagyságát, helyét és a használatának módját, a napi árusítás időtartamának pontos meghatározását,
 3. zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó megrendelő egy példányát,
 4. a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység gyakorlására való jogosultság hitelt érdemlő igazolását,
 5. [47]befolyásoló közterület-használat esetén csatolni kell egy
  M = 1 : 1000, vagy M = 1 : 500-as méretarányú forgalomterelési tervet két példányban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton,
 6. közterületen történő felépítmény elhelyezése esetén a felépítmény konkrét helyének megállapítására alkalmas, lehetőleg szakember által készített M=1:250-es (esetleg M=1:1000-es) méretarányú helyszínrajzot, illetve a megjelenést ábrázoló tervet vagy fényképet,
 7. kulturális rendezvény, vásár, mutatványos tevékenység, vagy egyéb, több ember részvételével járó hasonló rendezvény esetében a terület takarítására vonatkozó megrendelést, szerződést, vagy nyilatkozatot kell csatolni,
 8. a 6. § /1/ bekezdés h) és i) pontjaiban meghatározott kulturális, karitatív és szociális célú közterület-használat kivételével, az ilyen tárgyú használati kérelemhez csatolni kell a rendezvény programját,
 9. a magasabb szintű jogszabályokban engedélyhez kötött termék árusítására, vagy más ilyen tevékenység folytatására vonatkozó kérelemhez csatolni kell kérelmezőnek az ezen engedélyek, bizonyítványok, stb. meglétéről szóló nyilatkozatát.


/2/     A közterület kezelője a közterület-használati megállapodást a használatra irányuló kérelmet a 15 – 16. §-ban meghatározottak szerint előterjesztő személlyel, vagy szervezettel köti meg.[48]


18. §


/1/     A közterület-használat megállapodásnak tartalmaznia kell:

 1. a használó nevét és állandó lakóhelye /telephelye/ címét,
 2. a közterület-használat célját és időtartamát,
 3. a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,
 4. a szükséges szakhatósági hozzájárulásokban foglalt előírásokat,
 5. építési engedély köteles közterület-használat esetében a jogerős építési engedély kibocsátójának megnevezését, az engedély keltét és ügyiratszámát,
 6. a megállapodás használatba adó részéről történő azonnali felmondása eseteit és az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
 7. a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját,
 8. a közterületen szervezett rendezvény jellegétől függően a szükséges pótlólagos mobil szeméttárolók és -illemhelyek elhelyezésére vonatkozó előírást.


/2/     Építési munka végzésére kötött közterület-használati megállapodásban a használatba adónak ki kell kötnie:

 1. a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjáró létesítését és szükség szerinti kivilágítását, amennyiben a használó a járdát teljes egészében elfoglalja és a gyalogosközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át,
 2. a közlekedés útjában álló oszlopok és ezek alátéteinek fehérre való festését,
 3. a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok, stb. kímélését, továbbá a közterület folyamatos tisztántartásának és visszaadás előtti feltakarításának kötelezettségét,
 4. az idegenforgalom számára jelentős területeken a törmelék konténerben történő tárolását,
 5. szükség szerint a városképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését.


/3/     Vendéglátóipari egységek kitelepülése, valamint bármilyen más tárgy, berendezés, tárolóedény – előzetes közterület használati megállapodás alapján, vagy a 6. §-ban foglalt szabályok szerint – közterületre történő kihelyezésekor, továbbá rendezvények lebonyolításakor a használónak úgy kell gondoskodnia az adott közterület (tér, utca) burkolatának és tartozékainak, valamint a kihelyezett utcabútorok szükséges lefedéséről és védelméről, hogy abban ne keletkezhessen szennyeződés, rongálás, vagy egyéb kár és feleljen meg az adott városrész jellegének, ne rontsa annak arculatát. [49] [50] [51]


/4/[52] [53]A /3/ bekezdésben meghatározott tevékenységek esetében, ha ezek jellege miatt fennáll a közterületi burkolatok és egyéb tartozékok sérülésének veszélye a közterület használója ennek elkerülése érdekében köteles megfelelő takarást, továbbá erre rendszeresített speciális berendezéseket és eszközöket alkalmazni.


/5/     A közterület kezelője a /3/, /4/ bekezdésekben meghatározott szabályok betartását a kitelepüléskor, a rendezvény megkezdésekor és ezen használatok időtartama alatt ellenőrzi és a közterület és tartozékai állagának károsodása, vagy annak közvetlen veszélye esetén a használatot megszünteti és a kár elhárítására, valamint annak megtéríttetése iránt intézkedik. A /3/, /4/ bekezdésekben meghatározott szabályokat tartalmazó közterület-használati megállapodásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény[54] (a továbbiakban: Ptk.) 5:95. §-át is alkalmazni kell. [55] [56] [57]

19. §


/1/     Adott közterület használatára – a pályázati eljárás, illetve a /3/ és /4/ bekezdésben foglaltak kivételével – a használatba adás feltételeinek megléte esetén az elsőként kérelmező élvez elsőbbséget.


