nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-01 -tól
Dunavecse Város Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, 58/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


I. Fejezet

Általános rendelkezések


A rendelet célja


1. § E rendelet célja, hogy a település lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza Dunavecse Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által szociális rászorultság esetén biztosított helyi szociális ellátások formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárási szabályokat, valamint a szociálisan rászorultak részére biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások formáit, szervezeti kereteit.


A rendelet hatálya


2. § (1) A rendelet személyi hatálya Dunavecse Város közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdését.

(3) A rendeletben használt fogalmakon az Szt-ben használt fogalmakat kell érteni.

(4) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál az Szt. 10. § (2) –(5) bekezdését kell alkalmazni.


II. Fejezet

Egyes ellátásokra vonatkozó közös szabályok


A helyi szociális ellátások formái


3. § (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára pénzbeli ellátásként települési támogatás nyújtható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás a jogosult számára természetbeni szociális ellátásként is nyújtható.

(3) Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés,

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

e) nappali ellátás (idősek klubja)


Hatásköri szabályok


4. § (1) A 3. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket, valamint a köztemetéssel kapcsolatos feladat- és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott szociális feladat- és hatáskörök gyakorlásáról az önkormányzat e rendelet 14. §-ában foglaltak szerint gondoskodik.


Eljárási rendelkezések


5. § (1) A 3. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szociális ellátások iránti kérelmeket a Dunavecsei Polgármesteri Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell az e rendeletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb iratokat.

(3) Jövedelemigazolásra elfogadható okmány különösen a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, fizetési jegyzék, postai feladóvevény, nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány vagy nyugdíjszelvény és a nyugdíjösszesítő, pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata, ellátást folyósító szerv által kiállított igazolás, tartásdíj esetén a felvett összeget igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata.

(4) Ha a szükséges okmány vagy igazolás

a) nem áll rendelkezésre,

b) beszerzése nehézségekbe ütközik, vagy hosszabb időt vesz igénybe,

és sürgős intézkedés szükségessége áll fenn, mert a késedelem emberi életet, egészséget vagy testi épséget veszélyeztetne, a kérelmező írásban tett nyilatkozata is elfogadható.


A szociális ellátások folyósítása


6. § (1) A pénzbeli formában nyújtott települési támogatás kifizetése a támogatást kérő személy nyilatkozata alapján az önkormányzat házipénztárában, vagy banki átutalással történik.

(2) A támogatás kifizetésének, folyósításának módjáról a határozatban rendelkezni kell.

(3) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatást és a gyógyszerköltséghez nyújtott települési támogatást az önkormányzat utólag, minden hónap 5-éig folyósítja.


A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése


7. § (1) Ha a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenérték és a kamat összegét méltányosságból elengedheti, csökkentheti, vagy részletekben fizettetheti meg, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg.

(2) Részletfizetés engedélyezése esetén a részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.


III. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások


Települési támogatás


8. § Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére települési támogatást nyújt 

a) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás

b) gyógyszerkiadáshoz kapcsolódó települési támogatás

c) rendkívüli települési támogatás

formájában.


Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás


9. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez (a villanyáram-, gáz-, a víz- csatornahasználat díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, illetve a tüzelőanyag költségeihez) támogatást nyújt.

(2) A támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A támogatás természetbeni nyújtása a szolgáltató részére történő folyósítással történik.

(3) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.[1]

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra való jogosultságot egy évre kell megállapítani. A jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtását követő hónap első napja.

(5) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás egy hónapra jutó összege

a) 3.000 Ft., ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át

b) 5.000 Ft., ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.[2]

(6) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell

a) a  kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelmet igazoló iratokat

b) a kérelmező háztartásában élő személyek által kitöltött, e rendelet 2. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatokat.

c) az Szt. 18. § la) pontja szerinti adat megállapítására szolgáló iratot (szerződés, számla)

(7) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(8) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit, amennyiben külön közmű mérőórával vannak felszerelve.

(9) A havi rendszerességgel nyújtott támogatás összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá, azt követően, hogy a jegyző a megállapított települési támogatás érvényesítésével kapcsolatos feladata teljesítése céljából eleget tesz az Szt. 19. § (4) bekezdésében foglaltaknak.


Gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatás


10. § (1) Gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át nem haladja meg, és a rendszeres havi gyógyszerköltsége a családban az egy főre jutó havi jövedelem 10 %-át meghaladja, feltéve, hogy az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdése szerint alanyi vagy normatív jogcímen közgyógyellátásra nem jogosult.[3]

(2) A havi gyógyszerköltség megállapításánál csak a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek vehetők figyelembe.

(3) A gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatás iránti kérelmet az e rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell

a) a háziorvos e rendelet 4. melléklete szerinti igazolását a havi rendszeres gyógyszerköltségről

b) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelmet igazoló iratot

c) a járási hivatalnak a közgyógyellátásra való jogosultság elutasításáról szóló jogerős határozatát.

(4) A gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatásra való jogosultságot egy évre kell megállapítani. A jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtását követő hónap első napja.

(5) A gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatás havi összege a jogosult havi rendszeres gyógyszerköltsége, de legfeljebb 8.000 Ft.[4]


A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra, valamint a gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatásra vonatkozó közös szabályok


11. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás, valamint a gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatás jogosultja a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását (pl. jövedelemváltozás, családlétszám változása, gyógyszerköltség változása), illetőleg a személyi adatait érintő változást (pl. lakcímváltozás) 15 napon belül köteles bejelenteni.

