nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-01 - 2018-02-23
Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

 

1. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások fogalma

 

1. § A közösségi együttélés, a békés egymás mellett élés alapvető feltétele, alapvető szabálya az önkormányzati rendeletek betartása és betartatása.


2. § E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, a tevékenységre vagy mulasztásra jogszabály közigazgatási bírság kiszabását nem rendeli, és azt e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősíti.


2. A rendelet hatálya

 

3. § A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre aki (amely) Budapest Főváros XXII. kerület területén az e rendeletben meghatározott cselekmények valamelyikét elköveti.


3. Eljárási szabályok

 

4. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult.


5. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.


6. § Az eljárási szabályokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.


7. § (1) Aki a rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti, így betartását vagy betartatását elmulasztja százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő a Ket. alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.


II. Fejezet

Egyes, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások

 

4. Önkormányzati jelkép és a kerület történelmi városrésznevének jogosulatlan használata

 

8. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki az önkormányzati jelképekről, valamint a kerület történelmi városrészei nevének felvételéről és használatáról szóló 10/2013. (IV.22.) önkormányzati rendeletben foglalt jelképeket, vagy történelmi városrésznevet a rendeletben vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően, vagy engedély nélkül jogosulatlanul használja.


5. Szeszesital közterületen történő fogyasztásának tilalma


9. §[1]


6. Közterület megállapodás nélküli használata


10. § Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó

a) közterületet közterület-használati szerződés nélkül, vagy az abban foglaltaktól eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben  használja,

b) [2]

c) közterületen zaklató, másokat zavaró módon árusít, nyújt szolgáltatást.


7. Közutak, közterületek felbontására, használatára vonatkozó szabályok megszegése


11. § (1) Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló

a) közutakon, közterületeken közútkezelői hozzájárulás nélkül építési, bontási munkát végez, végeztet, vagy útcsatlakozást létesít,

b) közutakon, közterületeken a közútkezelői hozzájárulásban, munkakezdési hozzájárulásban foglalt előírásokat nem tartja be,

c) közutakon, közterületeken rendkívüli igénybevételként, hibaelhárításként bejelentett munka helyett más jellegű munkát végez,

d) közutakon, közterületeken az út árkába, átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az árkot, átereszt szennyezi.


(2) Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló 16/2013.(V.27) Ör. rendeletben meghatározott igénybevételi célok esetén a rendeletben meghatározottaktól eltérően használja a közutat.


8. Zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata


12. § (1) Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó

a) közterületen engedély nélkül fát kivág,

b) közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait gondatlanul megrongálja, károsítja vagy elpusztítja,

c) zöldfelületeken járművel, kerékpárral nem az erre a célra kijelölt utakon közlekedik,

d) gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajt, beáll,

e) zöldterület fenntartását akadályozó tevékenységet folytat,

f) zöldterületen közegészségügyi veszélyeztetést is okozó ideiglenes szálláshelyet létesít.


(2) Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki nem gondoskodik az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról.


9. Zajvédelemmel kapcsolatos szabályok megszegése

 

13. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki a Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén – kivéve a külterületi mezőgazdasági célra hasznosított területeket – magánszemélyek háztartási igényeit szolgáló, kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységet

a) munkanapokon 20 .00 és 7.00  óra között,

b) szombaton és munkaszüneti napokon 0.00-8.00 óra vagy 16.00 és 0.00 óra között,

c) vasárnap és ünnepnapokon 0.00-9.00 óra vagy 12.00 és 0.00 óra között

végez.


10. Az üzletek nyitvatartási rendjének megszegése


14. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki az üzletek éjszakai nyitvatartásának feltételeiről szóló 7/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet 2. §-ában foglaltakat megszegi.


11. Üzemképtelen jármű tárolási szabályainak megszegése

 

15. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki az üzemképtelen járművet nem a 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott módon tárolja.


12. Köztisztasággal kapcsolatos magatartási szabályok megszegése


16. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

a) nem gondoskodik az ingatlana - beleértve az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is - és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, gyom- és síkosság-mentesítéséről, az elhagyott hulladék és a hó eltakarításáról, kivéve a kerékpárútként vagy gyalog- és kerékpárútként kijelölt felületeket,

b) nem gondoskodik a telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről, az ingatlanon elhagyott hulladék elszállításáról,

c) nem gondoskodik a telekingatlanról a járda, kerékpárút és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről,

d) az építési vagy bontási területet nem tartja tisztán,

e) az építési anyagot vagy a törmeléket a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet által kijelölt területekről és útvonalakról engedély hiányában azonnal, más területekről legkésőbb a kirakástól számított 8 órán belül nem szállítja vagy szállíttatja el,

f) hirdetményt, plakátot, falragaszt nem a kijelölt helyen helyez el,

g) kirakatot, cégtáblát, reklámtáblát, egyéb reklámfelületet nem tartja tisztán.


13. Települési szilárd hulladék gyűjtésével kapcsolatos magatartási szabályok megszegése


17. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

a) [3]

b) [4]

c) szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényből, tartályból a hulladék kezelőjének hozzájárulása nélkül hulladékot kivesz;

d) a közszolgáltatás igénybevétele alóli mentesülésére vonatkozó bejelentési és igazolási kötelezettségének nem tesz eleget;

e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékának kezeléséről nem az arra jogosult Közszolgáltató közreműködésével gondoskodik.


14. [5]


III. Fejezet

Záró rendelkezések

 

19. § (1) Ez a rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba.


(2) E rendeletben foglaltakat a hatálybelépést követően elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.[1]

Hatályon kívül helyezte a 14/2016 (V.31.) önkormányzati rendelet 4 § a) pontja. Hatálytalan: 2016. június 1-től

[2]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013 (V.31.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan: 2016. június 1-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 14/2016 (V.31.) önkormányzati rendelet 4. § d) pontja. Hatálytalan: 2016. június 1-től

[4]

Hatályon kívül helyezte a 14/2016 (V.31.) önkormányzati rendelet 4. § d) pontja. Hatálytalan: 2016. június 1-től

[5]

Hatályon kívül helyezte a 14/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 4. § e) pontja. Hatálytalan: 2016. június 1-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!