/2/     A közterület használója a közterület-használat újbóli kérelmezésekor - a pályázati eljárást, illetve a /3/ és /4/ bekezdésben foglaltakat kivéve - elsőbbséget élvez.


/3/     Meghatározott eseményhez kapcsolódó ideiglenes árusítás esetén – amennyiben a közterület-használati kérelmek száma meghaladja az igényelhető árusítóhelyek számát vagy a már kijelölt árusítóhelyre több kérelem érkezik – a közterületek használóinak kiválasztása – a pályázati eljárást kivéve – sorsolás útján történik.


/4/     A /3/ bekezdés szerinti sorsolást az eseményt megelőző 30 napon belül a közterület kezelője folytatja le. A sorsolás részletes szabályait a közterület kezelője az érdekeltek számára hozzáférhető szabályzatban állapítja meg.


20. §


/1/    A közterület használatára kötött megállapodást meg kell küldeni a használatra jogosultnak, továbbá a közterület-használat ellenőrzésre e rendelet 25. §-a szerint jogosult szervezeteknek.


/2/    A taxiállomások használatára vonatkozó megállapodás megkötéséről, módosításáról vagy megszűnéséről – tájékoztatás céljából értesítést kap a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége[58].12. Közterület-használati díj

21. §


/1/     A használó a közterület-használatért a szerződéskötéskor, naptári évenként előre díjat köteles fizetni. A díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza. Pályázati eljárás során (1. melléklet) a 2. melléklet szerinti díjtételektől felfelé el lehet térni. Egy évnél rövidebb időtartamra szóló használat esetén a díj egy- összegben, indokolt kérelem alapján – kivételesen – maximum 3 részletben fizethető.


/2/     Az elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületen elfoglalt területét, a használathoz szükséges csatlakozó területet és hirdető-berendezés esetén annak reklámfelületét együttesen kell figyelembe venni.


/3/[59]  A közterület-használati díj megállapítása szempontjából minden kezdett év, hónap, nap, óra, m² és fm, egésznek számít. Ezen díjegységekkel számított közterület-használati díjak nem arányosíthatók.


/4/     A használó a közterület-használati díjat a tényleges üzemeltetésre tekintet nélkül köteles megfizetni.


/5/     Mozgó árusítással és ideiglenes árusítással elfoglalt legkisebb területként – a díjfizetés szempontjából – 2 m²-t kell figyelembe venni.


/5a/[60]A 2. mellékletben a mozgóboltra vonatkozó díjtétel 1 db mozgóboltra vonatkozik.


/6/     A közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, a mozgatható vitrin, árubemutató állvány és portál, valamint a próbababa helyfoglalásáért a kitelepült árusítás díjfeltételeit kell alkalmazni (2. melléklet VI. címe).


/7/     Tartós elárusítóhely (pavilon) használatára vonatkozó díjtételt kell alkalmazni a falazott vagy előre gyártott elemekből készült tartós elárusítóhelyekre és az 1997 előtt épült 12 m²-nél nagyobb pavilonra is.


/8/[61]  Az 5. § /2/ bekezdés r) pontja szerinti ingatlan működtetését segítő közterület használat díjába a közterületet-használó a terület kialakításának – az egyedi megállapodásban foglaltak szerinti – igazolt költségeit beszámíthatja, kivéve azokat a költségeit, amelyek a Pécsi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervben, valamint egyéb jogszabályokban előírt parkoló-létesítési kötelezettség teljesítésével kapcsolatban keletkeztek. A közterület-használati díj beszámítása legfeljebb a megállapodás megkötésétől számított 5 év időtartamra szólhat. A közterület használati megállapodás 5 éven belüli megszűnése estén a használó további beszámításra nem tarthat igényt.13. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

22. §


/1/     Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

 1. a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére,
 2. közműveknek /elektromos-, gáz-, távfűtő-, víz- és csatornázási művek/, valamint a köztisztasági, postai és távközlési tevékenységgel foglalkozó szerveknek üzemviteli feladatok ellátását szolgáló közérdekű berendezések elhelyezésére,
 3. az országos és helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti-, vízi- és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezésére, a taxiállomások kivételével,
 4. a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, továbbá – reklámozási célú zászlók kivételével – alapzatos zászlórudak és a köztárgyak elhelyezésére, valamint
 5. a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területhasználat után,
 1. a 6. § /1/ bekezdése szerint a közterület-kezelőhöz történő előzetes bejelentéssel létre jövő közterület-használatok esetén,[62] [63]
 2. a tulajdonos önkormányzat által közterület alá engedélyezett építési szerelési munkálatok esetén a szerződésben rögzített időtartamra, ha a felszíni közterület igénybevétele a munkálatok műszaki tartalma miatt szükséges és a tulajdonos a munkálatok elvégzésére irányuló megállapodásban ezt a használatot – a területre vonatkozó hosszú távú megállapodásokban rögzített jogokra tekintettel – biztosította.