(2) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás, valamint gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatásra való jogosultságot felül kell vizsgálni, ha a támogatás megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás történt, vagy a támogatás megállapításánál figyelembe vett családtagok, vagy háztartásban élők létszáma megváltozott.

(3) Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a támogatásra való jogosultság nem áll fenn, a támogatást a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

(4) Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a támogatás összege változik, az új összeget a határozat meghozatalát követő hónap első napjától kell folyósítani.

(5) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás, valamint a gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatás iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző kettő hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.


Rendkívüli települési támogatás


12. §[5] (1) Rendkívüli települési támogatásra az a személy jogosult, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és ezáltal önmaga illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.

(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek tekintendő különösen:

a) elemi kár, vagy nem a tulajdonos gondatlanságából bekövetkezett káresemény

b) temetési költségek viselése

c) betegség, baleset, haláleset

d) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye; közüzemi díj rendezése

e) válsághelyzetben lévő anya gyermekének megtartása, gyermek fogadásának előkészítése

f) nevelésbe vett gyermek családjával történő kapcsolattartás, a gyermek családba való visszakerülése

g) a gyermek alapszükségletei (megfelelő élelmezés, ruházkodás) kielégítésének hiánya,

h) gyermek beiskolázása, óvodáztatása

i) gyógyászati segédeszköz beszerzése, a kérelmező esetenként jelentkező magas gyógyszerköltsége

j) nyugellátás, vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetésének késése

(3) Rendkívüli települési támogatás a (4) és az (5) bekezdés kivételével annak a szociálisan rászorult személynek nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át.

(4) A (3) bekezdésben előírt jövedelmi feltételtől a (2) bekezdés a) pontjában foglalt élethelyzet esetén, különös méltánylást érdemlő esetben el lehet tekinteni.

(5) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt élethelyzet esetén a települési támogatás annak a szociálisan rászorult személynek nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén annak 400 %-át.

(6) A rendkívüli települési támogatás készpénzben, természetben, vagy egyszerre mindkét formában is biztosítható. Természetben nyújtott rendkívüli településit támogatás különösen:

a) élelmiszer-utalvány biztosítása

b) ruházat és élelmiszervásárlás

c) háztartási tüzelőanyag biztosítása

d) intézményi étkezési térítési díj átvállalása

e) tankönyv és iskolai felszerelés biztosítása.

(7) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege - a (8) bekezdésben foglaltak kivételével – legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 75 %-a.

(8) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a rendkívüli települési támogatás egyszeri összege legalább15.000 Ft., legfeljebb 80.000 Ft. A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben különös méltánylást érdemlő esetben ettől magasabb összeg is megállapítható.

(9) A kérelmet e rendelet 5. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelmet igazoló iratot, valamint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet, létfenntartási gondot alátámasztó iratot.


Köztemetés13. § Az önkormányzat a köztemetés költségeinek megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.


IV. Fejezet

Szociális alapszolgáltatások
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások


14. § (1) Dunavecse Város Önkormányzata a 3. § (3) bekezdésében meghatározott a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézménye útján biztosítja.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások, azok igénybevételére és a fizetendő térítési díjak vonatkozásában a rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat Kunszentmiklós Város Önkormányzata (székhelye: Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.)

(3) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díja 50%-át kell megfizetni annak, aki egyedül él, és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg.

(4) Nappali ellátás esetén az idősek klubjában való tartózkodásért nem kell fizetni.


Szociálipolitikai kerekasztal15. § (1) Dunavecse Város Önkormányzata Szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre az alábbi személyek részvételével:

a) Dunavecse Város Polgármestere,

b) Szociális témakörrel kapcsolatos bizottság elnöke,

c) Polgármesteri Hivatal jegyzője,

d) Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői,

e) FKDT TKT Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vezetője,

f) Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Szakellátó Centrum vezetője

g) Mozgáskorlátozottak Dunavecsei Egyesülete által delegált személy,

h) a településen működő egyházi közösség képviselői.

(2) A Szociálpolitikai kerekasztal szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal tart ülést.

(3) A Szociálpolitikai kerekasztal működtetésével kapcsolatos technikai és ügyviteli feladatokat a Hivatal látja el.


V. Fejezet

Záró rendelkezések


16. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 10/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet.

          Vörös Sándor                                                                          Nagy Erzsébet

          Polgármester                                                                                 jegyzőZáradék:
A fenti szöveget a képviselő-testület 2015. február 25-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2015. február 26-án.
                                                                                                          Nagy Erzsébet

                                                                                                                jegyző[1]

A rendelet szövegét a 17/2017 (X.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. november 1. napjától

[2]

A rendelet szövegét a 17/2017 (X.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. november 1. napjától

[3]

A rendelet szövegét a 17/2017 (X.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017. november 1. napjától

[4]

A rendelet szövegét a 17/2017 (X.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2017. november 1. napjától

[5]

A rendelet szövegét a 17/2017 (X.31.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2017. november 1. napjától


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
51.5 KB
2. számú melléklet
35 KB
3. számú melléklet
45.5 KB
4. számú melléklet
43 KB
5. számú melléklet
59.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!