nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014(XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-11-28 - 2015-09-25
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014(XI.28.) önkormányzati rendelete
a felsőoktatásban résztvevők önkormányzati ösztöndíjrendszeréről

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a felsőoktatásban résztvevők önkormányzati ösztöndíjrendszeréről


Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja, hatálya

 1. §


A rendelet célja, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára az önkormányzat ösztöndíjrendszerrel kívánja elérhetővé tenni a felsőoktatásban való részvételt.


2. §


 1. Az ösztöndíjban kizárólag Polgár város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok részesülhetnek.


 1. Pályázók köre kizárólag a pályázati kiírásban foglaltak:
 1.  A pályázatra azok a Polgár város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.


 1.  A pályázatra azok a Polgár város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

ba)       a tárgyévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy

bb)       felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a tárgyévet követő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.


Ösztöndíj-támogatás formái és tartalma

3. §


 1. Polgár Város Önkormányzata az 1. §-ban megjelölt célok érdekében, a pályázati kiírásban meghatározottak figyelembevételével,


 1. az A-típusú pályázat nyerteseinek havi         3 500.-Ft tanulmányi ösztöndíjat folyósít,


 1. a B-típusú pályázat nyerteseinek havi           3 500.-Ft tanulmányi ösztöndíjat folyósít. 1. Az ösztöndíj időtartama


 1. A-típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz 2 egymást követő tanulmányi félév,


 1.  B-típusú pályázat esetén 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

Pályázati eljárás

4. §


 1. A pályázatot Polgár Város Önkormányzatához a pályázati kiírásban foglalt adattartalommal és mellékletekkel kell benyújtani.


(2) A pályázat benyújtási határideje a pályázati kiírásban foglaltak szerint.


 1. A pályázat mellékletét képezi a jövedelemigazolás és vagyonnyilatkozat.5. §
Azok a szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó/folytató hallgatók kapjanak támogatást:

 1. akiknek a havi jövedelme, vagy a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
 2. a pályázó árva vagy félárva,
 3. családjában az eltartottak száma három vagy annál több,
 4. gyermeket nevel,
 5. egyedül neveli gyermekét,
 6. a családban fogyatékkal élő személy, vagy folyamatos ápolást igénylő gondozott él,
 7. eltartója/szülője rokkantnyugdíjas, nyugdíjas,
 8. eltartója/szülője regisztrált álláskereső, vagy a családjában regisztrált álláskereső él,
 9. nem részesül kollégiumi ellátásban,
 10. állandó lakóhelyén kívüli intézményben tanul.

6. §

(1)  A pályázatról, a támogatás odaítéléséről, valamint a „B” típusú pályázók esetén az ösztöndíjasok szociális rászorultságának felülvizsgálatáról Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága dönt.


 1. A  határidőn túl benyújtott pályázatokat a bizottság a bírálatból kizárja és kizárását írásban indokolja.


 1. Minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál és döntését írásban indokolja.


 1. Az elbírálás során kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

7. §


A megítélt támogatásokat féléves bontásban az önkormányzat átutalja az Ösztöndíjpályázat számlájára.


8. §


Záró rendelkezések


(1)       E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


(2)       A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a tárgyévre kiírt ösztöndíj-pályázati eljárásra, a pályázati kiírásban foglaltak szerint.


(3)       E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a felsőoktatásban résztvevők önkormányzati ösztöndíjrendszeréről szóló 26/2005. (XI. 04.) önkormányzati rendelet, valamint a 21/2008. (X. 31.) és a 31/2012. (X. 26.) módosító rendeletek.
Polgár, 2014. november 27.Tóth József                                                               dr. Váliné Antal Mária

polgármester                                                                          jegyző
A rendelet kihirdetése megtörtént.


Polgár, 2014. november 28-án                        dr. Váliné Antal Mária

                          címzetes főjegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!