/2/     Az /1/ bekezdés szerinti közterület-használat esetén is a használó köteles a használattal kapcsolatosan felmerülő – így különösen a közműfogyasztás díjaira, a terület helyreállítására, a takarításra, az irányító táblák elhelyezésére vonatkozó – költségeket valamint a rendezvény helyszínén és közvetlen környezetében a rendezvény kapcsán bekövetkezett károkat megtéríteni.


/3/[64]   A Kulturális és Köznevelési Bizottság[65] a 2. mellékletben meghatározott díjtételekhez képest 50%-os mértékű díjkedvezményben részesíti az olyan – a 6. § /1/ bekezdés e), i), o) és p) pontjában nem szabályozott – a közönség számára ingyenesen látogatható, a helyi, vagy az országos médiában hírként megjelenő kulturális, turisztikai, és sportrendezvények szervezőit, amely rendezvények Pécs Város népszerűsítését szolgálják.


/4/[66]   A Kulturális és Köznevelési Bizottság[67] a 2. mellékletben meghatározott díjtételekhez képest 100%-os mértékű díjkedvezményben részesíti – a 6. § /1/ bekezdés e), i), o) és p) pontjában nem szabályozott – olyan országos részvételt biztosító kulturális, turisztikai és sportrendezvények szervezőit, amely rendezvények Pécs Város életében kiemelkedő jelentőséggel bírnak, és azokat a közönség ingyenesen látogathatja.14. A közterület-használat megszűnése és a szabálytalan
közterület-használat jogkövetkezményei

23. §


/1/     A közterület-használat megszűnik:

 1. a megállapodásban meghatározott idő lejártával, vagy feltétel bekövetkezésével,
 2. a megállapodásnak a használó által történő azonnali hatályú, illetve legfeljebb 8 nap felmondási idővel történő felmondásával,
 3. a megállapodásnak a használatba adó részéről történő azonnali hatályú illetve 15 napra szóló felmondási idővel történő felmondásával,
 4. a taxi-engedély iránti kérelem jogerős elutasítása esetén a határozat jogerő napján.


/2/     Használó a megállapodást

 1. a használatba adó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal,
 2. határozatlan tartamú szerződés esetén 8 napos felmondási idővel indoklás nélkül,

   felmondhatja.


/3/    A használatba adó a közterület-használati megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja, ha:

 1. a használó a közterületet nem a közterület-használati megállapodásban meghatározott célra és módon használja, vagy díjfizetési kötelezettségének kétszeri felszólításra nem tesz eleget,
 2. a használó a közterületen folytatott tevékenységére jogosító okirat érvényessége megszűnt,
 3. a közterület-használatot közérdekből kell megszüntetni.


/4/     A használatba adó a határozatlan időre szóló közterület-használati megállapodást 15 nap felmondási idővel felmondhatja, amennyiben a terület más célú hasznosítását várospolitikai okok (városrendezés, városkép javítása, vagy egyéb ingatlanhasznosítás, stb.) indokolják.


/5/     Aki a taxi-állomást e rendeletben előírt közterület-használati meg-állapodás nélkül, vagy attól eltérően használja, továbbá a droszt-használati jogosultságát a 15. § /3/ bekezdés szerint nem igazolja, azt a közterület-kezelő, illetve közterület-felügyelő felhívja a taxiállomás szabálytalan használatának megszüntetésére.

        A taxiállomást közterület-használati megállapodás nélkül ismételten szabálytalanul használóval, valamint azzal, akinek taxiállomás használatára vonatkozó közterület-használati megállapodását szerződésszegés miatt mondták fel, a közterület-kezelő 5 évig nem köthet közterület-használati megállapodást.


/6/     Az /1/ bekezdés b) pontja, valamint a /2/ bekezdés a) és b) pontja szerinti megszűnés esetében a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.


/7/     Nem köthető használati megállapodás azzal, akinek a használatba adóval szemben lejárt tartozása áll fenn.


/8/     A közterület-használat megszűnéséről értesíteni kell a 20. §-ban meghatározott szerveket.


/9/[68] A közterület-kezelő Pécs város közigazgatási területén közterület- használatra addig nem köt megállapodást a kérelmezővel, amíg az a korábbi közterület- használatból eredő helyreállítási munkáival kapcsolatos kötelezettségeit felszólításra nem vagy nem megfelelő minőségben teljesítette.


24. §


/1/[69]A közterület-használati megállapodást – a közterület kezelő előzetes írásbeli vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton kiadott hozzájárulása nélkül – másra átruházni nem lehet.


/2/     A közterület-használat megszűnése esetén a használó saját költségén köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni az előzetes bejelentés alapján folytatott közterület-használat esetén is (6. § /1/ bekezdés a)-j) pont).


/3/    A közterület-használat megszűnése esetén a tartós elárusító helyet /pavilont/ –

         közterület-használati díj fizetési kötelezettség mellett – akkor nem kell eltávo-lítani a közterületről, ha ott az építési szabályok szerint továbbra is fennmaradhat és a volt használó az építmény tulajdonjogának az új pályázat nyertesére történt átruházását a versenytárgyalás eredményének közlésétől számított 30 napon belül igazolja a használatba adónál.15. A közterület-használat ellenőrzése

25. §


/1/     E rendelet szerint közterület-használatot – beleértve a rendelet 6. § /1/ bekezdés és 22. § /1/ bekezdésében felsorolt eseteket – a Közterület Felügyelet és a közterület-kezelő jogosult és köteles az előzetes bejelentés alapján közterület-használatra jogosultaknál, illetve megállapodással erre jogosítottaknál ellenőrizni./2/     A közterület használója köteles az ellenőrzésre jogosultak kérésére a használatra jogosító okiratokat (szerződés, tárgyévi befizetést igazoló csekk) ellenőrzéskor bemutatni. Mentesül a szerződésszegésnek – e rendeletben meghatározott – jogkövetkezményei alól, ha az említett okiratokat az ellenőrzésre jogosultnak 48 órán belül bemutatja.16. Közterület használati megállapodás nélküli közterület-használat jogkövetkezményei

26. §


/1/     A 6. §-ban felsorolt esetek kivételével, a közterület-használati megállapodás nélküli, valamint a megállapodásban meghatározott időtartam lejárta utáni használat esetén a jogosulatlan használó köteles:

 1. a használatot azonnal megszüntetni és a közterületet eredeti állapotában saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani a megadott határidőn belül,

b)   az igénybevett közterületnagyság és igénybevételi időtartam figyelem-bevételével a 28. § alapján meghatározott díjakat és pótdíjakat, valamint a jogérvényesítés igazolt költségét köteles megfizetni.


/2/     Amennyiben a felhívásra a jogosulatlan használó a használatot nem szünteti meg, az egyéb jogkövetkezményeken túl a használatba adó vagy megbízottja a közterületen elhelyezett dolgokat a jogosulatlan használó költségére és veszélyére eltávolíthatja.


/3/     Az eltávolított dolgok őrizetére a Ptk. felelős őrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


/4/     A jogosulatlan használó csak az eltávolítás, a tárolás és a jogtalan használat miatti egyéb költségek megfizetése után veheti át az eltávolított dolgokat.


/5/     Ha az eltávolított dolog tulajdonosa 5 napon belül nem jelentkezik, írásban értesíteni kell a tárolás helyéről. Ha közterületen elhelyezett dolog tulajdonosa ismeretlen, a felszólítást a helyben szokásos módon kell közzétenni (hirdetőtáblán, helyi ingyenes újságban való közzététel).


/6/     Ha a dolog tulajdonosa az eltávolítást követő 3 hónapon belül nem jelentkezik, a dolgot a bérbe adó értékesítheti. Ha az értékesítés eredménytelen volt, a bérbe adó a megsemmisítést is elrendelheti.17. Közterület-használati megállapodás, vagy kezelői engedély nélkül tárolt üzemen kívül helyezett járművekre vonatkozó előírások[70]


27. §[71] [72]


/1/     Közút kivételével közterületen (ideértve többek között: parkerdőben, parkban) 10 napot meghaladóan tárolt üzemen kívül helyezett jármű tulajdonosával, vagy üzembentartójával (továbbiakban tulajdonos) szemben a rendőrhatóság, vagy az út kezelője a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 15.) KpM–BM rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 59. § (3) bekezdése szerinti jár el.


/2/     Az /1/ bekezdésben meghatározott járművek tulajdonosaival szemben a Közterület-Felügyelet a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény           20. § /2/ – /5/ bekezdése, továbbá a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet (továbbiakban: IRM rendelet) szerinti eljárást folytatja le.


/3/     A gépjárművek /1/ – /2/ bekezdés szerinti elszállítása az IRM rendelet mellékletében meghatározott díjak, míg az ott nem szabályozott gépjárművek esetén, a KRESZ 1. sz. függeléke II. pontjában meghatározott díjak felszámításával történik.


/4/     A közterületen található – az /1/ bekezdésben meghatározott körbe nem sorolható – hulladékká vált gépjárművekkel kapcsolatos eljárásra a hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012.(XI.29.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.18. Közterület használati pótdíj megfizetésének szabályai[73]


28. §[74]


/1/[75] A közterület használati díj ÁFA-köteles, a pótdíj tárgyi ÁFA-mentes.


/2/[76] [77] Az adott tevékenységre – az e rendeletben meghatározott közterület-használati díjon felül – pótdíjat köteles fizetni:

a) aki a közterületet a közterület kezelőjével kötött megállapodás nélkül, vagy az abban foglaltaktól eltérő célra használja, vagy

b) az engedélyezettnél nagyobb közterületet használ, vagy

c) aki a 6. § /1/ bekezdésében és a 22. § /3/ – /4/ bekezdésében foglaltak szerint használja a közterületet, és a használatot az általa előzetesen a kezelőhöz bejelentett határidőt követően, késedelmesen kezdi meg, vagy határidőre nem fejezi be, és ezek bekövetkeztéről a közterület kezelőjét annak ellenére nem értesíti haladéktalanul, hogy erre lehetősége lett volna,

d) aki  a /4/ – /7/  bekezdésben meghatározott közterület-használathoz kap-csolódó eseteket megvalósítja.


/3/[78] [79] A felszámítandó pótdíj összege:

a) A /2/  bekezdés a) pontja szerinti esetekben az adott tevékenység ÁFA-mentes közterület-használati díjával megegyező összeg, de legalább 40.000 Ft. 

b) A /2/  bekezdés b) pontja szerinti esetekben a pótdíj összege a közterület kezelője által a megállapodásban meghatározott, továbbá a bejelentés, vagy a kérelem szerinti tevékenységre e rendeletben meghatározott használati díj, valamint a tényleges használat időtartama szerint fizetendő díj különbsége, de legalább 40.000 Ft.

c) A /2/  bekezdés c) pontja szerinti esetben a pótdíj összege a jelzett közterület-használat kezdő időpontja és az adott tevékenység tényleges kezdetének időpontja közötti, vagy a jelzett befejező időpont és a tevékenység befejezésének  tényleges időpontja közötti időtartamra irányadó – e rendeletben megállapított – ÁFA-mentes közterület-használati díj összege, de legalább 40.000 Ft.


/4/[80] Az  adott  tevékenységre az e rendeletben meghatározott mértékű közterület-használati díjat és ennek 50%-os mértékének megfelelő pótdíjat köteles megfizetni:

 1. aki a csak bejelentéssel létrejövő közterület-használat esetén a 6.§ /2/ bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget és ezzel a közterület kezelőjének vagyoni hátrányt okoz,
 2. aki a közterület kezelőjének a 6. § /6/ bekezdésében meghatározott írásos szakmai utasításaival ellentétes közterület-használatot folytat.


/5/[81] Az  adott tevékenységre e rendeletben meghatározott mértékű közterület-hasz-nálati díjat és annak egyszeres pótdíját köteles megfizetni:

 1.  aki a közterületet (taxiállomást) közterület-használati megállapodás nélkül használja [5. § /1/ bekezdés],
 2. aki előzetes bejelentés alapján történő közterületet használatra [6. § /1/ bekezdés] nem volt jogosult,
 3. aki a közterületet a használati megállapodásban meghatározott lejárati határidő után is használja.


/6/[82] Az adott tevékenységre - e rendeletben meghatározott díjon felül háromszoros pótdíjat, de legalább 60.000 Ft-ot[83] tartozik megfizetni,

a) aki az idegenforgalom számára jelentős közterületet engedély nélkül használ [14. § /5/ bekezdés, illetve a 3. § j) pontja],

 1. aki az idegenforgalom számára jelentős közterületen a 6. § /1/ bekezdése, vagy a 22. § /3/ - /4/ bekezdése szerinti tevékenységet a bejelentett határidőn túl, késedelmesen kezdi meg, vagy bejelentett határidőre nem fejezi be, a /3/ bekezdés b) pontja szerint meghatározott időtartamra.


/7/[84]   Az engedély nélküli építési munkákhoz kapcsolódó teljes útlezárással járó közterület-használat esetén a pótdíj a /2/ bekezdés alapján meghatározott – ÁFA-mentes–közterület használati díjjal megegyező összeg, de legalább 30.000.- Ft.


/8/[85]   A pótdíjfizetés nem teszi jogszerűvé a szabálytalan vagy engedély nélküli közterület-használatot, a közterület kezelője intézkedni köteles a jogszerűtlen használat megszüntetése iránt.


/9/[86]   A közterület kezelője a közterület-használati díjak (pótdíjak) jogi úton történő érvényesítése során igényelheti költségeinek megtérítését és – a díj (pótdíj) késedelmes fizetése esetén – a Ptk.-ban megjelölt késedelmi kamatot is.

/10/   A rendezvények előkészítéséért, szabályszerű és biztonságos lebonyolításáért a szervező felel. A szervező köteles minden szükséges és elégséges intézkedést megtenni a rendezvénnyel összefüggő károk bekövetkezésének elkerülésére, az élet-, vagyon- és közbiztonság védelmére – a már bekövetkezett káresemény esetén – a kárenyhítés érdekében.19. Átmeneti rendelkezések

29. §


/1/     E rendelet hatálybalépésének a napján folyamatban lévő közterület-használati kérelmeket az 1997. évi 13. sz. önkormányzati rendelet alapján kell elbírálni.


/2/     A hatálybalépés   előtt pavilon létesítésére kiadott közterület-használati engedély az abban foglalt lejárat napjáig érvényes. A lejáratot követően a pavilon tulajdonosával - kérelmére - az e rendelet 7. §-ában előírt feltételek megléte alapján köthető közterület-használati megállapodás azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben a pályáztatás szabályait nem kell alkalmazni.


/3/     A taxiállomások használatára a rendelet hatálybalépését megelőzően kötött közterület-használati megállapodások továbbra is hatályban maradnak.[87]

/4/     A közterület kezelője  e rendelet hatálya alá nem tartozó (2. § /2/ bekezdés c) pont és 3. § b) pont) reklámcélú közterület-használatokra vonatkozó megállapodásokat e rendelet szabályai szerint a pályázat alapján a hasznosítóval kötött szerződés hatályba lépéséig és ezen időponttal bekövetkező megszüntető feltétellel köti meg.20. Záró rendelkezések

30. §


/1/    E rendelet 2008. november 1. napjával lép hatályba.


/1a/   E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 34/2012. (VI.22.) önkormányzati  rendelettel (a továbbiakban: Rend.) kiegészített 5. § (2) bekezdését, a 15. § (4) és (5) bekezdését, a 17. § (2) bekezdését és a 18. § (3) bekezdését, a 2. mellékletet C:46 és C:65 mezőjét a Rend. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. [88]


/1b/[89]E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2013.(VI.24.) önkormányzati  rendelettel (a továbbiakban: Rend1.) újonnan beiktatott 14. § (3) bekezdését, valamint a módosított 14. § /4/ és 14. § /4b/ bekezdését a Rend. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

/1c/[90]E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2013. (IX.23.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend2.) módosított 5. § /2/ bekezdés g) pontját, 6. § /1/ bekezdés e), i) és o) pontját, 6. § /2/ bekezdését, újonnan beiktatott 22. § /3/ és /4/ bekezdését, újonnan beiktatott 7. alcímét, 11/A. § és 11/B. §-át, 2. melléklet 53. sorát, valamint újonnan beiktatott 3. mellékletét a Rend.2 hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.


/1d/[91]E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 31/2008.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 57/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend3.) módosított, vagy beiktatott

a)  2. § (2) bekezdés c) pontját, 5. § (2) bekezdés i) és r) pontját, 6. § (1) bekezdés f) és o) pontját, 14. § (11) bekezdését, 15. § (6) bekezdését, 21. § (3) bekezdését, 21. § (5a) és (8) bekezdését, 22. § (1) bekezdés f) pontját, 27. §-át a Rend.3 hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni,

b)  2. melléklet 19. és 69. sorát a 2014. február 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni.


/1e/[92]E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend4.) módosított 6. § (3) bekezdését, a kiegészített 23. § (9) bekezdését és a 28. §-át a Rend4. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.


/1f/[93]E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 31/2008.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2014. (V.27.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend5.) módosított 5. § (2) bekezdés m) pontját, 6. § (8) bekezdését és 2. melléklete módosított és kiegészített 9., 9/1., 65. és 65/1. pontját a Rend5. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.


/1g/[94]E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 31/2008.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend6.) módosított és kiegészített 5. § (2) bekezdés m) és s) pontját, 28. § (3) bekezdés a), b) és c) pontját, (6) és a (7) bekezdését, valamint 2. mellékletét a Rend6. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.


/2/     A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 13/1997. (III.10.) önkormányzati rendelet, továbbá az azt módosító és kiegészítő 27/1998. (X.1.), a 36/1999. (X.5.), a 17/2000. (IV.1.), a 34/2000. (VI.28.), a 82/2001. (XII.20.), a 76/2002. (XII. 20.), a 65/2003. (XII.22.), a 15/2004. (IV.30.) a 35/2004. (XI.26.), az 1/2005. (II.4), az 53/2005. (XII.20.), a 2/2007. (II.15.) és az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolásának tilalmáról és a lakókocsik megőrzéséről szóló 16/1991. (VII.15.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.


/3/     E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályozásáról szóló, Az Európa Parlament és Tanács 2006/123/Ek irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.[95]
Dr. Tóth Bertalan s.k.               alpolgármester
Dr. Papp Judit s.k.

címzetes főjegyzőZáradék:

Megalkotta: Pécs M. J. Város Közgyűlése a 2008. X. hó 9-i ülésén

Kihirdetve: 2008. X. hó 15. napján[1]

Hatályon kívül helyezte a 13/2009. (V.5.) Ör. 1. §-a, hatálytalan 2009. augusztus 1-től.

[2]

Beiktatta a 33/2009. (IX. 30.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2009. október 1-től.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 42/2017. (IX.29.) Ör. 17. § c) pontja, hatálytalan 2017. szeptember 30-tól.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 13/2009. (V.5.) Ör. 1. §-a, hatálytalan 2009. augusztus 1-től.

[5]

Beiktatta a 33/2009. (IX.30.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2009. október 1-től.

[6]

Módosította a 42/2017. (IX.29.) Ör. 15. § (1) bekezdése, mely hatályos 2017. szeptember 30-tól.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 13/2009. (V.5.) Ör. 1. §-a, hatálytalan 2009. augusztus 1-től.

[8]

Beiktatta a 33/2009. (IX.30.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2009. október 1-től.

[9]

Módosította a 42/2017. (IX.29.) Ör. 15. § (1) bekezdése, mely hatályos 2017. szeptember 30-tól.

[10]

Beiktatta a 6/2010. (III.19.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2010. március 19-től.

[11]

Hatályon kívül helyezte a 42/2015. (XII.15.) Ör. 5. § a) pontja, hatálytalan 2015. december 16-tól.


[12]

Hatályon kívül helyezte 19/2011. (V.31.) Ör. 10. §, hatálytalan 2011. június 1-től.

[13]

Beiktatta a 42/2017. (IX.29.) Ör. 15. § (2) bekezdése, mely hatályos 2017. szeptember 30-tól.

[14]

Hatályon kívül helyezte a 13/2009. (V.15.) Ör. 3. §-a, hatálytalan 2009. augusztus 1-től.

[15]

Beiktatta a 33/2009. (IX.30.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2009. október 1-től.

[16]

Hatályon kívül helyezte a 42/2017. (IX.29.) 17. § c) pontja, hatálytalan 2017. szeptember 30-tól.


[17]

Módosította a 21/2014. (V.27. Ör. 1. §-a, mely hatályos 2014. május 28-tól.

[18]

Módosította a 42/2015. (XII.15.) Ör. 1. § (1) bekezdése, mely hatályos 2015. december 16-tól.

[19]

Beiktatta az 57/2013. (XII.17.) Ör. 2. § (2) bekezdése, mely hatályos 2014. január 1-től.

[20]

Beiktatta a 42/2015. (XII.16.) Ör. 1. § (2) bekezdése, mely hatályos 2016. január 15-től.

[21]

 Módosította a 36/2017. (VI.20.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2017. június 21-től.

[22]

A „részönkormányzat” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 4/2015. (II.27.) Ör. 15. § b) pontja. Hatálytalan 2015. március 1-től.

[23]

 Módosította a 42/2013. (IX.23.) Ör. 2. § (1) bekezdése, amely hatályos 2013. szeptember 24-től.

[24]

 Hatályon kívül helyezte az 57/2013. (XII.17.) Ör. 11. §-a, hatálytalan 2014. január 1-től.

[25]

Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 28. § (1) bekezdése, amely hatályos 2010. november 22-től.

[26]

Módosította a 42/2013. (IX.23.) Ör. 2. § (2) bekezdése, mely hatályos 2013. szeptember 24-től.

[27]

Módosította a 44/2014. (XII.1.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2014. december 2-től.

[28]

​Beiktatta a 21/2014. (V.27.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2014. május 28-tól.

[29]

Hatályon kívül helyezte a 42/2017. (IX.29.) Ör. 17. § c) pontja, hatálytalan 2017. szeptember 30-tól.

[30]

Hatályon kívül helyezte a 42/2017. (IX.29.) Ör. 17. § c) pontja, hatálytalan 2017. szeptember 30-tól.

[31]

Beiktatta a 25/2013. (VI.24.) Ör. 1. § (1) bekezdése, mely hatályos 2013. június 25-től.

[32]

Hatályon kívül helyezte a 42/2017. (IX.29.) Ör. 17. § c) pontja, hatálytalan 2017. szeptember 30-tól.

[33]

Módosította a 25/2012. (IV.23.) Ör. 8. §-a, mely hatályos 2012. április 24-től.

[34]

Módosította a 25/2013. (VI.24.) Ör. 1. § (2) bekezdése, mely hatályos 2013. június 25-től.

[35]

Szövegrészét hatályon kívül helyezte a 42/2017. (IX.29.) Ör. 17. § c) pontja, hatálytalan 2017. szeptember 30-tól.

[36]

Beiktatta a 25/2013. (VI.24.) Ör. 1. § (3) bekezdése, mely hatályos 2014. január 1-től.

[37]

Hatályon kívül helyezte a 42/2017. (IX.29.) Ör. 17. § c) pontja, hatálytalan 2017. szeptember 30-tól.

[38]

Módosította a 18/2016. (IV.25.) Ör. 7. §-a. Hatályos 2016. április 26-tól.

[39]

Beiktatta a 6/2010. (III.19.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2010. március 19-től.

[40]

Hatályon kívül helyezte a 42/2015. (XII.15.) Ör. 5. § b) pontja. Hatálytalan 2015. december 16-tól.

[41]

Beiktatta a 34/2014. (IX.29.) Ör. 1. § (1) bekezdése, mely hatályos 2014. október 14-től.

[42]

Az alcímet és a 14/A. §-t beiktatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 19. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.


[43]

Módosította az 57/2017. (XII.18.) Ör. 5. § a) pontja, mely hatályos 2017. december 19-től.

[44]

Beiktatta a 34/2012. (VI.22.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2012. július 1-től.

[45]

Beiktatta a 34/2012. (VI.22.) Ör. 2. §-a , mely hatályos 2012. július 1-től.

[46]

Beiktatta az 57/2013. (XII.17.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2014. január 1-től.

[47]

Módosította az 57/2017. (XII.18.) Ör. 5. § b) pontja, mely hatályos 2017. december 19-től.

[48]

Beiktatta a 34/2012. (VI.22.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2012. július 1-től.

[49]

Módosította a 36/2010. (XII.7.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2011. január 1-től.

[50]

Módosította a 19/2011. (V.31.) Ör. 8. §-a, mely hatályos 2011. június 1-től.

[51]

Módosította a 34/2012. (VI.22.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2012. július 1-től.

[52]

Módosította a 36/2010. (XII.7.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2011. január 1-től.

[53]

Módosította a 19/2011. (V.31.) Ör. 8. §-a, mely hatályos 2011. június 1-től.

[54]

Módosította a 44/2014. (XII.1.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2014. december 2-től.

[55]

Módosította a 36/2010. (XII.7.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2011. január 1-től.

[56]

Módosította a 19/2011. (V.31.) Ör. 8. §-a, mely hatályos 2011. június 1-től.

[57]

Módosította a 34/2014. (IX.29.) Ör. 1. § (4) bekezdés a) pontja, mely hatályos 2014. szeptember    30-tól.

[58]

Módosította a 44/2014. (XII.1.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2014. december 2-től.

[59]

Módosította az 57/2013. (XII.17.) Ör. 6. § (1) bekezdése, mely hatályos 2014. január 1-től.

[60]

Beiktatta az 57/2013. (XII.17.) Ör. 6. § (2) bekezdése, mely hatályos 2014. január 1-től.

[61]

Beiktatta az 57/2013. (XII.17.) Ör. 6. § (3) bekezdése, mely hatályos 2014. január 1-től.

[62]

Módosította a 13/2009. (V.15.) Ör. 7. §-a, mely hatályos 2009. május 15-től.

[63]

Módosította az 57/2013. (XII.17.) Ör. 7. §-a, mely hatályos 2014. január 1-től.

[64]

Beiktatta a 42/2013. (IX.23.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2013. szeptember 24-től.

[65]

Módosította a 44/2014. (XII.1.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2014. december 2-től.

[66]

Beiktatta a 42/2013. (IX.23.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2013. szeptember 24-től.

[67]

Módosította a 44/2014. (XII.1.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2014. december 2-től.

[68]

Beiktatta a 2/2014. (II.10.) Ör. 2.§-a, mely hatályos 2014. február 11-től.

[69]

Módosította az 57/2017. (XII.18.) Ör. 5. § c) pontja, mely hatályos 2017. december 19-től.

[70]

A fejezet címet módosította az 50/2009. (XII.21.) Ör. 20. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.

[71]

A 27. §-t módosította az 50/2009. (XII.21.) Ör. 20. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.

[72]

A 27. §-t módosította az 57/2013. (XII.17.) Ör. 8. §-a, mely hatályos 2014. január 1-től.

[73]

 Módosította a 2/2014. (II.10.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2014. március 13-tól.

[74]

 Módosította a 2/2014. (II.10.) Ör.  3. §-a,  mely hatályos 2014. március 13-tól.

[75]

 Beiktatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 21. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.

[76]

A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 21. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.

[77]

 Módosította a 34/2014. (IX.29.) Ör. 1. § (2) bekezdése, mely hatályos 2014. október 30-tól.

[78]

A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 21. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.

[79]

Módosította a 34/2014. (IX.29.) Ör. 1. § (2) bekezdése, mely hatályos 2014. október 30-tól.

[80]

A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII 21.) Ör. 21. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.

[81]

A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 21. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.

[82]

A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 21. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től

[83]

Módosította a 34/2014. (IX.29.) Ör  1. § (3) bekezdés b) pontja, mely hatályos 2014. október 30-tól.

[84]

A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 21. §-a, mely hatályos 2009.december 21-től.

[85]

A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 21. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.

[86]

A bekezdés számozását megváltoztatta az 50/2009. (XII.21.) Ör. 21. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.

[87]

Módosította az 50/2009. (XII.21.) Ör. 22. §-a, mely hatályos 2009. december 21-től.

[88]

Beiktatta a 34/2012. (VI.22.) Ör. 6. §-a, mely hatályos 2012. július 1-től.

[89]

Beiktatta 25/2013. (VI.24.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2013. június 25.-től.

[90]

Beiktatta a 42/2013. (IX.23.) Ör. 6. §-a, mely hatályos 2013. szeptember 24-től.

[91]

Beiktatta az 57/2013. (XII.17.) Ör. 10. §-a, mely hatályos 2014. január 1-től.

[92]

Beiktatta a 2/2014. (II.10.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2014. február 11-től.

[93]

Beiktatta a 21/2014. (V.27.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2014. május 27-től.

[94]

Beiktatta a 42/2015. (XII.15.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2015. december16-tól.

[95]

Beiktatta a 33/2009. (IX.30.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2009. október  1-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
77.66 KB
3. melléklet
51.59 KB
4. melléklet
187.91 KB
2. melléklet
227.27 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!